مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : تاثیر عدالت سازمانی برتشویق به اشتغال از طریق رضایت شغلی

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : تاثیر عدالت سازمانی برتشویق به اشتغال از طریق رضایت شغلی

چکیده

 

عدالت سازمانی ، درک افراد از عدالت در رفتار دریافت شده از یک سازمان و واکنش رفتاری ان ها به چنین اقداماتی می باشد . عدالت سازمانی مبتنی بر سه بعد می باشد : عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای وعدالت تعاملی ، هدف این تحقیق شناخت تاثیر عدالت سازمانی بر تشویق به اشتغال از طریق رضایت شغلی می باشد . بدین منظور یک نمونه 210 نفری از کارکنان شعبات مختلف یک بانک دولتی انتخاب شدند . با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایشی واز طریق پرسشنامه ،اطالعات جمع اوری وتاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی وتشویق به اشتغال مورد ازمون قرار گرفت . از نرم افزار pls در تحقیق استفاده شد وبا بهره گرفتن از تحلیل اماری یافته های تحقیق استخراج شدند . نتایج نشان داد که عدالت سازمانی بر رضایت شغلی وهمچنین تشویق به اشتغال تاثیر مثبت دارد همچنین نتایج نشان داد که تاثیر غیر مستقیم عدالت سازمانی بر تشویق به اشتغال به واسطه رضایت شغلی بیشتر از تاثیر مستقیم عدالت سازمانی بر تشویق به اشتغال می باشد.

 

 

کلید واژه :

عدالت سازمانی ، عدالت توزیعی ،عدالت رویه ای ، عدالت تعاملی ، رضایت شغلی ، تشویق به اشتغال

 

 

مقدمه

 

تئوری عدالت وانتظارعدالت وتساوی از زمان ارسطو وجود داشته است )رز،)1925 لنید وتیلور )1988( اعتقاد دارند احساس اینکه با شما به طور منصفانه مشابه فرد دیگری رفتار می شود منجر به یک حس تعلق وافزایش خود ارزشی می شود .در مقابل، اگر احساس کنیم که با ما به طور غیر منصفانه رفتار می شود ، ممکن است احساس دور بودن از گروه به ما دست بدهد وخود ارزشی ما کم شود . افراد ممکن است به غیر از مسائل اخالقی و روحی نیز به دنبال عدالت باشند )فالکر،. )1988 عدالت سازمانی ،درک افراد از عدالت در رفتار دریافت شده از یک سازمان و واکنش رفتاری ان ها به چنین اقداماتی می باشد )جیمزف، . )1993 عدالت سازمانی به طور گسترده در رشته های مدیریت ، روانشتاسی کاربردی ورفتار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است )پارکر وکهلمیر ، . ) 2005 گرینبرگ ) 1990( بیان می کند برای این که مدیران اثر بخش باشند انها باید به ش یوه عادالنه عمل کنند ومطمدن باشند زیر دستانشان ف فعالیتهای انها را عادالنه تفسیر می کنند . تمایل به تحقیققات عدالت سازمانی در سالهای اخیر افزایش یافته است . این توجه به عدالت علت نتایج مهم مرتبط با کار است که با ادراک کارکنان از انصاف وعدالت در محیط کار مر تبط است )جانسون وهمکاران . ) 2006 در این مقاله ، ابتدا عدالت سازمانی وابعاد ان بیان شده وسپس

 

متغییر های رضایت شغلی وتشویق به اشتغال بررسی می   شود ودر ادامه

فرضیات تحقیق ارائه شده ومورد ازمون قرار می گیرد

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تاثیر عدالت سازمانی برتشویق به اشتغال از طریق رضایت شغلی

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.