شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانhttp://www.krrw.ir/۱۳۹۷/۵/۲۰ –  .. با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان جلسه سازگاری با کم آبی…