تحقیق با موضوع ، وکیل، مدنی، وکالت، دعاوی، رکن، اول:، سوم:

…………………………………………………………………………………………………………77مبحث سوم: رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………79بخش سوم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال فرار مالیاتی …………………………………………………………79 مبحث اول: اصول حاکم براخذ مالیات…

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات گیلان گروه حقوق جزا و جرم شناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد…