انجمن مطالعات سیاسی

انجمن مطالعات سیاسیhttp://www.psas.ir/۱۳۹۷/۷/۷ –  گروه فقه سیاسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار می کنند: کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی…