کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستریhttp://www.kkrdi.ir/۱۳۹۷/۶/۲۰ –  .. داوطلبین عضویت در ارکان کانون (هیئت مدیره) نامه ریاست محترم شورای عالی به کانون در…