رمان نویسی در ادبیات اردو

پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 17، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، از صفحه 157 تا 176                         …