پایان نامه با کلید واژه های رتبه بندی، دسترسی به خدمات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………………….91
3-5-3 نرخ بیکاری و اشتغال…………………………………………………………………………………………………………….91
3-2-6 تحلیل فضایی از سیر تحولات فیزیکی شهر یزد…………………………………………………………………..93
3-2-6-1 وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………………………….93
3-2-6-2 بافت تاریخی شهر یزد………………………………………………………………………………………………………94
3-2-6-3 توسعه شهر یزد در دوره های تاریخی……………………………………………………………………………..96
3-2-6-3-1پیش از اسلام………………………………………………………………………………………………………………..96
3-2-6-3-2 سده های نخستین اسلامی…………………………………………………………………………………………97
3-2-6-3-3 زمان آل کالویه……………………………………………………………………………………………………………98
3-2-6-3-4 دوران اتابکان………………………………………………………………………………………………………………99
3-2-6-3-5 دوران آل مظفر…………………………………………………………………………………………………………..100
3-2-6-3-6 دوران تیموریان…………………………………………………………………………………………………………..101
3-2-6-3-7 عصر صفویه…………………………………………………………………………………………………………………103
3-2-6-3-8 دوره زندیه و قاجار……………………………………………………………………………………………………..104
3-2-6-3-9 دوره پهلوی…………………………………………………………………………………………………………………105
3-2-6-4 سازمان فضایی شهر یزد از دوره فئودالی تا حال حاضر…………………………………………………108
3-2-6-5 سازمان فضایی شهر طی چند دهه اخیر………………………………………………………………………..111
3-3 روش شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………114
3-3-1 مدل تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………114
3-3-1-1 تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………….114
3-3-1-2 شاخص ها………………………………………………………………………………………………………………………115
3-3-1-3 عامل سازی شاخص ها………………………………………………………………………………………………….120
3-3-1-4 نامگذاری عامل ها………………………………………………………………………………………………………….122
3-3-2 مدل تاکسوندمی عددی……………………………………………………………………………………………………..126
3-3-3 مدل ضریب ویژگی…………………………………………………………………………………………………………….130
3-3-4 مدل تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………………….131
3-3-5 ضریب آنتروپی…………………………………………………………………………………………………………………..132
3-3-6 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس……………………………………………………………….133
3-4 جمع بندی فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………133
فصل چهارم : بحث و تجزیه و تحلیل
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-1 منطقه بندی………………………………………………………………………………………………………………………………136
4-1-1 اهداف منطقه بندی………………………………………………………………………………………………………………137
4-1-2 امتیازات منطقه بندی…………………………………………………………………………………………………………..137
4-1-3 منطقه بندی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………………138
4-2 منطقه بندی شهر یزد……………………………………………………………………………………………………………….139
4-3 بررسی امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه…………………………………………………………………………142
4-3-1 خدمات تاریخی و مذهبی…………………………………………………………………………………………………….143
4-3-2 خدمات تولیدی- صنعتی……………………………………………………………………………………………………..144
4-3-3 خدمات نیروی انتظامی………………………………………………………………………………………………………..144
4-3-4 فضای سبز…………………………………………………………………………………………………………………………….144
4-3-5 خدمات بهداشتی- درمانی……………………………………………………………………………………………………145
4-3-6 فضاهای ورزشی- تفریحی……………………………………………………………………………………………………146
4-3-7 تأسیسات و تجهیزات شهری………………………………………………………………………………………………..146
4-4 برخورداری مناطق شهر یزد از امکانات و خدمات شهری………………………………………………………..146
4-4-1 دسترسی به خدمات تاریخی و مذهبی………………………………………………………………………………..146
4-4-2 دسترسی به خدمات تولیدی- صنعتی…………………………………………………………………………………147
4-4-3 دسترسی به خدمات نیروی انتظامی……………………………………………………………………………………147
4-4-4 دسترسی به فضای سبز……………………………………………………………………………………………………….147
4-4-5 دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی………………………………………………………………………………1
47
4-4-6 دسترسی به فضاهای ورزشی- تفریحی……………………………………………………………………………….148
4-4-7 دسترسی به تأسیسات و تجهیزات شهری…………………………………………………………………………..148
4-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در مدل تحلیل عاملی…………………………………………………………………..149
4-5-1 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- فرهنگی………………………………………………………..149
4-5-2 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اجتماعی…………………………………………………….151
4-5-3 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل زیست- اجتماعی………………………………………………………152
4-5-4 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اقتصادی…………………………………………………….153
4-5-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل درمانی………………………………………………………………………154
4-5-6 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- اجتماعی………………………………………………………155
4-5-7 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- کالبدی………………………………………………………..156
4-5-8 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل اشتغال……………………………………………………………………..157
4-5-9 رتبه بندی مناطق شهر یزد در شاخص های تلفیقی…………………………………………………………158
4-6 رتبه بندی شهر یزد با استفاده از مدل سطح بندی سکونتگاه ها…………………………………………..160
4-6-1 جمع واحدهای خدماتی………………………………………………………………………………………………………160
4-6-2 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس…………………………………………………………………161
4-6-3 مدل تاکسونومی عددی……………………………………………………………………………………………………….162
4-6-4 مدل ضریب ویژگی………………………………………………………………………………………………………………162
4-6-5 مدل تاپسیس………………………………………………………………………………………………………………………163
4-7 قیمت اراضی…………………………………………………………………………………………………………………………….167
4-7-1 قیمت اراضی در شهر یزد……………………………………………………………………………………………………169
4-7-2 رابطه بین قیمت زمین با امکانات و خدمات شهری و جمع ارزشهای عددی……………………171
4-8 پراکنش جمعیت در شهر

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment