کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9
1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12
1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14
1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14
1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15
1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15
1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15
1-7-1-1 كنوانسيون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق درياها و حفاظت از محيط زيست دريايي …………………16
1-7-2 حقوق هسته ای …………………………………………………………………………………………………… 17
1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19
1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23
1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23
1-7-5 پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24
1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24
1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30
2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30
2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35
2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36
2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37
2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37
2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37
2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39
2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39
2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42
2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43
2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43
2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44
2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44
2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45
2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45
2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47
2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47
2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47
2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48
2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48
2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49
2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50
2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50
2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51
2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52
2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53
2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57
2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58
2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58
2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59
2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها …………………………………………………………………………………………… 59
2-6-5 اصل احتیاطی …………………………………………………………………………………………………… 60
2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60
2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61
2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62
2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63
2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63
2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65
2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65
2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66
2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66
2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68
2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68
2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69
2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69
2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69
2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73
2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73
2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73
2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73
2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73
2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74
2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78
2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78
2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79
2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80
2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81
2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82
2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83
2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84
2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84
2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84
2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86
2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88
2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89
2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………………………………………………………………… 92
2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس …………………………………………………………………………………. 93
2-10-3 آب و هوای خلیج فارس ……………………………………………………………………………………….. 94
2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی ……………………………………………………………………………………. 95
2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 96
2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . ……………………………………………………………………………………… 97
2-10-7 محیط زیست خلیج فارس………………………………………….. ………………………………………….. 97
2-10-7-1 لاک پشت ها ………………………………………………………………………………………………… 98
2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها ……………………………………………………………………………………………. 98
2-10-7-3 کوسه ها …………………………………………………………………………………………………….. 98
2-10-7-4 جنگل های حرا ……………………………………………………………………………………………… 99
2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان ………………….. 99
2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………… 99
2-11-1 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..102
3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه ……………………………………………………………… 103
3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………. 108
3-2-1 اهداف ……………………………………………………………………………………………………………

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...