منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت، دانش آموز

در دانشآموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام
استاد راهنما:
دکتر جهانشا محمدزاده
استاد مشاور:
دکتر قباد بهامین
نگارش:
راضیه مرادخانی
زمستان 1393
تقدیر و تشکر
از استاد راهنمای گرامیم، دکتر جهانشاه محمدزاده که همیشه برایم اسوه فروتنی و سخاوت بوده و با سعه صدر، زحمت هدایت و راهنمایی این پایان نامه را پذیرفتند و به صورت کاملاً استادانه به پیشبرد کار کمک نمودند، تقدیر و تشکر مي‌نمایم.
همچنین از استاد مشاور گراميم جناب آقاي دكتر قباد بهامین كه با راهنمايي هاي روشنگرانه خود رهگشاي اينجانب در تكميل پژوهش مذكور بودهاند، تشكر مینمایم.
همچنین از داور پایان نامه و استاد دوران تحصیلم، دکتر شهرام مامی، استاد پژوهشگر و برجسته روانشناسی تقدیر و تشکر مینمایم.
تقديم به
همسـرم
به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است
همدلی که با واژه ی نجیب و مغرور تلاش ; آشنایی دارد و تلاش راستین را می شناسد و عطر رویایی آن را استشمام می کند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری می رساند ؛
همو که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی مان تلالویی خدایی داده است ؛ این پایان نامه تقدیم همسرم مهربانم می گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4- اهداف پژوهش 9
1-4-1- هدف کلی 9
1-4-2- اهداف جزیی 9
1-5- فرضیه‌هاي پژوهش 9
1-6- تعریف مفهومي‌و عملیاتی متغیرها 10
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 13
2-2- پیشینه نظری متغیرهای پژوهش 13
2-2-1- انگیزه پیشرفت 13
2-2-2- انواع انگیزه پیشرفت 14
2-3- نظریه‌هاي انگیزش پیشرفت 16
2-3-1- نظریه تولمن 16
2-3-2- نظریه لوین 17
2-3-3- دیدگاه مک کللند 18
2-3-4- نظریه دسی در زمینه انگیزش 18
2-3-5- دیدگاه نیکولز 19
2-3-6- الگوی هدفگرایی دویک در انگیزه پیشرفت در یادگیری 19
2-3-7- نظریه اندرو 21
2-3-8- دیدگاه نظریه مثبت نگر 22
2-4- پیشایندهای انگیزه پیشرفت 23
2-4-1- پیامدهای انگیزه پیشرفت 24
2-5- خلاقیت 25
2-5-1- تعریف خلاقیت 25
2-6- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت 27
2-6-1- دیدگاه غرب از خلاقیت 27
2-6-2- دیدگاه شرق از خلاقیت 27
2-6-3- نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت 28
2-6-4- نظریه روان تحلیلگری 28
2-6-5- نظریه روان تحلیل گری جدید 28
2-6-6- ای. جی. اسکاکتل 29
2-6-7- وایت 30
2-6-8- نظریه تداعیگرایی 30
2-6-9- نظریه رفتارگرایان 31
2-6-10- نظریه‌هاي انسان گرا 31
2-6-11- نظریه گشتالت و شناخت گرایی 32
2-6-12- دیدگاه گیلفورد نسبت به خلاقیت 33
2-6-13- کوشلر 34
2-7- فرآیند خلاقیت 35
2-7-1- مرحله آمادگی 35
2-7-2- مرحله نهفتگی (تکوین) 36
2-7-3- مرحله اشراق (بینش) 36
2-7-4- مرحله اثبات (مقابله) 36
2-8- ویژگی‌هاي افراد خلاق 36
2-9- عوامل مؤثر بر خلاقیت 37
2-9-1- عوامل خانوادگی مؤثر بر خلاقیت 37
2-9-2- عوامل اجتماعی مؤثر بر خلاقیت 37
2-9-3- موانع خلاقیت 38
2-9-4- آموزش خلاقیت 39
2-9-5- عملکرد تحصیلی 40
2-10- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی 42
2-11- پیشینه تجربی مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر 44
2-11-1- پژوهش‌هاي صورت گرفته در داخل و خارج کشور 44
فصل سوم: طرح پژوهش
3-1- مقدمه 46
3-2- طرح پژوهش 46
3-3- جامعه آماری 46
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 47
3-5- ابزارهاي اندازه گيري پژوهش 47
3-6- روشه ای تجزيه و تحليل داده ها 49
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 51
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش حاضر 52
4-3- یافته های توصیفی 53
4-4- يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش 55
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 60
5-2- بحث و نتیجه گیری 61
5-3- محدودیتهای پژوهش 63
5-4- پیشنهادات پژوهش 64
5-4-1- پیشنهادات نظری 64
5-4-2- پیشنهادات کاربردی 65
منابع و مآخذ 66
چكيده انگليسي 71
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-1. فراوانی و درصد فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش بر اساس پایه تحصیلی به تفکیک جنسیت 52
جدول 4-2. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیرهای انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی 53
جدول 4-3. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیر خلاقیت و مولفه‌هاي آن 54
جدول 4-4. میانگین و انحراف معیار انگیزه پیشرفت شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌هاي مستقل 55
جدول 4-5. میانگین و انحراف معیار خلاقیت و مولفه‌هاي آن در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌هاي مستقل 56
جدول 4-6. میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌هاي مستقل 58
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. فراوانی و درصد اعضای نمونه بر اساس جنسیت 52
چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر ایلام بودند که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 140 دانشآموز به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌هاي انگیزه پیشرفت و خلاقیت در اختیار آنها قرار گرفت. پس از جمعآوری اطلاعات، داده‌ها بوسیله نرم افزار SPSS و آزمون تی تست گروه‌هاي مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و مولفه‌هاي آن و عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا بر اساس نتایج پژوهش حاضر مي‌توان نتیجه گیری نمود که در بحث آموزش و تعلیم و تربیت و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان بایستی به نقش هوش، خلاقیت و انگیزه پیشرفت نوجه ویژه داشت.
واژه‌هاي کلیدی: انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی، تیزهوش، دانش آموز
فصل اول
كليات
1-1- مقدمه
یکی از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت هر جامعه نظام آموزشی و تعلیم و تربیت آن جامعه است. لذا از آنجا که در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی به عنوان مهمترین شاخص توفیق فعالیتهای علمي‌و آموزشی محسوب میشود، بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی برخوردار است. پژوهشهای صورت گرفته در مورد پیشرفت تحصیلی، عمدتاً بر روی نقش هوش متمرکز بوده است (چو1، 2010). به گونهای که تیزهوش بودن در نوع خود میتواند عاملی اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، خلاقیت و … باشد لذا این نقش هوش میتواند مبنایی برای جداسازی افراد در مدارس تیزهوشان و عادی باشد که خیلی از نظامهای آموزشی امروزه آن را مبنا قرار مي‌دهند. در همین راستا با توجه با این امر دانشآموزان قشر عظیمي‌از جامعه هستند لذا نقش عظیمي‌در پیشرفت و آیندهی جامعه بازی میکنند. یکی از عواملی که باعث مجزا کردن دانش آموزان از یکدیگر می‌شود میزان هوش آنهاست که مبنایی برای طبقه بندی دانشآموزان به تیزهوش و عادی میشود. که این امر به نوبه ی خود بر میزان پیشرفت و عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت، خلاقیت، سازگاری اجتماعی و … اثرگذار خواهد بود (نظری، 1390). یکی از عواملی که تحت تاثیر هوش قرار دارد میزان عملکرد تحصیلی افراد است که هرچه میزان هوش افراد بالاتر باشد به نوبهی خود عملکرد تحصیلی بهتری را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس مطالعات انگیزه پیشرفت که آن را به صورت میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک فعالیت خاص تعریف کردهاند در دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان با هوش متوسط در سطح بالاتری قرار میگیرد (الفیج و مورب2، 2008). از دیگر مواردی که تحت تاثیر میزان هوش در دانش آموزان است مي‌توان به خلاقیت اشاره داشت. در همین راستا پیرخائفی و همکاران (1386) در پژوهشی با عنوان مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌هاي مختلف تحصیلی بیان داشتند که بین میانگین خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌هاي مختلف تفاوت معنیداری وجود دارد و همچنین میزان خلاقیت با میزان هوش افراد در رابطه است. لذا با توجه به نقش هوش بر میزان عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان بایستی تلاش نمود تا به وضوح نقش هوش در میزان این عوامل مشخص گشته و بر این اساس بتوان بستری مناسب برای پیشرفت و افزایش میزان کارایی دانش آموزان به عناون قشر آینده ساز جامعه فراهم نمود.
1-2- بیان مساله
زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. هوش در نظام آموزشی آنقدر واجد اهمیت است که متولیان مسائل آموزشی میکوشند تا در جذب دانشآموزان مستعد گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. دلیل این سبقت علمي‌نیز اینست که بسیاری از تولیدات، اکتشافات و اختراعات علمي‌به قوت ذهنی دانشآموزان آنان وابسته است (پیرخائفی و همکاران، 1386). لذا بر اساس مطالعات گوناگون داشتن هوش و تفاوت در زمینهی هوش شناختی دانشآموزان، منجر به متفاوت بودن بسیاری از ویژگیهای روانشناختی و پیامدها همچون، انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی، موفقیت و پیشرفت تحصیلی و … میشود.
هوش شناختی یکی از مباحث اصلی و مهم روانشناسی را تشکیل میدهد. روانشناسان زیادی دربارهی هوش و آزمونهای آن کار کردهاند ولی تاکنون هیچکدام نتوانستهاند تعریفی که مورد قبول همهی پژوهشگران قرار گیرد، ارائه دهند. خیلی مشکل است که در یک تعریف تمام جنبههای هوش را در نظر گرفت زیرا هوش کیفیتی قابل رویت و احساس شدنی نیست بلکه یک صفت فرضی و یک مفهوم مجرد است و آنچه مورد مطالعه قرار میگیرد خود هوش نیست بلکه آثار آن است. به علاوه هوش یک استعداد نیست بلکه مجموعهی استعدادهاست و حافظه، دقت، یادگیری و ادراک و غیره در آن اثر دارد (میلانی فر، 1388). با توجه به نقش هوش و تعاریف متعدد و گوناگون آن مي‌توان به نقش آن در قابلیت مقایسه و بررسی تفاوت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی پرداخت.
در این بین یکی از مسایل و مشکلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مسالهی پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان آن کشور است (زهراکار، 1386). این پدیده، علاوه بر زیانهای هنگفت اقتصادی، سلامت روانی فراگیرندگان را مخدوش مینماید. منظور از افت عملکرد تحصیلی، کاهش عملکرد تحصیلی درسی فراگیرنده از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است. در این بین عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تاثیر میگذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته شامل عوامل فردی، عوامل آموزشگاهی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی تقسیم کردهاند (زهراکار، 1386). که در بین عوامل فردی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی افراد، هوش و توانایی ذهنی اوست.
متغیر دیگری که تحت تاثیر میزان هوش در افراد قرار میگیرد و در ارتباط با میزان هوش است، انگیزه پیشرفت است که پیامد بالا بودن میزان آن به نوبه ی خود بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر میگذارد. لذا مي‌توان بیان داشت که یکی از مسائلی که ذهن بسیاری از اندیشمندان علوم انسانی و حتی عموم مردم را به خود مشغول کرده است موفقیت در زندگی و عوامل مربوط به آن است. همه ما همواره به این امر فکر میکنیم که چگونه برخی از افراد حتی در سختترین شرایط، دست از تلاش برای دستیابی به موفقیت بر نمیدارند، در حالی که

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment