منبع پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه تهران، فرهنگ و تمدن، خانواده ها

تاريخ و امضا:
اين پايان نامه را با عشق تقديم ميکنم به پدر و مادر و همسر مهربانم که از هيچ کمکي براي من دريغ نکردند و همواره مراياري بخشيدند.
تشکر و قدرداني
از جناب آقاي عليرضا هژبري نوبري ارجمند که به عنوان استاد راهنما در کليه مراحل تدوين اين رساله با رهنمودهاي خردمندانه و با صبر و شکيبايي اينجانب را يياري فرمودند، تشکر و قدرداني مي نمايم.
از جناب آقاي دکتر محمد رضا چيت ساز که به عنوان استاد مشاور در تدوين پايان نامه قبول زحمت فرموده و صميمانه همکاري نمودند، کمال تشکر را دارم.
از مدير محترم گروه باستان شناسي جناب آقاي دکتر مهدي موسوي کوهپر که همواره در طول تحصيل مشوق بوده تشکر مي نمايم.
همچنين از کارکنان موزه ايران باستان و کارکنان کتابخانه باستان شناسي دانشگاه تهران و کارکنان انجمن ايران شناسي فرانسه در ايران، بخاطر همکاري صميمانه آنها قدرداني مي نمايم.
چکيده فارسي
ايلام که در تاريخ کشور ما به عنوان پلي از دوره پيش از تاريخ به دوره تاريخي محسوب مي گردد، مهمترين و پربهاترين اوراق فرهنگي، سياسي، اجتماعي، و…کشور باستاني ما را پر نموده است، چرا که ضمن ابداع خط که خود به تنهايي گامي بزرگ در جهت آشنايي ما با ابعاد چند گانه حکومت تقريبا 2500 ساله ايلام مي‌باشد، اولين قومي است که حکومت مرکزي را درايران پايه گذاري کرده است. در اين پژوهش که براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد تهيه شده است نگارنده آنچه را که مربوط به موسيقي دوره ايلام است را مورد مطالعه و بررسي قرار داده از قبيل: نوازدگان و آلات موسيقي، سازشناسي، کاربرد موسيقي و… همچنين سعي شده است تا شباهت ها و زواياي سازهاي موسيقي ايلام باستان را در ايران معاصر بررسي کند. از آثاربدست آمده از سايتهاي شوش و هفت تپه، چغازنبيل، مليان و سايتهاي ديگرايلامي آثار و بقاياي موسيقي مورد مطالعه قرار گرفته، ايلام از نخستين استقرارهاي متمدن در جنوب غربي ايران امروزي است. تاريخ ايلام عمدتا بر 4 بخش آغاز ايلامي 3200 تا 2700 پ م، ايلام قديم 2500تا1600، ايلام ميانه 1500تا1100 و نوايلامي 830 تا 550 پ م است كه در646 پ م شوش، بخش مركزي ايلام توسط آشور بانيپال و سپاهيان آشور نابود گرديد وسپس در تمدن هخامنشي به حيات خود ادامه داد .
واژگان کليدي: ” آثارباستاني، باستان شناسي، موسيقي، پيکرک، نوازندگان، سازها، آلات موسيقي ”
فهرست مطالب صفحه
-1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… د
-2-1پيشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………… ه
-3-1اهداف و روش کار…………………………………………………………………………………………………………………. و
-4-1 سوال هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. و
1-5- فرضيه ها/پيش فرض ها………………………………………………………………………………………………………. ز
1-6- پيشينه مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………….. ز-ح
فصل اول: اجمالي در جغرافيا و پيشينه ايلام
-1-2نام و تبار ايلام…………………………………………………………………………………………………………………… 1
-2-2نگاهي مختصر به تاريخ و جغرافياي ايلام…………………………………………………………………………… 4
-3-2مذهب، عقايد، و خدايان ايلام………………………………………………………………………………………… 13
-4-2محوطه هاي شاخص دوره ايلام………………………………………………………………………………………. 35
-1-4-2شوش ……………………………………………………………………………………………………………………… 37
-2-4-2هفت تپه …………………………………………………………………………………………………………………. 38
-3-4-2چغازنبيل…………………………………………………………………………………………………………………….40
-4-4-2مليان………………………………………………………………………………………………………………………… 42
فصل دوم: مطالعه پيشينه موسيقي در فرهنگ‌هاي همجوار ايلام
-1-3اهميت موسيقي و شناخت آن………………………………………………………………………………………..46
-2-3موسيقي در بين‌النهرين……………………………………………………………………………………………….. 48
-3-3بابل………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
-4-3آشور………………………………………………………………………………………………………………………… 53
-5-3موسيقي در مصر (دوره سلسله ها)………………………………………………………………………………. 55
فصل سوم: هنر موسيقي و پيشينه آن در ايلام باستان بر اساس مطالعه داده هاي باستان شناسي
-1-4پيشينه موسيقي در ايران باستان (نقش نوازندگان و آلات موسيقي بر روي مهر بدست آمده از چغاميش) 62
-2-4کاربرد موسيقي و فلسفه آن در دوره ايلام (استفاده آييني-کاربردي)………………………….. 76
-3-4نوازندگان مرد و زن در آثار ايلامي و………………………………………………………………………….. 83
-4-4طبقه بندي آلات موسيقي در دوره ايلام……………………………………………………………………….110
-1-4-4کوبه اي……………………………………………………………………………………………………………….. 111
-2-4-4بادي………………………………………………………………………………………………………………………113
-3-4-4زهي زخمه اي………………………………………………………………………………………………………. 114
4-5- گاهنگاري و سازشناسي دوره ايلام…………………………………………………………………………… 115
فصل چهارم: تحليل و مقايسه آلات موسيقي در دوره ايلام با فرهنگ‌هاي همجوار و شباهت آن با سازهاي ايران معاصر
-1-5بين‌النهرين……………………………………………………………………………………………………………….. 132
-2-5مصر………………………………………………………………………………………………………………………….. 135
-3-5شباهت سازهاي دوره ايلام با سازهاي ايران معاصر…………………………………………………………..136
فصل پنجم: جمع بندي و نتايج
-1-6نتيجه گيري کلي……………………………………………………………………………………………………………..151
منابع
1-1-مقدمه
اهميت مطالعاتي که در باره فرهنگ و تمدن جوامع مهم بشري که تاثير بسزايي در شکل گيري و تکامل زندگي بشر داشته‌اند بر کسي پوشيده نيست، از آن‌جايي که سرزمين ايران همچنان در طول حيات خود يکي از اين جوامع مهم بوده ليکن بايد مطالعاتي سزاوار خود براي هرچه بيشتر روشن تر شدن زواياي تاريخ و فرهنگ وتمدن و نيز تاثيرات آن بر ساير سرزمينها انجام شود. هرچند که مطالعات بسياري تا کنون انجام گرفته اما کافي نيست و موارد بسياري در زمينه هاي مختلف براي محققين وجود دارد که هنوز جاي انديشيدن دارند. در اين متن که براي روشن تر کردن يکي از موضوعات فرهنگي مربوط به يکي از ادوار تاريخي ايران که به نام ايلام خوانده مي شود انجام گرفته، تاريخ ايلام به چهار بخش تقسيم مي شود: آغاز ايلامي 3200 تا 2700 قبل از ميلاد، ايلام قديم 2500 تا 1600 قبل از ميلاد، ايلام ميانه 1500 تا 1100 قبل از ميلاد، ايلام جديد 830 تا 550 قبل از ميلاد. اين تحقيق درباره آثار موسيقي و نوازندگان آن روزگار است وسعي شده تا حد ممکن به روشن شدن اين حوزه فرهنگي و تاثيرات آن بر تاريخ حيات موسيقي ايران توجه شود. موسيقي ايراني جزء معتبرترين(از حيث انساني و اخلاقي بودن آن) موسيقي هايي هست که بشر به آن مفتخر ميباشد. موسيقي هر قومي متناسب با روحيات و شرايط فکري و زندگي آن قوم چه از نظر سياسي چه از نظر مذهبي-عقيده اي و…شکل ميگيرد، در موسيقي دوره ايلام ما شاهديم که گاهي موسيقي در کنار مراسمات مذهبي يا در کنار سنن آييني قرار دارد يا در جاي ديگر تحت نظر يا نفوذ پادشاه يا حاکم و براي آنها نواخته مي شود که سازهايي از گروه خانواده هاي زهي، کوبه اي ، بادي و ضخمه اي در اين صحنه ها مشاهده مي شود که هرکدام از اين سازها را مي توان از نظر شکل و صنعت ساخت پيشينه سازهاي امروزي دانست، نوازنده هاي مرد و زن در حالت هاي مختلف و به صورت پوشيده و يا برهنه مي باشند که در جاهايي که برهنه هستند و يا پوشيده مي باشند در خور تامل است و بايد به آن پرداخت، از آن‌جايي که تاريخ پادشاهي ايلام يک دوره سه هزار ساله ميباشد پرداختن به تمام دوره با دقت لازم صرف زمان و مطالعات بسيار مي باشد، لذا در اين تحقيق در خصوص مطالعاتي که صورت گرفته سعي شده به مهم‌ترين بخشها و موضوعات مربوط پرداخته شود.
1-2-پيشگفتار
هنر ايران زمين همواره مورد توجه جهانيان بوده، در اين ميان آثار بر جاي مانده از دوران‌هاي مختلف ايران بسيار با اهميت بوده و موضوع مطالعات پژوهشگران داخلي و خارجي قرار گرفته است در ميان علوم مختلف باستان شناسي کمک زيادي در شناخت اثار برجاي مانده از دوران‌هاي تاريخي و پيش از تاريخي نموده است در اينجا بايد ذکر شود که بسياري از منابع مورد مطالعه قرار گرفته براي اين تحقيق از کتبي گرفته شده که بدست باستان شناسان نوشته شده است، دوره ايلام در ميان محققين خارجي بيشتر از طرف محققين فرانسوي و آلماني و انگليسي مورد مطالعه قرار گرفته است.در اين تحقيق که موسيقي باستان مد نظر است بايد از منابعي استفاده شود که هم از نظر موسيقي و هم از نظر باستان شناسي داراي اهميت باشد، اما ازآن‌جايي که مطالعات بر روي اين مباحث از طرف گروهي که آنها را باستان موسيقي شناسان لقب داده اند صورت مي گيرد و در کشور ما اينگونه افراد

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment