پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه اثر، متغیر مستقل، تحلیل واریانس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
باسمه تعالی
از رساله آقای / خانم …………………………………. در جلسه مورخ ………………… با حضور امضاء کنندگان ذیل دفاع بعمل آمد و با نمره …………………………. و درجه ………………………. مورد تصویب قرار گرفت .
1- استاد راهنما دکتر ………………………………………. امضاء
2- استاد مشاور دکتر ………………………………………. امضاء
3- استاد داور دکتر ……………………………………….. امضاء
4- مدیرگروه آموزشی دکتر ……………………………… امضاء
5- نماینده معاونت پژوهشی ………………………………. امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه: 3
1-2 بیان مسأ له 4
1-3 ضرورت انجام تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 فرضیه های تحقیق 9
فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش
2-1 پیشینه تحقیق 11
2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق 11
2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق 15
2-2 ادبیات تحقیق 17
2-2-1مقدمه: 17
2-2-2 مفهوم نزاع دسته جمعی: 18
2-2-3 تحليل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگري و نزاع هاي دسته جمعی 20
2-2-4 جایگاه نزاع در فرهنگ دینی 23
2-2-5راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی 25
2-2-5-1جامعه سازی یا آداب معاشرت با مردم برای پیشگیری از نزاع 26
2-2-5-2 نقش طوایف در پیشگیری از نزاع دسته جمعی 26
2-3 نظریه های مرتبط با تحقیق 27
2-3-1 مبانی نظری روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص نزاع 28
2-3-2 طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری 30
2-3-2-1 فرضیه ناکامی پرخاشگری 31
2-3-2-2 نظریه لورنس(غریزی بودن نزاع و پرخاشگری) 32
2-3-2-3 نظریه می یر(علل زیستی – روانی نزاع و پرخاشگری 32
2-4-1طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری 33
2-4-1-1 نظریه هایی با دلایل ناسازگاری 33
2-4-1-2 منابع مورد منازعه: 33
2-4-1-3 نقش هاي ناسازگار 34
2-4-1-4 ارزش هاي ناسازگار 34
2-4-1-5 الگوي كنترل اجتماعي هيرشي 35
2-4-1-6 نظریه منابع 35
2-4-1-7 نظریه تضاد 36
2-4-1-8نهادهای مبتنی بر اطلاعات: 36
2-4-1-9 تضادهای مبتنی بر منافع: 37
2-4-1-10 تضادهای ساختاری 37
2-4-1-11 تضادهای ارزشی 37
2-4-1-12 نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد 37
2-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون 38
2-5-1-14 نظریه رایان 38
2-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند 39
2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین 39
2-5-1 نظریه مارکسیستی 40
2-5-2نظریه غیر مارکسیستی 40
2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی 41
2-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی 41
2-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی 42
2-5-6 تئوری یادگیری اجتماعی 42
2-6جمع بندی: 43
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1 مقدمه 46
3-2 نوع روش تحقیق: 47
3-3 روش گرد آوری اطلاعات 48
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات 48
3-5 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 49
فصل چهارم:تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1مقدمه 52
4-2 یافته های توصیفی 53
4-3 بررسی فرضیه ها 58
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1مقدمه : 72
5-2 نتیجه گیری : 73
5-3 پیشنهادات: 77
5-3-1 سایر پیشنهادت کاربردی: 78
فهرست منابع داخلی 82
فهرست جداول
جدول شماره 4-1: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس آمار مورد استفاده 52
جدول شماره 4-2: اطلاعات تفصيلی پيرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحليل 54
جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی مقطع زمانی انجام تحقیقات بررسی شده 55
جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی تعداد فرضیه های مورد بررسی 56
جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی روش گردآوری اطلاعات 56
جدول شماره 4-6: توزیع فراوانی آمارهاي استفاده شده در تحقيقات مورد بررسي 57
جدول شماره 4-7: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: سن) 58
جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: سن) 59
جدول4-9: نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده 59
جدول شماره 4-10: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: جنسیت) 60
جدول4-11: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: جنسیت) 61
جدول4-12 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده(متغیر مستقل: جنسیت) 61
جدول شماره 4-13: اندازه اثر تحقیقات مرتبط 62
جدول شماره 4-14: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی) 63
جدول4-15 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی) 63
جدول شماره 4-16: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: احساس محرومیت و آنومی) 64
جدول4-17: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل آنومی) 64
جدول4-18 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل احساس محرومیت) 64
جدول شماره 4-19: اندازه اثر تحقیقات مرتبط 65
جدول4-20 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل پرخاشگری) 65
جدول شماره 4-21: اندازه اثر تحقیقات مرتبط 66
جدول4-22: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل اختلافات قومی یا قومگرایی) 66
جدول4-23 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده 67
جدول شماره 4-24: اندازه اثر تحقیقات مرتبط 68
جدول4-25: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل اختلافات قومی یا قومگرایی) 68
جدول شماره 4-26: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی) 69
جدول4-27 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی) 69
جدول4-28 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده (متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی) 70
فهرست نمودار
نمودار 4-1: مقطع زمانی انجام تحقیق 55
نمودار 4-2: آماره هاي مورد استفاده در تحقيقات 57
چکیده:
فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی در زمینه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعي، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته ابتدا اندازه اثر بر حسب رويكرد تحليل و آماره مورد استفاده تعيين شدند،سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واريانس و توکی استفاده شد. طبق نتايج بدست آمده سن در گرایش به نزاع تاثیر دارد. مردان بيش از زنان به نزاع دسته جمعي گرايش دارند. بين میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و در تمامي تحقيقات بررسي شده دارندگان تحصيلات بالاتر گرايش كمتري به نزاع دارند. همچنين بین میانگین اندازه اثر با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معنادار و معكوسي وجود دارد.
در رابطه با متغير عوامل موثر در نزاع گفتني است:هر سه عامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و اختلافات ملکی در گرایش به نزاع، تاثیر متفاوتی دارند. تاثیر احساس محرومیت در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است . بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با آنومی رابطه معناداری وجود دارد لازم به ذکر اندازه اثر بدست آمده در حد متوسط است. تاثیر پرخاشگری در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است. اختلاقات قومی برحسب مناطق محتلف تاثیر متفاوتی بر گرایش به نزاع دارد و اندازه اثر قومگرايي در شهر خدابنده کمتر از متوسط و در اهواز، ايلام و لردگان بالاتر از متوسط است.
كليدواژه: فراتحليل، اندازه اثر، نزاع دسته جمعي
فصـل اول
کلیـات پژوهـش
1-1 مقدمه:
پديده نزاع و درگيري در جامعه از آن دسته آسيب هايي است كه با ايجاد اخلال در روابط اجتماعي، فضايي آكنده از بغض، كينه و دشمني را در ميان افراد به وجود مي آورد كه اين امر با زمينه سازي براي ايجاد نزاع و تنشهاي بعدي، جامعه را از نظر مادي و معنوي متضرر مي سازد و همواره مواجهه با آن مورد توجه متوليان نظم و امنيت اجتماعي بوده است(پورافكاري،3:1383). نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود.
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی روشهای متعددی برای تحقیق و شناخت واقعیت و پدیدههای اجتماعی وجود دارد. فراتحلیل یکی از این روش هاست. فراتحلیل یکی از روشهای توصیفی است که تحقیقات انجام شده را ارزیابی می کند. فراتحلیل عبارت است از تحلیل آماری بسیاری از مطالعات و تحقیقات منفرد در حوزه ای معین به منظور ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها. در فراتحلیل تحقیقات موجود، تاکید بر ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها جهت استفاده علمی و کاربردی است. بنابراین فراتحلیل، مقایسه نتایج تحقیقات دیگران است. یعنی اینکه از تحقیقات و نتایج تحقیقات و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه کنیم. این فراتحلیل شامل کلیه مراحل تحقیق یعنی نظریه، روش، نتایج و …است. در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه می رسیم، سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل یا تبدیل می کنیم که یافته های نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرار گیرند و سرانجام، تحلیلهای ترکیب شده اطلاعاتی را نشان می دهند که اطلاعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب می شوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل می دهند.
در اين فصل به بررسيكليات تحقيق پرداخته مي شود و خواننده را با حوزه مورد مطالعه آگاه مي سازد. پس از معرفی و طرح مسأله اصلي تحقيق، به طور مختصر به تشريح و بيان اهمیت موضوع پرداخته ميشود. در مورد مساله، مباحثی مطرح مي گردد كه خواننده را براي فرضیات، سوالات و اهداف تحقيق، هدایت مي نماید. در ادامه ضرورت انجام تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد. سپس فرضیات، اهداف تحقيق و در پایان پیشینه تحقیق ارائه می گردد.
1-2 بیان مسأله
وقوع جرائم مختلف در اجتماع از جمله نزاع اگر تمام علت سلب یا کاهش امنیت اجتماعی به حساب نیاید ، بدون تردید یکی از مهم ترین علل آن می باشد در واقع رابطۀ وقوع جرم و امنیت اجتماعی رابطه اي معکوس می باشد. هر چه جرائم بیشتر گردد امنیت اجتماعی کمتر می شود. از همین رو باید مقابله با پديده هاي ناامني از قبيل نزاع دسته جمعي را مساوي با تلاش براي ایجاد امنیت اجتماعی جامعه تلقی نمود. امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی از جمله بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) می‌توان بررسی و تحلیل کرد، به عبارتي وقوع نزاع دسته جمعي علاوه بر سلب امنيت فيزيكي و عيني افراد جامعه، زمينه ساز سلب امنيت ذهني و آسايش اجتماعي اعضاي يك جامعه نيز محسوب مي گردد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد(نشریه امنیت، 1379، ش 11و12).
درگيري هاي قومي و نزاع هاي جمعي در هر دور ه اي از تاريخ وجود داشته و در جوامع سنتي و ايلي اين موضوع بيشتر نمود داشته بنابراين، نزاع در هر جا معه هميشه به عنوان يكي از مسائل

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment