منبع پایان نامه با موضوع استاد راهنما، سابقه خدمت، جبران خدمات

سپاسگذاري
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
سپاس بيكران وپاك ترازشبنم فرونشسته بر رخسار گلبرگ هاي بهاري وستايش برخاسته از عمق دل وجان بر پيشگاه حضرت دوست ، كه ستايش زيور زبان است وسپاسگزاريش آرام بخش جان .
رحمت واسعه داناي متعال فرصتي داد كه به حد توان خويش از محضر اساتيد گرانقدر بهره جويم. برخود لازم مي دانم تشكر وسپاس خاضعانه خودرا به پيشگاه اين عزيزان تقديم نمايم .
جناب آقاي دكتر داريوش غلامزاده
استاد راهنماي ارجمند كه وجودشان سبب دلگرمي وراهنمايي ها وحمايت هاي ارزشمند ايشان هدايتگر راه دانش وپويايي بود ودر طول نگارش اين پايان نامه از هيچ تلاش مضائقه ننمودند وبانظرات عالمانه موجب غناي علمي اين پايان نامه گرديدند . باعث مباهات است كه در محضرشان زانوي تعلم زده وبه شاگرديشان مفتخر گشته ام .
جناب آقاي دكتر کاوه تيمور نژاد
استاد مشاور گرامي كه مرا در تكميل اين پايان نامه به علم خويش همواره راهنما بودند . با تشكر وقدرداني از زحمات وتلاش هاي بي دريغ وصميمانه كليه عزيزاني كه مرا در پيمودن اين راه ياري نمودند .
بسمه تعالي
دانشکده مديريت تهران مرکزي
( اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد : 101
كد شناسايي پايان نامه : 10121210891001
عنوان پايان نامه: بررسي تاثير سبک هاي رهبري بر رفتار شهروندي سازماني ،سازمان امور مالياتي استان آذربايجان غربي، شهرستان خوي
نام ونام وخانوادگي دانشجو: يدالله قره شعباني
شماره دانشجويي: 87000179500
رشته تحصيلي: مديريت دولتي
تاريخ شروع پايان نامه:20/12/88
تاريخ اتمام پايان نامه: 30/11/89
نام و نام خانوادگي استاد راهنما : آقاي دکتر داريوش غلامزاده نام و نام خانوادگي استاد مشاور: آقاي دکتر کاوه تيمورنژاد
آدرس شماره تلفن:آذربايجان غربي شهرستان خوي ،روستاي قره شعبان، موبايل 09141612610،ثابت04622997088
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):
هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير سبک هاي رهبري بر رفتار شهروندي سازماني ،سازمان امور مالياتي شهرستان خوي مي باشد و علاوه بر آن اهداف ديگر شامل:
1)شناخت تاثير تغيير سبك رهبري مديران بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان
2)تعيين نوع رابطه بين سبك رهبري مدير و رفتار شهروندي سازماني کارکنان
3)تعيين سبك رهبري اعمال شده توسط مديران در اين سازمان
روشي که در اين پژوهش استفاده شده است روش توصيفي- پيمايشي است.همچنين با توجه به استفاده از پرسشنامه جهت جمع آوري اطلاعات از حيث روش اجرا، ميداني است واز نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است که در جهت کاربردي کردن مولفه هاي سبک رهبري بر رفتار شهروندي سازماني سازمان امور مالياتي مي باشد. در اين رساله ضمن مطالعه مباحث نظري و تجربي ، پرسشنامه اي با کمک گرفتن مولفه هاي سبک هاي رهبري ليکرت و رفتار شهروندي سازماني ارگان تهيه شده است.هر دو پرسشنامه استاندارد بوده است و تمامي سوالات با مقياس پنج طيفي ليکرت آماده شده است و در بين تمامي افراد سازمان امور مالياتي توزيع گرديده است.
در اين تحـقيق به منظور بررسي رابطه بين عـوامل مرتـبط با سبکهاي رهبري با رفتار شهروندي سازماني از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است همچنين جهت بررسي رابطه علت ومعلولي هر يك از عوامل مرتبط با رهبري(استبدادي-استثماري، استبدادي- خير خواهانه ، سبک مشاوره اي ، سبک مشارکتي) به عنوان متغير مستقل و رفتار شهروندي سازماني به عنوان متغير وابسته از رگرسيون خطي و چند متغيره استفاده شده است و در ادامه، از تجزيه تحليل واريانس و مجذور رگرسيون استفاده شده است باتوجه به اينکه مقدار ضريب همبستگي بين اين دو متغير مقدار 646/. مي باشد، مي توان نتيجه گرفت اين ارتباط معني دار مثبت مي باشد بعبارت ديگرهمزمان با تغيير سبک رهبري مديران، رفتارشهروندي کارکنان نيز افزايش مي يابد و برعکس.
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است (
مناسب نيست (
فهرست مطالب
فصل اول 1
کليات تحقيق 1
مقدمه 2
1-1)بيان مسأله 3
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-3) بيان اهداف تحقيق : 7
1-4- چهار چوب نظري تحقيق 7
1-5- مدل تحليلي تحقيق 9
1-6- فرضيات تحقيق 9
1-7- جامعه آماري مورد مطالعه 10
1-8- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گيري ( در صورت نمونه گيري) 10
1-9- قلمرو تحقيق 10
1-10- روش تحقيق ( اعم از ميداني ، پيمايش ، کتابخانه اي و …) 10
1-11-ابزار گرد آوري داده ها ( پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه و…) 11
1-12- تعاريف عملياتي واژه ها 11
تعاريف مؤلفه هاي رفتارشهروندي سازماني: 12
1 . نوع دوستي و فداکاري 12
2 . روحيه جوانمردي 12
3 . احترام و تکريم 13
4 . اطاعت و وجدان کاري 13
5 . مشارکت 13
فصل دوم 14
ادبيات تحقيق 14
بخش اول مباني نظري تحقيق: سبک هاي رهبري 15
مقدمه 15
2-1-1- پيشينه رهبري و اهميت آن: 16
2-1-2- تعاريف رهبري : 17
2-1-3- ابعاد رهبري : 18
2-1-3-1- بعد عقلايي يا شناختي رهبري 18
2-1-3-2- بعد عاطفي رهبري: 19
2 -1-3-3- بعد روحاني رهبري: 19
2-1-3-4- بعد رفتاري رهبري : 20
2-1-4- وظايف رهبري : 20
2-1-5- عوامل مؤثر در موقعيت رهبري : 20
2-1-6- تفاوت رهبري و مديريت : 21
2-1-7- نظريه هاي رهبري : 23
2-1-7-1. نظريه هاي خصوصيات شخصي رهبري : 23
2-1-7-2. نظريه هاي رفتاري رهبري : 24
2-1-7-2-1. مطالعات دانشگاه ميشيگان : 25
2-1-7-2-2. مطالعات رهبري ايالت اوهايو : 25
2-1-7-2-3. شبکه مديريت : 26
2-1-7-2-4. نظريه سبک هاي رهبري ليکرت : 28
2-1-7-3. نظريه هاي اقتضايي : 30
2-1-7-3-1. نظريه اقتضايي فيدلر : 30
2-1-7-3-2. تئوري مسير-هدف : 32
2-1-7-3-3. تئوري رهبري وضعيتي: 33
2-1-7-3-4- تئوري سه بعدي اثربخشي رهبري : 34
2-1-7-4. نظريه هاي نوين رهبري : 35
2-1-7-4-1- نظريه رهبري تحول آفرين : 36
2-1-7-4-2- نظريه رهبري فرهمند 37
2-1-7-4-3-نظريه اسنادي رهبري 38
بخش دوم مباني نظري: رفتار شهروندي سازماني 39
مقدمه 39
2-2-1- تاريخچه و تعاريف 39
2-2-2- انواع رفتار شهروندي سازماني: 46
2-2-2-1- اطاعت سازماني: 46
2-2-2-2-وفاداري سازماني: 47
2-2-2-3-مشارکت سازماني: 47
2-2-3-ويژگي هاي رفتار شهروندي سازماني: 48
2-2-4-ابعاد رفتار شهروندي سازماني : 49
2-2-5- عوامل تأثير گذار بر بروز رفتار شهروندي سازماني : 54
2-2-5-1-ويژگي هاي فردي کارکنان: 54
2-2-5-2-عوامل سازماني: 55
2-2-5-3- عوامل شغلي: 56
2-2-5-4-رفتارهاي رهبري: 57
2-2-6-اشکال رفتارهاي کارکنان : 58
2-2-6-1- رفتارهاي درون نقش: 58
2-2-6-2- رفتارهاي برون نقش: 59
2-2-6-2-1-رفتارهاي ضد شهروندي: 59
2-2-6-2-2- رفتار شهروندي و انصاف در زمينه هاي خدمات مشتري: 59
2-2-7- سياست هاي تشويق رفتار شهروندي سازمـاني : 61
2-2-7-1- گزينش واستخدام : 61
2-2-7-2-آموزش و توسعه : 61
2-2-7-3-ارزيابي عملکرد و جبران خدمات : 62
2-2-7-4- سيستم هاي غير رسمي : 62
2-3-بخش سوم: پيشينه تحقيق 64
1-تحقيقات داخلي : 64
2-تحقيقات خارجي : 65
2-4-بخش چهارم : معرفي سازمان (سازمان امور مالياتي شهرستان خوي) 68
2-4-1- تاريخچه ماليات و دارايي در ايران : 68
2-4-2- نقش ماليات در جامعه : 70
2-4-3- تاريخچه سازمان امور مالياتي کشور : 70
2-4-4- مديريت امور مالياتي شهرستان خوي : 79
مقدمه 83
3-1- روش تحقيق 83
3-2- ابزار گرد آوري اطلاعات 84
3-3-اعتبار و پايايي ابزار سنجش 85
3-3-1- روايي تحقيق (اعتبار) : 85
3-3-2- پايايي ابزار سنجش 86
3-4- تجزيه و تحليل روشهاي آماري 87
3-5- قلمرو تحقيق 88
3-6- متغيرهاي تحقيق : 89
3-7- جامعه آماري 89
3 -8- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 89
تجزيه و تحليل داده ها 90
4-1)آمار توصيفي 91
4-2- آمار استنباطي 97
74 99
مقدمه 110
5-1- نتايج 110
1- نتيجه گيري بر مبناي آزمون فرض فرعي اول 110
2- نتيجه گيري بر مبناي آزمون فرض فرعي دوم 111
3- نتيجه گيري بر مبناي آزمون فرض فرعي سوم 111
4- نتيجه گيري بر مبناي آزمون فرض فرعي چهارم 111
تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق 111
5-2-پيشنهادات 112
5-2-1- پيشنهادات مبتني بر يافته هاي تحقيق 112
5-2-2- ساير پيشنهادهاي پژوهش 115
5-2-3- پيشنهادهايي براي تحقيقات بعدي 115
محدوديت هاي تحقيق 116
ضمائم تحقيق 117
منابع و مأخذ فارسي : 144
منابع و مأخذ انگليسي : 146
فهرست جداول
جدول2-1- مقايسه مديريت و رهبري ،کاتر،1990 22
جدول2-2-مشخصه هاي فردي رهبري،افجه،1386 24
جدول2-3- اشکال رفتارهاي کارکنان،فيليپ و مک کينزي،1997، 147 60
جدول2-4- پيشينه تحقيقات گذشته 67
جدول 3-1- ابعاد پرسشنامه سبک رهبري 85
جدول3-3- مقادير آلفاي کرونباخ پرسشنامه هاي تحقيق 86
4-1-1- جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس جنس : 92
4-1-2جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس تحصيلات : 93
4-1-3- جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس رسته شغلي : 94
4-1-4- جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس پست ثابت سازماني : 95
4-1-5- جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس پست سابقه خدمت : 96
جدول 4- 2-1 : جدول مقايسه اي سبک استبدادي-استثماري و رفتار شهروندي سازماني 98
جدول4-2-2- جدول مقايسه اي بين سبک رهبري خيرخواهانه و رفتار شهروندي سازماني 99
جدول 4-2-3 : جدول مقايسه اي بين سبک مشاوره اي و رفتار شهروندي سازماني 100
جدول 4-2-4 : جدول مقايسه اي بين سبک مشارکتي و رفتار شهروندي سازماني 101
4-2-5: جدول مقايسه اي بين سبک رهبري مديران و رفتار شهروندي کارکنان 102
4-2-7-جدول ضريب همبستگي پيرسون براي فرضيه اصلي 103
جدول4-2-12- آزمون فريدمن 108
4-2-8- ضريب رگرسيون و مجذور رگرسيون 105
4-2-9- تجزيه تحليل واريانس 105
4-2-10- ضرايب استاندارد و غير استاندارد مقدار بتا 106
4-2-11- مولفه هايي كه وارد معادله نشدند. 107
فهرست نمودار ها
4-1-1:نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس جنس: 92
4-1-2- نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس تحصيلات: 93
4-1-3- نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس رسته شغلي: 94
4-1-4- نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس پست ثابت سازماني: 95
4-1-5- نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس پست سابقه خدمت 97
4-2-6- آمار توصيفي براي فرضيه اصلي 102
4-2-1- نمودار پراکنش سبک هاي رهبري و رفتار شهروندي سازماني 104
فهرست اشکال
شکل 1-1- مدل اجرايي تحقيق 8
شکل 1-2- مدل تحليلي تحقيق 9
شکل2-1- مطالعات اوهايو، گوردن،1987، 397 26
شکل 2-2. شبکه مديريت بليک و موتون ( منبع : بليک و موتون ، 1964 ، 136) 27
شکل 2-3. دستاوردهاي الگوي فيدلر (منبع:رابينز،1380، 228) 31
شکل 2-4. اجزاي متشکله تئوري مسير-هدف در رهبري (منبع: رابرت هاوس،1971، 321) 33
شکل 2-5-شيوه هاي چهار گانه مدل رهبري وضعيتي ؛بلانچارد و زيگارمي،1985 34
شکل 2-6-الگوي سه بعدي رهبري، ردين ،1967، 17 35
شکل2-7 – ابعاد رفتار شهروندي سازماني، ارگان، 1988 53
شکل 2-8- عوامل ايجاد کننده رفتار شهروندي ،اسلامي،1387 58
فصل اول
کليات تحقيق
مقدمه
در عصر حاضر تنها به مدد فعاليت اثربخش و کارآي مديريت است

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment