منابع پایان نامه ارشد درباره کتابخانه ها

اسرائيليات در اصطلاح به روايت هاي برگرفته شده از يهود و نصاري گفته مي‌شود که در ميان امت‌هاي گذشته جاري بوده است پيش از اسلام يهوديان که مروّجان اصلي و عمده فرهنگ اسرائيليات به شمار مي-روند، در مجاورت مشرکان در مدينه و پيرامون آن از جمله خيبر و فدک زندگي مي‌کردند و چون داراي دين و کتاب آسماني بودند، موقعيت و فرهنگ بالاتري در مقايسه با مشرکان داشتند و نزد آنان از جايگاه علمي ويژه‌اي برخوردار بودند، مشرکان براي فهم بسياري از مسائل ، از جمله مسائل مربوط به خلقت، تاريخ ملتهاي گذشته و… به آنان مراجعه مي‌کردند، وهابيت در برخورد با صفات خبري خداوند قائل به نظريه تجسيم مي‌باشند که اعتقادات برگرفته آنان در اين زمينه به تأثيرپذيري آنان از اهل کتاب برمي‌گردد، اهل کتاب خود صفات خبري خداوند در تورات را بر معناي ظاهري خويش تحميل کرده و قائل به تجسيم و تشبيه مي باشند آنان معتقدند که اوصاف انساني ذکر شده در تورات نشان دهنده وجود اين نوع صفات در خداوند متعال است، تنها تعداد معدودي از آنان در توجيه عقيده خويش مي‌گويند که خداوند نيز هم چون انسان داراي گوش، چشم، دست و پا و… است اما از نوعي ديگر و متفاوت با اعضاي انسان.
واژگان کليدي: اسرائيليات- وهابيت- اهل کتاب- کعب الأحبار- ابوهرير?
فهرست مطالب
مقدمه 1
تعريف مسأله 3
پيشينه‌ي تحقيق 3
جنبه‌ي جديد بودن و نوآوري تحقيق 3
ضرورت تحقيق 3
اهداف تحقيق 4
سوال اصلي تحقيق 4
سوالات فرعي تحقيق 4
فرضيه‌هاي تحقيق 4
کاربرد تحقيق 4
روش تحقيق 5
فصل اول:کليات و مفاهيم اسرائيليات 6
واژه اسرائيليات در لغت 7
واژه اسرائيليات در اصطلاح 7
اقسام اسرائيليات 9
پيدايش اسرائيليات 10
کتاب‌هاي تفسيري و اسرائيليات 11
کتاب‌هاي تاريخي و اسرائيليات 13
مبدأ نفوذ اسرائيليات 18
علل عمده نفوذ اسرائيليات در منابع اسلامي 20
1. نزديکي و همسو بودن فرهنگ اسلامي و باورهاي مسلمين با اديان قبل مخصوصاً يهود و مسيحيت. 20
2. نا آگاهي اعراب و نداشتن کتاب آسماني همراه با اشتياق به دانستن مسائل گذشته جهان. 20
3. استقبال و توجه مردم عوام به قصهپردازي و داستانسرايي 20
4. اعتماد بيش از حد برخي از مفسران به اخبار و روايات 21
5. تشويق خلفا 21
6. منع نقل احاديث 22
7. مسئوليت مسلمان نماها 23
زمينه‌هاي گسترش اسرائيليات 23
1. ضعف فرهنگي عرب 23
2. کنيه و دشمني شديد يهود 28
3. ايجاز و گزيده گويي قرآن 28
4. قصه سرايان و همراهي دستگاه خلافت با آنان 28
5. ممنوعيت نگارش حديث 29
6. مسامحه در نقل و بررسي روايات 29
7. حضور اهل کتاب در جزير? العرب پيش از اسلام 30
8. حکومت اموي و نقش آن در اشاعه اسرائيليات 31
خطر اسرائيليات براي فرهنگ اسلامي 34
آثار و پيامدهاي اسرائيليات 36
1. آميخته شدن تفسير و حديث صحيح اسلامي با خرافات 36
2. فساد و انحراف در عقايد مسلمانان 36
3. خدشه دار کردن سيماي اسلام 36
ديدگاهها و هشدار برخي از انديشمندان اسلامي در خصوص اسرائيليات 37
فصل دوم: وهابيت 42
سلفي گري 43
مفهوم لغوي سلفي 43
مفهوم اصطلاحي سلفي 44
احمدبن حنبل رئيس خط سلفي گري 45
عوامل تاريخي پيدايش خط سلفي گري 46
سلفيه جديد (فرقه وهابيت) 46
بنيانگذاران فرقه وهابيت 47
الف ) ابن تيميّه بنيانگذار فكرى وهّابيّت 47
ب) محمّد بن عبد الوهّاب 49
عوامل مؤثر در تبليغ وهابيت 50
1- تفرقه و پراکندگي مردم 51
2- ضعف فرهنگي ، ديني و اقتصادي سر زمين نجد 53
الف- فقر و تبعيض 55
ب- ضعف ايمان نسل جديد 55
ج- نا آگاهي دين داران 56
د- رفتار هاي تفرقه آميز 56
3- همکاري آل سعود 56
4- سردادن شعار هاي مذهبي 58
5- استفاده ابزاري از حرميين شريفين 60
6- استفاده ازموسم حج 62
7- حلال شمردن اموال مخالفين 63
8- حمايت وپشتيباني قدرت هاي استکباري 63
9- تحميل و اصرار عقيده 65
10- انتشارات ضد شيعه 68
11- در انحصار قرار دادن مراکز انتشاراتي و کتابخانهاي 69
الف )کتابخانه ها 70
ب)مراکز انتشاراتي 72
فصل سوم: تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات 76
راههاي تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات 77
الف) اهل کتاب 77
1. کعب الأحبار 77
2. تميم داري 78
3. وهب بن منبه 78
4. عبدالله بن سلام 79
ب) مسلمانان 80
1. ابوهريره 80
2. عبدالله بن عمروعاص 81
3. محمد بن کعب القرظي 81
4. ابن جريح 82
5. عبدالله بن عباس 82
6. عکرمه 85
7. مجاهد 86
8. مقاتل بن سليمان 86
ج) کتب 87
الف) کتاب ” السنـة” 87
ب) کتاب “التوحيد” 88
شکل و نوع تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات 89
صفات خبري خداوند 89
1. نظريه تشبيه و تجسيم 90
2. نظريه اثبات بلاتأويل 90
3. نظريه اثبات بلاکيف 90
4. نظريه اثبات با تأويل 90
5. نظريه سلبي صفات 90
6. نظريه نفي وصف 91
7. نظريه تشبيه و تنزيه (نظريه اهل بيت) 91
خداوند در تورات 91
الف) توصيف انسان وار 91
ب) توصيف به کمالات 93
ج) اوصاف فراطبيعي 94
ديدگاه وهابيت در کيفيت صفات الهي 95
1. صفات 95
2. رويت 96
3. تجسيم 97
نمونههايي از ويژگيهاي خداي وهابيان 97
الف. داشتن دست 97
نقد 98
يک. هماهنگ با تورات موجود 99
دو. تعارض با عقل 99
سه. تعارض با روايات 99
چهار. عدول از شيوه اهل لغت 100
پنج. ناديده گرفتن تفاسير 100
ب. بالاي عرش نشسته است 101
نقد 102
يک. تعارض با آيات محکمات قرآن 102
دو. هماهنگ با تورات موجود 102
سه. تعارض با عقل 102
چهار. عدول از شيوه اهل لغت 103
نتيجه گيري 105
فهرست منابع و مؤاخذ 106
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد خير خلقه و خير من نطق بلسانٍ عربي مبين و علي آله افضل بريّته من بعده.
و أما بعد
اين پايان نامه که درصدد بررسي چگونگي تأثيرپذيري وهابيون از اسرائيليات است مشتمل بر سه فصل است که فصل نخست آن به کليات و مفاهيم اسرائيليات اختصاص دارد بطوريکه با تعريف لغوي و اصطلاحي اسرائيليات آغاز ميگردد سپس تعاريف مختلف اسرائيليات را از نظر مي گذراند و أقسام اسرائيليات را ذکر مينمايد بعد از آن پيدايش اسرائيليات را مطرح کرده و به بحث دربارة کتابهاي تفسيري و اسرائيليات و نيز کتابهاي تاريخي و اسرائيليات ميپردازد و در ادامه مبدأ نفوذ اسرائيليات و علل عمدة نفوذ اسرائيليات در منابع اسلامي را کنکاش مينمايد و نزديکي فرهنگ اسلام با أديان قبل از خويش، ناآگاهي اعراب و نداشتن کتاب آسماني، استقبال و توجه مردم عوام به قصهپردازي و نيز اعتماد بيش از حد برخي از مفسران به أخبار و روايات و… را از عوامل عمده نفوذ اسرائيليات بر ميشمارد و زمينههاي گسترش اسرائيليات را مکمل بحث پيش ميداند که از مهمترين آنها ميتوان به ضعف فرهنگي عرب و کنيه و دشمن يهود با مسلمانان اشاره نمود پايان بخش اين فصل مباحثي همچون خطر اسرائيليات براي فرهنگ اسلامي و پيامدهاي اسرائيليات و ديدگاههاي انديشمندان در خصوص اسرائيليات است.
اما فصل مياني اين پاياننامه به فرقهي ضالّهي وهابيت اختصاص دارد که آغازگر آن سلفيگري و مفاهيم لغوي و اصطلاحي سلفي ميباشند گام بعدي اين فصل معرفي احمدبن حنبل به عنوان رئيس خط سلفيگري است در ادامه عوامل تاريخي در پيدايش خط سلفيگري را مطرح مينمايد بعد از آن به سلفيهي جديد يا همان وهابيت ميپردازد و ابن تيميه را به عنوان بينانگذار فکري و محمدبن عبدالوهاب را به عنوان مؤسس اين فرقه معرفي مي نمايد و در پايان تفرقه و پراکندگي مردم، ضعف فرهنگي، ديني و اقتصادي سرزمين نجد، همکاري آلسعود، استفاده ابزاري از حرمين شريفين و… را از عوامل مؤثر در تبليغ وهابيت برميشمارد و به شرح و توضيح هر کدام ميپردازد.
فصل فرجامي اين پاياننامه به راههاي تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات اختصاص داده شده است که اين راهها را منحصر در سه راه از جمله اهل کتاب، مسلمانان و کتب ميداند و آنجا که بحث اهل کتاب مطرح ميگردد بر معرفي چهرههاي برتر آنان همت ميگمارد و نيز در بحث مسلمانان يا بهتر است بگوييم مسلمان نماها به معرفي چهرههاي سرشناس در جعل احاديث و روايات ميپردازد و دو کتاب التوحيد و السنـة را از تأثيرگذارترين کتابها از حيث نقل احاديث و روايات جعلي اسرائيليات بر ميشمارد در ادامه به نوع تأثيرپذيري و شکل و هيئت آن ميپردازد و وهابيون را در نظريهي تشبيه و تجسم صفات خبري باري تعالي متأثر از يهوديان و مروّجان فرهنگ اسرائيليات ميداند و انواع نظريههاي موجود در ارتباط با صفات خبري خداوند را متذکر ميشود و از آنجا که وهابيون در نظريهي تجسيم متأثر از يهوديان و آنان نيز از تورات متأثر هستند به بحث پيرامون خداوند در تورات ميپردازد و توصيف انسانوار و توصيف به کمالات و اوصاف فراطبيعي خداوند در تورات را با ذکر نمونههايي براي هر يک از آن عناوين شرح و توضيح ميدهد و نيز تجسيم در ميان يهوديان را از نظر ميگذراند بعد از آن به ديدگاه وهابيت در کيفيت صفات الهي که در صفات و رؤيت و تجسيم خلاصه ميگردند، ميپردازد.
سپس نمونههايي از ويژگيهاي خداي وهابيان همچون داشتن دست و نشستن بر بالاي عرش را ذکر مينمايد و به نقد هر کدام از آنها ميپردازد و در پايان نتايج حاصله از تحقيق و تفحص را بيان ميکند.
تعريف مسأله
اين پاياننامه ابعاد وسيعي همچون اسرائيليات، وهابيون، راههاي تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات را شامل ميشود، اسرائيليات رواياتي تاريخي هستند که توسط اهل کتاب يعني کعب الأحبار، تميمداري، وهب بن منبه و عبدالله بن سلام و نيز مسلمان نماها همچون أبوهريره، ابن جريح، عکرمه و ديگران به منابع اسلامي عموماً و تفاسير اسلامي خصوصاً نفوذ يافتند، وهابيت با اعتقادات خويش که نسخهاي از اسرائيليات ميباشند مذاهب ديگر را به سخره گرفتهاند و آنان را تهديدي براي خويش ميپندارند به اين خاطر به مبارزه با فرق مختلف اهتمام ميورزند وهابيت در نظريهي تجسم پيرو و تابع يهوديان ميباشند زيرا که يهوديان نيز اوصاف ذکر شده خداوند در تورات را بر معناي ظاهري محل مينمايند.
پيشينهي تحقيق
تا کنون علما و دانشمندان بسياري به بررسي فرق مختلف اسلام عموماً و به فرقهي ضالهي وهابيت خصوصاً همت گماشتند و وجوه اشتراک و اختلاف آنان را با ساير مذاهب يادآور شدند ليکن بررسي چگونگي تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات کار جديد و تازهاي است که اين حقير درصدد ارائه و تبيين آن مي باشم.
جنبهي جديد بودن و نوآوري تحقيق
در منابع اسلامي هميشه ذکري از اسرائيليات بوده است ليکن بسياري از افراد وجه تسميه اين اصطلاح و نيز محتواي اسرائيليات را نميدانند و از خطرها و پيامدهاي سوء اين روايات جعلي و کاذب بيخبر ميباشند. از اين رو برآنيم به معرفي اسرائيليات و تأثيرگذاري آنها در اعتقادات وهابيان بپردازيم.
ضرورت تحقيق
نقل و نگارش أحاديث و روايات پيامبر(ص) از آن جا که تأثيرگذاري فوقالعادهاي بر رفتار و کردار مسلمانان دارد، حائز اهميت فراوان است بنابراين صحت و سقم اين روايات و دانستن ميزان اعتبار آن بسيار ضروري به نظر ميآيد لذا معرفي أهل کتاب و مسلمان نماها نقش بسزايي در شيوة برخورد مسلمانان با احاديث ذکر شده از سوي اهل کتاب و مسلمان نماها ايفا مينمايد.
اهداف تحقيق
راههاي تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات.
تعريف اسرائيليات و ماهيت اسرائيليات.
معرفي مروّجان فرهنگ اسرائيليات (اهل کتاب و مسلمان نماها)
سوال اصلي تحقيق
1-اسرائيليات چگونه و از چه راههايي وارد منابع اسلامي (تفاسير) شدند و بر وهابيت تأثير گذاشتند؟
سوالات فرعي تحقيق
وهابيت در مباني اعتقادي خويش پيرو چه کساني ميباشند؟
پيامدهاي اسرائيليات کدامند؟
عوامل عمده

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment