پایان نامه درباره مواد مخدر، مصرف مواد، گروه همسالان

تقديم به:
همسر و فرزندانم كه همدلي و همراهي شان همواره مايه اميد و توشه راهم بوده است.
سپاسگزاري:
به مصداق كلام شريف ” من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق”
بر خود فرض مي دانم تا از زحمات و راهنمايي ها و ارشادات استادان ارجمند و فاضل جناب آقاي دکتر محمد حسين پورياني استاد راهنما و جناب آقاي دکتر محمود شهيدي استاد مشاور صميمانه تشكر و قدرداني نمايم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده
مقدمه
فصل اول: کليات تحقيق 1
1- بيان مسأله 2
2- اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق 3
3- اهداف تحقيق 5
4- سئوالهاي تحقيق 5
5- پيشينه تحقيق 6
6- تعاريف مفاهيم 7
الف) تعريف جوان 7
ب) تعريف نوجوان 8
ج) تعريف مواد مخدر 8
د) راهکارهاي مقابله 8
فصل دوم: بررسي مفهوم اعتياد، مواد مخدر و سوابق تاريخي 10
بررسي مفهوم اعتياد، مواد مخدر و سوابق تاريخي 11
گفتار اول: مفهوم اعتياد و عادت و مواد مخدر 11
الف. مفهوم لغوي و اصطلاحي اعتياد …..12
ب. مفهوم اعتياد از نظر سازمان بهداشت جهاني …..14
ج. اعتياد از ديدگاه حقوق كيفري و جرم شناسي …..16
د: اعتياد از ديدگاه اجتماع …..17
ه: مفهوم مواد مخدر …..18
1. مفهوم لغوي مواد مخدر …..18
2. مفهوم اصطلاحي مواد مخدر …………………………………………………………………………….19
گفتار دوم: سوابق تاريخي اعتياد به مواد مخدر …20
بند اول: سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در جهان …21
بند دوم: سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در ايران …22
بند سوم: سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در استان اصفهان …25
بند چهارم: سابقه و آمار اعتياد در شهرستان کاشان … 26
فصل سوم: طبقه بندي مواد مخدر و عوارض ناهنجاري هاي آن …..27
طبقه بندي مواد مخدر و عوارض ناهنجاري هاي آن …..28
گفتار اول: طبقه بندي مواد مخدر ….28
بند اول: طبقه بندي‌هاي اوليه ….28
بند دوم ـ طبقه بندي پروفسور دونيكر 29
الف. طبقه بندي دونيكر كه بر اساس منشاء مواد ..29
ب. طبقه بندي دونيكر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمي مواد 29
بند سوم ـ طبقه بندي تجربي 29
بند چهارم ـ طبقه بندي نهايي 30
الف. مخدرها 30
ب. توهم زاها 32
ج. مسكن‌ها 34
د. آرام بخش‌ها 34
هـ. چسب و مواد فرار 35
ز. كاتابيس يا شاهدانه 36
ح. داروهاي نامرئي يا فراموش شده 37
گفتار دوم: عوارض و ناهنجاري‌هاي ناشي از اعتياد .38
بند اول ـ عوارض و ناهنجاري‌هاي اجتماعي اعتياد .39
بند دوم ـ عوارض و ناهنجاريهاي اقتصادي اعتياد .40
بند سوم ـ عوارض و ناهنجاريهاي سياسي اعتياد .42
فصل چهارم :علل گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان .43
علل گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان 44
گفتار اول: عوامل فردي گرايش به مواد مخدر .46
بند اول: مشکلات رواني .47
بند دوم: حس کنجکاوي .47
بند سوم ناراحتي و فشارهاي رواني .49
بند چهارم: لذت جويي و خوشگذراني .50
بند پنجم: انگيزه هاي درماني .51
بند ششم: معاشرت با دوستان ناباب .53
گفتار دوم: عوامل جسمي در گرايش به مواد مخدر .56
بند اول: اثرارث، کرومزوم ها و ژن ها .56
بند دوم: ابتلا به بيماري هاي مزمن .56
بند سوم :نژاد .57
بند چهارم: جنسيت .57
بند پنجم: سن .60
گفتار سوم: عوامل رواني در گرايش به مواد مخدر .62
بند اول: بيماريهاي رواني و اعتياد .62
الف.عقب ماندگي ذهني .63
ب. اسکيزو فرني .63
بند دوم: بيماريهاي عصبي .63
الف. احساس گناه و تقصير .63
ب. کنجکاوي .64
ج. استقلال طلبي .64
د. نجات از مشکلات .64
بند سوم: اختلال منش و رفتارهاي غير عادي 65
گفتار چهارم: عوامل اجتماعي در گرايش به مواد مخدر 65
بند اول: محيط خانواده 66
الف. تشنج در خانواده 67
ب. کمبود محبت 67
ج. روابط عاطفي 67
د. زياده روي در محبت 68
ه. تاثير رفتار و کردار والدين 68
و. اعتياد مسر 68
بند دوم: محيط تحصيلي 70
بند سوم: نقش دوستان 70
بند چهارم: شغل 70
گفتار پنجم: عوامل جغرافيايي در گرايش به مواد مخدر 73
الف. رشد جمعيت 73
ب. شهر و روستا 73
بند اول: مهاجرت 74
الف. مهاجرت به شهرها 74
ب. مهاجرت از کشوري به کشور ديگر 75
گفتار ششم: عوامل اقتصادي در گرايش به مواد مخدر 75
گفتار هفتم: عوامل فرهنگي در گرايش به مواد مخدر 77
الف) جهل و بي سوادي 78
ب) ميزان سواد والدين 78
ج) امکانات رفاهي 78
فصل پنحم: راه هاي مداخله و پيشگيري از اعتياد در كاشان 79
راه هاي مداخله و پيشگيري از اعتياد در كاشان 80
مبحث اول: تعريف، مفهوم و اقسام پيشگيري 81
گفتار اول: تعريف و مفهوم پيشگيري 81
بند اول: معناي لغوي پيشگيري 82
بند دوم: معناي اصطلاحي پيشگيري 82
گفتار دوم: اقسام و تقسيمات پيشگيري 84
بند اول ـ پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال 85
بند دوم ـ پيشگيري بزه ديده مدار و مرتكب مدار 85
بند سوم ـ پيشگيري سه مرحله‌اي بر اساس الگوي پزشكي 86
الف. پيشگيري اوليه 86
ب. پيشگيري ثانويه 87
ج. پيشگيري ثالث يا نهايي 89
بند چهارم ـ پيشگيري عام و پيشگيري خاص 90
الف. پيشگيري عام 90
ب. پيشگيري خاص 90
بند پنجم ـ پيشگيري كيفري و غير كيفري 92
الف. پيشگيري كيفري و قضايي 92
ب. پيشگيري غير كيفري 92
1- پيشگيري وضعي 92
2- پيشگيري جامعوي 93
3- پيشگيري رشد مدار 94
گفتار سوم: پيشگيري از پديده اعتياد در قوانين ايران 94
بند اول ـ پيشگيري كيفري اعتياد در قوانين موضوعه 96
بند دوم ـ پيشگيري غير كيفري از اعتياد در قوانين موضوعه 97
ديدگاه حضرت امام خميني در پيشگيري از اعتياد 100
گفتار چهارم: راهكارهاي پيشگيري از گرايش اعتياد به مصرف مواد مخدر در شهر كاشان 103
بند اول ـ تاكيد بر گروه همسالان و پيشگيري از معاشرت با دوستان ناباب 104
بند دوم ـ پيشگيري از طريق آموزش 107
الف. آموزش خانواده‌ها 107
ب. بهبود نظام آموزشي 108
ج. آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي 110
د. آموزش از طريق رسانه‌هاي گروهي 111
بند سوم ـ فعاليت‌هاي جايگزين و پر كردن اوقات فراغت 112
بند چهارم ـ تغيير نگرش افراد 113
بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگي شهرستان كاشان 114
نتيجه گيري 118
راهکار ها و پيشنهادها 120
منابع 123
کتب 123
پايان نامه 125
مقاله 125
سايت 127
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1: عوامل فردي علل گرايش جوانان کاشان به اعتياد 54
جدول شماره 2: درصد نمونه هاي تحت بررسي بر اساس علل اصلي گرايش به اعتياد در شهرستان کاشان 55
جدول شماره 3: عوامل جسمي موثر در گرايش جوانان کاشان به مواد مخدر 59
جدول شماره 4: آمار افرادي که به جرم اعتياد و حمل مواد مخدر در شهرستان کاشان زنداني شده اند 59
جدول شماره 5: تعداد و درصد نمونه هاي تحت بررسي براساس جنسيت در کاشان 60
جدول شماره 6: درصد نمونه هاي تحت بررسي بر اساس سن شروع به مواد مخدر در شهرستان کاشان 61
جدول شماره 7: دليل رواني گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر 65
جدول شماره 8: درصد نمونه هاي تحت بررسي بر اساس رابطه پدر و مادر با يکديگر 66
جدول شماره 9: درصد نمونه هاي تحت بررسي بر اساس رابطه پدر و مادر با معتادين در شهرستان کاشان 69
جدول شماره 10: درصد نمونه هاي تحت بررسي بر اساس وضعيت شغلي 71
جدول شماره 11: علل اجتماعي گرايش جوانان و نوجوانان کاشان در اعتياد به مواد مخدر 72
جدول شماره 12: درصد نمونه هاي تحت بررسي بر اساس سطح درآمد در شهرستان کاشان 77
جدول شماره 13: درصد نمونه هاي تحت بررسي بر اساس راهکارهاي پيشگيري از اعتياد در شهرستان کاشان 116
چكيده :
امروزه گرايش روزافزون افراد بشر به سوي مواد مخدّر و محرّک به طور عام و در اين ميان گرايش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدّر و محرّک به طور اخص، از مسائل و معضلات اجتماعي تمامي کشورهاي دنيا، بالأخص کشور ايران است.
پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر بر گرايش نوجوانان وجوانان شهرستان کاشان به مصرف مواد مخدر وراهکار هاي مقابله به آن مي پردازد.در اين پژوهش سعي شده است به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود که کدام يک از عوامل بر گرايش نوجوانان و جوانان کاشاني موثر است.در اين تحقيق متغيرهايي نظير عوامل جغرافيايي اجتماعي فردي اقتصادي و فرهنگي به عنوان عوامل تاثيرگذارتعيينومورد بررسي قرار گرفته است.نوع پژوهش کاربردي وروش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است.جامعه آماري شصت نفر از جوانان و نوجوانان معرفي شده کاشاني به دادگاه انقلاب که مورد حکم واقع وبه زندان معرفي شده اند مي باشد.ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته مورد تاييد اساتيد و صاحب نظران آمار هاي دادگاه انقلاب، زندان کاشان، مراجع انتظامي و اداري کاشان مي باشد که با بهره جستن از آمار استنباطي، به تجزيه و تحليل سئوالات و فرضيه ها پرداخته شده است. نتايج حاصله از آزمون فرضيات بيانگر آن است که وابستگي به دوستان و گروه همسالان، حس کنجکاوي فرد، نقش خانواده، جامعه و عوامل فردي و نظير (عوامل جسمي ژنتيک، استقلال طلبي، مشکلات رواني، انگيزه هاي درماني و غيره) در گرايش و تمايل جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر تأثير دارد و به منظور کاهش گرايش افراد به مواد مخدر و راهکارهاي مقابله پيشنهاد مي شود نهادهاي مختلف اجتماعي (خانواده، مدرسه و جامعه) با ايجاد تفريحات سالم ،ايجاد تغيير در برنامه هاي موجود در رسانه ها ،ارتقاء سطح تحصيلات خانواده، توجه والدين به فرزندان و دوست يابي آنان، اطلاع رساني به خانواده ها و افراد نسبت به پيشگيري از گرايش نوجوانان و جوانان کاشان به مواد مخدر اقدام نمود.
واژه هاي كليدي:
علل گرايش -مواد مخدر- اعتياد – پيشگيري- راهکارهاي مقابله
مقدمه:
يکي از بلاهاي خانمان سوز که آفتي بر پيکر جوامع بشري است مسئله مواد مخدر و اعتياد بدان مي باشد که قدرت تفکر، خلاقيت، توان و کوشش و سازندگي را از انسان ها گرفته و بنيان خانواده و اعتقاد و باورهاي ديني آن ها را در معرض نابودي و از هم پاشيدگي قرار داده و متاسفانه روز به روز رو به گسترش است.
امروزه مسئله اعتياد به مواد و داروها چه به مواد مجاز و چه به مواد غير مجاز، بصورت يک مشکل جهاني و فراگير درآمده است.آمارهاي منتشره از سوي سازمان هاي

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment