منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون، تکنولوژی، فیزیولوژی

والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار ، مایه هستی ام بوده اند، دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی پر فراز و نشیب آموختند.
سپاس از
همسفر زندگی ام، پناه خستگی ام، امید بودنم، به پاس قلب مهربانش که سایه سار زندگی ام می باشد.
سپاس از
اساتید فرهیخته و فرزانه‏ام جناب آقای دکتر اکبر نورستهنیا و جناب آقای دکتر اسداله اسدی آموزگارانی که برایم زندگی؛ بودن و انسان بودن را معنا کردند.
فهرست مطالب
فصل اول
1-1 مقدمه 2
1-1 تعریف تکنولوژی نانو 2
1-1-1 تاریخچه نانو تکنولوژی 2
1-1-2 کاربرد تکنولوژی نانو در تولید کودهای کشاورزی 2
1-1-3 فواید و معایب نانو تکنولوژی 3
اهمیت گیاه توتون 3
1-2-1تاریخچه توتون 4
1-2-2 مناطق تولید توتون در جهان 4
1-2-3 مناطق مستعد کشت توتون در ایران 5
مشخصات گیاهشناسی توتون 5
نیازهای اقلیمی 6
1-3 نقش پتاسیم در گیاه 6
1-3-1 کمبود پتاسیم در گیاه 7
1-4 تنشهای گیاهی 7
تعریف تنش 8
1-4-1-1 تنش آب 8
1-5 تاثیر تنش خشکی بر میزان جذب پتاسیم در گیاه 11
1-6 اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی در گیاهان 11
1-7 پاسخ روزنه به تنش خشکی 12
1-7-1 نقش پتاسیم در پاسخ روزنه 13
1-8 اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز 13
1-8-1 نقش پتاسیم در فتوسنتز 13
1-9 روشهای مقابله گیاه با تنش 13
1-10 کلروفیلها 14
1-10-1 طیف جذبی کلروفیلها 14
1-11 کاروتنوئیدها 15
1-12 ترکیبات فنلی 16
1-13 پرولین 17
1-14 مرور منابع 18
1-14-1 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پرولین 18
1-14-2 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پروتئین 19
1-14-3 تاثیر تنش خشکی بر محتوای رنگیزههای فتوسنتزی 19
1-14-4 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای MDA 20
1-14-5 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای فنول تام 20
1-14-6 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای پتاسیم برگ 21
1-14-7 نحوه عملکرد نانو مواد در تنش خشکی 21
1-15 اهداف پژوهش 23
فصل دوم
2- مواد و روشها 24
2-1- تجهیزات و مواد شیمیایی 25
2-1-1 مواد شیمیایی 25
2-1-2 تجهیزات 25
2-1-3 ابزار و لوازم مصرفی 26
2-2 مشخصات نمونه گیاهی 26
آماده سازی اتاق کشت 26
2-4 آبیاری 27
2-5 آمادهسازی گلدانها 27
2-5-1 تهیهی محلول هوگلند 27
اعمال تنش خشکی 30
تیماردهی 30
نمونهبرداری 30
2-9 سنجش پرولین 30
2-10 سنجش پروتئين کل به روش برادفورد 31
2-10-1 تهية معرف برادفورد 31
2-10-2 ترسيم منحني استاندارد 32
2-11 سنجش كلروفيل و كاروتنوئيد 32
2-12 اندازهگیری مالون دی آلدهید 33
2-13 استخراج آنتی اکسیدانهای غیرآنزیمی 33
2-13-1 سنجش آنتی اکسیدانهای غیرآنزیمی 34
2-13-1-1 سنجش فنل تام 34
2-13-1-2 رسم منحنی استاندارد گالیک اسید 34
2-14 اندازه گیری پتاسیم به روش نشر شعله (AES) 35
2-14-1 تهیه عصاره گیاه به روش سوزاندن خشک و ترکیب باHCL 35
2-14-2 تهیه محلول ها 36
2-14-3 روش کار 36
2-15 تجزيه آماري 37
فصل سوم
3- نتایج 38
3-1 اندازهگیری مقادیر پرولین 39
3-1-1 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین اول 39
3-1-2 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین دوم 40
3-1-3 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین سوم 40
3-2 اندازهگیری مقادیر پروتئین 42
3-2-1 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین اول 42
3-2-2 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین دوم 43
3-2-3 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین سوم 44
3-3 رنگیزههای فتوسنتزی 46
3-3-1 کلروفیل a 46
3-3-1-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین اول 46
3-3-1-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین دوم 47
3-3-1-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین سوم 48
3-3-2 کلروفیل b 49
3-3-2-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین اول 49
3-3-2-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین دوم 50
3-3-2-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین سوم 51
3-3-3 کلروفیل کل 53
3-3-3-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین اول 53
3-3-3-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین دوم 53
3-3-3-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین سوم 54
3-3-4 کاروتنوئید 55
3-3-4-1 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین اول 55
3-3-4-2 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین دوم 56
3-3-4-3 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین سوم 57
3-4 اندازهگیری پراکسیداسیون لیپیدی 58
3-4-1 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین اول 58
3-4-2 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین دوم 59
3-4-3 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین سوم 60
3-5 اندازه گیری غلظت فنل 62
3-5-1 نتایج حاصل از اندازهگیری فنل تام در چین اول 62
3-5-2 نتایج حاصل از اندازهگیری فنل تام در چین دوم 63
3-5-3 نتایج حاصل از اندازهگیری فنل تام در چین سوم 64
3-6 اندازهگیری مقادیر پتاسیم برگ 65
3-6-1 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعله در چین اول 65
3-6-2 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعله در چین دوم 66
3-6-3 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعله در چین سوم 67
فصل چهارم
4- بحث و نتیجهگیری 69
4-1 اثرات تنش خشکی بر اندازهگیری پرولین 70
4-2 اثرات تنش خشکی بر اندازهگیری پروتئین 71
4-3 اثرات تنش خشکی بر اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی 71
4-4 تاثیر تنش بر پراکسیداسیون لیپیدی 72
4-5 تاثیر تنش بر فنول تام 74
4-6 تاثیر تنش بر مقدار پتاسیم برگ 74
4-7 نتیجهگیری 75
4-8 پیشنهادات 76
منابع 77
فهرست اشکال
2-1 نمایی از اتاقک کشت 26
شکل 2-2 رشد گیاه در اتاق کشت 30
شکل 3-1 تغییرات مقادیر پرولین در چین اول 39
شکل 3-2 تغییرات مقادیر پرولین در چین دوم 40
شکل 3-3 تغییرات مقادیر پرولین در چین سوم 40
شکل 3-4 میانگین تغییرات مقادیر پرولین در چین اول، دوم و سوم 42
شکل 3-5 تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول 43
شکل 3-6 تغییرات مقادیر پروتئین در چین دوم 44
شکل 3-7 تغییرات مقادیر پروتئین در چین سوم 45
شکل 3-8 میانگین تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول، دوم و سوم 46
شکل 3-9 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول 47
شکل 3-10 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین دوم 47
شکل 3-11 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین سوم 48
شکل 3-12میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول، دوم و سوم 49
شکل 3-13 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول 50
شکل 3-14 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین دوم 51
شکل 3-15 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین سوم 52
شکل 3-16 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول، دوم و سوم 52
شکل 3-17 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول 53
شکل 3-18 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین دوم 54
شکل 3-19 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین سوم 54
شکل 3-20 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول، دوم و سوم 55
شکل 3-21 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول 56
شکل 3-22 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین دوم 56
شکل 3-23 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین سوم 57
شکل 3-24 میانگین تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول، دوم و سوم 58
شکل 3-25 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول 59
شکل 3-26 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین دوم 60
شکل 3-27 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین سوم 61
شکل 3-28 میانگین تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول، دوم و سوم 62
شکل 3-29 تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول 63
شکل 3-30 تغییرات مقادیر فنل تام در چین دوم 63
شکل 3-31 تغییرات مقادیر فنل تام در چین سوم 64
شکل 3-32 میانگین تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول، دوم و سوم 65
شکل 3-33 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول 66
شکل 3-34 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین دوم 66
شکل 3-35 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین سوم 67
شکل 3-36 میانگین تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول، دوم و سوم 68
فهرست جداول
2-1 (الف) غلظت عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند 27
2-1 (ب) غلظت عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند 28
2-2 (الف) حجم محلول استوک عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند 28
2-2 (ب) حجم محلول استوک عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند 29
2-4 غلظت گالیک اسید 34
چکیده
بررسی تاثیر محلولپاشی نانوکلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347
سمرقند واله
فناوری نانو بهعنوان علم کار کردن با کوچکترین ذرات، فناوری نوینی است که طی دهههای اخیر سبب بهبود سیستمهای کشاورزی شده است. استفاده از کودهای نانوکلاته بهجای کودهای مرسوم باعث میشود عناصر غذایی کود بهتدریج و بهصورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند. فرآوردههاي نانو شامل مخلوطي از ذرههايی با ابعاد بين 1 تا 100 نانومتر هستند در نتیجه با کاهش نسبت سطح به حجم ميتوانند خصوصيات فيزيكي و شيميایي مواد اوليه خود را تغيير دهند و عملکرد سریعتری نسبت به فرآوردههای غیر نانو داشته باشند. تنش خشکي يکي از تنشهایی است که کاهش عملکرد را در مزارع توتون موجب ميشود. کودهای پتاسیمدار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند. با توجه به نقشهای مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه اثرات منفی ناشی از تنش را کاهش میدهد. در اين تحقيق تنش خشکي توسط پلي اتيلن گليکول با غلظت 20% اعمال شد. 48 ساعت پس از اعمال تنش، تيمار توسط نانو کلات پتاسيم در سه غلظت، طي 9 روز انجام گرفت و تغييرات مقدار پرولین، پروتئین کل، رنگیزههای فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول و محتواي داخلي پتاسيم برگ اندازهگیری و نتايج از طريق نرمافزار آماري SPSS محاسبه و گزارش شد. نتایج بهدست آمده نشان داد که افزایش دوره تیماردهی توسط نانو کلات پتاسیم و استفاده از غلظتهای بالاتر آن موجب بهبود اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی در برخی از پارامترهای اندازهگیری شده در برگ گیاه توتون شد. استفاده از نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین، مالون دی آلدهید و فنول که از نشانههای وجود تنش خشکی هستند را کاهش داد. همچنین باعث افزایش سنتز پروتئین، کاروتنوئیدها و کلروفیلها شد، بهجز در کلروفیل a که شروع تیماردهی با نانو کلات پتاسیم باعث کاهش مقدار آن در چین اول شد که احتمالا بهدلیل کوتاه بودن زمان تیماردهی در چین اول، گیاه فرصت کافی برای جبران کاهش کلروفیل را نداشته است.
کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول ، نانو کلات پتاسیم، پرولین، پروتئین کل، رنگیزههای فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول پتاسيم.
Abstract
Effect of Patassium Nano Chelates on Physiological and Morphological Properties of COKER Cultivar 347 Tobacco Leaves
Samarqand valeh
Nanotechnology, which deals with matters at extremely small scales, is a new technology that has led to improvements in agriculture and farming over the last few decades. The use of nano-chelates, in lieu of conventional fertilizers, results in the controlled and gradual release of the nutrients throughout the growth seasons. Nano-products consist of mixtures of particles with diameters between 1 to 100 nonometers. The resulting smaller particles for a given volume of a compound give a higher total surface area to volume ratio, increasing the rates of the physico-chemical interactions with the environment of the original compound, as compared with the non-nano analogue. Drought stress is one

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment