تحقیق رایگان درمورد حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه

……………………………………………..44
بند سوم: نمایندگی قضائی…………………………………………………………………………………….45
بند چهارم: نمایندگی مختلط………………………………………………………………………………….45
گفتار دوم: به اعتبار رابطه طرفین……………………………………………………………………………46
بند اول: نمایندگی مستقیم…………………………………………………………………………………….46
بند دوم: نمایندگی غیر مستقیم………………………………………………………………………………46
گفتار سوم: به اعتبار تقسیم حقوق ………………………………………………………………………..47
بند اول: حقوق بین الملل……………………………………………………………………………………..47
الف:عمومی………………………………………………………………………………………………………..47
ب:خصوصی………………………………………………………………………………………………………47
بند دوم: حقوق داخلی یا ملی……………………………………………………………………………….48
الف: عمومی……………………………………………………………………………………………………….48
ب: خصوصی ……………………………………………………………………………………………………48
فصل سوم: نمایندگان قانونی در امور مدنی……………………………………….48
مبحث اول: قواعد عمومی…………………………………………………………………………….49
گفتار اول: نمایندگی قانونی، ولایت و اقسام آن………………………………………………………49
بند اول: تعریف………………………………………………………………………………………………….49
بند دوم: نمایندگان قانونی چه کسانی هستند؟………………………………………………………..50
الف- ولی قهری ……………………………………………………………………………………………….50
1- پدر……………………………………………………………………………………………………………..50
2- جد پدری…………………………………………………………………………………………………….51
ب- وصی منصوب از سوی ولی قهری…………………………………………………………………51
گفتار دوم: تعارض دو ولایت……………………………………………………………………………….53
مبحث دوم: نمایندگی قانونی و رابطه آن با دیگر مفاهیم…………………………..55
گفتار اول: نمایندگی قانونی ومقایسه آن با دیگر نمایندگی ها…………………………………..56
گفتار دوم: رابطه ولایت و نمایندگی با حضانت……………………………………………………..58
گفتار سوم: رابطه ولایت و نمایندگی با قیمومیت……………………………………………………61
بخش دوم : شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی………………………………………………………………………..63
فصل اول: شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای نیابت……………………………………………………………………………………………………………..64

مبحث اول: شرایط نمایندگان قانونی و زمان اعتبار آن………………………………64
گفتار اول:شرایط نمایندگان قانونی………………………………………………………………………..64
بند اول: اهلیت…………………………………………………………………………………………………..64
بند دوم: وضع خاص غیر رشید……………………………………………………………………………64
بند سوم: اسلام…………………………………………………………………………………………………..65
بند چهارم: عدم عجز ولی………………………………………………………………………………….65

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: زمان اعتبار شرایط نمایندگی……………………………………………………………..66
مبحث دوم: حدود اختیارات و وظایف نماینده قانونی……………………………. 67
گفتار اول:اختیارات نمایندگی……………………………………………………………………………… 67
بند اول: نمایندگی عام………………………………………………………………………………………..67
بند دوم: محدودیت های نمایندگی……………………………………………………………………….69
الف- محدودیت های قانونی……………………………………………………………………………….69
ب- محدودیت های قضائی…………………………………………………………………………………71
گفتار دوم: تکالیف و وظایف……………………………………………………………………………….72
بند اول: سرپرستی محجوران……………………………………………………………………………….73
بند دوم: اداره اموال…………………………………………………………………………………………….73
بند سوم: اجرای تعهدات و وصول مطالبات ………………………………………………………….74
فصل دوم:موضوعات قابل نیابت و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی…………………………………………………………………………………………74

مبحث اول: شرایط لازم برای موضوعات قابل نیابت ……………………………….74
گفتار اول: شرایط موضوعی………………………………………………………………………………….76
بند اول: مشروع بودن…………………………………………………………………………………………..76
بند دوم: مطلق بودن……………………………………………………………………………………………..77
گفتاردوم: شرایط شخصی برای موضوعات قابل نیابت …………………………………………….78
بند اول: وجود شخص نماینده ……………………………………………………………………………..78
بند دوم: وجود شخص اصیل 78
بندسوم: وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران 79
بند چهارم: واسطه صرف بودن نماینده در تصرف 79
بند پنجم: قائم به شخص نبودن نمایندگی 80
بند ششم: قائم به شخص بودن نمایندگی 80
گفتار سوم: مصادیقی مشابه از نمایندگی قانونی و تعمیم آن بر موضوعات قابل نیابت 81
بند اول:تادیه دین دیگری …………………………………………………………………………………….81
بند دوم:اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………82
بند سوم: نمایندگی ولی قهری سابق در نکاح باکره…………………………………………………. 83
بند چهارم: وضعیت طلبکاران عادی……………………………………………………………………… 83
مبحث دوم:نحوه اعطاء نیابت از سوی نمایندگان قانونی…………………………… 84
گفتار اول: تفویض نمایندگی ………………………………………………………………………………..85
گفتار دوم: نمایندگی اجتماعی……………………………………………………………………………….88
گفتار سوم : نمایندگی ترتیبی………………………………………………………………………………. .90
بخش سوم: بررسی انواع روابط حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسئولیت های ناشی از نیابت و روش های زوال آن………………..91
فصل اول: بررسی روابط حقوقی ایجاد شده در اثر نیابت ..92
مبحث اول: روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد ..92
گفتار اول: رابطه نماینده(نایب) با اصیل ..92
بند اول: تعهدات نماینده(نایب) ..92
بند دوم: تعهدات اصیل…………………………………………………………………………………………..96
بند سوم: تعهدات متقابل………………………………………………………………………………………… 97
گفتار دوم: رابطه وکیل انتخابی با طرف قرارداد………………………………………………………….98
گفتار سوم: رابطه اصیل با طرف قرارداد………………………………………………………………….100
مبحث دوم:رابطه حقوقی فیمابین نمایندگان قانونی باطرفین نیابت و ثالث 101
گفتار اول: رابطه نماینده با اشخاص ثالث…………………………………………………………………101
گفتار دوم: رابطه نماینده قانونی با طرف قرارداد………………………………………………………..102
مبحث سوم: تاثیرنقش اراده واهلیت نماینده قانونی ونحوه عملکرد اراده وکیل
………………………………………………………………………………………………………………………….103
کفتار اول:تاثیر اراده نماینده قانونی در اراده وکیل……………………………………………………..103
گفتار دوم: تاثیر اهلیت نماینده قانونی و وکیل انتخابی……………………………………………….104
بند اول: اهلیت نماینده قانونی………………………………………………………………………………..104
بند دوم: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………….106
گفتار سوم: نحوه عملکرد اراده وکیل انتخابی……………………………………………………………107
بند اول : ماهیت نقش اراده وکیل …………………………………………………………………………..107
بند دوم : تعدد نیابت اعتباری در اراده یک شخص……………………………………………………111
فصل دوم : بررسی تعهدات ، صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت………………………………………………………………………………………………………………..112
مبحث اول:تعهدات ناشی از نیابت…………………………………………………………………113
گفتار اول: تعهدات طرفین……………………………………………………………………………………..113
بند اول: تعهدات وکیل………………………………………………………………………………………….113
الف: مفاد اجرا ……………………………………………………………………………………………………113
ب: چگونگی اجرا………………………………………………………………………………………………..115
بند دوم :تعهدات موکل…………………………………………………………………………………………116
الف: اجرت…………………………………………………………………………………………………………116
ب: سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………..117
گفتار دوم : تعهدات طرفین نسبت به ثالث………………………………………………………………117
بند اول : تعهدات موکل نسبت به ثالث ………………………………………………………………….118
بند دوم : تعهدات وکیل نسبت به طرف قرارداد……………………………………………………….119
مبحث دوم: صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت ……….120
گفتار اول:صلاحیت های ایجاد شده برای نیابت ……………………………………………………..120
بند اول: قلمرو صلاحیت و حدود آن…………………………………………………………………….120
بند دوم:صلاحیت در فسخ قرارداد……………………………………………………………………….. 121
گفتار دوم : مسولیت مدنی و کیفری ناشی از نیابت………………………………………………….. 123
فصل سوم: موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی…………124
مبحث اول :ا
سباب ایجاد زوال در نیابت اعطایی…………………………………………124
گفتار اول: زوال ارادی …………………………………………………………………………………………125
بند اول: فسخ یا رجوع از اذن……………………………………………………………………………….125
الف: عزل موکل………………………………………………………………………………………………….125
ب: استعفای وکیل………………………………………………………………………………………………. 127
بند دوم: انفساخ عقد بواسطه تحقق شرط فاسخ………………………………………………………127
بند سوم: انقضای مدت…………………………………………………………………………………………127
بند چهارم: انجام شدن موضوع نیابت……………………………………………………………………..127
بند پنجم : توافق طرفین………………………………………………………………………………………..128
گفتار دوم:زوال غیر

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment