گمرکی، ارزشگذاری، وارداتی، خریدار، موافقت، معاملاتی، برارزش، حقوق

دانلود پایان نامه

مشمول حقوق وعوارض یا دیگر هزینه ها یا محدودیت های وارداتی وصادراتی مبتنی برارزش ویابه هرترتیب تنظیم شده برمبنای ارزش به این اصول عمل نمایند .به علاوه آنها بنابر درخواست هر عضو دیگری ،عملکرد هریک ازقوانین یا مقررات خود در مورد تعیین ارزش گمرکی را باتوجه به این اصول بررسی وبنابر درخواست عضو گزارشات لازم در مورد اقدامات انجام شده را انجام دهند.

2)

الف)ارزش گمرکی کالای وارداتی می بایست برارزش واقعی کالای وارداتی موضوع تعیین حقوق وعوارض گمرکی ویا کالای مشابه مبتنی باشد ونباید برارزش کالای دارای منشاء ملی ویا ارزشهای دلخواه وموهوم استوارگردد.

ب)«ارزش واقعی » باید قیمتی باشد که کالای مورد نظر یا مشابه درزمان ومکان تعیین شده توسط قوانین کشور وارد کننده ،درجریان عادی تجارت وتحت شرایط رقابت کامل به آن قیمت فروخته یا پیشنهاد فروش آن داده شود . تا حدی که قیمت این کالا یا کالای مشابه بر حسب مقدار درمعامله ای خاص تعیین می گردد. قیمتی که درنظر گرفته خواهد شد باید به طورثابت بایکی از مقادیر ذیل مرتبط باشد.[91]

1)مقادیر قابل مقایسه

2)مقادیری که برای واردکنندگان مطلوب تر ازمقادیری باشد که درآنها حجم بیشتری از کالای مزبور درتجارت میان کشورهای صادرکننده و وارد کننده فروخته می شود .

ج)هنگامیکه ارزش واقعی طبق قسمت (ب) این بند قابل تعیین نباشد،ارزش گمرکی باید به نزدیک ترین معادل قابل تعیین برای ارزش واقعی مبتنی باشد .

3)

در ارزش گمرکی کالا هیچ محصول وارداتی ،نباید مبلغ مالیات داخلی قابل اعمال درکشور مبدا یا صادرکننده که محصول وارداتی مزبور از آن معاف بوده است یا با استرداد آن مورد بخشودگی قرارگرفته یا خواهد گرفت ،گنجانده شود . [92]

4)

الف)به استثنای موارد این بند ،اگر دراجرای بند دوم این ماده عضوی مجبور گردد قیمت اظهار شده به پول کشوری دیگر را به پول خود تبدیل کندنرخ تبدیل درنظر گرفته شده برای هر ارز مورد بحث باید برارزش برابری تعیین شده طبق اساس نامه صندوق بین المللی پول یا نرخ ارز مورد تایید صندوق یا برارزش برابر تعیین شده براساس موافقت نامه ویژه منعقده ماده 15 گات 1994 مبتنی باشد .

ب)درمواردی که چنین ارزش برابری ای تعیین نشده باشد نرخ تبدیل باید به گونه ای انتخاب شود که واقعا ارزش جاری پول مزبور را منعکس کند.

ج)هیچ چیز دراین بند به گونه ای تفسیر نخواهد شد که عضوی را ملزم سازد روش تبدیل ارز برای مقاصد گمرکی را که درتاریخ این موافقت نامه درسرزمینش قابل اعمال است به گونه ای تغییر دهد که موجب افزایش

کلی میزان عوارض گمرکی گردد.[93]

5)

مبانی  وروشهای تعیین ارزش محصولات مشمول حقوق وعوارض گمرکی یا هزینه ها یا محدودیت های دیگر که برارزش مبتنی بود یا به طریقی براساس ارزش تعیین می شوند باید ثابت بوده وبه نحو مقتضی به اطلاع عموم برسند تا بازرگانان بتوانند باداشتن حدمعقول از اطمینان ارزش گمرکی را برآورد نمایند .[94]

2-2-2-موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی

برخلاف تفاوت هایی که درگذشته اشاره شد این موافقت نامه اساسا همان مجموعه مقررات ارزشگذاری دردورتوکیو است که

اولا:تنها ناظر برارزشگذاری کالاهای وارداتی از لحاظ مشخص نمودن حقوق وعوارض متعلقه براساس ارزش چنین کالاهایی است .

ثانیا:دراین موافقت نامه تعهداتی برای ارزشگذاری گمرکی به منظور تعیین حقوق و عوارض صادراتی یامدیریت سهمیه ها براساس ارزش کالا به چشم نمی خورد .

ثالثا: در آن هیچ گونه شرایطی برای ارزشگذاری کالا برای وضع مالیات درداخل یا اعمال کنترل های ارزی مشاهده نمی شود .بنابراین محدوده تعهدات بین المللی الزام آور درقالب این موافقت نامه اعمال معیارهای ارزشگذاری گمرکی مقرر دراین موافقت نامه صرفا برای کالای وارداتی می باشد . هرنوع استفاده یا تسری مقررات موافقت نامه مذکور به سایر موارد صرفا به قوانین داخل کشورها مربوط بوده ودر شمول الزامات ومقررات سازمان تجارت جهانی نیست . [95]

2-2-3-روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا

براساس قوانین سازمان تجارت جهانی شش روش اصلی برای تعیین ارزش کالای وارداتی معین گردیده است که مهترین وپایه ای ترین آنها براساس ارزش معاملاتی می باشد که بر مبنای مدارکی دال برانجام معامله (فاکتور فروش) وموارد اظهار شده از سوی وارد کننده ،تعیین می گردد ودرصورت تردید در مورد ارزش اعلامی ،مشخص وارد کننده می بایست درمورد صحت ارزش اعلامی ادارات گمرک را متقاعد نماید.

2-2-4-  اصل پایه ای برای ارزش گمرکی ، ارزش معاملاتی (روش اولیه )

موافقت نامه ارزش گمرکی مقرر می دارد که ارزش گمرکی بجز در اوضاع واحوال معین شده باید برقیمت واقعی کالا منطبق گرد که غالبا درفاکتور فروش مشخص شده است . این قیمت به انضمام تعدیلاتی که از بابت عوامل مذکور در ماده 8 موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی است ، صورت می گیرد .

الف)درتعیین ارزش گمرکی طبق ماده 1 موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی موارد زیربه قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالای وارد شده افزوده خواهد شد:

مبالغ زیر،تا اندازه ای که خریدار متقابل شده اما درقیمت پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا منظور نشده است .
1،1- حق العمل دلالی، جز حق العمل خرید .

1،2-هزینه محفظه هایی که برای مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که با کالای موضوع بحث یک کاسه است .

1،3-هزینه بسته بندی چه از لحاظ نیروی کار یا مواد مورد استفاده [96]

ب)ارزش کالاها وخدمات،زیرا که به نحو مناسب سرشکن شده اند ،در موردی که خریدار آنها را به طور رایگان یا به قیمت تخفیفی برای استفاده درزمینه تولید وفروش صادراتی کالای وارد شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین می کند . تا آن اندازه که چنین ارزشی در قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد .

1- مواد ،اجزا تشکیل دهنده قطعات ،واقلام مشابهی که در کالای وارد شده ترکیب گردید است .

2-ابزارها ،حدیده ها ،قالبها ،اقلام مشابهی که در تولید کالای وارد شده مورد استفاده قرار گرفته است .

3-مواردی که درتولید کالای وارد شده مصرف شده است . [97]

4-کارهای مهندسی،تکمیلی،هنری،طراحی ونقشه ها وطرحهای که درجای دیگری غیر از کشور وارد کننده کالا برعهده گرفته شده است . وبرای تولید کالای وارد شده لازم است . [98]

ج)حق امتیازها و وجوه اخذ پروانه ها ، مربوط به کالایی که ارزشگذاری می شود وخریدار باید به عنوان یک شرط فروش کالایی که ارزشگذاری می شود آنها را بطوط مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت نماید تا آن اندازه که این حق امتیازها ووجوه درقیمت واقعا پرداخت شده منظور نشده باشد .

د)ارزش هربخشی از عایدات فروش مجدد،واگذاری یا استفاده بعدی از کالای وارد شده که به طورمستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می گیرد .

ه)هر عضو ،درتدوین قوانین خود مقرر خواهد داشت که موارد زیر به صورت کلی یا جزئی درارزش گمرکی منظور گردند ، یا در آن  درنظر گرفته نشوند.

1-هزینه حمل ونقل کالای وارد شده به بندر یامحل ورود .

2-مخارج بارگیری ،تخلیه وجابجایی مرتبط با حمل ونقل کالا ی وارد شده به بندر یامحل ورود .[99]

3-هزینه بیمه

و)افزایش موارد به قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت طبق این ماده تنها برمبنای داده های واقعی وکمیت پذیر صورت خواهد گرفت .درتعیین ارزش گمرکی ،جز موارد مقرر دراین ماده هیچ چیز به قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده نخواهد شد .

معادل «ارزش معاملاتی [100]» است که نخستین وپایه ای ترین روش ارزشگذاری درموافقت نامه به حساب می آید . بنابراین درارزش معاملاتی قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت کلی مبلغی است که خریدار به فروشنده یا به نفع فروشنده ازبابت کالای وارداتی می پردازد وهمه مبالغ پرداختی خریدار به فروشنده یا توسط خریدار به شخص ثالث برای انجام تعهد فروشنده،به عنوان شرط فروش کالای وارداتی راشامل می شود .قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت عبارت است از کل وجهی که خریدار می بایست برای کالاهای واردشده به فروشنده یا به نفع او بپردازد . بنابراین نیازی نیست که پرداخت مزبور ضرورتا به شکل انتقال پول صورت گیرد . پرداخت رامی توان با اعتبارات اسنادی با دیگر اسناد قابل انتقال به عمل آورد ویا می تواند به شکل کلی ویا جزیی صورت گیرد .قیمت واقعا پرداخت شده اشاره به قیمت کالای وارد شده دارد. پس انتقال سودسهم یا دیگر وجوه از خریدار به فروشنده که به کالای وارد شده ارتباطی نداشته باشد بخشی از ارزش گمرکی محسوب نمی شود . [101]

بنددوم :شرایط لازم برای اعمال روش ارزش معاملاتی

به منظور این که ارزش گمرکی کالا برمبنای ارزش معاملاتی محاسبه گردد لازم است شرایط زیر محقق شود :

الف)وجود مدارکی دال برانجام معامله

درگام نخست لازم است مدارکی که حاکی از انجام فروش صادراتی کالا به کشور وارد کننده باشد ،ارائه گردد. این مدارک میتواند فاکتور فروش ، قرارداد بیع و سفارش خرید ومواردی از این دست باشد . [102]

ب)عدم محدودیت درمورد واگذاری کالا به خریدار

همچنین هیچ گونه محدودیتی درزمینه واگذاری یا استفاده از کالا توسط خریدار بجز در موارد زیر وجود نداشته باشد :

محدودیت های مقررشده توسط قانون درکشور وارد کننده
محدودیت های ناظر بریک محدوده جغرافیایی خاص که کالا درآن جا می تواند مجددا به فروش می رسد .
محدودیت هایی که اساسا برارزش کالا اثر نمی گذارد [103]
ج)عدم وجود شرایط اضافی در مورد قیمت یا فروش

درمحاسبه ارزش معاملاتی نباید فروش کالا یا قیمت آن مشمول شرایط وملاحظاتی گردد که به خاطر آن نتوان کالای موضوع ارزشگذاری راتعیین قیمت کرد ، ذکر مثالهای زیرخالی از لطف نمی باشد :

فروشنده قیمت کالای وارداتی را مشروط به آن کند که خریدار کالای دیگری را نیز به مقادیر تعیین نشده خریداری کند.
قیمت کالای وارداتی بستگی به قیمت یاقیمت هایی داشته باشد که خریدار کالای وارداتی ، کالاهای دیگری را به فروشنده کالای وارداتی می فروشد.
قیمت برمبنای شکلی ازپرداخت قرار گرفته باشد که برای کالای وارداتی غیرمعمول میباشد . مانند موردی که کالای ورداتی،کالای نیمه تمامی است که فروشنده بدان شرط آنرا عرضه می کند که مقدار مشخص از کالای تمام شده را دریافت کند . [104]
د)کامل بودن قیمت کالای فروخته شده مگر در موارد خاص

درارزشگذاری رای کالای وارداتی نباید هیچ بخشی ازعایدات حاصل از فروش مجدد،واگذاری یا استفاده بعدی خریدار از کالا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق می گیردمگر آنکه بتوان مطابق مقررات ماده8 (موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی) تعدل مناسب در قیمت بدست آورد . [105] دراین رابطه باید اطلاعات کافی وجود داشته باشد تابتوان تعدیل های خاصی را طبق ماده 8 درقیمت پرداختی (قابل پرداخت ) اعمال نمود مانند :

حق العمل ودلالی، به جز دلالی خرید کالا.
هزینه محفظه هایی که درمحاسبه برای منظور های گمرکی محرز می گردد که با کالای مورد ارزگذاری باید یکی شود .
هزینه بسته بندی چه از لحاظ نیروی کار یا مواد مورد استفاده .
ارزش کالاها وخدمات مشخص که به نحو مناسبی سرشکن شده است .
حق امتیاز ها و وجوه اخذ پروانه مربوط به کالایی که ارزشگذاری می شود واجبارا باید توسط خریدار پرداخت گردد، بجزآنکه قبلا در بهای صادراتی منظور و درقالب “ارز ش معاملاتی ” عرضه شده باشد .
ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد واگذاری شده یا استفاده بعدی ازکالای وارداتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می گیرد.
هزینه حمل ونقل ،بیمه ومخارج مرتبط تا محل ورود
درهرحال هزینه هایی که پس از ورود به کالا تعلق می گیرد عبارتند از [106]:

اولا : مخارج ساختن ،برپا داشتن ، سوار کردن ،نگهداری یا کمک فنی که در مورد کالاهایی واردشده مانند دستگاه ها ،ماشین آلات یاتجهیزات صنعتی که پس از ورود برعهده گرفته می شود .

ثانیا هزینه حمل ونقل پس از ورود

ثالثا :حقوق ومالیاتهای کشور وارد کننده

هُ) عدم ارتباط خریدار وفروشنده

خریدارد وفروشنده نباید با یکدیگر ارتباط داشته باشند یعنی نباید :

اعضای ارشدیا مدیران کسب وکار یکدیگر باشند .
قانونا شریک درکسب وکار یکدیگر شناخته شوند.
کارفرما ومستخدم باشند .
شخصی باشد که به طورمستقیم یا غیر مستقیم 5درصد یا درصد بیشتری از رای تعیین کننده مبتنی برسرمایه سهام هر دوطرف رادرتملک داشته یا کنترل کند.
یکی از آنان به طورمستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل کند. (یادداشت تفسری ضمیمه 1 ماده 15ابراز می دارد که از لحاظ این موافقت نامه هنگامی پذیرفته است که یک شخص ،شخ دیگر را کنترل می کندکه اولی از لحاظ حقوقی ،یاعملا درموقعیت اعمال محدودیت بردیگری باشد ویا تحت هدایت آن قرارداشتهباشد وضمنا اصطلاح اشخاص در موارد مورد نیاز شامل اشخاص حقوقی نیز می گردد)
هردوبه طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل شخص ثالثی باشد.
اعضای یک خانواده باشند [107]
البته علی رغم وجود این ارتباط که می تواند مانع از اعمال روش ارزش معملاتی در محاسبه حقوق وعوارض گمرکی گردد چنانچه وارد کننده موارد زیر را اثبات نمایدرابطه فوق مانع استفاده گمرک از روش های ارزش معاملاتی نخواهد شد .

رابطه موجود تاثیری به قیمت کالا نداشته باشد . [108]
ارزش معاملاتی کالا به یکی از ارزشهای موجوددرهمان زمان یا حدودا درهمان زمان نزدیک است که عبارتند از :
اولا :ارزش معاملاتی در فروش کالاهای همسان یا مشابه به خریداران غیر مرتبط جهت صدور به همان کشور وارد کننده.

ثانیا:ارزش گمرکی کالای همسان یا مشابهی که طبق مقررات ماده 5 موافقت نامه تعیین شده است.

ثالثا:ارزش گمرکی کالای همسان یا مشابهی که طبق مقررات ماده 6موافقت نامه تعیین شده است .

لازم به توضیح  است که دراعمال سه معیار فوق به تفاوتهای محرز در سطوح تجاری ،سطوح مقداری وعناصر برشمرده شده جهت تعدیلات لازم (ماده 8 موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی ) وهزینه هایی که فروشنده در فروشهایی متقبل می شود که در آنها او وخریدار غرمرتبط اند ودر فروشهایی که او وخریدار مرتبط اند ومتقبل نمی شود توجه متقضی خواهد شد . [109]

بنابراین،این واقعیت که خریدار وفروشنده درقالبهای اشاره شده با یکدیگر مرتبط هستند به خودی خود دلیلی برای غیرقابل قبول تلقی کردن ارزش معاملاتی می تواند باشد .درصورتی که باتوجه به اطلاعاتی که واردکننده ارائه کرده یا به طریق دیگر فراهم آمده برای ادارات گمرک آشکار گردد که ارتباط مزبور بر قیمت کالا اثر داشته است باید ادله خود را در صورت درخواست (واردکننده ) به صورت کتبی به وی ابلاغ وبه اوفرصت مقتضی جهت پاسخگویی دهد . [110]

2-2-5-تردید در مورد صحت ارزش اعلامی

ارزشگذاری گمرکی با استفاده از روش ارزش معاملاتی عمدتا برپایه اسناد دریافتی از وارد کننده صورت می گیرد . موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی تصریح می کند که ادارات گمرک حق دارند در مورد صحت یا دقت دربیانیه «سند یا اظهارنامه ای که برای ارزشگذاری گمرکی ارائه می شود .» ؛متقاعدگردند . در تصمیم راجع به مواردی که ادارات گمرک دلایلی برای تردید درمورد صحت یا دقت ارزش اعلامی

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...