دعاوی

دانلود پایان نامه

کارشناسی ارشد آقای محمّد زیارتی خلیلی
با عنوان مسئولیت مدنی وکیل دعاوی درقبال موکّل
در جلسه ی مورخ 22 / 6 / 1393 تحت نظارت شورای پایان نامه متشکل از استادان زیر با درجه …………………………………. و نمره …………………………………….. مورد تأیید قرارگرفت.

1- استاد راهنما: نام و نام خانوادگی : آقای دکتر علیرضا حسنی امضا:

2- داور داخل گروه: نام و نام خانوادگی : آقای دکتر امیر خواجه زاده امضا:

3- داور خارج ازگروه: نام و نام خانوادگی : آقای دکتر علی پریمی امضا:

دکترشهرام رضوان بیدختی
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول : مقدمه ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………2
الف: بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………..3
ب: سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………3
ج: فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………4
د: روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………4
ه: سابقه و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………4
و: اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….5
ز: ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….5
فصل دوم: مفاهیم و تاریخچه……………………………………………………………………………………………..6 بخش اول: مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………….7
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………7
گفتار اول: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی …………………………………………………………………9
گفتار دوم: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی ………………………………………………………………..11
گفتار سوم: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی ……………………………………………………………12
مبحث دوم: مسئولیت دوگانه ی وکیل دعاوی در قبال موکل ………………………………………………….12
گفتار اول: مسئولیت قراردادی ………………………………………………………………………………………………..13
گفتار دوم: مسئولیت خارج از قرار داد …………………………………………………………………………………….15
گفتار سوم: خسارت های قابل مطالبه در مشاغل حرفه ای ………………………………………………………….16
بخش دوم: سیر تاریخی عقد وکالت و مفاهیم وکالت و وکیل از منظر فقه و حقوق…………………..23
مبحث اول: سیر تاریخی عقد وکالت …………………………………………………………………………………….23
مبحث دوم: مفاهیم عقد وکالت و وکیل دعاوی از منظر فقه و حقوق ………………………………………26
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی وکالت از منظر فقه ………………………………………………………………………..26
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی وکالت از منظر حقوق ……………………………………………………………………27
عنوان صفحه
مبحث سوم: انواع وکالت و وکیل ………………………………………………………………………………………….29
الف: تقسیم از جهت مورد وکالت ……………………………………………………………………………………………29
1- وکالت عام …………………………………………………………………………………………………………………29
2- وکالت خاص ……………………………………………………………………………………………………………..30
ب: تقسیم از جهت اعتبار وحدت یا تعدد وکیل ……………………………………………………………………….31
1- وکالت انفرادی ……………………………………………………………………………………………………………31
2- وکالت اشتراکی …………………………………………………………………………………………………………..32
ج: تقسیم از جهت جواز و لزوم ……………………………………………………………………………………………..33
1- جایز ………………………………………………………………………………………………………………………….33
2- لازم …………………………………………………………………………………………………………………………..34
د: تقسیم از جهت نوع عمل ……………………………………………………………………………………………………34
1- وکالت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………….34
2- وکالت دعاوی …………………………………………………………………………………………………………….34
ه: تقسیم وکالت به اعتباردیگر…………………………………………………………………………………………………..35
1- وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………………………………35
2- وکالت تسخیری ………………………………………………………………………………………………………….35
3- وکالت معاضدتی …………………………………………………………………………………………………………36
4- وکالت اتفاقی ……………………………………………………………………………………………………………..38
5- وکالت بلاعزل ……………………………………………………………………………………………………………40
فصل سوم: تعهدات و مصونیت ها ………………………………………………………………………………..41
بخش اول: تعهدات قرار دادی و قانونی وکیل دعاوی وآثار آن ………………………………………………….42
مبحث اول: تعهدات قرار دادی وکیل دعاوی وآثار آن …………………………………………………………..42
گفتار اول: مفهوم و قلمرو تعهدات قرار دادی وکیل دعاوی ………………………………………………………..42
گفتار دوم: آثار تعهدات قرار دادی وکیل دعاوی ……………………………………………………………………….46
مبحث دوم: تعهدات قانونی وکیل دعاوی وآثار آن ………………………………………………………………..48
گفتار اول: مفهوم و قلمرو تعهدات قانونی وکیل دعاوی …………………………………………………………….48
عنوان صفحه
گفتار دوم: آثار تعهدات قانونی وکیل دعاوی …………………………………………………………………………….49
بند اول: تعهد وکیل دعاوی به صداقت …………………………………………………………………………………….51
بند دوم: الزام وکیل دعاوی به انجام پیگیری های قانونی لازم ……………………………………………………..52
بخش دوم: مصونیت های وکیل دعاوی …………………………………………………………………………………53
مبحث اول: مفهوم مصونیت ………………………………………………………………………………………………….54
مبحث دوم: انواع مصونیت …………………………………………………………………………………………………..54
الف: مصونیت ماهوی …………………………………………………………………………………………………………..54
ب: مصونیت شکلی ……………………………………………………………………………………………………………..55
ج: مصونیت تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………..55
مبحث سوم: مقایسه ی مصونیت با مفاهیم مشابه …………………………………………………………………….56
الف: مقایسه ی مصونیت با علل موجهه ی جرم ……………………………………………………………………….56
ب: مقایسه ی مصونیت با عوامل رافع مسئولیت ……………………………………………………………………….56
ج: مقایسه ی مصونیت با معاذیر معاف کننده ……………………………………………………………………………57
فصل چهارم: مبانی مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل ………………………………..58
بخش اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر ……………………………………………………………………………………..59
بخش دوم: مسئولیت بدون تقصیر …………………………………………………………………………………………62
فصل پنجم: جرائم وکلای دعاوی و مسئولیت های آنان ……………………………………………..64
بخش اول: ارتکاب به جعل سنتی و رایانه ای توسط وکیل دعاوی ………………………………………..65
مبحث اول: رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………66
الف: رکن قانونی جعل سنتی ………………………………………………………………………………………………….66
ب: رکن قانونی جعل رایانه ای ……………………………………………………………………………………………..67
ج: مقایسه ی رکن قانونی جعل سنتی و جعل رایانه ای ……………………………………………………………..69
مبحث دوم: رکن مادی …………………………………………………………………………………………………………70
الف: رکن مادی جعل سنتی ……………………………………………………………………………………………………71
ب: رکن مادی جعل رایانه ای ………………………………………………………………………………………………..72
ج: مقایسه ی رکن مادی جعل سنتی و جعل رایانه ای ……………………………………………………………….73
عنوان صفحه
مبحث سوم: رکن روانی ……………………………………………………………………………………………………….74
الف: رکن روانی جعل سنتی …………………………………………………………………………………………………..74
ب: رکن روانی جعل رایانه ای ……………………………………………………………………………………………….75
ج: مقایسه رکن روانی جعل سنتی و جعل رایانه ای …………………………………………………………………..76
بخش دوم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال خیانت در امانت …………………………………………………..77
مبحث اول: رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….77
مبحث دوم: رکن مادی

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...