چکیده : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متأهل

چكيده

فصل اول – كليات تحقيق ……………………………………………………………………………………..1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….2

بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………….4

اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………………….5

هدف كلي تحقيق ……………………………………………………………………………………………..6

اهداف جزئي ……………………………………………………………………………………………………6

فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………..6

واژه ها و متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………6

تعاريف عملياتي و نظري …………………………………………………………………………………….7

فصل دوم پيشينه و ادبيات تحقيق…………………………………………………………………………..8

پيشينه نظري – رضايت زناشويي ………………………………………………………………………… 9

ناخشنودي و طلاق در خانواده و علل آن …………………………………………………………….12

دوازده باور و انتظار مخرب ………………………………………………………………………………14

تاريخچه هوش هيجاني ……………………………………………………………………………………19

ظهور و مفهوم هوش هيجاني ………………………………………………………………………….. 20

دو رويكرد در تعريف هوش هيجاني …………………………………………………………………27

هوش غير شناختي ………………………………………………………………………………………….29

دانستنيهاي هوش هيجاني ………………………………………………………………………………..31

مولفه هاي هوش هيجاني ………………………………………………………………………………..35

عوامل هوش هيجاني …………………………………………………………………………………….36

سنجش براي هوش هيجاني ……………………………………………………………………………38

جايگاه هيجانات ………………………………………………………………………………………….40

مقياسهاي مبتني بر روشها و رويكردهاي اندازه گيري ………………………………………….44

نقش هوش عاطفي در تفكر و رفتار انسان …………………………………………………………54

نظري گلمن ……………………………………………………………………………………………….59

نظريه باران …………………………………………………………………………………………………60

نظريه كامپوس و گرمويان ……………………………………………………………………………..61

الگوي رابطه اي هيجان در خارج و داخل كشور ……………………………………………………..61

تحقيقات انجام شده در خارج و داخل كشور ………………………………………………………….64

فصل سوم – روش شناسي پژوهش ……………………………………………………………………….66

روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………….67

جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………….67

نمونه و روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………..67

ابزار و اندازه گيري ……………………………………………………………………………………………67

اعتبار و رواتي …………………………………………………………………………………………………..68

روش اجراي تحقيق …………………………………………………………………………………………..70

روش آماري و تجربه و عامل داده ها ……………………………………………………………………70

فصل چهارم – يافته ها وتجربه و تحليل داده ها …………………………………………………….. 71

جدول 1-4…………………………………………………………………………………………………….72

تحليل داده ها …………………………………………………………………………………………………73

جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………….74

جدول 3-4…………………………………………………………………………………………………….75

جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………….76

جدول 5-4…………………………………………………………………………………………………….77

جدول 6-4…………………………………………………………………………………………………….78

فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري ………………………………………………………………………79

خلاصه يافته ها و نتيجه گيري ………………………………………………………………………….. 80

محدوديت ها ………………………………………………………………………………………………..81

پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………82

فهرست منابع و سايت ها ………………………………………………………………………………….84

آزمون هوش هيجاني ( 20 سئوالي )

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

پاسخنامه


چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارت بودند از :

  • بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان متاهل رابطه معنا داري وجود دارد .
  • بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان متاهل زن رابطه وجود دارد .
  • بين هوش هيجاني و رضاي زناشويي دانشجويان متاهل مرد رابطه معني دار وجود دارد.

جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از دانشجويان متاهل كه 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون هوش هيجاني بار و رضايت زناشويي اينريچ بر روي آنها اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش همبستگي پيرسون استفاده گرديده كه نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان رابطه معني داري وجود دارد .

فصل اول

 

كليات تحقيق

 مقدمه :

رضايت مندي زناشويي تا حدودي به شرايط زندگي زن و شوهر ها بستگي دارد در مجموع هنگامي كه با شرايط تنش زاي زندگي مواجه شوند ، خطر بيشتري آنها را تهديد مي كند اما اگر اين خانواده پيش از مواجه با فشار رواني خانواده اي با ثبات و استوار باشد ، كمتر در معرض خطر خواهد بود برخي از يافته هاي اختصاصي تر در زير خواهد آمد ، درآمد كم و ناامني شغلي با رضايت مندي زناشويي پائين همراه است ( چرلين 1979) ( يلينت 1977) هنگامي كه زوجين دائما درباره پول نگراني داشته باشند رضايت مندي زناشويي پائين خواهد بود به ويژه براي شوهرها ، رضايت مندي شغلي با خشنودي زناشويي رابطه دارد اما موفقيت شغلي نيز ممكن است مسائل و مشكلات خاص خود را داشته باشد معلوم شده است كه اگر شوهران پردرآمد مجبور باشند قسمت عمده اي از زمان را بيرون از خانه به سر ببرند ، رضايت مندي زناشويي كاهش مي يابد                 ( ديزارد 1968) شايد اين نكته درست باشد كه عشق مي تواند به هر چيزي غلبه كند ، اما غالبا چنين نيست زوجهاي غير رمانتيك ، همانگونه كه از اسم آن بر مي آيد پيش از آنكه خود را متعهد به ازدواج كنند بررسي ديزارد درباره اثرات زمان صرف شده براي كار به جاي بدون در خانه ظاهرا مي تواند حاكي از آن باشد كه اگر زنان در خارج از خانه كار بكنند ازدواجها به خطر مي افتد كه اگر چنين چيزي درست باشد آگاهي از اين نكته نسبت به زنان شاغل و متاهل در بيرون از خانه از 1950 تا 1974 دو برابر شده است يعني 43 درصد در سال 1974 موضوعي نگران كننده خواهد بود ، امروزه اين نسبت افزايش يافته است خوشبختانه لاسكي هيچ گونه مدركي دال بر اينكه سازگاري زناشويي با اشتغال اين زنان رابطه دارد پيدا نكرد در حقيقت برك ووير 1976 دريافتند هنگامي كه زن در بيرون ازخانه كار مي كند گاهي اوقات از لحاظ هوش هيجاني دچار تغييراتي مي شود كه مي تواند تاثير بسزايي در زندگي و روابط زناشويي آنها داشته باشد يك منبع بسيار با اهميت رضايت مندي در ازدواج را عبارت است از ياداشتهايي كه طرفين به يكديگر مي دهند ( را سالت ) 1980 دريافت كه بسياري از عوامل باعث استحكام ازدواج مي شوند اين عوامل عبارتند از هزينه هاي ترك خانواده ( آيا مي توانيم هر خانواده را حمايت كنيم ؟ والدين ما چه خواهند گفت و مطالب ديگر كه تمام اينها از لحاظ هيجان و هيجان طلبي و حتي هوش هيجاني مي تواند تاثير گذار باشد گاهي اوقات در زندگي متاهلي مشكلاتي به وجود مي آيد كه هم رضايت زناشويي را كاهش مي دهد و هم اينكه هوش هيجاني زنان و يا مردان را دچار مشكل مي كنند ( اند روا ساپينگتون به نقل از حميد رضا شاهي برواتي 1385)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متأهل

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment