پيشينه ي تحقيق:پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق

 

پيشينه ي تحقيق:

1- موضوع: علل طلاق و پيامدهاي آن و آسيب شناسي اجتماعي

تهيه و تنظيم: سيدعلي محمدي

روش تحقيق: ميداني

نتايج: در بين موارد مراجعه کننده براي طلاق 63% افراد به علّت ناسازگاري اختلافي و رفتاري، 27% به علّت دخالت بي جاي بستگان، 20% به علّت تنفّر از همسر، 18% به علّت اعتياد همسرانشان طلاق گرفته اند. در اين تحقيق به پيامدهاي طلاق، علل طلاق، علّت افزايش طلاق نرخ طلاق در عصر حاضر و قوانين مدني درباره ي طلاق اشاره شده است.

2- موضوع: پژوهشي در شکل اجتماعي طلاق

تهيه و تنظيم: مجيد پايدار، اکبر آقاجانيان

روش تحقيقي: ميداني

نتايج: اين تحقيق نشانگر آن است که توسعه ي شهرنشيني با افزايش طلاق رابطه ي مستقيم دارد و در شهرها از ميان چهار تا پنج ازدواج يکي از آنها به طلاق منجر مي شود و عواملي همچون نبودن موانع سنّتي در شهرها، کاهش روابط احساسي و عاطفي، افزايش تحصيلات به ويژه براي  زنان و فراهم بودن امکانات اشتغال براي مرد و زن باعث مي شوند نرخ طلاق در شهرستان ها بيشتر از مناطق ديگر شود، البتّه برخي از اين عوامل مذکور که باعث افزايش نرخ طلاق مي شوند در شهرها قطعي هستند و شدّت و ضعف دارند.

3- موضوع: بررسي تأثير منزلت اجتماعي، اقتصادي زوجين در بروز طلاق:

تهيه و تنظيم: مژگان صادق پور

روش تحقيق: ميداني

نتايج: در اين تحقيق از 40 نفر افراد مطلقه اي که پرسشنامه در مورد آنها تنظيم شده است تعداد 28 نفر زن و 12 نفر مرد مي باشند. 34 نفر زير 35سال و 6 نفر بالاي 40 سال سن دارند که حدود 15% جمعيت مذکور را شامل مي شوند، اين تحقيق نشان مي دهد که هرچه تحصيلات بالاتر باشد امکان طلاق کم مي باشد و هم چنين هر چه خانواده ها درآمد کافي و داراي روابط عاطفي و شغل مناسب باشند ميزان طلاق کم مي باشد.

هم چنين در اين تحقيق نتيجه گيري مي شود که توسعه ي شهرنشيني با افزايش طلاق را بطه ي مستقيم دارد و ميزان طلاق در شهرها بيشتر از روستاهاست.

4- موضوع: بررسي علل طلاق از ديدگاه محققين

تهيه و تنظيم: حسام الدين باقري، رضا صداقت پور

روش تحقيق: ميداني و کتابخانه اي

نتايج: در اين تحقيق اينگونه نتيجه گيري مي شود که حدود 48% علّت طلاق مسأله ي نازايي يکي از زوجين بوده است و هم چنين بيشتر طلاق ها به علّت ازدواج در سنين پايين بوده است.

5- موضوع: پژوهش در تأثير معنويت در بروز طلاق در شهر مشهد

تهيه و تنظيم: محمّد رضا فتح آبادي

روش تحقيق: ميداني و کتابخانه اي

نتايج: در اين تحقيق اينگونه نتيجه گيري مي شود که بين رعايت مراسم و آداب مذهبي و طلاق رابطه ي معني داري وجود دارد و با فاصله گرفتن جامعه از معنويت ميزان طلاق نيز افزايش مي يابد.

نتيجه:

با توجّه به تحقيقاتي که در زمينه ي طلاق قبلاً صورت گرفته علّت اصلي بيشتر طلاق هاي اتفاق افتاده به علّت نداشتنم درآمد کافي، نداشتن تحصيلات، مسأله ي نازايي يکي از طرفين، و پايين بودن سن افراد مي باشد که لزوم توجّه به اين عوامل مهم مي باشد و براي از بين بردن اين مسأله بايد اقدامات اساسي صورت گيرد.

فرضيه هاي تحقيق

1- كساني كه اختلاف سني زياد در هنگام ازدواج دارند بيشتر به طلاق روي مي آورند.

2- كساني كه از نظر اقتصادي وضعيت مطلوبي ندارند، بيشتر به طلاق روي مي آورند.

3- محل زندگي افراد نيز مي تواند عاملي براي از هم پاشيدگي خانواده شود.

4- كساني كه وضعيت مسكن مناسبي ندارند بيشتر به طلاق روي مي آورند.

5- كساني كه تحصيلات كمتري دارند بيشتر به طلاق روي مي آورند.

6- كساني كه داراي فرزندان كمتري هستند بيشتر به طلاق روي مي آورند.

مفاهيم و متغيرها

خانواده: نخستين واحد زندگي اجتماعي و اساسي ترين نهاد جامعه است.

ازدواج: به رابطه اي قانوني، عرفي يا ديني گفته مي شود كه مرد و زن براي شركت دائم يا موقت در زندگي به هم پيوند مي دهد.

طلاق: در لغت به معناي رهايي و رها كردن و در اصطلاح شرع به مفهوم فتح قرارداد ازدواج يا پاره نمودن رشته ي پيوند زناشويي است.

شغل: عبارت است از يك رشته وظايف و مسئوليت هايي كه از طرف سازمان و مقام صلاحيت دار بر اساس مقررّات خاص همان سازمان به يك نفر شاغل محوّل مي شود.

بيكار: به فردي گفته مي شود كه مشغول انجام هيچ قضيه اي در هيچ سازماني نمي باشد.

بي سواد: فردي كه توانايي خواندن و نوشتن ندارد.

فرهنگ: به طرز تفكّر و آداب و رسوم يك قوم يا ملّت گويند.

تحصيلات: به ميزان بهره مندي فرد از آموزش هاي ارائه شده توسط آموزش و پرورش رسمي جامعه تحصيلات گويند. (قاسم آبادي، 1384، ص 39).

منزلت اجتماعي: به پايگاه اجتماعي فرد در ميان يك گروه و يا منزلت اجتماعي يك گروه در مقايسه با گروه هاي ديگر منزلت اجتماعي گويند.

درآمد در ماه: به ميزان عايدي و پولي كه فرد در ماه به دست مي آورد و با آن زندگي خويش را تأمين مي كند.

شهر: يك تجمع انساني است كه در آن مردم نزديك يكديگر زندگي مي كنند و فعّاليت اساسي و شغل مردم شهر عمدتاً غير


فصل سوم

روش تحقيق:

تحقيق حاضر از لحاظ روش گردآوري اطلاعات در رده ي تحقيقات كتابخانه اي و مشاهده اي قرار مي گيرد. لازم به ذكر است كه براي كسب اطلاعات لازم ناگزير از مراجعه به كتابخانه هاي مختلف دانشگاهي و غيردانشگاهي، دادگاه خانواده، مراجعه به افراد تحت مطالعه به صورت ميداني و بهره گيري از پرسشنامه است.

نحوه ي انجام كار:

– تحقيقات از افراد و خويشان طلاق گرفته ها

– مصاحبه و بهره گيري از پرسشنامه جهت كسب اطلاعات ضروري

– استفاده از كتابخانه و بهره گيري از مطالب مورد نياز از كتابهاي مختلف حقوق مدني.

جامعه ي آماري:

هر يك از زوج هاي طلاق گرفته اعم از مرد يا زن در شش ماهه ي اول سال 1386

جمعيت نمونه و شيوه ي نمونه گيري:

روش مورد استفاده در اين تحقيق روش نمونه گيري تصادفي ساده است و حجم نمونه مورد نظر در اين تحقيق 60 نفر مي باشد.

فصل 4- تجزيه و تحليل داده ها، نمودارها و جداول

 

جدول شماره 1- توزيع فراواني بر حسب سن پاسخگويان

 

Fi niي xi-xi
46% 27 29-20
27% 16 39-30
15% 10 49-40
12% 7 60-50
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 1: توزيع فراواني بر حسب سن پاسخگويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنا به اطلاعات به دست آمده از جدول شماره ي يك و شكل نموداري آن در حدود سن طلاق گرفته ها نشان دهنده ي اين مطلب است كه بيشترين طلاقها بين سنين 29-20 و كمترين آنها بين 60-50 سال سن دارند. با توجه به موضوع تحقيق افرادي كه سن كمتري دارند بيشتر مورد طلاق واقع شده اند.

 

جدول شماره 2- توزيع فراواني بر حسب سن همسر پاسخگويان

 

Fi niي xi-xi
48% 28 29-20
26% 15 39-30
20% 12 49-40
06% 5 60-50
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 2: توزيع فراواني بر حسب سن همسر پاسخگويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% يعني بيشترين افراد طلاق گرفته بر اساس اطلاعات به دست آمده سنين 39-30 را تشكيل مي دهد و كمترين افراد در سنين 60-50 سال سن دارند.

 

جدول شماره 3- توزيع فراواني بر حسب ميزان تحصيلات

 

Fi niي xi-xi
15% 9 خواندن و نوشتن
42% 25 ابتدايي
37% 22 سيكل
6% 4 ديپلم و بالاتر
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 3: توزيع فراواني بر حسب ميزان تحصيلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق اطلاعات به دست آمده از جدول بيشترين طلاق گرفته ها داراي تحصيلات ابتدايي هستند و كمترين طلاق گرفته ها را افراد ديپلم و بالاتر تشكيل مي دهند.

 

جدول شماره 4- توزيع فراواني بر حسب سطح تحصيلات همسر

 

Fi niي xi-xi
32% 19 ابتدايي
38% 23 سيكل
18% 11 ديپلم
12% 7 دانشگاهي
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 4: توزيع فراواني بر حسب سطح تحصيلات همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق اطلاعات استخراج شده از جدول بيشترين افراد طلاق گرفته در ميان همسران آنها داراي سيكل بوده كه 38% از اين افراد را تشكيل مي دهد كه نتيجه مي گيريم نياز به افزايش سطح تحصيلات احساس مي شود.

نداشتن سواد به علّتهاي مختلف از قبيل مشغول بودن به كار- نبودن مدرسه، ممانعت والدين و غيره مي تواند باشد. هرچه تحصيلات افراد بيشتر باشد طلاق كمتر اتفاق مي افتد زيرا افراديكه تحصيلات بالاتر دارند نوع نگرششان نسبت به زندگي و طرز برخورد با مسائل مختلف زندگي را بهتر تشخيص مي دهند.

 

 

جدول شماره 5- توزيع فراواني بر حسب محل تولد

 

Fi niي xi-xi
15% 10 روستا
48% 28 شهر
37% 22 مركز استان
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي5: توزيع فراواني بر حسب محل تولد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ي 5 توزيع فراواني جمعيت مورد مطالعه بر اساس محل تولّد افراد مي باشد. همانگونه كه در جدول مشاهده مي شود 48% افراديكه طلاق گرفته اند در شهر زندگي مي كرده اند كه نشان مي دهد تعداد طلاق در نقاط شهري بيشتر است. زيرا زندگي روستايي ساده و به دور از تجمل گرايي و در آن صميميت و دوستي زياد است امّا زندگي شهري با مشكلاتي از قبيل هزينه هاي بالا، تجمل گرايي و كم بودن روابط صميمي مواجه است.

 

جدول شماره 6- توزيع فراواني بر حسب محل تولد همسر

 

Fi niي xi-xi
15% 9 روستا
48% 29 شهر
37% 22 مركز استان
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 6: توزيع فراواني بر حسب محل تولد همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين جدول هم نشان مي دهد كه بيشترين افراد طلاق گرفته ساكن شهرها بوده اند و كمترين آنها زندگي روستايي داشته اند.

 

جدول شماره 7- توزيع فراواني بر حسب تعداد فرزند

 

Fi niي xi-xi
17% 10 بدون فرزند
42% 26 1 فرزند
26% 15 2 يا 3 فرزند
15% 9 5-3 فرزند
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 7: توزيع فراواني بر حسب تعداد فرزند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% افراد يعني بيشترين طلاق گرفته ها داراي يك فرزند هستند و كمترين آنها بدون فرزند بوده اند و بعد از آن كمترين آمار طلاق مربوط به افرادي است كه داراي 5-3 فرزند هستند و اين نشان دهنده ي آن است كه هرچه تعداد فرزندان بيشتر باشد خانواده ها به خاطر فرزندان خود هم كه شده دست به اين فاجعة طلاق كه باعث از هم گسيختگي خانواده مي شود نمي زنند و خود را نسبت به زندگي و فرزندان مقيد تر مي دانند.

 

جدول شماره 8- توزيع فراواني بر حسب سطح تحصيلات همسر

 

Fi niي xi-xi
32% 19 ابتدايي
38% 23 سيكل
18% 11 ديپلم
12% 7 دانشگاهي
100% 60 جمع

 

 

72 = 360 * 20%

54 = 360 * 15%

126 = 360 * 35%

108 = 360 * 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 8: توزيع فراواني بر حسب سطح تحصيلات همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% يعني بيشترين افراد طلاق گرفته همان طور كه در جدول مشاهده مي شود زندگي كسالت آور و خسته كننده اي داشته اند و محيط عاطفي مناسبي براي زندگي نداشته اند كه ممكن است به علّت كمي درآمد، دخالتهاي ديگران و نداشتن تفاهم اين شرايط ايجاد شده باشد.

جدول شماره 9- توزيع فراواني بر حسب اينكه والدين خود را مقصّر مي دانند؟

 

Fi niي xi-xi
85% 51 بله
15% 9 خير
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 9: توزيع فراواني بر حسب اينكه آيا والدين خود را مقصّر مي دانند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانگونه كه در جدول مشاهده مي كنيم 85% از افراد اظهار داشته اند كه در ازدواجشان پدر و مادر خود را مقصّر مي دانند و مي گويند يا سنمان كم بوده كه مسائل را درك كنيم و ما را وادار به اين ازدواج نموده اند و يا اصلاً ازدواج به خاطر خويشاوندي و خوش آمدن از داماد بوده كه ما را وادار به اين ازدواج نموده اند. 15% از افراد هم خود را مقصّر داشته اند و مي گويند كمترين نقش را در ازدواجشان پدر و مادرشان داشته اند و كسي را مقصّر نمي دانند.

 

جدول شماره 10- توزيع فراواني بر حسب اينكه آيا از شروع زندگي خود راضي بوده اند؟

 

Fi niي xi-xi
55% 33 بله
32% 19 خير
13% 8 نمي دانم
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 10: توزيع فراواني بر حسب اينكه آيا از شروع زندگي خود راضي بوده اند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس اطلاعات به دست آمده از جدول 55% يعني بيشترين افراد اظهار داشته اند در شروع زندگي و انتخاب همسر راضي بوده ند و 13% يعني كمترين افراد اظهار داشته اند كه نمي دانند واقعاً انتخابشان به جا بوده يا خير.

جدول شماره 11- توزيع فراواني بر حسب اينكه كداميك از نزديكان آنها طلاق گرفته اند.

 

Fi niي xi-xi
3% 2 پدر
23% 14 مادر
20% 12 برادر
26% 15 خواهر
28% 17 هيچكدام
100% 60 جمع

 

 

8/10 = 360 * 3%

8/82 = 360 * 23%

72 = 360 * 20%

6/93 = 360 * 26%

8/100 = 360 * 28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 11: توزيع فراواني بر حسب اينكه كداميك از نزديكان آنها طلاق گرفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق اطلاعات به دست آمده از جدول 28% يعني بيشترين افراد اظهار داشته اند كه هيچ يك از اطرافيانشان طلاق نگرفته اند و 3% يعني كمترين افراد پدر خانواده طلاق گرفته است. پس نتيجه مي گيريم طلاق جنبة ارثي و موروثي ندارد.

جدول شماره 12- توزيع فراواني بر حسب علّت طلاق

Fi niي xi-xi
18% 11 عدم تفاهم اخلاقي
12% 7 عدم تناسب سني
15% 9 ازدواج اجباري
07% 4 نازايي همسر
28% 17 اعتياد
05% 3 دخالت وابستگان
15% 9 اقتصاد و عدم بضاعت مالي
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 12: توزيع فراواني بر حسب علّت طلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانگونه كه مي بينيم بيشترين عامل طلاق اعتياد همسر مي باشد كه لزوم توجّه مسئولين در زمينة كنترل مواد مخدر و توجّه والدين نسبت به فرزندانشان را نشان مي دهد.

جدول شماره 13- توزيع فراواني بر حسب شغل

 

Fi niي xi-xi
23% 14 كارمند
65% 39 خانه دار
12% 7 معلم
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 13: توزيع فراواني بر حسب شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان طور كه در جدول مشاهده مي كنيم بيشترين افراد اظهار داشته اند كه شغلشان خانه داري بوده كه ممكن است اين افراد كم سواد باشند و همسران آنها به علّت تحصيلات بالاتر طلاق گرفته اند و نيز به خاطر نبودن فرصتهاي شغلي مناسب.

جدول شماره 14- توزيع فراواني بر حسب شغل همسر

 

Fi niي xi-xi
12% 7 بنگاه معاملات
18% 11 كاسب
07% 4 كارمند
20% 12 معلم
05% 3 راننده
15% 9 بيكار
23% 14 كارگر
100% 60 جمع

 

 

2/43 = 360 * 12%

8/64 = 360 * 18%

2/25 = 360 * 07%

72 = 360 * 20%

18 = 360 * 05%

54 = 360 * 15%

8/82 = 360 * 23%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 14: توزيع فراواني بر حسب شغل همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدود 23% يعني بيشترين آمار به دست آمده طبق جدول بيانگر اين است كه همسران آنها شغل مناسبي نداشته و كارگر مي باشند و همين باعث مي شود كه از پس مخارج زندگي به خوبي برنيايند و تن به طلاق مي دهند.

كه اين كارگري ممكن است به علّت نداشتن تحصيلات مناسب باشد.

جدول شماره 15- توزيع فراواني بر حسب رضايت از شغل خود

 

Fi niي xi-xi
30% 18 اصلاً راضي نبودم
15% 9 خيلي كم راضي بودم
35% 21 راضي بودم
20% 12 كاملاً راضي بودم
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 15: توزيع فراواني بر حسب رضايت از شغل خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر طبق آمار موجود در جدول 35% از افراد از شغل خود رضايت داشته و 30% از افراد از شغل خود اصلاً راضي نبودند پس نتيجه مي گيريم رضايت يا عدم رضايت از شغل نشانگر آن است كه مي توانند عاملي براي از هم گسيختگي زندگي زناشويي باشند.

 

جدول شماره 16- توزيع فراواني بر حسب رضايت از شغل همسر

 

Fi niي xi-xi
38% 23 اصلاً راضي نبودم
37% 22 خيلي كم راضي بودم
10% 6 راضي بودم
15% 9 كاملاً راضي بودم
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 16: توزيع فراواني بر حسب رضايت از شغل همسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38% يعني بيشترين افراد اظهار داشته اند كه از شغل همسرانشان اصلاً راضي نبوده اند و 37% نشانگر آن است كه از شغل همسر خود خيلي كم راضي بوده اند كه احتمالاً شغل مناسبي نداشته اند و نمي توانسته اند از پس مخارج زندگي برآيند و همين عاملي شده كه از هم جدا شوند.

جدول شماره 17- توزيع فراواني بر حسب ميزان درآمد سرپرست خانواده بر حسب تومان

 

Fi niي xi-xi
38% 23 40 هزار
32% 19 60-40 هزار
12% 7 80 -60 هزار
18% 11 80 هزار به بالا
100% 60 جمع

 

 

8/136 = 360 * 38%

2/115 = 360 * 32%

2/43 = 360 * 12%

8/64 = 360 * 18%

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 17: توزيع فراواني بر حسب ميزان درآمد سرپرست خانواده بر حسب زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدود 38% از افراد يعني بيشترين آنها اظهار داشته اند كه درآمد آنها حدود 40هزار تومان است و بعد از آن 32% گفته اند كه درآمد آنها بين 60-40 هزار تومان بوده كه كمي درآمد مي تواند به خاطر نداشتن تحصيلات و مدرك بالا باشد كه اين كمي درآمد مي تواند عاملي براي از هم پاشيدگي خانواده شود.

جدول شماره 18- توزيع فراواني بر حسب درآمد به مقدار كفايت

 

Fi niي xi-xi
06% 4 كاملاً كافي بود
15% 9 تا حدود زيادي كفايت مي كرد
42% 25 خيلي كم بود
37% 22 اصلاً كافي نبود
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 18: توزيع فراواني بر حسب درآمد به مقدار كفايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% افراد يعني بيشترين آنها اظهار داشته اند كه درآمد آنها از لحاظ كفايت خيلي كم بوده و 37% نيز گفته اند كه درآمد آنها اصلاً كافي نبوده و همين امر منجر به طلاق شده، كفايت يا عدم كفايت درآمد ماهيانه خانواده بستگي به توقّعات زوجين دارد كه چگونه با كمبود مسائل زندگيشان مواجه شوند و آنرا حل كنند.

جدول شماره 19- توزيع فراواني بر حسب نوع منزل مسكوني

 

Fi niي xi-xi
39% 24 استيجاري
18% 11 شخصي
26% 15 رهن و اجاره
17% 10 منزل پدر يا مادر يكي از زوجين
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 19: توزيع فراواني بر حسب نوع منزل مسكوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برطبق جدول و اظهارات وارد شده 38% و 37% افراد يعني بيشترين آنها گفته اند كه در منزل استيجاري و رهن و اجاره زندگي مي كرده اند و تنها 6% يعني كمترين آنها در منزل شخصي زندگي مي كردند. علّت اينكه بيشتر افراد منزل شخصي ندارند مي تواند به خاطر كمي درآمد و گران بودن مصالح ساختماني باشد.

 

جدول شماره 20- توزيع فراواني بر حسب طول در شبانه روز كنار خانواده بودن

 

Fi niي xi-xi
27% 16 اصلاً در منزل نبودند
20% 12 فقط چند ساعت
23% 14 فقط شبها
07% 4 فقط روزها
23% 14 بيشتر اوقات
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ي 20: توزيع فراواني بر حسب طول در شبانه روز در كنار خانواده بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنانچه در جدول مشاهده مي كنيم 27% يعني بيشترين افراد اظهار داشته اند كه سرپرست خانواده در طول شبانه روز اصلاً در منزل نبودند. چنانچه پدر خانواده در كل اوقات شبانه روز فقط يك سوم آن را كاملاً در كنار زن و فرزند خود در منزل باشد و به مسائل عاطفي و خانوادگي آنها رسيدگي كند هيچگاه و يا كمتر اتفاق مي افتد كه خانواده از هم پاشيده شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment