پيشنهادهاي پژوهشي-پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی

ب) پيشنهادهاي پژوهشي

1-اين تحقيق بيشتر جنبه كمي دارد. پيشنهاد مي گردد كه در مورد وضعيت كيفي فضاها نيز تحقيق شود.

2- پژوهش هايي در زمينه ميزان انطباق فضاهاي مختلف مدارس ايران با استاندارد هاي جهاني صورت گيرد.

3- پژوهش هايي در زمينه منطبق ساختن محتواي برنامه هاي درسي با زندگي واقعي دانش آموزان ساكن در مناطق گوناگون با شرایط اقلیمی متنوع صورت گيرد.

4-در مورد نحوه كنترل كلاس هايي با دانش آموزان زيرحد نصاب ونحوه تخصيص اعتبارات واستفاده بهينه از فضاها وامكانات پژوهش هايي صورت گيرد.

5- پيشنهاد مي گردد در مورد راه هاي بهبود كيفي آموزش در مناطق روستايي تحقيق شود.

6- در مورد راه هاي تشويق اوليا به مشاركت در فعاليت هاي آموزشي وپرورشي مدارس روستايي پژوهش هايي صورت گيرد.

7- پيشنهاد مي گردد، پژوهش هايي در زمينه گسترش عدالت آموزشي و كاهش نابرابري هاي آموزشي در مناطق شهري و روستايي صورت گيرد.

8- پژوهش هايي در زمينه مسايل و مشكلات معلمان و دبيران شاغل در مناطق محروم روستايي صورت گیرد.

9- پی گیری چرخه زندگی کودکان روستایی و مقایسه رابطه آن با ادامه تحصیل و یا ترک تحصیل.

 

10- ارزیابی تطبیقی توانایی های شناختی کودکان ساکن در منطق روستایی.

 

11- ارزیابی تطبیقی مهارت های اجتماعی کودکان ساکن در مناطق روستایی.
منابع فارسی

 

آذرخش، فایز. (1384). بررسی و مقایسه رابطه دروندادهای نظام آموزش ابتدایی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دبستان های شهرستان های کهکیلویه و بویر احمد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

آقازاده، احمد. (1383). مسایل آموزش و پرورش ایران. تهران: انتشارات سمت.

آقازاده، محرم؛ فضلی، رخساره. (1384). راهنمای آموزش در کلاس های درس چند   پایه. تهران: آییژ.

آهنچیان، محمدرضا. (1373). خلاصه مقالات نقش آموزش ابتدایی و جایگاه مطلوب آن در جامعه. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان،صص(16-14).

احمدیان، احمد. (1374). مجموعه مقالات همایش نقش و آموزش ابتدایی. وزارت

آموزش و پرورش.

افروز، غلامعلی. (1372). نقش الگوها در رشد شخصیت و پیشگیری از تعارضات روانی کودکان دبستانی. تهران: رشد.

امین فر، مرتضی. (1367). علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن. فصلنامه تعلیم و تربیت (36-9).

بابایی، علی اکبر و همکاران. (1382). تواناسازی کارکنان، سرمایه گذاری بی جایگزین. نشریه تدبیر، سال سیزدهم، شماره 129، ص 86.

بارکلی. (1982). اختلال نارسایی توجه، فزون جنبشی، ویژگی ها، ارزیابی و درمان. (ترجمه حمید علیزاده، 1383). تهران: انتشارات رشد.

بازرگان، عباس. (1373). آموزش با کیفیت جامع، رهیافتی برای ایجاد تحول در نظام های پیش دانش گاهی و دانشگاهی. پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت، شماره 3، صص(59-55).

بازرگان، عباس. (1375). مقدمه ای بر ارزیابی اموزشی و الگوهای آن. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.

بازرگان، عباس. (1380). ارزشیابی آموزشی. تهران: سمت.

برچ ایان و لالی مایک. (1999). تدریس چند پایه در مدارس ابتدایی، (ترجمه -پریوش جعفری،1379). وزارت اموزش و پرورش، دفتر همکاری های بین المللی.

برمر، سعدالله. (1373). بررسی و مقایسه مدارس اسلام شهر با استانداردهای آموزش و پرورش و مقایسه با مدارس منطقه 6 تهران از نظر منابع مالی، مواد و تجهیزات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

بزرگ سهرابی، فاطمه. (1385). مقایسه کتابخانه های سنتی و کتابخانه های اینترنتی. ماهنامه رشد مدیریت مدرسه، دوره پنجم، شماره 6. اسفند1385. انتشارات کمک آموزشی.

بنیانیان، محمدرضا. (1374). فضای آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت.

بولا. ه. س. (1979). ارزیابی آموزشی و کاربرد آن در سواد آموزی تابعی (ترجمه عباس بازرگان،1362). تهران: مرکز نشردانشگاهی.

بیابانگرد، اسماعیل. (1380). روش های پیشگیری از افت تحصیلی. تهران: انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان.

پورحقگو، محمد. (1386). بررسی عوامل موثر در ایجاد رفتار امتناع از مدرسه دانش آموزان دوره راهنمایی استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

تقی پور ظهیر، علی. (1384). مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی. تهران: آگاه. چاپ بیست و چهارم.

جلالی، محمدرضا. (1386). فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشکده تعلیم و تربیت ویژه نامه نابرابری های اجتماعی در آموزش و پرورش. سال 23. شماره سوم. پاییز 1386.

چاکر، دونالد؛ هاینز، ریچارد. (1993). مدارس برتر جهان، استانداردهای جدید آموزش و پرورش. (ترجمه مرجان مرندی،1376). تهران: دفتر همکاری های علمی و بین المللی وزارت آموزش و پرورش.

حاتمی، حسین و همکاران . (1383). کتاب جامع بهداشت عمومی، جلد سوم. تهران: ارجمند.

حلم سرشت، پریوش؛ دل پیشه، اسماعیل. (1383). درسنامه جامع علوم بهداشت، جلد چهارم. تهران: انتشارات چهر.

خاکزادان، زهرا. (1385). بررسی رابطه بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

خوش لهجه، انیس. (1386). مشکلات تدریس در مدارس چند پایه، ماهنامکه رشد معلم، دوره 26. شماره پی درپی 222-221.

دانه کار، ماهرخ. (1372). زمینه اجتماعی بزهکاری، مجله پیوند. تهران: انجمن اولیا و مربیان.

دلاور، علی.(1380). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

دوست محمدی، غلامرضا. (1371). کار در دبستان. تهران: انتشارات صفی علیشاه.

ریچارد پی. هالجین وسوزان کراس ویتبورن. (2003). آسیب شناسی روانی. (ترجمه یحیی سید محمدی،1385). تهران: نشر روان. جلد دوم.

زمانی، بی بی عشرت. (1377). کتابخانه آموزشگاهی. مجله تکنولوژی آموزشی. شماره 2، تهران: انتشارات کمک آموزشی.

سابقی، فرامرز. (1384). بررسی وضعیت موجود فضاهای آموزشی شهر کهنوج و مطابقت آنها با استانداردهای مطلوب آموزشی. پایان نامکه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. (1386). راهبردهای آموزشی. اصفهان: انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان. (1386). راهنمای فعالیت های انجمن اولیا و مربیان. تهران انجمن اولیا و مربیان.

سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور. (1382). ضوابط و طراحی ساختمان های آموزشی. نشریه شماره232.

سالمی، نجمه. (1383). بررسی جایگاه کتابدار و کتابخانه در آموزش و پرورش ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره90.

سرتیپی، سیاوش. (1380). روابط معلم .و دانش آموز. تهران: نشر فاخته.

سرکار آرانی، محمد رضا. (1382). اصلاحات آموزشی و مدرن سازی. تهران: -روزنگار.

سیف، سوسن و همکاران. (1385). روان شناسی رشد. تهران: سمت.

سیف، علی اکبر. (1383). روان شناسی پرورشی، روان شناسی یادگیری و آموزش. تهران: آگاه.

سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله. (1380). روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، تهران: ارسباران.

سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله. (1384). نارسایی های ویژه در یادگیری و چگونگی تشخیص و روش بازپروری. تهران: مکیال.

شعاری نژاد، علی اکبر. (1386). روان شناسی رشد. تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ هجدهم.

شعبانی، حسن. (1385). مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، جلد دوم. تهران: سمت.

شکوهی، غلامحسین. (1370). رابطه آموزش و اشتغال در بخش غیر متشکل اقتصادی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تهران.

شکوهی، غلامحسین. (1374). تعلیم و تربیت و مراحل آن. مشهد: آستان قدس رضوی.

شهرکی، پوران دخت. (1376). طراحی مجموعه آموزشی دخترانه. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

صافی، احمد. (1373). دوره ابتدایی. اهمیت و نقش مدیریت در این دوره، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. سال دوم، شماره4. صص(32-28).

صافی، احمد. (1380). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه. تهران: سمت.

عبداللهی، بیژن. (1383). طراحی سامانه ی نشانگرهای ارزیابی کیفیت مدارس ابتدایی و راهنمایی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره90،صص(150-127).

عبدالعلی زاده، علی. (1386). ماهنامه رشد معلم، شماره هفتم، دی ماه1386. شماره پی درپی 216. تهران: انتشارات کمک آموزشی.

عماد زاده، مصطفی. (1385). اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

غفاری، علی. (1377). اصول و مبانی فضاهای آموزشی. تهران: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور.

فرقانی رئیسی، شهلا. (1383). مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان. تهران: وزارت آموزش و پرورش.

فریار، اکبر؛ رخشان، فریدون. (1379). ناتوانی های یادگیری. تهران: مبنا.

فشارکی، پریدخت. (1373). جغرافیای روستایی. تهران: دانشگاه پیام نور.

فقیهی، عباس. (1373). بررسی رابطه برخی از درون دادهای نظام آموزش ابتدایی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دبستان های شهرستان اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

قاضی زاده، بهرام. (1377). اصول طراحی فضاهای آموزشی. تهران: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور.

کاکو جویباری، علیرضا و دیگران.( 1382). سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران. تهران: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.

کریمی، یوسف. (1373). روان شناسی اجتماعی آموزش و پرورش، چاپ اول. تهران: موسسه نشر و ویرایش. با همکاری انتشارات فهیم.

کومبز. (1985). بحران جهانی آموزش و پرورش و چشم انداز آن از دهه هشتاد. (ترجمه فریده آل آقا،1373). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کومینگز، ویلیام. ک. دال، فرانک پی. بهسازی کیفیت آموزش ابتدایی در کشورهای در حال گذر. (ترجمه مرتضی مشتاقی،1376). تهران: عمیق.

گروه مشاوران یونسکو(بی تا). فرایند برنامه ریزی آموزشی. (ترجمه فریده مشایخ،1373). انتشارات مدرسه.

گله داری، صدیقه. (1375). بررسی علل چند شغله بودن معلمان مقطع متوسطه شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطباعی تهران.

لاکهید، مارلن ای؛ ورسپور، آدریان. (1989). توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش ابتدایی در کشورهای در حال توسعه، بازنگری گزینه های گوناگون سیاستگذاری (ترجمه سید جعفر سجادیه و علیزاده لاهیجی،1371). تهران: انتشارات مدرسه.

لورای، برک. (2001). روان شناسی رشد، جلد دوم. (ترجمه یحیی سید محمدی،1382). تهران: انتشارات ارسباران.

لوئیس، خوزه؛ گوریدو، گارسیا. (1986). آموزش ابتدایی در استانه قرن بیست و یکم (ترجمه علی مهدی پور،1374). تهران: امیر کبیر.

مفیدی، فرخنده. (1380). مدیریت مراکز پیش دبستانی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

مک شین، داکرل. (2000). تشخیص و درمان اشکالات یادگیری کودکان. (ترجمه پرویز شریفی درآمدی و دیگران،1380). انتشارات خوشنواز.

منصور، محمود. (1381). روان شناسی ژنتیک. تهران: سمت.

میر شکار، حبیب الله. (1386). بررسی و مقایسه درون دادهای آموزش ابتدایی شهرستان زاهدان با استانداردهای مطلوب آموزشی و رابطه آن با ارتقاء کیفیت بروندادها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

میر کمالی، سید محمود. (1376). مدیریت در دبستان. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره چهارم، صص(11-4).

میلانی فر، بهروز. (1379). روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: قومس.

ناصری، ابوذر. (1386). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش نشانه های اختلال نا فرمانی مقابله ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

نجفی، محمد علی. (1371). نگاهی به مسایل آموزش و پرورش شهر تهران: انتشارات تربیت.

نجفی، محمد علی. (1372). آیین نامه انجمن اولیا و مربیان واحد های آموزشی. وزارت آموزش و پرورش.

نریمانی، احمد. (1371). عوامل موثر بر افت تحصیلی. مجله پیوند، شماره 160، انتشارات کمک آموزشی.

نوید ادهم، مهدی. (1382). پیام مدرسه. تهران: انتشارات مدرسه.

واحد تحقیقات انجمن اولیا و مربیان. (1366). آشنایی با انجمن اولیا و مربیان. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

واحد تحقیقات انجمن اولیا و مربیان. (1380). جذب مشارکت های اولیا. ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند.تهران:  انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

وزارت آموزش و پرورش. (1385). آمار آموزش و پرورش، دفتر آمار و برنامه ریزی و بودجه سال تحصیلی 1386-1385.

ویلیام گلاسر. (2003). مدارس بدون شکست.  (ترجمه ساده حمزه و مژده حمزه تبریزی،1382). تهران: انتشارات رشد.

هارولد، کاپلان؛ بنیامین سادوک. (1995). اختلالات روانی و رفتاری دوران کودکی و نوجوانی. (ترجمه مهدی صابری و همکاران،1377). تهران: انتشارات قلمستان هنر.

هارولد، کاپلان؛ بنیامین سادوک. خلاصه روان پزشکی علوم رفتاری – روان پزشکی بالینی. (ترجمه نصرت الله پور افکاری،1385).

هاشمیان، کیانوش. (1386). روان شناسی نابهنجاری و زندگی نوین. تهران: دانشگاه الزهرا.

هلک، ژان. (1990). آموزش و پرورش، سرمایه گذاری برای آینده. (ترجمه عبدالحسین نفیسی، 1371). انتشارات مدرسه.

یزدان پناه، قربانعلی. (1373). بررسی وضعیت موجود فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان های استان مازندران در مقایسه با استانداردهای مطلوب آموزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع لاتين

Akhtar, Rafique.(ed), Pakistan yearbook, 2000-2001 Karachi – Lahore: East and West publishing Company, 2001.

Berry, C. (2001). Achievement effects of multigrade and monograde primary schools in the Turks and Caicos Islands. International Journal of Educational Development. Vol. 21. pp. 537-552.

Earthman, Glen, (2002). A state wide study of student achievement and behavior and school building condition, paper presented at the annual meeting of the council of education facility planners, international, Dallas, TX, (ERIC). Document, reproduction service, No. Ed 3878781.

EPA (environmental protection Agancy). 2000. Indoor air quality and student performance. EPA report, number EpA, 402. F. 00.009.

Washington, D.C: Environmental Protection Agency.

Epstein, Conway, (2000). Daylighting in schools: An investigation in the relationship between day lighting and human performance. Sanfrancisco, clif, pacific Gas and Electricity Company.

Heschong Mahone Grop. (2002). Daylighting in school, additional analysis. Sacramanto, calif.: California Energy commission (CEC contract to new building institute, number 400-99-13).

Lackney, J.A. (1999). Assessing school facilities for learning assessing the impact of physical environment on the educational process. Mississippi State: Educational Design Institute, (ed 441330).

Miller. J. and et al. (2003), How school library media service impact on student achievement country. School and secondary education. Missouri State Library.

Roos. N. Kenneth and Genevios, (2006), Cross – national studies of the quality of education: planning their impact. Unesco, Pigozzi, Mary joy, what is the quality of education? (A unesco perspective). Rosen, K. G., and Richardson. (1999). would removing indoor air particulates in children’s environments reduce rate of absenteeism – A hypothesis. The science of the Total Environment.

Schneider, M. (2002). Do school facilities affect academic outcomes. National clearinghouse for educational facilities. Washington, D.C.

Taylor, Mullhall, A. (2001). Linking Learning Environments through Agricultural Experience — enhancing the learning process in rural primary   schools.   International   Journal   of  Educational Development. Vol. 21. pp. 135-148.

Wasley, R. (2000). Small schools, Great strides. A study of new small schools in Chicago.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

 

مدير گرامي مدرسه: با عرض سلام وخسته نباشيد ، اين پرسشنامه صرفاً جهت گرد آوري اطلاعات لازم جهت تدوين پايان نامه كارشناسي

 

ارشد دانشگاه علامه طباطبايي تهران تهيه شده است، لطفاً با تكميل دقيق آن پژوهشگر را در اجراي تحقيق ياري فرماييد.

 

متشكرم

 

اطلاعات كلي مدرسه:

 

نوع مدرسه:  پسرانه 1                                        دخترانه 1                        مختلط 1

تعداد دانش آموزان مدرسه ………………نفر                                            تعداد كلاس هاي مدرسه ……………..كلاس

پايه اول………….كلاس    پايه دوم ……….كلاس            پايه سوم………..كلاس       پايه چهارم ………كلاس    پايه پنجم………..كلاس

 

تعداد كاركنان مدرسه ونوع مدرك:

مدير:نوع مدرك:  ديپلم 1           فوق ديپلم 1             ليسانس 1                    فوق ليسانس 1

 

تعداد معاونان ……….نفر    ديپلم 1             فوق ديپلم 1        ليسانس 1                           فوق ليسانس 1

تعداد معلمان……..نفر     ديپلم 1          فوق ديپلم   1          ليسانس 1                  فوق ليسانس 1

ميزان سابقه معلمان   1- 3سال   1       3-8 سال 1          9-12 سال 1               12سال به بالا  1

ديگر كاركنان………نفر      امور دفتري………            مربي بهداشت…………نفر               مربي ورزش………….نفر

 

  • هر كلاس درس چند دانش آموز دارد؟

كلاس اول ……نفر     كلاس دوم ……..نفر   كلاس سوم……..نفر    كلاس چهارم …….نفر     كلاس پنجم……..نفر

  • نيمكت هاي مورد استفاده در كلاس درس چند نفره هستند؟

چهار نفره 1                سه نفره1             دو نفره 1              صندلي يك نفره 1

  • نيمكت هاي كلاس از چه جنسي ساخته شده اند؟

چوب  1                       فلز 1                 تركيبي از هر دو1

4- ابعاد هر كلاس درس نظري چند متر است؟   طول……………                    عرض………………

5- نور كلاس درس از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1    نور طبيعي +نور مهتابي 1     نور طبيعي + لامپ حبابي 1    فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

6- در رنگ آميزي داخل كلاس هاي دروس نظري از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها……………………..                                      رنگ سقف……………….

7- آيا مدرسه داراي كلاس دروس تجربسي مي باشد؟   بلي 1                      خير 1

در صورت داشتن كلاس دروس تجربي به سوالات زير پاسخ دهيد

8- مدرسه داراي چند واحد كلاس تجربي مي باشد؟           ……………….واحد

9- ابعاد هر كلاس درس تجربي چند متر است؟   طول…………….                          عرض………………

10- نور كلاس هاي دروس تجربي از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1            نور طبيعي + نور مهتابي1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1   فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي1

11- در رنگ آميزي داخل كلاس هاي دروس تجربي از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ……………..                                 رنگ سقف…………………

12- آيا مدرسه داراي اتاق سمعي وبصري مي باشد ؟    بلي  1                         خير 1

در صورت داشتن اتق سمعي وبصري به سوالات زير پاسخ دهيد

13- ابعاد اتاق سمعي وبصري چند متر است؟     طول …………….                  عرض………………..

14- نور اتاق سمعي وبصري ازچه منبعي تأمين مي گردد؟11

نور طبيعي 1   نور طبيعي + نورمهتابي 1   نور طبيعي + لامپ حبابي  1      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

15- چه رنگي در رنگ آميزي داخل اتاق سمعي وبصري بكار رفته است ؟

رنگ ديوارها …………….                                        رنگ سقف……………………

16- مدرسه داراي كداميك از وسايل آموزشي زير مي باشد؟

نقشه وكره 1   ويديو 1     تلوزيون 1        اوپك 1       اورهد 1  راديو ضبط 1

17- آيا مدرسه شما داراي اتاق كامپيوتر براي دانش آموزان مي باشد؟   بلي 1      خير 1

در صورت داشتن اتاق كامپيوتر به سوالات زير پاسخ دهيد

18- چند دستگاه كامپيوتر در اتاق كامپيوتر وجود دارد؟  ………………..دستگاه

19- ابعاد اتاق كامپيوتر چند متر است ؟   طول…………….                 عرض …………………

20- آيا مدرسه داراي سالن چند منظوره مي باشد؟    بلي 1                       خير 1

در صورت داشتن سالن چند منظوره ، لطفاً به سوالات زير پاسخ دهيد

21- ابعاد سالن چند منظوره چند متر است؟   طول………………..                       عرض……………………….

22- براي كداميك از موارد زير از سالن چند منظوره استفاده مي شود؟  ورزش 1      برگزاري نماز جماعت 1

تشكيل جلسات اولياء ومربيان1          جشن ونمايش 1        سخنراني 1      همه موارد1

23- نور سالن چند منظوره از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي1    نور طبيعي + نور مهتابي 1          نور طبيعي + لامپ حبابي 1  فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

24- در رنگ آميزي داخل سالن چند منظوره از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها……………..                          رنگ سقف…………………….

25- آيا مدرسه داراي كتابخانه مي باشد؟   بلي 1                 خير 1

در صورت داشتن كتابخانه ، لطفاً به سوالات زير پاسخ دهيد

26- ابعاد كتابخانه چند متر است؟     طول……………                         عرض ………………………

27- كتابخانه داداي چند جلد كتاب است؟.  ………………جلد

28- نور كتابخانه از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي  1           نور طبيعي +نور مهتابي1         نور طبيعي +لامپ حبابي 1    نور طبيعي يا لامپ حبابي 1

29- در رنگ آميزي داخل كتابخانه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها………………….                                  رنگ سقف……………………..

30- آيا مدرسه داراي اتاق فعاليت هاي پرورشي مي باشد؟   بلي 1                          خير 1

در صورت داشتن اتاق فعاليت هاي پرورشي به سوالات زير پاسخ دهيد

31- ابعاد اتاق هاي پرورشي چند متر است؟    طول…………                     عرض………………..

32- نور اتاق فعاليت هاي پرورشي از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1نور طبيعي + نور مهتابي1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1  فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي1

33- از چه رنگي براي رنگ آميزي اتاق فعاليت هاي پرورشي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها…………………                                        رنگ سقف……………………

34- آيا مدرسه داراي نماز خانه مي باشد؟      بلي 1                      خير  1

در صورت داشتن نماز خانه به سوالات زير پاسخ دهيد

35- ابعاد نماز خانه چند متر است؟     طول………………….                        عرض………………………

36- نور نماز خانه از چه منبعي تأمين مي شود؟

نور طبيعي  1   نور طبيعي + نور مهتابي 1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1   نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

37- در رنگ آميزي داخل نماز خانه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها………………………                                   رنگ سقف…………………………

38- آيا مدرسه داراي اتاق بهداشت وكمك هاي اوليه مي باشد؟   بلي  1              خير 1

39- ابعاد اتاق بهداشت وكمك هاي اوليه چند متر است ؟   طول ……………………                  عرض……………….

40- نور اتاق بهداشت وكمك هاي اوليه از چه منبعي تأمين مي گردد

نور طبيعي 1  نور طبيعي + نور مهتابي 1        نور طبيعي + لامپ حبابي 1     نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

41- از چه رنگي براي رنگ آميزي داخل اتاق بهداشت وكمك هاي اوليه استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ……………………                                         رنگ سقف………………….

42- آيا مدرسه داراي دفتر مدير مي باشد؟    بلي 1                خير 1

در صورت داشتن دفتر مدير به سوالات زير پاسخ دهيد

43 – ابعاد دفتر مدير چند متر است؟    طول…………………….                 عرض………………..

44- نور دفتر مدير از چه منبعي تأمين مي شود؟

نور طبيعي  1    نور طبيعي +نور مهتابي1           نور طبيعي + لامپ حبابي 1  نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

45- از چه رنگي براي رنگ آميزي داخل اتاق مدير استفاده شده است؟

رنگ ديوارها…………………                         رنگ سقف…………………….

46- آيا مدرسه داراي دفتر معاون يا معاونان مي باشد؟   بلي 1                   خير1

در صورت داشتن دفتر معاون يا معاونان به سوالات زير پاسخ دهيد

47- ابعاد دفتر معاون يا معاونان چند متر است؟   طول ………………………                     عرض……………………

48- نور طبيعي دفتر معاون يا معاونان از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1  نور طبيعي + نور مهتابي 1    نور طبيعي + لامپ حبابي 1      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

49- در رنگ آميزي اتاق دفتر معاون يا معاونان از چه رنگي استفاده شده است

رنگ ديوارها …………………                                  رنگ سقف………………

50- آيا مدرسه داراي اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير مي باشد     بلي 1                    خير 1

در صورت داشتن اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير به سوالات زير پاسخ دهيد

51- ابعاد اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير چند متر است؟   طول…………………              عرض ……………..

52- نور اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير از چه منبعي تأمين مي شود؟

نور طبيعي 1     نور طبيعي + نور مهتابي 1    نور طبيعي + لامپ حبابي 1      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

53- در رنگ آميزي اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ……………………                     رنگ سقف…………………….

54- آيا مدرسه داراي انبار بخش اداري مي باشد   بلي 1                            خير 1

در صورت داشتن انبار اداري به سوالات زير پاسخ دهيد

55-ابعاد انبار بخش اداري چند متر است ؟   طول………………………..                                عرض…………………

56- نور انبار بخش اداري از چه منبعي تأمين مي شود

نورطبيعي 1         نور طبيعي +نور مهتابي 1       نور طبيعي + لامپ حبابي 1      فقط نورمهتابي يا لامپ حبابي1

57- از چه رنگي براي رنگ آميزي داخل انبار بخش اداري استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………………                                رنگ سقف…………………………

58- آيا مدرسه داراي اتاق استراحت معلمان مي باشد؟    بلي 1                     خير1

در صورت داشتن اتاق استراحت معلمان به سوالات زير پاسخ دهيد

59- مدرسه داراي چند واحد اتاق استراحت معلمان مي باشد؟  ……………………واحد

60- ابعاد هر اتاق استراحت معلمان چند متر است

طول  …………………                                        عرض………………….

61- نور اتاق استراحت معلمان از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1    نور طبيعي + نور مهتابي 1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1                      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

62- در رنگ آميزي اتاق استراحت معلمان از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها…………………….                          رنگ سقف………………………..

63- آيا مدرسه داراي دفتر كار معلمان وملاقات با اولياء مي باشد ؟   بلي 1             خير 1

در صورت داشتن اتق كار معلمان با اولياء به سوالات زير پاسخ دهيد

64- ابعاد دفتر كار معلمان واولياء چند متر است ؟   طول……………………..                 عرض………………

65- نور اتاق دفتر كار معلمان  وملاقات با اوليا ء از چه منبعي تأمين ميشود

نور طبيعي 1  نور طبيعي + نور مهتابي 1       نور طبيعي + لامپ حبابي 1     فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

66- در رنگ آميزي اتاق كار معلمان وملاقات با اولياء از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………                   رنگ سقف…………………….

67- آيا مدرسه داراي توالت ودستشويي مخصوص كاركنان مدرسه مي باشد؟   بلي 1      خير 1

در صورت داشتن توالت مخصوص كاركنان ، به سوالات زير پاسخ دهيد

68- مدرسه داراي چند واحد توالت مخصوص كاركنان مي باشد ؟   ………………..واحد

69- ابعاد هر واحد توالت مخصوص كاركنان چند متر است؟  طول………………….                  عرض………………….

70- نوع رنگ داخل توالت هاي مخصوص كاركنان چه رنگي مي باشد ؟   رنگ……………………

71- مدرسه داراي چند توالت براي دانش آموزان مي باشد   …………………..واحد

72- ابعاد هر واحد توالت مخصوص دانش آموزان چند متر است؟   طول………………..         عرض……………………….

73- چه نوع رنگي در داخل توالت هاي مخصوص دانش آموزان به كار رفته است؟

رنگ ديوارها …………………..                                  رنگ سقف…………………….

74-مدرسه داراي چند آبخوري براي دانش آموزان مي باشد؟   ……………………عدد

75- ابعاد هر آبخوري چند متر است؟     طول…………………….                   عرض……………………

76- آيا مدرسه داراي انبار وسايل نظافت وشستشو مي باشد؟    بلي 1        خير 1

در صورت داشتن انبار وسايل نظافت وشستشو ، به سوالات زير پاسخ دهيد

77- چند واحد انبار وسايل نظافت وشستشو در مدرسه وجود دارد؟     …………………واحد

78- ابعاد هر واحد انبار وسايل نظافت وشستشو چند متر است؟     طول …………………        عرض …………………

79- نور اتاق انبار وسايل نظافت وشستشو از چه منبعي تأمين مي گردد

نور طبيعي 1     نور طبيعي + نور مهتابي 1   نورطبيعي + لامپ حبابي 1   فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

80- در رنگ آميزي داخل انبار وسايل نظافت وشستشو از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………                          رنگ سقف…………………

81- آيا مدرسه داراي سالن غذاخوري مي باشد؟   بلي 1                     خير 1

در صورت داشتن سالن غذاخوري ، به سوالات زير پاسخ دهيد

82- ابعاد سالن غذاخوري چند متر است؟   طول…………………..                       عرض ………………………

83- نور سالن غذاخوري از چه منبعي تأمين مي گردد

نور طبيعي 1       نور طبيعي + نور مهتابي 1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1  فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

84- در رنگ آميزي داخل سالن غذاخوري از چه رنگي استفاده شده است

رنگ ديوارها…………………                                      رنگ سقف………………….

85- آيا مدرسه داراي بوفه است ؟    بلي 1                                           خير 1

در صورت داشتن بوفه ، به سوالات زير پاسخ دهيد

86- ابعاد بوفه چند متر است؟   طول……………….                         عرض …………………..

87- نور بوفه از چه منبعي تأمين مي گردد

نورطبيعي 1        نور طبيعي + نور مهتابي 1       نور طبيعي + لامپ حبابي 1    فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

88- چه رنگي در رنگ آميزي بوفه بكاررفته است؟    .رنگ…………………..

 

89- آيا مدرسه داراي آبدارخانه مي باشد؟    بلي 1                               خير 1

در صورت داشتن آبدارخانه ، به سوالات زير پاسخ دهيد

90- چند واحد آبدارخانه در مدرسه وجود دارد؟   ………………….واحد

91- ابعاد هر آبدارخانه چند متر است؟   طول ………………………..                            عرض…………………

92- نور آبدارخانه از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نورطبيعي 1      نور طبيعي + نورمهتابي 1      نور طبيعي + لامپ حبابي 1  فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

93- در رنگ آميزي داخل آبدارخانه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………………                          رنگ سقف……………………

94- ابعاد هال وراهرو ساختمان مدرسه چند متر است ؟    طول ………………….           عرض…………………….

95- نور هال وراهرو ساختمان مدرسه از چه منبعي تأمين مي گردد

نور طبيعي 1    نور طبيعي + نور مهتابي 1        نور طبيعي + لامپ حبابي 1      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

96- دررنگ آميزي هال وراهرو مدرسه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………….                        رنگ سقف……………………

97- ورودي در هال وراهرو چند متراست؟

طول ……………………….                      عرض……………………..

اگر مدرسه دو طبقه يا بيشتر است به سوالات زير پاسخ دهيد

98- عرض راه پله ها چند متر است؟   ………………..متر

99- راه پله ي هر طبقه چند متر است؟   …………………………….متر

100- ابعاد سطوح زير ساخت ديوارها وستون ها چند متر است؟

طول…………………………………..           عرض………………………

101- ابعاد فضاي صف جمع وتفريح (زمين هاي ورزش ) چند متر است؟     طول…………………….        عرض……………….

102- ابعاد فضاي سبز مدرسه چند متر است؟     طول …………………       عرض ………………….

103- آيا در فضاي سبز مدرسه باغچه وگل وگياه وجود دارد ؟    بلي 1                                                                     خير 1

در صورت داشتن باغچه وگل وگياه به سوالات زير پاسخ دهيد

104-ابعادي كه براي  باغچه وگل وگياه در نظر گرفته شده است چند متر است؟

طول……………………………….                              عرض…………………………

105- چند اصله درخت در حياط مدرسه وجود دارد ؟ ……………………………اصله

106- ابعاد فضاي راههايتوقف وسايل نقليه مدرسه وپاركينگ چند متر است؟

طول………………………                             عرض………………………….

107- ابعاد فضاي راههاي ارتباطي در حياط مدرسه چند متر است؟

طول…………………….                             عرض………………………

108- ابعاد فضاي تلف شده محوطه چند متر است ؟

طول ……………………                            عرض………………………….

 

109- ابعاد فضاي محوطه، پيش بيني شده براي توسعه آتي مدرسه چند متر است؟

طول…………………………                                              عرض………………………..

110- در رنگ آميزي ديوارها وحياط داخلي مدرسه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ…………………و…………………..و…………………و……………….

111- دماي فضاي كلاس ، راهرو وهال در فصل گرما به چند درجه مي رسد؟

كلاس ها………………………..                            هال وراهرو……………………………

112- دماي فضاي كلاس، راهرو وهال در سرما به چند درجه مي رسد؟

كلاس ها ………………………….                       هال وراهرو……………………………

113- مدرسه با كداميك از كاربري هاي زير سازگار زير همجوار است؟

كاربري هاي مسكوني 1             كاربري هاي فرهنگي 1          كاربري هاي آموزشي 1

فضاي سبز وپارك 1             هيچكدام1

114- مدرسه با كدام يك از كاربريهاي زير همجوار است؟

آلاينده هاي هوا شامل: صنايع ، پايانه هاي مسافربري 1

آلاينده هاي صوتي شامل : بزرگ راهها، فرودگاه ها، مسير راه آهن، مراكز تجاري پررفت وآمدو….1

آلاينده هاي محيط مثل: فاضلاب هاي شهري، كشتار گاه ها، دامداري ها، مراكز درماني، گورستان ها1

هيچكدام 1

115- مدرسه از نظر مكاني در چه موقعيتي  قراردارد؟

روبه شمال 1                    روبه جنوب 1         روبه شرق 1            روبه غرب 1

116- آيا ساختمان هاي مدرسه قابليت گسترده شدن به منظور پاسخگويي به تقاضاهاي جديد آموزشي دارد؟

بلي 1                                                                       خير1

117- آيا در مدرسه آزمايشگاه ومركز مواد وسايل آموزشي وجود دارد؟   بلي 1         خير 1

در صورت داشتن آزمايشگاه ومركز مواد آموزشي به سوالات زير پاسخ دهيد

118- ابعاد آزمايشگاه ومركز مواد آموزشي چند متر است؟    طول…………………..                 عرض…………………

119- نور آزمايشگاه از چه منبعي تأ مين مي گردد

نور طبيعي 1          نورطبيعي+ نور مهتابي 1    نورطبيعي + لامپ حبابي 1   نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

120- در رنگ آميزي آزمايشگاه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها…………………                            رنگ سقف ……………..

121- آيا مدرسه داراي انجمن اولياء ومربيان مي باشد ؟   بلي 1                    خير 1

در صورت داشتن انجمن اولياء ومربيان به سوالات زير پاسخ دهيد

 

122- اعضاي اصلي چند نفراند؟    …………………نفر

123- اعضاي علي البدل چند نفراند؟…………………….نفر

124- در جلسات انجمن اولياء ومربيان چه مباحثي مطرح مي گردد

آموزشي 1         پرورشي وفوق برنامه 1         عمراني وتجهيزاتي 1                    ساير موارد 1

125- تعداد دانش آموزاني كه در سال تحصيلي 86-1385 ترك تحصيل نموده اند چند نفر است؟

پايه اول…….نفر     پايه دوم…………نفر       پايه سوم………….نفر  پايه چهارم ………نفر        پايه پنجم ………….نفر

 

126- تعداد قبول شدگان در خرداد ماه 1386 چند نفراست ؟

پايه اول ……….نفر     پايه دوم …………….نفر   پايه سوم …………..نفر      پايه چهارم ……………نفر    پايه پنجم ………….نفر

 

127- تعداد دانش آموزان تجديدي در خردادماه 1386 چند نفر است؟

پايه اول…………..نفر    پايه دوم ………نفر    پايه سوم ………………نفر    پايه چهارم …………….نفر      پايه پنجم …………..نفر

 

128- تعداد دانش آموزان مردودي در امتحانات خردادماه 1386 چند نفر است؟

پايه اول ……………نفر    پايه دوم ……………نفر   پايه سوم  …………..نفر  پايه چهارم …………… نفر     پايه پنجم…………….نفر

 

129- تعداد تكرار كنندگان پايه در سال تحصيلي 87-1386 چند نفر است ؟

پايه اول ………..نفر    پايه دوم ……………نفر     پايه سوم ………………نفر  پايه چهارم  …………….نفر    پايه پنجم ………..نفر

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment