پروژه بررسي كارايي و اثربخشي منحنی یادگیری

بررسي كارايي و اثربخشي منحنی یادگیری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چكيده

یک منحنی یادگیری ،نمایش گرافیکی از تغییر نرخ یادگیری ( در فرد به طور متوسط ) برای یک فعالیت یا ابزار است. به طور معمول افزایش در حفظ اطلاعات پس از تلاش های اولیه و پس از آن به تدریج حتی به این معنی است که اطلاعات جدید بعد از هر بار تکرار کمتر و کمتر حفظ شده است . نظريه منحني يادگيري بر اين اصل استوار است كه مدت مورد نياز براي اجراي يك فعاليت با تكرار آن فعاليت كاهش مي يابد. استفاده از تئوري منحني يادگيري در صنعت ساخت و پروژه هاي مهندسي عمران برخلاف ساير صنايع كه به صورت چشمگيري از اين تئوري در برآوردهاي اوليه خود استفاده مي نمايند ، تاكنون رواج نيافته است.

منحنی یادگیری نیز می تواند در یک نگاه نشان دهنده مشکل اولیه یادگیری چیزی و ، به اندازه ای، پس از آشنایی اولیه نشان دهنده میزان مشکل برای یادگیری است. به عنوان مثال، برنامه دفترچه یادداشت ویندوز برای یاد گیری بسیار ساده است.اما کمی پس از ان ارائه می دهد. در سوی دیگر UNIX ترمینال ویرایشگر VIMاست . که برای یادگیری دشوار است , اما ارائه می دهدآرایه وسیعی از ویژگی ها به استاد پس از اینکه کاربر نمیفهمد چگونه کار می کند . این برای چیزی ممکن است که برای یادگیری آسان است . اما برای استاد دشوار است و یا برای یادگیری با کمی فراتر از این سخت است.

واژه‌های کلیدی: منحني يادگيري، اثرات يادگيري، هزينه هر واحد توليد

  1. مقدمه

رايت[1] اولین ایده منحنی یادگیري و اثر آن روي صنعت هواپیمایی آمریکا را در سال 6391 ارایه کرد. او فهمید الگویی در روش یادگیري افراد است. فکر اصلی در تئوري منحنی یادگیري افزایش بهره وري یا کاهش ساعت کاري مورد نیاز براي تولید یک واحد است. این پدیده در بررسی مدل هاي رفتار هزینه، تخمین هزینه و تصمیم گیري عمومی، مفید است.ساخت هواپیما با افزایش میزان یادگیري شرکت و دستیابی به کارایی بیشتر، ارزان تر صورت می گیرد. کارگران سریع تر کار می کنند، اشتباهات کمتري انجام می دهند و مواد کمتري به هدر می دهند. یک منحنی یادگیري ارتباط بین هزینه تولید یک قلم جنس یا اجراي یک وظیفه و تعداد واحد هاي تولیدي یا وظایف انجام شدهدر طول زمان را نشان می دهد.شیب آن منعکس کننده چگونگی سرعت عمل یک شخص یا یک سازمان به منظور توسعه تجربیات است.هرچه منحنی شیب دار تر باشد، یادگیري آسان تر خواهد بود.

2.منحني يادگيري

یادگیري سازمانی به فرآیند پیشرفت فعالیت ها از طریق دانش و فهم بهتر معنی می دهد. مراحل یادگیري سازمانی از نظر گاروین شامل:

الف- مرحله شناختی: در این مرحله اعضاي سازمان در برابر ایده هاي جدید قرار می گیرند، دانش خود را گسترش می دهند و تفکري متفاوت را آغاز می کنند.

ب- مرحله رفتاري: در این مرحله کارکنان و اعضاي سازمان سعی در تغییر رفتارهایشان دارند

ج- مرحله پیشرفت عملکرد: در این مرحله، تغییر در رفتارها باعث پیشرفت هاي قابل سنجش در نتایج می شوند، نظیرکیفیت برتر، توزیع بهتر، سهم بازار بیشتر و…

بطورعمومی، اثر یادگیري زمانی که یک فعالیت درون سازمانی، سازماندهی و توسعه داده شود، رخ می دهد. تئوري یادگیري بر پایه اصول ساده سرشت انسانی قرار دارد. مردم از تجربه می آموزند، آنچنان که زمانی که کارکنان، وظیفه اي را تکرار می کنند در آن کارا تر می شوند.

منحنی هاي یادگیري تمایل به بهبود تولید جاري و توضیح برنامه هایی براي بهبود بلند مدت دارند .تئوري منحنی یادگیري بر پایه نتیجه گیري هاي زیر می باشد :

  • زمان )هزینه اي( که براي یک هدف مشخص یا یک واحد کامل شده مورد نیاز می باشد، هنگامی که هدف بدست آمدهیا تولید تجمعی افزایش یافته باشد، کاهش خواهد یافت.
  • زمان )هزینه ي( توزیع کاهش خواهد یافت.
  • کاهش این زمان از طریق یک سري محاسبات قابل پیش بینی است.

دردوره اي که فرآیند یادگیري مؤثر باشد، براثر افزایش سطح تولید، جمع ساعت کار و دستمزد با نسبتی نزولی اضافه می شود.منحنی هاي یادگیري درتمامی زمینه هاي فعالیت ها از عمومی ترین تا نادرترین آن ها بکار می روند. منحنی هاي یادگیري بخشی از برنامه ریزي استراتژیک شرکت می باشند، مثلاً تصمیم گیري قیمت گذاري، تصمیم گیري جهت سرمایه گذاري عمده و مخارج عملیاتی.

کارایی منحنی یادگیري در خطوط تولید بارز تر است، زیرا بخش هاي مختلف مانند تعمیرات، ساخت، تامین مواد، طراحی و مهندسی و برنامه ریزي تجربیاتشان را بین خود مبادله می کنند و موجب تولید محصول می شوند. حال با افزایش در یادگیري، در طول منحنی یادگیري پیشروي کرده و تولید افزایش می یابد.

یک نگرش جدید وجود دارد که بر اساس آن منحنی هاي یادگیري می توانند انگیزه هایی براي قیمت گذاري در مراحل اولیه چرخه تولید باشد.مثلاً ممکن است یک تولید کننده از منحنی هاي یادگیري جهت قیمت گذاري یک محصول جدید با قیمتی به مراتب پایین تر از هزینه تولید اولیه جهت دلسرد کردن رقبا، استفاده کند. این قیمت پایین موجب انگیزش تقاضا می گردد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment