پایان نامه گمرکی، بهای، وحمل، وباربندی، درمبدا، ارزشگذاری، معاملاتی، گردد.

دانلود پایان نامه

است که در محاسبه قیمت بهای خرید کالا در مبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی به بهای خرید کالا درمبدا اضافه می گردد. [193]

ج)هزینه بیمه

جزء سوم از بهای خرید کالا درمبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا را حق بیمه باربری کال از مبداء تامقصد تشکیل می دهد که علاوه برکرایه به موجب بیمه نامه مشخص می شود . با توجه به تعریف”ارزش گمرکی “کالای ورودی وقیدعبارت “در همه  ی موارد “بدیهی است درهرحال برای مقاصد گمرکی باید اجزا تشکیل دهنده ی بیای خرید کالا در مبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی اعم ازاینکه حقیقتا دررابطه با ورود کالا پرداخت شده باشد یا نشده باشد ،فارغ از هرگونه تخفیف که به هر دلیل جزءتخفیف های تجاری عمومی اعطا شده یا می شود ،محاسبه،پردازش و نمایش داده می شود وحتی اگر کالا رایگان یا بدون دریافت هرگونه هزینه واگذار شده باشد . این نکات درموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی نیز دربیان قیمت بهای خرید کالا در مبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه و حمل ونقل وباربندی کالا برای مقاصد گمرکی عملا لحاظ شده ولذا ازاین حیث مغایرتی درقانون امورگمرکی 1350ملاحظه نمی گردد. [194]

3-1-4-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی

درتعریف ارزش گمرکی ارزش گمرکی کالای وارده به غیر از بهای خرید کالا درمبدا به به اضافه هزینه بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا لازم است هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات اگر به صورت ارزی وتوسط خریدار پرداخت شده ودراعلامیه فروش ارز درج گردیده باشد ،اضافه گردد. هزینه هایی تحت عنوان “حق ثبت سفارش “که درگذشته اضافه می گردید که دیگر بعد ازیکی نمودن حقوق گمرکی وعوارض،به بهای خریدکالا درمبدا به اضافه هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا اضافه نمی گردد.

هزینه ی دیگر که به بهای خریدکالا درمبدا به اضافه هزینه ی بیمه وحمل ونقل و باربندی کالای وارده افزوده می گردد حق امتیاز نقشه وحق امتیاز مدل وعلامت بازرگانی است . منظور ازامتیاز نقشه در حقیقت انتقال توانایی وتخصص برای استفاده ازماشین آلات وتجهیزات وارداتی مرتبط با پروژه های صنعتی است که در فاکتور خریدآمده باشد ،قهرا جزء بهای معاملاتی است .این مبلغ هزینه ای است که از بابت قراردادن نقشه های [195] فنی یک محصول بخصوص درپروژه های صنعتی ،جداگانه وصول می گردد ودر فاکتور تجاری درج می گردد .هزینه هایی مثل حق نظارت برنصب ماشین آلات ،کارآموزی وغیره که اگر طبق فاکتور پرداخت شده باشد ،محاسبه خواهدشد .[196]

حق امتیاز مدل ، علامت یا وجوهی که ممکن است از بابت استفاده از حقوق مالکیت فکری موجود درکالا به طور کلی درقالب پروانه های بهره برداری (لیسانس) جداگانه توسط وارد کننده پرداخت گردد ودرفاکتور منعکس نشده باشد دراین صورت به بهای خرید کالا در مبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالای خریداری شده ،اضافه نمی گردد. [197]

درخصوص هزینه های موضوع این بند نیز باید خاطر نشان ساخت موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی تا آنجا که این هزینه ها در فاکتور درج شده ودرواقع جزءارزش معاملاتی پرداخت شده با ماده 10 قانون امورگمرکی 1350مغایرتی ندارد وبه طور قطع هزینه هایی مثل ثبت سفارش یا هروجه د یگری که عملا دراسناد مورد مبادله درج نگردیده و در احتساب ارزش معاملاتی منظور نمی شود .زیرا ارزش معاملاتی فقط قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت به فروشنده راشامل می شود که البته مبالغ دیگری که درماده 8موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی به آنها اشاره شده است ،به دلیل پرداخت ومخصوصا درج در فاکتور خریدبه این قیمت اضافه می گردد .دراین فهرست هزینه هایی درارتباط با افتتاح اعتبار یا واریز بروات یا حق ثبت سفارش وسایر هزینه های مشابه مشاهده نمی گردد یاذیل عنوان کلی تری قرار نمی گیرند ،تا بتوان آنها را درزمره ارزش گمرکی قرارداد اما هزینه هایی چون حق امتیازها ووجوه پرداختی برای دریافت پروانه بهره برداری صراحتا دراین ماده ذکر شده اند وازلحاظ تعیین ارزش معاملاتی موردقبول هستند ولذا هزینه هایی درارتباط باافتتاح یا واریز بروات یا حق ثبت سفارش وسایر هزینه ای مشابه که اصولا در موافقت نامه ارزشگذاری اشاراتی به آنها نشده قابل پذیرفتن نیست .[198]

درتعریف ارزش گمرکی همچنین سایر هزینه هایی که به کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد ودرمحاسبه ارز ش گمرکی قابل قبول هستند ،اما از آنجایی که این هزینه ها حتی درآیین نامه ها اجرایی قانون امور گمرکی احصا نشده اند از لحاظ مقررات موافقت نامه مشخص می شود .با توجه به تعریف”ارز ش گمرکی ” کالای ورودی وقید عبارت “در همه ی موارد ” بدیهی است درهرحال برای مقاصد گمرکی باید اجزا تشکیل دهنده ی بهای خرید کالا درمبدا به اضافه ی هزینه بیمه و حمل ونقل وباربندی اعم از اینکه حقیقتا در رابطه با ورود کالا پرداخت شده باشد یا نشده باشد ،فارغ از هرگونه تخفیف که به هر دلیل جزء تخفیف های تجاری عمومی اعطا شده یا می شود،محاسبه ،پردازش ونمایش داده می شود وحتی اگر کالا رایگان یا بدون دریافت هرگونه هزینه واگذار شده باشد . این نکات درموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی نیز دربیان قیمت بهای خرید کالا درمبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا برای مقاصد گمرکی عملا لحاظ شده ولذا از این حیث مغایرتی درقانون امورگمرکی 1350 ملاحظه نمی گردد . [199]

3-1-5-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی

درتعریف ارزش گمرکی ارزش گمرکی کالای وارده به غیر از بهای خرید کالا درمبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا لازم است هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات اگر به صورت ارزی وتوسط خریدار پرداخت شده ودراعلامیه فروش ارز درج گردیده باشد ،اضافه گردد. هزینه هایی تحت عنوان “حق ثبت سفارش” که در گذشته اضافه می گردید که دیگر بعد از یکی نمودن حقوق گمرکی وعوارض ، به بهای خرید کالا درمبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا اضافه نمی گردد .

هزینه ی دیگر که بهای خرید کالا درمبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا وارده افزوده می گردد حق امتیاز نقشه وحق امتیاز مدل وعلامت بازرگانی است منظور از امتیاز نقشه درحقیقت انتقال توانایی وتخصص برای استفاده از ماشین آلات وتجهیزات وارداتی مرتبط با پروژه های صنعتی است که درفاکتور خرید آمده باشد ،قهرا جزبهای معاملاتی است .این مبلغ هزینه ای است که از بابت قرارداد نقشه های[200]فنی یک محصول بخصوص درپروژه های صنعتی ،جداگانه وصول می گردد ودرفاکتورتجاری ارزشگذاری گمرکی تنها درصورتی درارزش معاملاتی قابل قبول هستند که درزمره فهرست ماده 8 (موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی)قرارداشته باشند .در هرحال قید این هزینه ها درارزش گمرکی از آن رو است که هزینه هایی چون انبارداری دراماکن گمرکی کشورمقصد،هزینه های بندری،عوارض وحقوقی که ممکن است به کالا بعد از ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق گیرند نباید به بهای خریدکالا درمبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا اضافه گردد وفقط آن قسمت از هزینه ها که قبل از ورود به کالا تعلق گرفته است حتی اگر برا موارد مذکور یا در ارتباط با آنها باشد،طبق تعریف مورد بحث پذیرفته می شوند ،که البته به عنوان یک قاعده کلی مورد تائید موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی نیز می باشد .[201]

3-1-6-مدارک لازم برای محاسبه ارزش گمرکی

درمحاسبه ارزش گمرکی کالا بهای خرید کالا در مبداء به اضافه ی هزینه بیمه وحمل ونقل و باربندی کالا وسایر هزین ها طبق مدلول ماده 10قانون امورگمرکی مصوب 1350 که تا حدودی مربوط به ارزش معاملاتی کالای ورود ی است ،لازم است اسناد ومدارک مثبته مربوط به خرید ومحل این اقلام توسط وارد کننده مشخص گردد (سیاهه خرید “فاکتور” ،بار نامه وبیمه )حسب مورد گمرک ،درصورتی اسناد ابزاری را به عنوان مبنای محاسبه “ارزش گمرکی “قبول می کند که مبالغ مندرج در آنها متناسب ،صحیح وطبق معیارهایی که برای ارزشگذاری گمرکی تعیین شده قابل قبول باشد ،درغیر این صورت با رو ارزشهای اظهار شده واسناد مربوطه با تمسک به معیارهای تعیین شده در قانون وآیین نامه (قانون گمرکی 1350)نسبت به تعیین ارزش گمرکی منطبق با ارزش معاملاتی اقدام می کند این معیارها اجمعالا ” عبارتند از :

الف)سوابق موجود از کشور مبداء همزمان با خرید همان کالا یا مشابه آن

ب)فهرست ومنابع دسترسی به فهرست های بهای صادراتی یا عمده فروشی یاخرده فروشی کشور مبداء

ج)بهای عمده فروشی یا خرده فروشی درایران

همانطور که ملاحظه  می گردد ضوابط فوق درقانون امور گمرکی برای تعیین ارزش گمرکی جنبه کلی داشته وبه صورت جزئی بیانگر ارزش معاملاتی کالای وارده نمی باشد . لذا روشهای مقرر در مقررات موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی در قانون امور گمرکی 1350به طور مشخص ملاحظه نمی گردد. [202]

سرانجام از آنچا که پرداختی ها بابت کالای وارده به ایران به فروشنده وسایر هزینه ها تا ورود کالا به اولین دفتر گمرکی درایران دراغلب موارد به پول خارجی می باشد ،پس از تعیین ارزش گمرکی می بایست مبلغ آن به ریال محاسبه گردد که نرخ آن برمبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز تسلیم اظهار نامه به گمرک می باشد . [203]

3-2-مقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی جدید

برطبق این قانون ارزش گمرکی کالای وارداتی شامل ارزش وبهای خریدکالا درمبداء به علاوه هزینه های وارد شده به آن کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی ،قابل استناد از روی فاکتور خرید می باشد . موارد (مبالغ)قابل اضافه شدن وغیرقابل اضافه شدن به ارزش گمرکی و رو ش های ارزشگذاری آن به صورت کلی طی 2 ماده بیان شده است .

3-2-1-ارزش کالای وارداتی

ارزش گمرکی کالای ورودی درهمه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا درمبدا به علاوه هزینه بیمه وحمل ونقل به علاوه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی فاکتور خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود براساس برابر ی نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است . [204]

الف ) موارد قابل اضافه شدن به ارزش گمرکی

حقوق مالکیت معنوی
ظروف ومحفظه ها
مواد قطعات وتجهیزات به کار رفته درتولید کالای وارده ویا تامین شده توسط خریدار

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...