پایان نامه گمرکی، ارزشگذاری، جریمه، درکشور، وهزینه، کالاهای، اطلاعاتی، وارداتی

دانلود پایان نامه

می گیرد.
هزینه های معمول حمل ونقل وبیمه هزینه های مرتبط با آنها که در کشور وارد کننده پرداخت شده است .
حقوق گمرکی ودیگر مالیاتهای ملی و محلی که به دلیل وارد شدن یا فروش کالا در کشور وارد کننده قابل پرداخت است .[139] در روش قیاسی چنانچه وارد کننده تقاضا نماید می توان ارزش گمرکی را باروش قیاسی بر مبنای قیمت واحدی از فروش کالای پردازش شده که در آن قیمت بیشترین حجم را داشته است ،محاسبه نمود وتعدیلات لازم را متناسب با ارزش افزوده ناشی از عملیات پردازش درکشور وارد کننده به عمل آورد واز ارزش محاسبه شده کسر نمود .اما بند چهارم از ضمیمه شماره 3 موافقت نامه این اجازه را به کشورهای در حال توسعه عضومی دهد که این شیوه را صرف نظر از این که چنین اقدامی از طرف وارد کننده تقاضا شده یا نه،به مورد اجرا گذارند .
در صورتی که این روش به کار رود ،کسور منظور شده به خاطر ارزش افزوده ناشی از پردازش بیشتر،بر داده های واقعی وکمیت پذیر مربوط به هزینه چنین کاری مبتنی خواهد بود .فرمول ها ، دستورالعمل ها و روش های ساخت صنعتی ودیگر رویه های صنعتی مبنای محاسبه را تشکیل خواهند داد .[140]

همچنین،به طور عادی هنگامی که کالای وارد شده اصالت خود را دراثر پردازش بیشتر از دست بدهد این روش جهت ارزشگذاری اعمال نخواهد شد .به هرحال می تواند مواردی وجود داشته باشد که گرچه اصالت کالای وارد شده از دست می رود ارزش افزوده ناشی از پردازش بیشتر ،می تواند بدون وجود اشکال “غیرمعقول بدرستی تعیین گردد . از سوی دیگر می تواند مواردی وجود داشته باشد که کالای وارد شده اصالت خود را حفظ کند . اما این کالا چنان عنصر کوچکی از کالای فروخته شده درکشور وارد کننده را تشکیل دهد که استفاده از این روش ارزشگذاری توجیه ناپذیر باشد .

بنابراین هروضعیتی از این نوع می بایست بریک مبنای مورد به مورد ومنطقی بررسی شود . [141] درتعیین حق العملها یا سود ها وهزینه های عمومی معمول این مساله که آیا کالای خاص«متعلق به همان طبقه یا نوع » کالای دیگر است یا نه باید مورد به مورد با مراجعه به اوضاع واحوال مربوط تشخیص داده شود . فروش صورت گرفته در کشور وارد کننده (مربوط به )محدودترین گروه یا دسته از کالاهای وارد شده متعلق به همان طبقه یا نوع که کالای موضوع ارزشگذاری را دربرمی گیرد وبرای آنها می توان اطلاعات لازم را فراهم آورد می بایست مورد بررسی قرار گیرد.

از لحاظ این روش کالای متعلق به همان طبقه یا نوع کالاهایی را که از همان کشوری که کالای موضوع ارزشگذاری واردشده وهمین طورکالاهایی را که از کشورهای دیگر وارد شده اند دربرمی گیرد .[142]

2-2-10-ارزش محاسباتی

ارزش محاسباتی دشوارترین روش برای تعیین ارزش گمرکی کالای وارداتی است که به ندرت بکار می رود .دراین روش ارزش گمرکی برمبنای هزینه تولید کالای موضوع ارزشگذاری ،به علاوه مبلغی سود وهزینه های عمومی که معمولا در فروشهای کشور صادرکننده به کشور وارد کننده برای کالاهایی از همان نوع یا دسته منعکس است ،محاسبه می شود .[143]بنابراین دراین روش صرفا قیمت فروش برای صادرات به همان کشور وارد کننده مدنظر بوده وبه هیچ وجه قیمت های فروش بازار داخلی کشور صادرکننده یا قیمت فروش صادراتی به مقصد سایر کشورها مبنا قرار نمی گیرد .به عبارت دیگر موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی تفاوت و اختلاف قیمت در بازارها را ،اصلی پذیرفته شده می داند و بنابراین اختلاف درقیمت یک کالای معین در بازارهای مختلف می تواند مستمسک ادارات گمرک برای رد ارزش معاملاتی کالا قرار گیرد . [144] به عنوان قاعده ای کلی ارزش گمرکی طبق این روش بر مبنای اطلاعاتی تعیین می شود که در کشور وارد کننده به سهولت در دسترس است . ارزش محاسباتی مبلغی مرکب از مجموع اقلام زیر است :

الف)قیمت یا ارزش مواد وساخت ویاسایر پردازش های مورد استفاده درتولید کالای وارداتی که این قیمت می بایست برمبنای اطلاعات مربوط به تولید کالای موضوع ارزشگذاری که تولید کننده عرضه می کند یا ازطرف او ارائه می شود تعیین گردد. این اطلاعات می بایست متکی به صورت حساب های تجاری تولید کننده باشد ،مشروط به اینکه چنین صورت حساب هایی با اصول عموما پذیرفته شده حسابداری که درکشور محل تولید کالا اعمال می شوند انطباق داشته باشد . درهرصورت قیمت یا ارزش مزبور شامل [145]:

اضافات احتمالی برقیمت :

هزینه های محفظه هایی که برای مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که گویی با کالای موضوع بحث یک کاسه است .
هزینه بسته بندی چه از لحاظ نیروی کار یا مواد مورد استفاده
مواد،اجزا تشکیل دهنده ،قطعات واقلام مشابهی که در کالای وارد شده ترکیب گردیده است .
ابزارها ، حدیده ها،قالب ها واقلام مشابهی که درتولید کالای واردشده مورد استفاده قرارگرفته است .
موادی که درتولید کالای وارد شده مصرف شده است .
کارهای مهندسی ،تکمیلی ،هنری،طراحی ونقشه ها وطرح هایی که درجای دیگری غیر از کشور وارد کننده کالا برعهده گرفته شده وبرای تولید کالای وارد شده لازم است .[146](ارزش عناصر مشخص شده در این مورد تنها تا آن حد منظور می شود که چنین عناصری برعهده تولید کننده باشد ).مواردذکر شده اعم از پرداختهای مستقیم وغیرمستقیم خریدار می باشند.
ب)مقادیری که بابت سود وهزینه های عمومی معادل آنچه که معمولا در فروش کالای متعلق به همان طبقه یا نوع از کالای موضوع ارزشگذاری منعکس می گردد وتولید کنندگان درکشور صادر کننده برای صدور آن کالا به کشور وارد کننده منظور می نماید که این مقادیر برمبنای اطلاعاتی تعیین می شوند که تولید کننده عرضه کرده است مگر آنکه ارقام تولید کننده با ارقام معمولا منعکس درفروش کالاهای متعلق به همان طبقه یا نوع (مقصود ازهمان طبقه یانوع:گروه یا دسته ای از کالاها هستند که توسط صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید می گردد وشامل کالاهای همسان ومشابه می شود . این کالا باید متعلق به همان کشور کالای موضوع ارزشگذاری باشد)[147]

مورد ارزشگذاری ناسازگار باشد که دراین صورت برای تعیین ارزش محاسباتی اطلاعاتی غیر از آنچه تولید کننده عرضه کرده یا از طرف او ارائه شده مورد استفاده قرار گیرد درصورت تقاضای وارد کننده وبارعایت جنبه محرمانه اطلاعات وکسب اجازه مخصوص از شخص یا دولت ارائه دهنده،او را (شخص وارد کننده )ازمنبع ارائه اطلاعات مطلع خواهند نمود . همچنین مبلغ سود وهزینه های عمومی باید به صورت کل درنظر گرفته شود . نتیجه آنکه چنانچه درمورد خاص رقم سود تولید کننده کم وهزینه های عمومی او زیاد باشد با این وجود ممکن است سود وهزینه های عمومی تولید کننده در مجموع با رقمی انطباق داشته باشد که معمولا درفروش کالاهای متعلق به همان نوع منعکس شده است . هزینه های عمومی می تواند اجازه بها،هزینه های آب و… وحق الوکاله باشد .

ج)سرانجام پس از محاسبات فوق،هزینه های دیگری نیز باید به قیمت افزوده گردد:مانند حمل کالای وارداتی به بندر یامحل ورود ،مخارج بارگیری،تخلیه ود جابجایی مرتبط با حمل ونقل کالای وارداتی به بندر یامحل ورود وهمچنین است حق بیمه [148].

درمجموع هیچ کشور عضوی نمی تواند دراجرای این روش،شخصی را که مقیم قلمرو آن نیست مجبور کند که هرگونه صورت حساب یا سوابق دیگری را جهت بررسی ارائه کند یا اجازه دسترسی به آن را بدهد،مگراینکه مقامات گمرکی با درنظر گرفتن مدت کافی مراتب را ازقبل به دولت متبوع آن شخص اطلاع داده و مخالفتی دراین زمینه صورت نگرفته باشد. [149]

2-2-10-روشی مرکب با استفاده از روش های قبلی (روش منطقی)

هنگامی که نتوان ارزش گمرکی را با استفاده از روش های قبلی تعیین کرد باید با استفاده از طرق معمول سازگار با اصول ومقررات کلی موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی وماده 7 گات 1994 وبرمبنای داده های موجود درکشور وارد کننده اقدام نمود . این روش در بیشترین حدممکن باید به روشهای تعیین ارزش به شرح مذکور درگذشته (روشهای گفته شده )وسایر روش هایی استوار باشد که درجه معقولی از انعطاف را به همراه دارند . [150]

الف)شرایط اجرای روش انعطافی

کالای همسان :این مقرره که کالای همسان باید درهمان زمان یا حدودا درهمان زمانی که کالا ارزشگذاری می شود صادرشده باشد می تواند به نحو انعطاف پذیری تفسیر شود . کالای وارد شده همسانی که درکشوری غیر از کشور صادرکننده کالای موضوع ارزشگذاری تولید شده می تواند مبنای ارزشگذاری گمرکی قرار گیرد . همچنین ارزش گمرکی کالاهای وارد شده همسانی که قبلا طبق مقررات تعیین شده اند می تواند مورد استفاده قرارگیرد . [151]
کالای مشابه :این مقرره که کالای مشابه باید درهمان زمان یا حدودا درهمان زمانی که کالا ارزش گذاری می شود صادرشده باشد می تواند به نحو انعطاف پذیرتفسیر شود . کالای مشابهی که در کشوری غیر از کشور صادرکننده کالای موضوع ارزشگذاری تولید شده می تواند مبنای ارزشگذاری گمرکی قرار گیرد . همچنین ارزش گمرکی کالاهای وارد شده مشابهی که قبلا طبق مقررات تعیین شده اند نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
این مقرره که کالا ها به همان«وضعی که وارد شده اند » فروخته خواهند شد می تواند به نحو انعطاف پذیرتفسیر شود . مقرره (90 روز)می تواند به نحو انعطاف پذیر اجرا شود . [152]
طبق این روش معیارهایی نباید در ارزش گذاری گمرکی مورد استفاده قرارگیرند که مبتنی بر موارد زیر باشد :

ب)روش های ممنوعه

1- قیمت فروش کالا درکشور وارد کننده برای کالای تولید شده درچنین کشوری

2-سیستمی که برای مقصد گمرکی ، قبول ارزش بالاتر از میان دو ارزش بدیل را مقرر می دارد . درحالی که باید ارزش کمتر مبنای محاسبه ارزش گمرکی باشد .

3-قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادر کننده ،زیرا ارزشگذاری براین اساس مغایر با اصل مذکور درمقدمه موافقت نامه است که مقرر می دارد رویه های ارزشگذاری نبایدبرای مبارزه بادامپینگ مورداستفاده واقع شود .

4-هزینه تولید غیر از آنچه دراحتساب ارزش محاسباتی برا ی کالای همسان یا مشابه تعیین شده است به این معنا که ارزشگذاری باید برمبنای داده های موجود درکشور وارد کننده صورت گیرد.

5-قیمت کالا برای صدور به کشوری غیر از کشور وارد کننده (کشورثالث)بنابراین در بازار صادراتی همواره باید به طور جداگانه درنظر گرفته شود وقیمت در کشور دیگرنباید ارزش گمرکی درکشور دیگر را کنترل کند.

6-حداقل ارزش گمرکی ،مگراینکه کشور درحال توسعه از این استثناء برخوردار باشد که استفاده از ارزش های حداقل را اجازه می دهد . [153]

7-ارزش های دلخواه یا ساختگی

این ممنوعیت شامل سیستم هایی می شود که ارزش های گمرکی خود را برپایه آنچه در عمل دربازار اتفاق می افتد ودرقیمت های واقعی منعکس می شود مبتنی نمی کنند . [154]

سرانجام به این روش در صورت درخواست وارد کننده ارزش گمرکی تعیین شده طبق مقررات فوق کتبا به اطلاع وی خواهد رسید. [155]

2-2-11-قواعد اساسی ارزشگذاری گمرکی

جهت ارزشگذاری گمرکی کالای وارداتی به مواردی ازقبیل چگونگی تبدیل ارز،اختیارات تشکیلات گمرک،حقوق وارد کننده ،چگونگی ابزار اطلاعات محرمانه واینکه چه اطلاعاتی محرمانه تلقی می گردد وبحث شفافیت در ارزشگذاری گمرکی می بایست توجه ویژه گردد. چرا که هرکدام از موارد ذکر شده تاثیرات بسیاربالایی درمیزان ارزش گمرکی کالا داراست که می بایست بادقت عمل بالایی با این موارد روبرو شد . [156]

1)تبدیل ارز

الف)درموردی که برای تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز لازم باشد نرخ مورد استفاده آن نرخی خواهد بود که مقامات صلاحیت دار کشور وارد کننده ذی ربط به نحو مقتضی اعلام کرده اند درمورد دوره تحت پوشش هراعلامیه ،به موثرترین وجه ممکن ارزش جاری چنین ارزی درمعاملات تجاری را برحسب ارزکشور وارد کننده منعکس خواهد ساخت .

ب)نرخ تبدیل مورداستفاده آن نرخی است که در زمان صدوریا ورود به نحوی که هر عضو مقرر می دارد قابل اجرا است .[157]

2)اختیارات تشکیلات گمرک

حقوق ادرات گمرک درمورد ارزشگذاری گمرکی به نحوی است که می بایست نسبت به صحت یا درستی هربیانیه ،یاسند ویا اظهارنامه ای که برای ارزشگذاری گمرکی ارائه می شود متقاعد گردند واین اختیارات رانمی توان محدود کردیا موردتردید قرار داد . [158]

3)حقوق وارد کننده

الف)حق درخواست توضحیات کتبی درصورت درخواست کتبی ، واردکننده حق خواهد داشت توضیح کتبی در مورد اینکه ارزش گمرکی کالای اوچگونه تعیین شده است از اداره گمرک کشور واردکننده دریافت کند .[159]

ب)حق تجدید نظر قوانین هر عضو ،برای وارد کننده یا هرشخص دیگر مسئول پرداخت حقوق گمرکی حق تقاضای بدون جریمه ای [160]-بدون جریمه به معنای آنست که واردکننده صرفابه خاطر اینکه تصمیم گرفته حق تجدید نظر را اعمال کند مشمول جریمه یا تهدید به جریمه نخواهد شد . پرداخت هزینه های عادی دادگاه وحق الوکاله جریمه یا تهدید به جریمه نخواهد شد . پرداخت هزینه های عادی دادگاه وحق الوکاله جریمه محسوب نمی گردد.

– برای تجدید نظر درموردتعیین یک ارزش گمرکی رامقرر می دارد .همچنین ممکن است یک حق اولیه در موردتقاضای بدون جریمه نظرنزد مرجعی در اداره گمرک یایک رکن مستقل وجود داشته باشد اما قوانین هرعضو حق تقاضای بدون جریمه برای تجدیدنظر نزد مجمع قضایی رامقرر خواهد داشت .

زیرا تقاضای تجدید نظر نخست ممکن است ازیک مقام بالاتر در اداره گمرکات به عمل آید بنابراین وارد کننده حق خواهد داشت که درمرحله نهایی تقاضای تجدید نظر خود را نزد مقام قضایی مطرح نمایند . [161]

ج)حق ترخیص کالا اگر درجریان تعیین ارزش گمرکی کالای مورد ارزشگذاری لازم گردد که تعیین قطعی ارزش گمرکی به تعویق افتدوارد کننده درموردی که لازم بداند درصورت ارائه تضمین کافی به شکل ضامن،سپرده ویا دیگر اسناد قابل قبول که پرداخت نهایی حقوق گمرکی متعلق به کالا را دربرگیرد خواهد توانست کالا را از گمرک خارج نماید.[162]

4)اطلاعات محرمانه

مقامات مربوطه می بایست همه اطلاعاتی راکه ماهیتا محرمانه تلقی می گردند یا ازلحاظ ارزشگذاری گمرکی بدین نحو تلقی می شوند،محرمانه انگارند وچنین اطلاعاتی را بدون اجازه مخصوص شخص یا دولت ارائه کنند بجز تا اندازه ای که برای رسیدگی قضایی لازم است افشا ننماید . [163]

5)شفافیت

الف)از اصول اولیه واساسی تشکیل سازمان تجارت جهانی بحث شفافیت وقابل پیش بینی بودن قوانین کشورهای عضو می باشد . بنابراین کشور وارد کننده ذیربط می بایست قوانین ،آیین نامه ها ،تصمیمات قضایی واحکام اداری دارای کاربرد عام را که توسط هر عضوی به اجرا در می آیند وبه طبقه بندی یا ارزشگذاری محصولات برای مقاصد گمرکی ، یا به نرخهای حقوق وعوارض مالیاتها یا دیگر هزینه ها،یا به الزامات ،یا محدودیت ها یا ممنوعیت ها درمورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آنها مربوط می شوند یا بر فروش ،توزیع،حمل ونقل،بیمه ،انبارکردن ،بازرسی،به نمایش گذاشتن ،فرآوری ،مخلوط کردن ویاموارد استفاده دیگر تاثیر می گذارند .باید به گونه ای منتشر نمایند که حکومتها وتجار بتوانند از آنها آگاهی یابند . [164]

ب)هیچ یک از اقدامات دارای قابلیت اجرای عام که توسط هر عضوی اتخاذ می شود نرخ حقوق وعوارض وهزینه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...