پایان نامه ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  

ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و

نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق مالکیت فکری

استاد راهنما:

دکتر مهدی زاهدی

استاد مشاور:

دکتر رضا وصالی محمود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی………………………………………………………………………………………….ا

چکیده……………………………………………………………………………………………………..ج

مقدمه و موضوعات روش تحقیق (خلاصه تحقیق)…………………………………………………..ط

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….0

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………1

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه علامت تجاری در حقوق ایران و نظام بین الملل………………….2

گفتار اول: مفاهیم علامت تجاری……………………………………………………………………..2

گفتار دوم: پیشینه علامت تجاری……………………………………………………………………..4

گفتار سوم: تعریف علامت تجاری…………………………………………………………………….11

گفتار چهارم: انواع علامت تجاری…………………………………………………………………….17

بند اول: علائم از حیث طبقه بندی…………………………………………………………………..23

بند دوم: علائم مرئی…………………………………………………………………………………..27

1- کلمه………………………………………………………………………………………………….28

2- حرف و عدد…………………………………………………………………………………………..29

3- رنگ……………………………………………………………………………………………………29

4- تصویر و نقش…………………………………………………………………………………………29

5- علامت سه بعد………………………………………………………………………………………30

6- علامه جمعی…………………………………………………………………………………………31

بند سوم: علائم نامرئی………………………………………………………………………………..31

گفتار پنجم: کاربردهای تجاری…………………………………………………………………………32

1- تعیین کننده منشاء و کیفیت کالا یا خدمات……………………………………………………….33

2- ابزاری برای استراتژی صنعتی………………………………………………………………………35

3- ابزاری برای بازاریابی…………………………………………………………………………………35

4- ابزاری برای استراتژی رقابتی و دفاعی……………………………………………………………36

مبحث دوم: حقوق مالک علائم تجاری………………………………………………………………..37

گفتار اول: روش تحصیل حق بر علائم تجاری…………………………………………………………38

بند اول: از طریق ثبت علامت…………………………………………………………………………..38

بند دوم: از طریق استفاده مستمر از علامت…………………………………………………………39

گفتار دوم: حقوق انحصاری علائم تجاری……………………………………………………………..41

بند اول: حق بهره برداری انحصاری…………………………………………………………………….43

بند دوم: حق منع استفاده دیگران……………………………………………………………………..44

گفتار سوم: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم و استثنائات………………………………………….45

بند اول: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم تجاری…………………………………………………….45

بند دوم: مصادیق نقض فیزیکی………………………………………………………………………..47

1- نقض براساس یکسان بودن…………………………………………………………………………49

2- علامت یکسان در کالاها و خدمات مشابه…………………………………………………………50

3- علامت مشابه و کالاها و خدمات……………………………………………………………………50

بند سوم: مصادیق نقض حق اینترنتی…………………………………………………………………51

بند چهارم: استثنائات وارده …………………………………………………………………………….53

فصل دوم: ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری………………………………………………………..55

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..56

مبحث اول: مفهوم و پیشینه ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری…………………………………..57

گفتار اول: ضمانت اجراهای بین المللی……………………………………………………………….59

گفتار دوم: ضمانت اجراهای ملی………………………………………………………………………62

گفتار سوم: اهداف ضمانت اجرای علائم تجاری……………………………………………………..64

بند اول: پیشگیری از تجاوز به حق…………………………………………………………………….64

بند دوم: جبران خسارت زیاندیده……………………………………………………………………….65

گفتار سوم: انواع ضمانت اجراهای علائم تجاری…………………………………………………….67

گفتار چهارم: ویژگی های ضمانت اجرای علائم تجاری……………………………………………..68

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی علائم تجاری……………………………………………………..71

گفتار اول: اهداف ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………71

گفتار دوم: جبران خسارت وارده در گذشته………………………………………………………….73

بند اول: مفهوم خسارت……………………………………………………………………………….73

بند دوم: ضرورت جبران خسارت در اسناد بین المللی و حقوق ایران…………………………….73

بند سوم: انواع خسارات ناشی از نقض علائم در نظام حقوقی ایران……………………………75

1- خسارات مادی و معنوی……………………………………………………………………………75

2- خسارات مستقیم و عدم النفع……………………………………………………………………76

2-1- خسارات معنوی…………………………………………………………………………………..77

2-2- عدم النفع در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………..81

بند چهارم: روش های جبران خسارت………………………………………………………………..82

1- محاسبه منافع……………………………………………………………………………………….83

2- محاسبه منافع براساس لیسانس…………………………………………………………………83

3- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………84

4- وجه التزام یا خسارت از پیش تعیین شده………………………………………………………..84

گفتار سوم: جلوگیری از استمرار تجاوز به حق و ورود خسارت در آینده………………………….85

بند اول: تقاضای ابطال علائم………………………………………………………………………….85

بند دوم: منع استعمال علائم نقض کننده……………………………………………………………87

بند سوم: امحاء علائم تجاری نقض شده یا معدم کردن کالاها……………………………………88

بند چهارم: انتشار آگهی در مطبوعات………………………………………………………………..89

مبحث سوم: ضمانت اجرای کیفری علائم تجاری…………………………………………………..90

مبحث چهارم: اقدامات تامینی و موقتی……………………………………………………………..94

گفتار اول: مفهوم اقدامات تامینی و موقتی………………………………………………………….94

1- تقاضای تامین دلیل………………………………………………………………………………….95

2- تقاضای دستور موقت……………………………………………………………………………….96

گفتار دوم: اقسام اقدامات تامینی و موقت…………………………………………………………..96

بند اول: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از وقوع نقض……………………………………97

بند دوم: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از ادامه نقض………………………………….100

بند سوم: اقدامات تامینی و موقتی پس از نقض حق……………………………………………..101

مبحث پنجم: ضمانت اجرای گمرکی و یا تدابیر مرزی……………………………………………..106

بند اول: تدابیر مرزی در حقوق ایران…………………………………………………………………107

بند دوم: تدابیر مرزی در اسناد بین المللی…………………………………………………………111

بند سوم: استثنائات وارد بر تدابیر مرزی……………………………………………………………113

مبحث ششم: نقش دادگاه ها و اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری……………114

گفتار اول: نقش دادگاه……………………………………………………………………………….115

بند اول: دادگاه صالحه………………………………………………………………………………..115

بند دوم: ذینفع در دعوا……………………………………………………………………………….116

گفتار دوم: نقش اداره مالکیت صنعتی……………………………………………………………..116

گفتار سوم: عدم کفایت و صراحت قوانین در زمینه علائم تجاری……………………………….118

بند اول: نقاط ضعف و قوم قانون 1386 در خصوص ضمانت اجراء………………………………..119

بند دوم: عدم کفایت و صراحت قوانین ضمانت اجراء……………………………………………..121

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………123

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………126

منابع فارسی………………………………………………………………………………………….126

الف) کتب………………………………………………………………………………………………126

ب) پایان نامه ها………………………………………………………………………………………128

ج) مقالات و نشریات…………………………………………………………………………………128

د) قوانین و آیین نامه ها…………………………………………………………………………….129

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………131

الف) کتب و مقالات………………………………………………………………………………….131

ب) کنوانسیون ها و موافقتنامه ها………………………………………………………………..132

چکیده:

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر در این عرصه، تلقی می گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment