پایان نامه ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  

ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و

نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق مالکیت فکری

استاد راهنما:

دکتر مهدی زاهدی

استاد مشاور:

دکتر رضا وصالی محمود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی………………………………………………………………………………………….ا

چکیده……………………………………………………………………………………………………..ج

مقدمه و موضوعات روش تحقیق (خلاصه تحقیق)…………………………………………………..ط

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….0

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………1

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه علامت تجاری در حقوق ایران و نظام بین الملل………………….2

گفتار اول: مفاهیم علامت تجاری……………………………………………………………………..2

گفتار دوم: پیشینه علامت تجاری……………………………………………………………………..4

گفتار سوم: تعریف علامت تجاری…………………………………………………………………….11

گفتار چهارم: انواع علامت تجاری…………………………………………………………………….17

بند اول: علائم از حیث طبقه بندی…………………………………………………………………..23

بند دوم: علائم مرئی…………………………………………………………………………………..27

1- کلمه………………………………………………………………………………………………….28

2- حرف و عدد…………………………………………………………………………………………..29

3- رنگ……………………………………………………………………………………………………29

4- تصویر و نقش…………………………………………………………………………………………29

5- علامت سه بعد………………………………………………………………………………………30

6- علامه جمعی…………………………………………………………………………………………31

بند سوم: علائم نامرئی………………………………………………………………………………..31

گفتار پنجم: کاربردهای تجاری…………………………………………………………………………32

1- تعیین کننده منشاء و کیفیت کالا یا خدمات……………………………………………………….33

2- ابزاری برای استراتژی صنعتی………………………………………………………………………35

3- ابزاری برای بازاریابی…………………………………………………………………………………35

4- ابزاری برای استراتژی رقابتی و دفاعی……………………………………………………………36

مبحث دوم: حقوق مالک علائم تجاری………………………………………………………………..37

گفتار اول: روش تحصیل حق بر علائم تجاری…………………………………………………………38

بند اول: از طریق ثبت علامت…………………………………………………………………………..38

بند دوم: از طریق استفاده مستمر از علامت…………………………………………………………39

گفتار دوم: حقوق انحصاری علائم تجاری……………………………………………………………..41

بند اول: حق بهره برداری انحصاری…………………………………………………………………….43

بند دوم: حق منع استفاده دیگران……………………………………………………………………..44

گفتار سوم: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم و استثنائات………………………………………….45

بند اول: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم تجاری…………………………………………………….45

بند دوم: مصادیق نقض فیزیکی………………………………………………………………………..47

1- نقض براساس یکسان بودن…………………………………………………………………………49

2- علامت یکسان در کالاها و خدمات مشابه…………………………………………………………50

3- علامت مشابه و کالاها و خدمات……………………………………………………………………50

بند سوم: مصادیق نقض حق اینترنتی…………………………………………………………………51

بند چهارم: استثنائات وارده …………………………………………………………………………….53

فصل دوم: ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری………………………………………………………..55

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..56

مبحث اول: مفهوم و پیشینه ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری…………………………………..57

گفتار اول: ضمانت اجراهای بین المللی……………………………………………………………….59

گفتار دوم: ضمانت اجراهای ملی………………………………………………………………………62

گفتار سوم: اهداف ضمانت اجرای علائم تجاری……………………………………………………..64

بند اول: پیشگیری از تجاوز به حق…………………………………………………………………….64

بند دوم: جبران خسارت زیاندیده……………………………………………………………………….65

گفتار سوم: انواع ضمانت اجراهای علائم تجاری…………………………………………………….67

گفتار چهارم: ویژگی های ضمانت اجرای علائم تجاری……………………………………………..68

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی علائم تجاری……………………………………………………..71

گفتار اول: اهداف ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………71

گفتار دوم: جبران خسارت وارده در گذشته………………………………………………………….73

بند اول: مفهوم خسارت……………………………………………………………………………….73

بند دوم: ضرورت جبران خسارت در اسناد بین المللی و حقوق ایران…………………………….73

بند سوم: انواع خسارات ناشی از نقض علائم در نظام حقوقی ایران……………………………75

1- خسارات مادی و معنوی……………………………………………………………………………75

2- خسارات مستقیم و عدم النفع……………………………………………………………………76

2-1- خسارات معنوی…………………………………………………………………………………..77

2-2- عدم النفع در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………..81

بند چهارم: روش های جبران خسارت………………………………………………………………..82

1- محاسبه منافع……………………………………………………………………………………….83

2- محاسبه منافع براساس لیسانس…………………………………………………………………83

3- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………84

4- وجه التزام یا خسارت از پیش تعیین شده………………………………………………………..84

گفتار سوم: جلوگیری از استمرار تجاوز به حق و ورود خسارت در آینده………………………….85

بند اول: تقاضای ابطال علائم………………………………………………………………………….85

بند دوم: منع استعمال علائم نقض کننده……………………………………………………………87

بند سوم: امحاء علائم تجاری نقض شده یا معدم کردن کالاها……………………………………88

بند چهارم: انتشار آگهی در مطبوعات………………………………………………………………..89

مبحث سوم: ضمانت اجرای کیفری علائم تجاری…………………………………………………..90

مبحث چهارم: اقدامات تامینی و موقتی……………………………………………………………..94

گفتار اول: مفهوم اقدامات تامینی و موقتی………………………………………………………….94

1- تقاضای تامین دلیل………………………………………………………………………………….95

2- تقاضای دستور موقت……………………………………………………………………………….96

گفتار دوم: اقسام اقدامات تامینی و موقت…………………………………………………………..96

بند اول: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از وقوع نقض……………………………………97

بند دوم: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از ادامه نقض………………………………….100

بند سوم: اقدامات تامینی و موقتی پس از نقض حق……………………………………………..101

مبحث پنجم: ضمانت اجرای گمرکی و یا تدابیر مرزی……………………………………………..106

بند اول: تدابیر مرزی در حقوق ایران…………………………………………………………………107

بند دوم: تدابیر مرزی در اسناد بین المللی…………………………………………………………111

بند سوم: استثنائات وارد بر تدابیر مرزی……………………………………………………………113

مبحث ششم: نقش دادگاه ها و اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری……………114

گفتار اول: نقش دادگاه……………………………………………………………………………….115

بند اول: دادگاه صالحه………………………………………………………………………………..115

بند دوم: ذینفع در دعوا……………………………………………………………………………….116

گفتار دوم: نقش اداره مالکیت صنعتی……………………………………………………………..116

گفتار سوم: عدم کفایت و صراحت قوانین در زمینه علائم تجاری……………………………….118

بند اول: نقاط ضعف و قوم قانون 1386 در خصوص ضمانت اجراء………………………………..119

بند دوم: عدم کفایت و صراحت قوانین ضمانت اجراء……………………………………………..121

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………123

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………126

منابع فارسی………………………………………………………………………………………….126

الف) کتب………………………………………………………………………………………………126

ب) پایان نامه ها………………………………………………………………………………………128

ج) مقالات و نشریات…………………………………………………………………………………128

د) قوانین و آیین نامه ها…………………………………………………………………………….129

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………131

الف) کتب و مقالات………………………………………………………………………………….131

ب) کنوانسیون ها و موافقتنامه ها………………………………………………………………..132

چکیده:

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر در این عرصه، تلقی می گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment