پایان نامه رشته حقوق درباره تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه

اجرای حکم تعطیل نمی‌گردد. چون تنها حکمی که می‌توان آن را به واسطه توقّف تجدیدنظرخواهی به مرحله اجرا درآورد و اجرای حکم را به جریان انداخت، همان حکم صادره از دادگاه نخستین است. اما باید به این سؤال نیز پاسخ داد که در فاصله میان تجدیدنظرخواهی و توقّف آن، چه وضعیتی حاکم است و دادگاه با چه نوع قراری، از اجرای حکم جلوگیری به عمل می‌آورد؟

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: تعطیل اجرای حکم به علت پذیرش تجدید نظر خواهی در خارج از مهلت قانونی

امّا هرگاه دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت قانونی (ماده 336 ق. آ. د. م) تقدیم شده باشد، یا این که دادخواست مزبور در مهلت قانونی به ثبت رسیده، ولی در مهلت قانونی از آن رفع نقض نگردد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود و این قرار ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است (تبصره 2 ماده 339 ق. آ. د. م).

چنانچه دادگاه تجدیدنظر به هر جهت و دلیلی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را درست و شایسته نداند، با نقض قرار مزبور، پرونده را به دادگاه نخستین اعاده تا پس از انجام تشریفات قانونی، دادخواست تجدیدنظرخواهی از اصل رأی را به همراه پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان استان ارسال نماید. به هر رو رأی دادگاه تجدیدنظر در تأیید یا نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظر، قطعی است.
دادخواست تجدیدنظرخواهی محکوم علیه هرگاه در خارج از مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی (ماده 336 ق. آ. د. م) و به استناد عذری از معاذیر قانونی و ابراز دلیل آن، تقدیم و مطرح شده باشد، دادگاه صادر کننده رأی (نخستین)، مکلف است نخست به عذر عنوان شده در دادخواست که موجب عدم تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر شده، رسیدگی کرده و در صورت احراز وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر تصمیم بگیرد. جهت عذر موجه نیز همان مواردی است که در مورد واخواهی در ماده 306 ق. آ. د. م آمده است.
چنانچه دادگاه نخستین، به هر علتی عذر عنوان شده را موجه نداند و یا دلیل ابرازی تجدیدنظرخواه را کافی و موثر نشمرد، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را به علت موجه نبودن عذر مزبور و تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت قانونی صادر خواهد نمود. با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رأی، به درخواست محکوم له، اجراییه صادر و حکم به نفع محکوم له (خواهان)، به مورد اجراء در می‌آید. چنانچه محکوم‌ علیه پس از مهلت مقرر، دادخواست تجدیدنظر خود را با استناد به عذر خود که موجب عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت شده به همراه ادله آن به دادگاه نخستین (دادگاه صادر کننده رأی) بدهد، در صورت احراز عذر مزبور و موجه بودن آن، دادگاه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اقدام و تصمیم خواهد گرفت؛ . به طور کلی تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم‌ می‌‌گردد، اما در مواردی که از رأی صادره تجدید نظر خواهی صورت نپذیرفته و پس از شروع عملیات اجرایی، تجدید نظر خواه با ارائه‌ی دلایل عذر موجه خود اقدام به تجدید نظر خواهی از حکم صادره‌ می‌‌نماید، با صدور قرار قبولی دادخواست تجدید نظر خواهی با توسل به ماده‌ی 347 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت که حکم تجدید نظر خواسته قابلیت اجرا را ندارد و در نتیجه احکامی که اقدامات اجرایی آنها آغاز گشته نیز متوقف خواهند گردید.
در این صورت اجرای حکم چنانچه در جریان اجراء باشد، متوقف شده و تعطیل خواهد شد. چون اولین اثر پذیرش و قبول تجدیدنظرخواهی، کاشف از عدم قطعیت حکم بدوی و مآلاً بی اعتباری اجراییه و عملیات اجرایی است. با اتخاذ تصمیم دادگاه در پذیرش دادخواست تجدیدنظر، عملیات اجرایی متوقف شده و تعطیل خواهد شد. چنانچه حکم اجراء شده باشد، تعطیل اجرای حکم دیگر مفهومی ندارد. بلکه به نظر می رسد، عملیات اجرایی باید اعاده و وضع به حال پیش از اجرای حکم برگردد . اگر رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر تأیید شود، اجرای حکم براساس حکم دادگاه تجدیدنظر آغاز و انجا

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment