پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

سئوال 25: آيا كودك دروغگو، غالباً به دنبال جلب توجه و عقاله معلم است؟

در مورد سئوال (25)، 99/39درصد از پاسخ‌دهندگان، كه ايا كودك دروغگو غالباً به دنبال جلب توجه وعلاقه معلم است ؟ را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  33/8 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، آيا كودك دروغگو غالباً به دنبال جلب توجه وعلاقه معلم است ؟ در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 4 66/6% 11 33/18% 27 66/11% 17 33/28%

سئوال 26 : آيا اين كودكان در كلاس خودنمائي مي كنند؟

در مورد سئوال (26)، 32/68 درصد از پاسخ‌دهندگان كه آيا اين كودكان در كلاس خود نمايي مي‌كنند؟ را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه  32/8 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، كه آيا اين كودكان در كلاس خود نمايي مي‌كنند در دروغگويي در حدقابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 4 66/6% 14 33/23% 28 66/46% 13 66/21%

 

سئوال 27: آيا نياز (توجه بيشتر به آنها) دراين كودكان احساس كرده ايد؟

در مورد سئوال (27)، 99/74 درصد از پاسخ‌دهندگان كه آيا نياز (توجه بيشتر به آنها) دراين كودكان احساس كرده ايد؟ را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، كه آيا نياز (توجه بيشتر به آنها) در اين كودكان احساس كرده ايد؟ در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 1 66/1% 13 66/21% 26 33/43% 19 66/31%

 

سئوال 28 : آيا كودكان تمايلي به رهبر و سرگروه شدن دارند؟

در مورد سئوال (28)، 32/73درصد از پاسخ‌دهندگان، كه آيا كودكان تمايلي به رهبر و سرگروه شدن دارند؟ در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  33/8درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، كه آيا كودكان تمايلي به رهبر و سرگروه شدن دارند؟ در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
2 33/3% 3 5% 11 33/18% 22 66/36% 22 66/36%

 

سئوال 29 : آيا در دروغگويي آنان به جهت كسب امتيازات است؟

در مورد سئوال (29)، 66/61 درصد از پاسخ‌دهندگان كه آيا دروغگويي آنان به جهت كسب امتيازات است، در حد زياد و خيلي در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط 66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، كه آيا دروغگويي آنان به جهت كسب امتيازات است در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
4 66/6% 3 5% 16 66/26% 24 40% 13 66/21%

 

فرضيه اول

در رابطه با فرضيه اول كه آموزشهاي نادرست خانواده و الگوهاي ناصحيح ارائه شده توسط والدين باعث دروغگويي در كودكان مي‌شود، تقريباً 71درصد از پاسخ‌دهندگان اين مورد را در دروغگويي كودكان در حد زياد و خيلي زياد موثر دانسته اند در حالي كه فقط تقريباً 6درصد اين امر را موثر نمي‌دانند.

بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما اين فرضيه بسيار زياد در دروغگويي كودكان موثر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
1 66/1 33/8 15 66/41 33/33
2 33/3 20 66/46 30
3 6/1 66/1 3/18 35 33/43
4 66/1 33/3 66/26 32/58
5 66/1 66/16 25 66/56
6 33/3 66/21 40 35
7 66/1 66/1 20 33/43 33/3
8 66/6 33/13 45 33/18 66/16
9 33/3 66/21 40 35
10 66/1 10 25 35 33/28
11 66/1 33/8 30 40 20
12 33/3 33/18 66/36 6/41
13 33/3 5 20 66/71
جمع كل 1596/4 28/63 96/269 3/448 28/473
ميانگين 15/1 86/4 76/20 48/34 40/36

 

فرضيه دوم

در رابطه با فرضيه دوم كه انتظارات معقول والدين و اطرافيان از كودك باعث كاهش دروغگويي آنان مي‌شود 51 درصد از پاسخ‌دهندگان پاسخ را در حد زياد و خيلي زياد دانسته اند در حالي كه فقط تقريباً 17 درصد اين امر را موثر ندانسته اند بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، اين فرضيه در دروغگويي كودكان موثر است.

سئوال خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
15 66/1 66/21 45 30 66/1
16 5 33/18 66/31 33/33 66/18
17 66/6 33/8 33/43 66/26 15
18 5 66/11 66/26 66/31 25
19 33/3 33/8 30 45 33/13
24 33/3 33/8 33/13 33/33 6/41
جمع 98/24 64/76 98/189 98/199 31/108
ميانگين 16/4 77/12 66/31 33/33 05/18

 

 

فرضيه سوم

در رابطه با فرضيه سوم كه دروغگويي بيشتر كودكان از احساس كمبود و نيازهايشان سرچشمه مي‌گيرد 65درصد از پاسخ‌دهندگان پاسخ را در حد زياد و خيلي زياد دانسته اند در حالي كه فقط 11 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر ندانسته اند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، اين فرضيه عامل بسيار مهمي‌در دروغگويي كودكان مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
14 33/23 33/18 45% 30%
20 66/6 66/6 66/21 33/43 66/21
21 33/3 10% 66/21 40% 25%
22 33/3 33/8 66/21 33/43 33/23
23 66/1 5% 66/41 33/33 33/18
24 33/3 33/8 33/13 33/33 66/41
25 66/1 66/6 33/18 66/11 33/28
26 66/1 6/6 33/23 66/46 66/21
27 66/1 66/1 66/21 33/43 66/31
28 33/3 5% 33/18 66/36 66/36
29 66/6 5% 66/26 40% 66/21
جمع كل 28/33 63/86 61/246 63/416 95/299
ميانگين 02/3 87/7 41/22 87/37 26/27

 

 

كل فرضيه‌ها و سئوالات

در رابطه با فرضيه‌ها و كل سئوالهاي پاسخ نامه، 62 درصد از پاسخ‌دهندگان در حد زياد و خيلي زياد پاسخ داده اند در حالي كه تقريباً 11 درصد از پاسخ‌دهندگان در حد كم و خيلي كم پاسخ داده اند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، اين فرضيه‌ها و سئوالات در حد زيادي در دروغگويي كودكان موثر مي‌باشد.

 

فرضيه خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
1 151 86/4 76/20 48/34 40/36
2 16/4 77/12 66/31 33/33 05/18
3 02/3 87/7 41/22 87/37 26/27
ميانگين 7/2 5/8 94/24 2/35 23/27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment