پایان نامه درباره مواد مخدر، مصرف مواد، خانواده در اسلام

1384.
18) عزيزي، عبدالرضا، پيشگيري و درمان اعتياد، مشهد، انتشارات چهارم، چ چهارم، 1384.
19) عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، تهران، انتشارات اميركبير، 1381.
20) فدايي، فريد، روانپزشكي براي همه، جلد اول، انتشارات بزرگمهر، تهران 1380.
21) قربان حسيني، علي اصغر، پژوهشي نو در مواد مخدر و اعتياد، تهران، انتشارات اميركبير، ج 1، 1368.
22) قنبري، محمدرضا، مطالعات مردم شناسانه در گرايش به مصرف مواد مخدر، جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، 1379.
23) قائمي، علي ،نظام حمايت از خانواده در اسلام ، تهران،نشر واحد انتشارات انجمن اولياء و مربيان ،چاپ آبان 1363،
24) قائمي، علي، کودک و خانواده نابه سامان،نشر واحد انتشارات انجمن اولياء و مربيان،1387
25) كوهي كرماني، حسين، تاريخ ترياك و ترياك كشي، انتشارات علمي، ج اول، 1374.
26) كي نيا، مهدي، مباني جرم شناسي، انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم، 1373.
27) گسن، ريموند، جرم شناسي كاربردي، ترجمه مهدي كي‌نيا، ناشر مترجم، چ اول، تهران، 1370.
28) مجلسي،محمد باقر، بحارالانوار،جلد62،روايت7
29) معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، چ 6.
30) مهتاز، فريده، انحرافات اجتماعي، نظريه‌ها و ديدگاه ها، تهران، شركت سهامي انتشار، 1385.
31) مهدوي، محمود، پيشگيري از جرم(پيشگيري رشد مدار)، انتشارات سمت، 1390.
32) واثقي، منصور، مواد مخدر و اعتياد، انتشارات گل محمدي، اصفهان، چاپ اول، 1380.
33) ويليام سي، كوارانوس، بزهكاري نوجوانان، ترجمه جعفر زند، نمايشگاه كتاب كودك، چاپ اول، 1367.
پايان نامه‌ها
1) فرهنگ، حسين، بررسي علل تاثير گذار بر گرايش ايثارگران با اعتياد مواد مخدر، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد نراق، 1386.
2) كريم زاده فكاري، غلامحسين، علل گرايش نوجوانان و جوانان به اعتياد به مواد مخدر در استان كرمان، دانشگاه آزاد اسلامي نراق، 1378.
3) گلشني، محمد، پيشگيري از اعتياد در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، حقوق و جزا و جرم شناسي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، 1381.
4) موسوي، اكرم السادات، مقايسه سبك‌هاي دلبستگي و مقابله‌اي در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و غير مبتلا، 1388.
5) ابوطالبي ،نيلوفر و فاميلي ،فائزه ، زنان ويژه، کار تحقيقي دوره کارشناسي ،رشته حقوق قضايي، دانشگاه آزاد ،واحد تهران ،سال 1380.
6) يعقوب رستمي ، بررسي شيوه هاي اثر بخشي پيشگيري از اعتياد ، پايان نامه کارشناسي ارشد،1388
مقاله‌ها
1) ابرندآبادي، علي حسين، پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي، شماره 41، 1387.
2) اسعدي، حسن، پرسشنامه‌اي درباره بحران جهاني مواد مخدر، تهران، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلام، 1372.
3) اردبيلي، محمدعلي، پيشگيري از اعتياد، مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي كاربردي جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، ج اول، روزنامه رسمي، 1379.
4) جمشيدي، رضا، پيشگيري از اعتياد، مجموعه مقالات بين المللي علمي كاربردي ، جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، ج سوم، روزنامه رسمي، چ اول، 1379.
5) رايجيان اصلي، مهرداد، رهيافتي نو به بنيان هاي نظري پيشگيري از جرم، مجله حقوقي دادگستري ، شماره 48-49 ، 1383.
6) رحمدل، منصور، تحولات سياسي جنايي ايران در قلمرو مواد مخدر، مجله حقوقي دادگستري شماره 32، 1379.
7) رحيمي موقر، آفرين و همكاران، نشريه پيشگيري و درمان اعتياد، تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، 1376.
8) صفاري، علي، مباني نظري پيشگيري از وقوع جرم، مجله تحقيقات حقوقي شماره 34-33 ، 1380.
9) فرفته، حميد، پيشگيري از اعتياد با آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي، نشربه اصلاح تربيت، شماره 21، 1383.
10) محمدزاده، شيرزاد، دوستان ناباب و اعتياد، مجله ايران پاك، شماره 23، 1388.
11) معظمي، شهلا، انجمن معتادان گمنام از منظر عدالت ترميمي، مجله حقوقي دادگستري، شماره 68، 1388.
12) نجفي ابرند آبادي، علي حسين، پيشگيري عادلانه از جرم، علوم جنايي، مجموعه مقالات در تحليل از محمد آشوري، تهران، سمت، 1383.
13) نجفي ابرند آبادي، علي حسين، پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي، مجله تحقيقات حقوقي شماره 26- و 25 ، 1378.
14) نوربها، رضا، سياست جنايي سرگردان، مجله تحقيقات حقوقي شماره، 25 و 26، 1378.
15) نيازپور، اميرحسين، پيشگيري از بزهكاري در قانون اساسي و لايحه قانون پيشگيري از وقوع جرم، مجله دادگستري، شماره 40، 1382.
16) نيازپور، اميرحسين، پيشگيري از بزهكاري ، مجله حقوقي دادگستري شماره 49-48، سال 1384.
سايتها
1- http://www.aftab.com
2- www.fawikipedia.org
1. شاملو ، سعيد ، نظريه ها در شخصيت ، تهران ، انتشارات رشد، سال 1389، صفحه 49
1. ستاد مبارزه با مواد مخدر
1. Addiction
2. حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، ص 135.
3. حسن عميد، همان، ص 720 .
4. علي اصغر قربان حسيني، پژوهشي نو در مواد مخدر و اعتياد، تهران، انتشارات اميركبير، ج 1، ص 31.
5. محمد حسن شهيدي، مواد مخدر امنيت اجتماعي و راه سوم، تهران ، انشارات اطلاعات، ج 1 ، ص 20.
1. حسن اسعدي، جامعه سبز، تهران، انتشارات پايا، ج 1 ، ص 168.
2. حبيب آقابخشي، اعتياد و آسيب شناسي خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1388، ص 21.
1. عبدالحسين، شاكري، مواد مخدر و اعتياد، انتشارات مير، 1368، ص 157.
1. مهدي كي‌نيا، مباني جرم شناسي، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 50.
2. Addict
1. حبيب آقا بخشي، همان منبع، ص 27.
2. Narcotics
3. محمد معين، فرهنگ فارسي، جلد سوم، ص 3941
4. حسن عميد، همان، ص 934
5. دهخدا، لغت نامه، جلد 44، ص 644.
1. علي اصغر، قربان حسيني، همان، ص 29.
2. محمدحسن، شهيدي، همان، ص 20.
1. Gil
2. محمدحسين شهيدي، همان، ج 1، ص 20.
1. حسن اسعدي، همان، ص 17
1. محمدرضا قنبري، مطالعات مردم شناسانه در گرايش به مصرف مواد مخدر، جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، ج 1، 1379، ص 187.
2. جعفر شهري، طهران قديم، ج 5، تهران، انتشارات معين، ج دوم، 1376، ص 268.
3. حسن استعدي، پژوهشنامه‌اي درباره بحران جهاني مواد مخدر، تهران، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، ج 1 ، 1382، ص 161.
4. علي اصغر، قربان حسيني، همان، ص 147
1. هدايت اله ستوده، آسيب شناسي اجتماعي، تهران ، آواي نور، 1384، ص 38
1. Euphorica
2. Phantastica
3. Ineberianta
4. Hyphotica
5. Excitantia
1. همان منبع، ص 12.
1. ايرج ، صالحي، همان، ص 13.
2. حسن اسعدي، جامعه سبز، ص 6.
1. Opiom
2. حسن اسعدي، پژوهش نامه‌اي درباره بحران جهاني مواد مخدر، ص 94.
3. همان، ص 49
4. ايرج صالحي، همان، ص 30
5. Morphin
6. حسن اسعدي، همان، ص 49
1. ايرج صالحي، همان منبع، ص 30.
2. Heroin
3. همان، ص 30.
4. حسن اسعدي، همان، ص 7.
5. همان، ص 7
1. علي اصغر، قربان حسين، همان، ص 39.
2. ايرج صالحي، همان، ص 8
1. حسن اسعدي، همان، ص 80
2. همان، پژوهش نامه‌اي درباره بحران جهاني مواد مخدر، همان، ص 102
1. حسن اسعدي، همان، ص 103.
1. علي اصغر قربان حسيني، همان، ص 34
1. ايرج صالحي، همان، ص 24
2. حسن اسعدي، همان، ص 114
3. همان، ص 115
1. فريد فدايي، روانپزشكي براي همه، ص 198.
1. هدايت اله ستوده، آسيب شناسي اجتماعي در جامعه شناسي انحرافات، ج 13، 1384.
2. منصور واثقي، مواد مخدرو اعتياد، ص 8.
1. علوم جنايي، مقالات آموزشي، كميته معاضدت قضايي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ج 2، ص 8.
2. عبدالحسين شاكرمي، همان، ص 203
1- سايت معاونت رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده
62 – يعقوب رستمي ، بررسي شيوه هاي اثر بخشي پيشگيري از اعتياد ، پايان نامه کارشناسي ارشد،1388 ص25
63 – محمد باقر مجلسي،بحارالانوار،جلد62،روايت7،ص27
1. علي قائمي، نظام حمايت از خانواده در اسلام ، تهران،نشر واحد انتشارات انجمن اولياء و مربيان ،چاپ آبان 1363،ص261
1. نيلوفر ابوطالبي و فائزه فاميلي، زنان ويژه، کار تحقيقي دوره کارشناسي ،رشته حقوق قضايي، دانشگاه آزاد ،واحد تهران ،سال 1380،ص29
1. محمد معين، همان، ص 932.
2. علي حسين ايرند آبادي، پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي، 1378، ص 135.
3. ريموند گسن، جرم شناسي كاربردي، 1370، ص 133
1. مهرداد راجيان اصلي، رهيافتي نو به بنيادهاي نظري پيشگيري از جرم، مجله حقوقي دادگستري، ص 3.
2. محمدعلي اردبيلي، پيشگيري از اعتياد، مجموعه مقالات، 1379، ص 159.
1. رضا نوريها، سياست جنايي سرگردان، مجله تحقيقات حقوقي، 1378، ص11.
2. عبدالرضا عزيزي، پيشگيري و درمان اعتياد، 1382، ص 397.
1. Thertiary Prevention
2. Bratingham
3. Faust
4. Primary Prevention
5. Secondary Prevention
6. علي صفاري، مباني نظري، پيشگيري از جرم، 1380، ص 288.
7. علي حسين نجفي ابرند آبادي، همان، ص 137.
8. شعله آتشين، اعتياد در جامعه، ص 77
1. Preventers
2. رضا جمشيدي ، پيشگيري از اعتياد، 1379، ص 46.
1. اميرحسين نيازپور، حقوق پيشگيري از بزهكاري، مجله حقوقي دادگستري، شماره 48، ص 214.
1. عبدالرضا عزيزي، همان، ص 424.
2. محمود مهدي، همان منبع، ص 26
1. محمود مهدوي، همان، ص 26.
2. همان، ص 27
3. محمود مهدي، همان، 27 و 34
1. حسين كوهي كرماني، تاريخ ترياك و ترياك كشي، انتشارات علمي، ج اول، 1324، ص 6.
2. منصور رحمدل، تحولات سياست جنايي ايران در قلمرو مواد مخدر، مجله حقوقي دادگستري، شماره 32، 1379، ص 135.
1. منصور رحمدل، همان، ص 124
2. منصور رحمدل، همان منبع، 1379، ص 127.
1. مهرداد راجيان، همان منبع، 1381، ص 107.
1. شهلا معظمي، مجله‌ي حقوقي دادگستري، شماره 68، 1388.
1. شيرزاد محمدزاده، دوستان ناباب و اعتياد، مجله ايران پاك، 1388، ش 23، ص 22-24.
1. ساسان باوي، همان منبع، ص 19.
1. ناصر سراج خرمي، شناخت و پيشگيري و درمان اعتياد، 1382، ص 124
1. حميد فريفته، پيشگيري از اعتياد با آموزش مهارت‌هاي اساسي زنگي، 1383، ص 60-58 .
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌و

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment