پایان نامه درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سلامت روان

بين المللي، مخصوصا سازمان بهداشت جهاني، کميته کنترل جهاني مواد مخدر و سازمان يونسکو حاکي از افزايش فزاينده مصرف اين مواد در سرتاسر جهان است. بر هيچکس پوشيده نيست که گسترش اين روند، تيشه بر ريشه بنيادهاي اخلاقي، اقتصادي و اجتماعي يک جامعه مي زند و آنرا از درون دچار فساد کرده و در نهايت به انحطاط مي کشاند.
اعتياد به مواد مخدر از جرايم مهمي است که در سالهاي اخير جوانان و نوجوانان به آن گرايش داشته و نسبت به سالهاي قبل افزايش يافته است. بر اساس تحقيقات صورت گرفته جوانان و نوجواناني که والدينشان دچار اعتياد و مواد مخدر بوده اند بيش از ساير افراد به اين جرايم روي مي آورند . خانواده، دوستان و آشنايان، بيکاري ، فقر و افسردگي از عوامل مهم گرايش جوانان و نوجوانان به اعتياد و مواد مخدر است.
همچنين بزهکاري در زمينه مواد مخدر ارتباط مستقيمي با محيط تربيتي و کيفيت برخورداري از تعاملات بين فردي، در محيط هاي زندگي نظير محيط خانواده و محيط هاي تفريحي و اجتماعي دارد.
از طرفي دوران نوجواني نيز داراي مشکلات و بحرانهاي مربوط به خودش مي باشد که موفقيت در اين مرحله از زندگي منوط به غلبه بر بحران هاي موجود در آن مي باشد و اگر فرد نتواند به طور موفقيت آميزي بر بحران ها غلبه نمايد ، از مسير اصلي رشد رواني و اجتماعي منحرف شده و دچار مشکلات عديده اي مي شود که از آن جمله مي توان پناه بردن به اعتياد و مواد مخدر نام برد.1
در اين تحقيق که در سطح شهر کاشان انجام شده است، سعي شده که با جلب اعتماد جوانان مصرف کننده آمار دقيقي از مصرف مواد در اين شهر و علل وعوامل گرايش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر، خصوصا در چند سال اخير به دست آيد.بر اين اساس طبق اخرين آماري که در سال 1392 صورت گرفته از بين 3317 نفر از کل زندانيان اين شهرستان 959 نفر را زندانيان مواد مخدر تشکيل مي دهند.همچنين کشفيات مواد مخدر در اين استان بالغ بر يک تن و پنجاه کيلوگرم مي باشد که اين آمار براي شهرستان کاشان نگران کننده مي باشد لذادر اين تحقيق سعي گرديد علل و عوامل گرايش به اين بزه در شهرستان کاشان مورد ارزيابي قرار بگيردو راههاي مقابله و پيشگيري از آن بررسي گردد.
فصل اول:
کليات تحقيق
کليات تحقيق:
1- بيان مسئله
اعتياد در حال حاضر يکي از بزرگترين آسيب هاي اجتماعي است که در کشورمان وجود دارد و متاسفانه عليرغم تشديد مبارزه با مواد مخدر، روز به روز در حال گسترش است ،آنچه مسلم است براي ريشه کني اين آسيب اجتماعي نياز به تحقيقات گسترده و آگاهي دادن به خانواده ها در بر خورد با والدينشان است، خصوصا در سن نوجواني که انسان در مرحله حساسي از زندگي قرار دارد.
مساله اصلي در اين پژوهش ها اين است که چرا انگيزه مصرف مواد مخدر با وجود آگاهي از زيان هاي آن در قشر جوان همچنان رو به افزايش است ؟چرا انگيزه مصرف مواد مخدر با وجود تشديد مجازات ها و تبليغات وسيع درباره آثار مخرب آن افزايش يافته است ؟آنچه مسلم است اينکه براي پيدا کردن جوابي مناسب به اين سوالات نياز به تحقيقات گسترده در اين مورد و گسترش بيشتر اگاهي هاي عمومي و آشنايي والدين در برخورد با فرزندان، و تلاش دولت براي اشتغال زايي جوانان دارد.
با مطالعه آراي دادگاه انقلاب شهرستان کاشان ، و مراجعه به مر کز زندان اين شهرستان به خوبي ميتوان گرايش جوانان اين شهر رابه مصرف مواد مخدر مشاهده نمود. اما به دليل اينکه آمار رسمي تا کنون در اين خصوص اعلام نشده ،مسئولين اين شهرستان اقدام مناسبي در جهت بهبود اين معضل اجتماعي نکرده اند . هرچند که نيروي انتظامي در اين چند سال فعال بوده و توانسته اکثر خورده فروشان در اين شهر را دستگير و تحويل مراجع قضايي دهد ولي آنچه نمايان است دستگيري فروشندگان هم نتوانسته از پيشروي گرايش به مصرف مواد دربين جوانان اين شهرستان جلوگيري نمايد.
لذا ضروري است که در هر شهر و جامعه علل و عوامل گرايش جوانان و نوجوانان مشخص گردد و در راستاي بهبود اين وضعيت اقدامات لازم انجام گيرد .
2- اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق :
ابتلاي افراد به مواد مخدر و جرايم ارتکابي در ارتباط با مواد مخدر از جمله موضوعاتي است که مدت ها بشريت را تهديد مي کند و امروزه غالب کشورهاي جهان هريک به نحوي با اين آفت مواجه مي باشند و زماني اين تهديد قوت مي گيرد که نوجوانان و جواناني که مي توانند در آينده کشور نقش به سزايي داشته باشند به عللي در اين زمينه گرفتار مي شوند و در سالهاي اخير نيز نسبت به سال هاي قبل افزايش داشته است.
در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آميز و كاملا پيچيده اي به خود گرفته و در عين حال گسترش جهاني يافته است. اعتياد به مواد مخدر علاوه بر زيان هاي جدي و خطرناك جسمي از قبيل ابتلا به بيماري هاي عفوني واگيردار همچون ايدز – هپاتيت – سل- عوارض و مشكلات عديده اجتماعي و اقتصادي ازقبيل افزايش جرمهاي مرتبط با مواد مخدر همچون جنايت و سرقت، فقر و تكدي گري و هدر رفتن سرمايه هاي كلان مادي كشورها را بدنبال داشته است. كشور ما داراي جمعيتي جوان است. بيش از ??%جمعيت كشور درسنين زير ?? سال بوده و ??% از اين جمعيت در شهرها ساكن بوده و از هر چهار نفر ايراني يك نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعيت استراتژيك ايران و قرارگيري آن در كنار كشورهايي همچون افغانستان و پاكستان كه جزو توليد كنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفي ما يك مسئله ترانزيت و عبور مواد مخدر به جهت ويژگيهاي خاص منطقه اي از كشور ما يك مسير مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلي آن كه رشد روز افزوني داشته است2.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي عليرغم تلاش بي وقفه نظام مقدس اسلامي كشورمان و تقديم بيش از ???? نفر شهيد از نيروهاي نظامي و انتظامي اين روند رو به رشده بوده است در نتيجه آمار معتادين و نيز عوارض ناشي از اعتياد افراد افزايش داشته است. برآوردهاي رسمي اوليه و ساده از تعداد معتادين و سوء مصرف كنندگان مواد مخدر رقمي حدود ?ميليون نفر را ذكر مينمايد و با در نظر گرفتن حداقل يك خانواده ? نفري مرتبط با اين افراد به رقمي حدود ??ميليون نفر انسان كه در ارتباط نزديك با معضلات و مشكلات ناشي از آن ميباشند دست مي يابيم. محبوسين زندانهاي كشور در سال ??معادل 16775نفر بوده كه قريب به ??% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتياد بوده اند.
بر اين اساس در ايران به ازاي هر ??? هزار نفر ايراني ??? نفر در زندان به سر ميبرند و به عبارت دقيق تر به ازاي هر ??? نفر ايراني يك نفر در زندان ميباشد. در ?? سال گذشته قريب 183653كيلوگرم انواع مواد مخدركشف و ضبط گرديده است در اين سالها نزديك به ?????? نفر قاچاقچي و?????? نفر معتاد شناسايي و دستگير شده اند قريب ????? نفر معتاد از سال ?? لغايت ?? درمراكز باز پروري كشور پذيرش شده اند كه اين تنها بخشي از آمارهاي واقعي نشان دهنده وضعيت بغرنج و نگران كننده از انسانهاي اين جامعه است كه به ورطه اعتياد كشيده شده اند.
جوانان و نوجوانان علاوه بر اينکه با مصرف مواد مخدر بزه ديده جرم ارتکابي خود مي شوند همچنين قبل از اعتياد ، قرباني مجموعه عوامل و شرايطي هستند که سبب روي آوردن آنها به اعتياد مي گردد و با اعتياد اين افراد و نياز به مواد مخدر ، با گذشت مدت کمي با بزهکاراني در زمينه مواد مخدر روبرو مي شويم.
مسلما اشاعه مواد مخدر در ميان نوجوانان که رکن اساسي در تشکيل و اراده جامعه دارند و فعاليت آنها در زمينه مواد مخدر ، نتايج و اثراتي به مراتب خطرناک تر از افراد بزرگسال دارند.
امروزه نيز وضعيت مواد مخدر در ميان اين افراد بسيار نگران کننده است به حدي که در مقطع راهنمايي مواد مخدر توسط نوجوانان پسر استعمال مي شود، مبارزات و اقدامات پيشگيرانه نه تنها اثر مثبتي در کاهش تعداد نوجوانان و مجرم نداشته بلکه موجب افزايش بي رويه آنان هم شده است، که اين امر موجب از بين رفتن پشتوانه جامعه انساني مي شود و از نظر اقتصادي نيز موضوع قابل مداقه است؛ علاوه بر هزينه مصرف روزانه مواد مخدر و ضربه اي که طريقه مصرف به اقتصاد کشور وارد مي سازد ، خسارت وارده ، هزينه هاي بازپروري، درمان و نگهداري، در زندان ها و مبارزه با معتادان و قاچاقچيان نيز ، مخارج سنگيني را به کشور تحميل مي کند.
به اين ترتيب اهميت اين مطالعه با توجه به افزايش روز افزون شمار نوجوانان و جوانان معتاد در جرايم مواد مخدر و اثر مخربي که اين گونه معضلات در شخصيت جوانان و نوجوانان ، خانواده و حتي جامعه آنها باقي مي گذارد مشخص مي گردد. لذا ضروري است براي خروج از اين بحران بزرگ ، پژوهش هاي علمي متعددي به منظور تبيين زواياي مبهم اين معضل و ارائه راه حل هايي اصولي اختصاص يابد تا با پيشگيري علمي و کارآمد ، شاهد کاهش روز افزون بزه ديدگي و بزهکاري در زمينه مواد مخدر باشيم.
3- اهداف تحقيق :
هدف كلي : بررسي و آشنايي با علل و عوامل گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راه کار هاي پيشگيري و مقابله با اعتياد مي باشد.
هدف فرعي : از آنجايي که موضوع تحقيق چندان مورد توجه مسئولين و نهادها قرار نگرفته است لذا در اين تحقيق اهداف زير مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:
1- تبيين انواع مواد مخدر و آثار ناشي از استعمال مواد مخدر
2- بررسي علل و عوامل بزهکاري جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان در زمينه مواد مخدر
3- بررسي انواع پيشگيري و راه هاي مقابله با مواد مخدر
4- سوالات تحقيق :
سوال اصلي: چه علل و عواملي باعث گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر گرديده است؟
سوالات فرعي:
عوامل فردي ، خانوادگي و اجتماعي چگونه در گرايش جوانان و نوجوانان به اعتياد تاثيرگزار مي باشد ؟
محيط زندگي و شغلي جوانان و نوجوانان در گرايش آنان به مواد مخدر موثر است؟
چه راه هايي جهت پيشگيري و مقابله با اعتياد جوانان و نوجوانان وجود دارد؟
فرضيه ها ي تحقيق :
عوامل مختلف دروني، محيط خانواده و اجتماع در اعتياد جوانان و نوجوانان موثر مي باشد.
ميان محيط زندگي و شغلي جوانان و نوجوانان با بزهکاري آنان در زمينه مواد مخدر رابطه معناداري وجود دارد.
با پيشگيري علمي از اعتياد و درمان معتادين ميزان بزهکاري در زمينه مواد مخدر تقليل مي يابد.
5- پيشينه تحقيق :
در خصوص پيشينه تحقيق تحت عنوان علل گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهاي مقابله با آن تاکنون تحقيقي به صورت جامع و کامل صورت نگرفته است؛ اما در خصوص موضوعات فرعي در اين زمينه مي‌توان از پايان نامه هايي که در خصوص علل گرايش به مواد مخدر در شهرستان اصفهان مانند پايان نامه اي تحت عنوان مقايسه باورهاي عاميانه در باب نشانه ها، علل درمان اعتياد در ميان معتادان خود معرف اعضاي معتادان گمنام N.A و افراد غير معتاد در اصفهان به قلم فلور اصفهانيان
تأثير آموزش و مشاوره گروهي بر تغيير نگرش معتادين نسبت به مواد مخدر به قلم ابوالقاسم بوزاني
اثربخشي شيوه هاي درماني اجتماع درمان مدار معتادان گمنام و گروه درماني بر ميزان عود و نيم رخ رواني بيماران وابسته به مواد مخدر در شهر اصفهان به قلم محمد سعيد محمدي نام برد همچنين پايان نامه هايي که در شهر کاشان در خصوص مواد مخدر تهيه شده عبارتند از:
تحليل و بررسي جرائم مربوط به مواد مخدر در شهر کاشان به قلم فاطمه کوثري نيا
مقالات مرتبط در شهر کاشان نيز محدود ولي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
بررسي وضعيت سلامت روان در معتادان تزريقي زندان کاشان در سال 86 (فاطمه سادات قريشي و همکاران)
بررسي ويژگي هاي روانشناختي و شخصيتي جوانان وابسته به مواد مخدر افيوني در شهر کاشان (فاطم

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment