پایان نامه درباره مواد مخدر، طلاق، سازمان ملل متحد

ه عصاريان و همکاران)
البته در شهرستان هاي ديگر پايان نامه هاي ديگري قابل ذکر است:
علل گرايش نوجوانان و جوانان به اعتياد به مواد مخدر در استان كرمان، که توسط آقاي غلامحسين كريم زاده فكاري صورت گرفته نام برد همچنين کتب مرتبط با اين تحقيق عبارتند از:
مطالعات مردم شناسانه در گرايش به مصرف مواد مخدر، جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، به قلم محمدرضا قنبري
پيشگيري شيوه‌هاي علمي و پيشگيري اوليه از اعتياد به مواد مخدر، به قلم سيدحسن اسعدي
اعتياد، انواع مواد، سبب شناسي، پيشگيري و درمان به قلم ساسان باوي
و بسياري کتب و مقالات حقوقي ديگر که در انتهاي اين پايان نامه تحت عنوان منابع و ماخذ گردآوري و استفاده گرديده است.
6- تعاريف مفاهيم جوان، نوجوان، مواد مخدر و راهکارهاي مقابله
الف) تعريف جواني:
جواني به زماني ميان کودکي و ميانسالي در زندگي هر فرد گفته مي شود. به طور تقريبي برابر است با سنين بين 20 تا 40 سالگي. درباره محدوده دوره سني جوانان هم در بين روانشناسان و هم در بين دستگاه هاي مسئول در کشور هاي مختلف ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد به عنوان نمونه در آفريقاي جنوبي 14 تا 35 سال، در استراليا 15 تا 25 سال و در مالزي 15 تا 40 سال اين دامنه را تشکيل مي دهد.
براساس رويکرد مذهبي جوان کسي است که دوران خردسالي را گذرانده و با بلوغ جسماني از برخي حقوق فطري و شرعي همانند حق تسلط بر اموال، ازدواج، طلاق، خريد و فروش و… برخوردار شده است که در دوران کودکي امکان تحقق آن وجود نداشته است.
شوراي عالي جوانان در کشور ما سن 15 تا 39 سال را رسما سن جواني تعيين کرده است.
ب) تعريف نوجواني:
نوجوان مرحله گذار رشد فيزيکي و رواني انسان است که ميان کودکي و جواني روي مي دهد. روانشناسان در زمينه تعريف نوجواني اتفاق نظر ندارند. اما به طور کلي مي توان گفت که نوجواني دوره اي است بين کودکي و بزرگسالي که طول مدت آن بر حسب فرهنگ ها و محيط هاي مختلف متفاوت است و حدودا از 11 تا 20 سالگي ادامه دارد. البته در کشور ما با توجه به تعيين سن 15 براي سن نوجواني از طرف شوراي عالي جوانان اين سن تا 15 سالگي ادامه خواهد داشت.
ج) تعريف مواد مخدر:
نامي عمومي براي انواع مختلفي از داروها و ترکيبات طبيعي و شيميايي است که اغلب به دليل احتمال ايجاد وابستگي به مصرف جزء مواد اعتيادآور طبقه بندي شده است.
الف: تعريف لغوي: مخدر واژه عربي از کلمه خدره به معناي ضعف، سستي، نرمي و ناتواني
ب: تعريف اصطلاحي: هر مواد خام يا ساخته شده که داراي عناصر تحريک کننده يا تسکين دهنده که در غير موارد طبي يا صنعتي به کار برده شود و مصرف آن باعث دگرگوني در سطح هوشياري مغز شود.
د) تعريف راهکارهاي مقابله:
راهکار به معني راهبرد و استراتژي آمده است. راهبرد مفهومي است که از عرصه نظامي نشأت گرفته و بعدا در ساير عرصه ها از جمله اقتصاد ،تجارت و به ويژه عرصه سياست و مملکت داري از کاربرد زيادي برخوردار شده است و به نقل و انتقال نيروها در پشت جبهه جنگ پيش از درگير شدن با دشمن راهبرد گفته مي شود. استراتژي به آوردن نيرو به صحنه اطلاق مي شود و به بيان ديگر طرح دراز مدتي است که براي نيل به يک هدف مشخص طراحي و تبيين گرديده است. مفهموم مقابله عبارت است از تلاش هايي که براي کنترل و اداره کردن موقعيت هاي خطرناک و استراس زا انجام مي شود.
فصل دوم:
بررسي مفهومي اعتياد، مواد مخدر و سوابق تاريخي
بررسي مفهومي اعتياد ،مواد مخدر و سوابق تاريخي
در راستاي انجام هر پژوهشي ممكن است واژه‌هاي متفاوتي به ذهن نگارنده متبادر شود كه معنا، مفهوم و شاخص‌هاي آنها را بخواهد مورد بررسي قرار دهد. كلمات و واژه‌هاي كليدي در واقع مبناي يك تحقيق را تشكيل مي‌دهند، چرا كه كليت مطالب و داده‌هايي كه جمع آوري مي‌شوند حول اين نكات مي‌باشند.
پس با توجه به موضوع هر كنكاش بايد عناوين و واژه‌هايي انتخاب شوند كه بتوان بر اساس آنها پايه‌هاي اصلي كار را بنا نمود. البته در پرداختن به مفاهيم بايد اين نكته مدنظر قرار گيرد كه مفاهيم به صورت كلي و مفيد بيان شوند تا هم اداي مطلب درست صورت گيرد و هم خواننده از خواندن تحقيق دچار خستگي و زدگي نشود.
گفتار اول ـ مفهوم اعتياد و عادت و مواد مخدر
اعتياد را به عادت كردن، خو گرفتن، و خود را وقف عادتي نكوهيده كردن معنا كرده اند; به عبارت ديگر تسليم به ماده مخدّر كه از نظر جسمي و يا اجتماعي زيان آور شمرده مي شود، اعتياد نام دارد.
در سال ???? سازمان ملل متحد تعريف زير را براي اعتياد به مواد مخدر ارائه كرد: “اعتياد به مواد مخدّر عبارت است از مسموميت تدريجي يا حادي كه به علت استعمال مداوم يك دارو اعم از طبيعي يا تركيبي ايجاد مي شود و به حال شخص و اجتماع زيان آور است.”
اگر نيم نگاهي به پيامدها و عوارض اعتياد به مواد مخدّر بيندازيم خواهيم ديد كه پيامدهاي اعتياد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادي، اجتماعي، رواني و جسمي در برمي گيرد. از مهم ترين عوارض جسمي اعتياد به مواد مخدّر مي توان به ناراحتي هاي عصبي، بي اشتهايي، اضطراب، ريزش مكرّر آب از بيني و چشم، ناراحتي عضلاني و فشار شديد در ستون فقرات، لاغر شدن و مانند آن اشاره كرد.
الف: مفهوم لغوي و اصطلاحي اعتياد
اعتياد3 در لغت يعني: عادت كردن، خو گرفتن4 .
عادت يعني : خوي ، كاري كه انسان به آن خو بگيرد و در وقت معين انجام بدهد5. به عبارت ديگر عادت شديد به هر دارو يا ماده‌اي كه براي بدن غير ضروري باشد و اختلالات بدني محسوس و غير قابل تحمل ايجاد نمايد و قطع آن موجب به هم ريختن نظم دروني باشد، اعتياد محسوب مي‌شود. به عقيده ابن سينا عادت نتيجه يك عمل در زمان‌هاي نزديك به هم است.ابن مسكويه عادت را حالتي در روان انسان مي‌داند كه او را بدون انديشه به سوي انجام عمل سوق مي‌دهد و به نظر فارابي اعتياد، مجموعه عادت، اعمال و اخلاق انساني را تشكيل مي‌دهد و آن چه اعمال انسان را تشكيل مي‌دهد يا در خور ستايش است و يا نكوهش و يا بي تفاوت.6
درطول قرن 18 ميلادي، دانشمندان اعتياد به مواد مخدر را يك نوع مسموميت تدريجي مي‌دانستند. در سال 1917 ميلادي دو پزشك اروپايي به نام‌هاي دكتر هميسلباچ و دكتر اسمال، اين تعريف را از اعتياد به مواد مخدر ارائه دادند. اعتياد به ترياك و داروهاي مشابه متضمن سه خصيصه قابل تميز و در عين حال مربوط به هم مي‌باشد و اين سه خصيصه از اين قرارند، تحمل دارويي، وابستگي جسماني و عادت.7
” عـادت ” و ” اعتــياد ” دو اصطلاح و عنواني هستندكه در افكار عمومي به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته ميشوند در صورتيـكه اختلاف كلي و اساسي با هم دارند.
در چين از قرنها پيش، كشت خشخاش و مصرف ترياك رايج و در بعضي از كشورهاي خاور دور و آسياي جنوبي نيز خشخاش و شاهدانه كشت مي‌شده است.
پس از ممنوعيت دخالت دولتها در خريد وفروش ترياك (1912) فقط بخشي از كمپاني هند شرقي انگليس تجارت مواد مخدر را ادامه داد و سازمان بزهكاري چند مليتي مافيا ابتكار عمل را به دست گرفت و از خاور دور و آسياي جنوبي كه مبدأ اصلي تهيه و صدور ترياك بود آن را به اقصي نقاط دنيا برد و ميليون ها نفر را به بلاي اعتياد مبتلا ساخت.
پس از جنگ جهاني دوم، تايلند، لائوس وبرمه ( ميانمار )مركز فعاليت مافيا گرديد و مناطق مذكور را ” مثلث طلائي ” ناميدند.
مناطق مذكور از مخوفترين نقاط دنيا است و تاكنون اجساد بسياري از خبرنگاران كه براي تهيه گزارش به مناطق مذكور رفته بودند پيدا شده است. دراين مناطق نيمي از ترياك و هروئين جهان تهيه مي‌گردد .
لابراتورها در جنگ ها مستقر و سال به سال برتعداد اعضاء باند مافيا افزوده ميگردد. فعاليت آنان مرموزتر وبغرنج تر مي‌شود و چندين ميليون نفر نيز دراين مناطق معتاد هستند.
مناطق زير كشت شاهدانه و خشخاش در تايلند در سال 1997 در حدود2000هكتار برآورد شده است. مقدار شاهدانه كه بطور عمده در بخشهاي شمال شرقي تايلند كشت مي‌شود در سال 1995 بين 200 الي 300 تن بوده است .
شهر بانكوك ( پايتخت تايلند ) كه بيش از دو ميليون نفر معتاد دارد يكي از مراكز مهم ساخت و توزيع هروئين، حشيش، امفته تامين و متافتامين در دنيا است. مقامات عالي رتبة تايلند با سازمان مافيا همكاري داشته و در عمده فروشي و صدور مواد مخدر به آمريكا و اروپا و ساير كشورها نقش مهمي را ايفاء مينمايند.
با اينكه روستائياني كه در مناطق دور از بانكوك زندگي مي‌كنند كمتر معتاد هستند ولي دركل جمعيت روستائي 70 درصد كشاورزان تايلندي معتاد به مواد مخدر مي‌باشند.
در سال 1949 كه انقلاب سوسياليستي چين به پيروزي رسيد در حدود 50 ميليون نفردر چين معتاد به مواد مخدر بوده اند. مائو رهبر انقلاب چين، مبارزة سخت و جدي برعليه گروه هاي سازمان يافته قاچاقچيان مواد مخدر را آغاز و ضربه هاي هولناك برمعتادين و قاچاقچيان و سوداگران وارد آورد در صورتي كه اكثر كشورهاي همجوار چين در قاچاق مواد مخدر فعاليت داشتند. از جمله چيانكاچك كه با انقلابيون چين مي جنگيد براي تأمين مخارج جنگ، مواد مخدر خريد و فروش مي‌كرد.
در جنگ ويتنام كه در 4 اوت 1964 آغاز و تا 27 ژانويه 1973 ادامه داشت آمريكا براي كمك به ويتنام جنوبي وارد جنگ شده بود سازمان مافيا با سازمان سيا (CIA) و ژنرالهاي آمريكائي براي معتاد نمودن جنگجويان ويتنام شمالي كه طرفدار كمونيستها بودند همكاري ميكردند ولي سربازان آمريكائي نيز از اين بليه در امان نماندن و پس از خاتمه جنگ، هزاران سرباز معتاد به آمريكا بازگشتند.
بند اول ـ سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در جهان
در مطالعه تاريخچه استعمال افيون مي‌بينيم كه بشر افيون را از سالهاي نخستين تاريخ مي‌شناخته و به نوعي استعمال مي‌كرده است. بر خلاف آنچه كه مشهور است، چيني‌ها اولين مردمي نبودند كه با ترياك آشنايي داشتند، گرچه حكما و دانشمندان چيني از ديرباز با خواص درماني ترياك آشنا بودند، ولي احتمالاً در قرن نهم يا دهم بود كه ترياك توسط اعراب به كشور چين معرفي شد.
نوشته‌هايي كه از تمدن سومريها باقي است، نشان مي‌دهد كه سومريان از كهن ترين اقوامي هستند كه نه تنها از ترياك استفاده مي‌كرده‌اند، بلكه نام (گياه شادي بخش) نيز به آن نهاده بودند كه هنوز به اين نام شايع است. در الواح گلي سومريان، پنج هزار سال قبل از ميلاد، در بين النهرين(عراق) نحوه تهيه شيره از بوته خشخاش ذكر شده و توصيه شده كه جمع آوري شيره صبح زود انجام شود. در اين الواح شيره ترياك، جيل20 ناميده شده كه به معناي لذت و خوشگذراني است.21
پلين رومي دانشمند طبيعي دان اولين سده ميلادي نيز مواد مخدر را مي‌شناختند و شيره فشرده گرد خشخاش را اپيون ناميده است. پزشكان آشوري نيز صدها سال پيش از ميلاد مسيح به خواص دارويي ترياك پي برده بودند. نوشته‌هاي باستاني نشان مي‌دهد كه ترياك در تمام دوره‌هاي تاريخ بابل، مصر، يونان و روم استعمال مي‌شده . (هومر) شاعر يوناني نخستين كسي است كه در نوشته‌هاي خود به گل خشخاش اشاره كرده و آن را جزء گل‌هاي زينتي باغ‌هاي روم در هشتصد سال قبل از ميلاد مي‌دانسته است. نهايتاً كشت خشخاش با اينكه در ممالك شرقي از جمله ايران، چين، هند، تركيه و ممالك اروپاي جنوبي به عمل مي‌آمده ولي اصل آن از مصر بوده است.
بند دوم ـ سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در ايران
اگر به فرهنگ‌هاي لغات از جمله عميد، نفيسي، معين، دهخدا و غيره نگاهي انداخته باشيد با واژه‌هاي (ترياك، ترياق يا درياق، افيون) مواجه مي‌شويد كه به معناي معجوني بوده كه اثر پادزهري داشته و يا شيره‌اي كه از كپسول نارس خشخاش بيرون مي‌آيد، عليرغم اينكه اين واژه‌ها، واژه‌هاي متعلق

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment