پایان نامه درباره مواد مخدر، خانواده ها، مصرف مواد

وسيله نجات خود تلقي كرده و براي رهائي از ناراحتي ها و فشارهاي رواني و عدم اعتماد به خويشتن و رفع هيجانات دروني در جستجوي پناه امن، به مواد مخدر و يامصرف داروهاي روان گردان پناه مي‌برند.
بند سوم:اختلال منش (رفتار غير عادي )
در زندگي روزمره به افرادي برميخوريم كه با وجود فراهم بودن همه شرايط و عوامل و امكانات، به علت عدم تكوين شخصيت، ظرفيت و قدرت پذيرش انطباق با ضوابط و معيارهاي اخلاقي، مباني مذهبي واجتماعي را نداشته و به آساني نمي‌توانند خود را با محيط سازش دهند ودچار اختلال احساسات عاطفي و غريزي بوده رفتا رغير عادي دارند .به علت غرور و خودخواهي از مصرف انواع مواد مخدر ابائي ندارند و سعي دارند ديگران را تحت تأثير و تلقين خويش قرار دهند با بي اعتياني به سرنوشت اشخاص، از بدبخت نمودن آنان بدون كمترين تأسف و تأثير خوشحال مي‌شوند و عمداً افراد راتشويق به مصرف مواد مخدر و توزيع آن مي‌نمايند.
جدول شماره 7- علل رواني گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در کاشان
گفتار چهارم: علل اجتماعي
بااينكه عوامل ارثي پايه اساسي و ضروري تكوين شخصيت فرد بوده و حدود تكامل جسمي و رواني را تعيين مي‌كند ولي استعداد و توانائي هر فرد براي تكامل جسمي و رواني پيوسته به وسيله نيروهاي موثر محيط طرح ريزي شده و شكل مييابد در افرادي كه ارث اثرات متشابه دارد اختلاف محيط سبب ايجاد خصائص، صفات، رفتار و كردار متفاوت مي‌شود . هر ميحطي از نظردارا بودن موقعيتهاي خاص ،در تكامل و رشد شخصيت موثر است عوامل مهم اجتماعي كه در اعتياد به مواد مخدر موثرند عبارتند از :
بند اول: محيط خانواده
محيط خانواده محيطي است كه فرد در آنجا رشد خود را آغاز مي‌كند. در سنين اوليه زندگي با اينكه كودك هنوز راه نمي رود و حرف نمي زند اما تمام حركات اطرافيان خود را تقليد و رفتار واعمال آنان در ضمير او حك و شخصيت طفل پي ريزي مي‌گردد وضع محيط خانوادگي رابطه مستقيم با اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان و ساير مواد را دارد. بر اساس آمار و تحقيقاتي که در سطح شهرستان کاشان صورت گرفت نيز اين موارد به شرح ذيل مي باشد.
جدول شماره 8- درصد نمونه هاي تحت بررسي بر اساس رابطه پدر و مادر با يکديگر
درصد نمونه هاي تحت بررسي حاکي است که 43درصد نمونه يعني حدود 26 نفر در خانواده هايي که رابطه بين پدر و مادر معمولي بوده گرايش به مواد مخدر داشته اند.البته اينکه به چه رابطه اي معمولي گفته مي شود بايد توجه شود.گاهي افراد قدرت بيان روابط بين افراد را ندارند. يا ميزان آگاهي آنها از نظر علمي به حدي نيست که قدرت شناسايي روابط افراد را داشته باشند. لذا آمار فوق چندان منطقي به نظر نمي رسد. به نظر ميرسد رابطه معمولي بايد براي فرد توضيح داده شود و بعد اظهار نظر فرد اخذ گردد. از طرف ديگرروابط زنا شويي خانواده که نقش مهمي در روابط آنها دارد براي افراد جامعه آماري پوشيده است. به نظر مي رسد که در بررسي گرايش جوانان و نوجوانان به اعتياد بايد روابط زوجين را از خود والدين جويا شد و سپس توجيه روابط از لحاظ علمي بررسي وسپس آمار گيري نمود در نمونه خانواده هاي داراي اختلاف والدين با يکديگر در درجه بد با 32% قرار دارد که حدود 19 نفر را شامل مي شود و بعد خانواده هاي داراي روابط عالي و خوب با 18% و سپس افراد معتاد داراي پدر و مادر فوت شده با تأثير 7% قرار دارد.
الف ) تشنج در خانواده :
نفاق ،‌ناسازگاري مشاجره دائمي پدر و مادر و اطرافيان، آثار شوم در افراد خانواده دارد. به علت عدم آرامش دروني، افراد مذكور به كار وتحصيل بي علاقه شده ثبات ندارند ،ابتداء به مصرف سيگار وبعد به مواد مخدر پناه مي‌برند كه براي چند لحظه كه شده غم و اندوه دروني خود را فرموش نمايند.
ب ) كمبود محبت :
موجب نفرت وانزجار از افراد خانواده شده سبب عدم اعتماد به نفس و بي ثباتي و تشويش دروني مي‌گردد.
اطفال، طرد شدن را تحقير تعبير نموده احساس تنهائي مي‌كند و براي جبران تنهائي، از خانه فرار و به ديگران پناه ميبرند و به آساني مصرف مواد مخدر را مي پذيرند.
ج) روابط عاطفي :
مهر و محبت، همدلي و همدردي، صلح و صفا در محيط خانواده كه از عوامل بسيار مهم در پيشگيري از اعتياد به ممناد مخدر است سبب رضايت خاطر و دلگرمي و پشتكار افراد خانواده شده ودر قبال فشارهاي رواني مخصوصاً فشارهاي ناشي از ضيق معشيت و تهي دستي، صبرو حوصله ومقاومت را افزايش مي‌دهد.
د) زياده روي در محبت :
سهل انگاري در امر ونهي ازنيك بد و اغماض بي مورد و عدم تنبيه در موقع لزوم طفل را خودخواه و پرمدعا مي‌كند و مي خواهد كه هم در اطاعت و خدمت او باشند پس از بلوغ نيز به رعايت نظم و انضباط، قوانين ومقررات بي اعتناء است.
هـ ) تأثير رفتار و كردار والدين :
اعتياد پدر ومادر يا هردو به مواد مخدر ،منازعات و مشاجراتي كه ناشي از اعتياد بروز مي‌كند و همچنين وضع غم انگيز اسفناك معتادي در خانواده، اثرات وخيم در روحية اطفال باقي گذاشته سبب اختلال عاطفي و رواني مي‌شود. آنان نيز استعمال مواد مخدر يا داروهاي روان گردان را بدون اطلاع از عواقب وخيم آن شرع مي‌كنند.
و ) اعتياد مسر :
هر فردي با رضايت و رغبت زوج يا زوجه خود را انتخاب و با آغاز زندگي مشترك خانواده شخصي را كه به منزلة سلول اجتماع است تشكيل مي‌دهد. ازدواج از نظر عاطفي به هر يك از زوجين آرامش دروني و ثبات بخشيده قدرت مقاومت رادر برابر ناملايمات و مشكلات زندگي افزايش مي‌دهد. جوانان مجرد بيش از افراد متأهل معتاد مي‌شوند .
در نمونه آماري شهر کاشان مشخص گرديد هرگاه محيط خانواده شخصي به علل عدم سازش ناسازگاري واختلاف سليقه زن ياشوهر متشنج شود فرزندان براي فرار ازرنج و عذاب روحي به داروهاي آرام بخش و يا مواد مخدر پناه مي‌برند .
جدول شماره 9- درصد نمونه هاي تحت بررسي براساس رابطه پدر و مادر با معتادين در شهرستان کاشان
بررسي نمودارهاي بدست آمده از تحقيق در مورد رابطه پدر و مادر با فرزند معتاد حاکي است که هرچه رابطه ضعيف و خشونت آميز باشد درصد احتمال گرايش فرزند به اعتياد بالا خواهد رفت در واقع فرد بعد از فرار از خانواده و به علت بدست نياوردن روابط عاطفي و محبت آميز خانواده گريز شده و به سوي ناهنجاري هاي اجتماعي کشانده مي شوند اين رابطه برعکس نيز در نمودار ثابت شده است. روابط عادي و محبت آميز باعث خواهد شد که فرد مشکلات خود را در خانواده مطرح و حل نمايد و گرايش به گروه همسالان معتاد پيدا نخواهد کرد. در نمونه آماري رابطه پدر و مادر در 42% از افراد ضعيف بوده است يعني 25 نفر از 60 نفر و 31% آنها معادل 18 نفر رابطه خشونت آميز با فرزند داشته اند. 15% رابطه خوب و عادي و در 12% روابط عاطفي بين والدين و فرد عادي بوده است.
بند دوم: محيط تحصيلي
مدرسه اولين محيط اجتماعي است كه اطفال بعد از محيط خانوادگي در آن با زندگي دسته جمعي كه از گروه هاي مختلف مذهبي، نژادي، منطقه اي و طبقات اجتماعي تشكيل شده آشنا ميگردند با تماس با همكلاسان خود و ساير دانش آموزان، طرز معاشرت در زندگي و انطباق با محيط اجماعي را مي آموزند و در ضمن از مربيان خود‌. به منزلة پدر و مادر انتظار مهر و محبت هدايت و راهنمايي را دادند. آموزش در محيط تحصيلي توأم با تجربياتي كه اطفال از محيط خانواده دارند سبب تكامل شخصيت آنان مي‌گردد .
هرگاه مربيان به احساسات عاطفي، نزاها، تربيت اجتماعي و اخلاقي و مذهبي توجه نداشته باشند دانش آموزان نيز براي ادامه تحصيل از لحاظ جسمي و رواني و روابط خانوادگي بامسائلي روبرو شوند احساس تنهائي كرده از تحصيل منزجر مي شوند و با تقليد ازدوستان معتاد و يا براي ابراز جسارت، ارزيابي قدرت و خودنمائي با كشيدن سيگار اعتياد را آغاز و بعد به حشيش وهروئين معتاد شده و ترك تحصيل مي‌كنند .
بند سوم: دوستان
تفريح يكي از حوائج ضروري بشري است كه سبب رفع خستگي و آرامش رواني مي‌شود و بايستي امكانات تفريحات سالم مخصوصاً ورزش براي پر كردن اوقات فراغت تمام افراد فراهم گردد.
هرگاه وسايل تفريحات سالم در دسترس تمام افراد مخصوصاً اطفال و جوانان قرار نيرد آنان براي وقت گذراني و پر كردن اوقات فراغت با دوستان خوددور هم جمع شده و براي تفريح و خوشگذراني به انواع مواد مخدر رو مي آورند. بعد از محيط خانواده، معاشرت با دوستان نابات از عوامل مهم اعتياد بشمار مي رود.
بند چهارم: شغل
هر فردي با توجه به آمال و آرزوها واهدافي كه دارد وي بالاجبار براي رفع حوائج زندگي روزمره، شغلي را براي خود انتخاب مي‌كند. گاهي افراد از روي استيصال وبراي امرار معاش به كاري كه با قدرت جسمي، وضع رواني، ذوق و استعداد مهارت آنان مطابقت ندارد اشتغال مي ورزند. عدم رضايت باطني از شغل. سبب ناراحتي رواني وعدم ثبات مي‌شود. كار يكنواخت، سروصدا در محيط كار، كاردر شب، كارهاي طاقت فرسا كه سبب خستگي مفرط جسمي مي‌گردند. طرز رفتار كارفرما‌. مافوق و همكاراندر محيط كار اثرات بسيار ناگوار در افراد شاغل دارد . افراد مذكور براي رفع خستگي جسمي و ارامش دروني به مصرف داروهاي آرام بخش و خواب آور سيگار و انواع مختلف مواد مخدر معتاد مي‌شوند .اعتياد همكاران نيز در تشويق به اعتياد نقش بسزائي را ايفاء مي‌نمايد .
در جامعه آماري ذيل مشاهده ميگردد که در شهرستان کاشان بيشتر مبتلايان به مواد مخدر بيکار و يا داراي شغل آزاد مي باشند.
جدول شماره 10- درصد نمونه هاي تحت بررسي بر اساس وضعيت شغلي
بررسي نمونه هاي تحت بررسي بر اساس وضعيت شغلي بيانگر اين موضوع استکه افرادي که فاقد شغل يا بيکار باشند بيشترين افرادي هستند که در معرض گرايش به مصرف مواد مخدر قرار خواهند گرفت.داشتن شغل حد اقل مدت زماني از وقت افراد را اشغال خواهد کرد وپس از فعاليت روزانه استراحت نياز خواهد بود.لذا فرد علاوه بر داشتن برنامه منطقي روزانه وقت اضافه براي پرداختن به امور غير ضروري نخواهد داشت. در جدول فوق 34% جامعه آماري بيکار بوده اند يعني معادل 21 نفر. افراد داراي شغل آزاد در رتبه دوم گرايش قرار گرفته اند يعني معادل 30% برابر با 20 نفر از نمونه آماري، 16% افراد کارگر، 6% دانشجو، 5% کشاورز، 3% کارمند و 3% مشاغل ديگر، 2% محصل و 1% بازنشستگان بوده اند. در اين رابطه بايد توجه کرد که در زمينه پيشگيري از گرايش به اعتياد عواملي که موجب افزايش بيکاري مي گردد را کنترل نمود اگر فرد نتواند شغل مناسب پيدا کند داراي وقت اضافه خواهد بود که بيشتر در بيرون از منزل گذرانده خواهد شد و کافي است که در اين اوقات با افراد مرتبط با جرائم مربوط به مواد مخدر برخورد داشته باشد تا با اين جرايم آشنايي پيدا کند و اگر داراي يکي از خصوصيات علل فردي يا فرهنگي يا رواني اعتياد باشد مستعد براي گرايش به يکي از جرايم مربوط به مواد مخدر خواهد بود.
جدول شماره 11- علل اجتماعي گرايش جوانان و نوجوانان کاشان در اعتياد به مواد مخدر
گفتار پنجم : علل جغرافيايي
اوضاح واحوال و موقعيت جغرافيائي هر كشو و حتي هر منطقه در اعتياد و نوع متفاوت است. ساكنين شهرها وروستاهائي كه در مسير عبور مواد مخدر هستند به علت سهولت دسترسي به مواد مخدر و همكاري با قاچاقچيان بيشتر در خطر اعتياد قرار دارند. اهم علل جغرافيايي در اعتياد به شرح زير است :
الف: رشد جمعيت
افزايش بي رويه جمعيت که يکي از مسايل حاد اجتماعي مي باشد، آينده بشر مخصوصا نوجوانان و جوانان را تهديد مي کند. جوانان در پيشرفت و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وسياسي هر کشور نقش به سزايي را ايفاء مي نمايد لکن با رشد

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment