پایان نامه بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده علوم مالی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر انواری رستمی

 

استاد مشاور:

دکتر خسرو منطقی

 

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول :(کلیات تحقیق)

1-1.مقدمه: 2

1-2.بیان مساله. 3

1-3.ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4.اهداف تحقیق.. 5

1-5.قلمرو تحقیق.. 5

1-5-1.قلمرو زمانی.. 5

1-5-2.قلمرو مکانی.. 6

1-5-3.جامعه و نمونه آماری.. 6

1-6.فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-1.متغیر های تحقیق.. 7

1-7.روش تحقیق.. 7

1-7-1.روش گردآوری داده ها 7

1-7-2.روش تجزیه و تحلیل داده ها 8

1-8.محدودیت های تحقیق.. 8

1-9.تعریف واژگان کلیدی.. 8

1-10.ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم:(مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق)

2-1.مقدمه: 11

2-2.مدل های پیش بینی بازده سهام. 11

2-3.مبانی نظری متغیر های پژوهش…. 23

2-4.پیشینه پژوهش…. 29

فصل سوم:(روش اجرای تحقیق)

3-1: مقدمه. 37

3-2: فرآیند انجام تحقیق: 37

3-3.اهداف تحقیق.. 38

3-4.فرضیه های تحقیق.. 38

3-5.تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق.. 38

3-7. روش گردآوری اطلاعات.. 40

3-8.قلمرو تحقیق.. 40

3-9.جامعه و نمونه آماری.. 41

3-10.متغیر های تحقیق.. 42

3-11. مفاهیم بکارگرفته شده در تحقیق.. 42

3-11-1. ضریب همبستگی پیرسون: 42

3-11-2. نرمال بودن: 43

3-11-3. مانایی متغیر ها: 44

فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل آماری)

4-1.مقدمه. 48

4-2.فرضیات تحقیق.. 48

4-3. تحلیل دموگرافیک نمونه های تحقیق.. 49

4-4) شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق.. 50

4-5) آزمون فرضیات تحقیق.. 53

4-5-2)آزمون مانایی متغیرها 54

4-5-2-1)آزمون مانایی چولگی بازده سهام. 55

4-5-2-2) بررسی مانایی ارزش دفتری به ارزش بازار 56

4-6. تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های تحقیق.. 57

فصل پنجم:(نتیجه گیری و پیشنهادات)

5-1)مقدمه: 66

5-2)تحلیل بر اساس مبانی نظری، سوال ها وفرضیه های تحقیق.. 66

5-3) محدودیت های تحقیق.. 68

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 69

منابع و مآخذ. 70

 

فهرست جداول :

نمودار4-1)پراکنش متغیر های چولگی و ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سهام. 50

نگاره4-1) آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 51

نگاره 4-2)آمار توصیفی متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار 52

نمودار4-2)نمودار توصیفی ارزش دفتری به ارزش بازار سهام. 52

نگاره 4-4)آمار توصیفی متغیر بازده 53

نمودار4-3)نمودار توصیفی متغیر بازده 53

نگاره4-5)آمار توصیفی متغیر اندازه شرکت… 54

نمودار4-4)نمودار توصیفی متغیر اندازه شرکت… 54

نگاره4-6)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته. 55

نگاره4-7)آزمون مانایی چولگی بازده سهام. 56

نگاره 4-8)آزمون مانایی ارزش دفتری به ارزش بازار 57

نگاره4-9)همبستگی پیرسون بین متغیرهای BM،بازده سهام،اندازه و چولگی سهام. 59

نگاره 4-10)چولگی بازده سهام شرکت ها در پرتفوی هایی با BM متفاوت.. 62

نگاره4-11)همبستگی بین سهام های با ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و چولگی شان.. 62

نگاره 4-12)همبستگی بین سهام های با ارزش دفتری به ارزش بازار متوسط و چولگی شان.. 63

نگاره4-13)همبستگی بین سهام های با ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و چولگی شان.. 64

 

 

چکیده :

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تمایل سرمایه­گذاران بر تکیه به چولگی و تجزیه و تحلیل تفاوت میان نمودار چولگی بازده سهام­های مختلف است که می تواند معیاری برای ترجیحات سرمایه­گذاری آن­ها باشد. نمونه مورد استفاده در این مطالعه، مشتمل بر 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 است و برای آزمون فرضیه­ها از نرم افزارهای SPSS و EViews استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همبستگی معکوس و نیمه قوی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهام وجود دارد. ضمناً سهام­های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین در مقایسه با سهام­های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، چولگی مثبت بیشتر و یا چولگی منفی کمتری دارند و هرچه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام کمتر می شود، چولگی بازده سهام مثبت­تر می­گردد.

 

واژگان کلیدی: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، چولگی بازده سهام، بورس اوراق  بهادار  تهران

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment