پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : روان شناسی (MA)

گرایش : بالینی

 

موضوع:

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2 بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6
1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4-1 هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-2 اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5 فرضیه­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها ………………………………………………………………………………….
1-6-1 شیوه­های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………………….. 8
فصل دوم :  مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-2 تاریخچه مصرف مواد مخدر ……………………………………………………………………………………………. 10
2-2-1 نگاهی گذار به تاریخچه اعتیاد در جهان ……………………………………………………………………….. 10
2-2-2 تاریخچه مواد مخدر در ایران ………………………………………………………………………………………. 12
2-3 تعریف مواد مخدرو تقسیم آن …………………………………………………………………………………………. 13
2-3-1 تقسیمات مواد مخدر ………………………………………………………………………………………………….. 13
2-4 اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-4-1 علل گرایش به اعتیاد …………………………………………………………………………………………………. 15
2-5 ویژگی های اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-6 سبب شناسی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………… 22
2-7 واکنشهای اجتماعی در برابر اعتیاد …………………………………………………………………………………… 26
2-8 نظریه‌های مورد استفاده در امر پیشگیری …………………………………………………………………………… 29
2-8-1 نظریه بی‌هنجاری ……………………………………………………………………………………………………….. 29
2-8-2 نظریه انزواطلبی مرتون ……………………………………………………………………………………………….. 29
2-8-3 نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………………………………………. 30
2-8-4 نظریه انتقال فرهنگی ………………………………………………………………………………………………….. 30
2-8-5 نظریه تعهد به رسوم، قواعد و تعلق اجتماعی ………………………………………………………………… 31
2-8-6 نظریه کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………. 31
2-8-7 نظریه الگوی رشد اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 32
2-9 آسیب های سوء مصرف مواد مخدر …………………………………………………………………………………. 32
2-10 عوامل تأثیرگزار در پیشگیری از مواد مخدر …………………………………………………………………….. 33
2-11 تاریخچه شیوه‌های فرزند پروری …………………………………………………………………………………… 34
2-11-1  اهمیت شیوه‌های فرزند پروری ………………………………………………………………………………… 36
2-11-2 تعامل والدین- فرزند ……………………………………………………………………………………………… 37
2-12 شخصیت و روابط والدین با فرزندان ……………………………………………………………………………… 40
2-13 انواع شیوه های فرزندپروری ………………………………………………………………………………………… 41
2-13-1. شیوه فرزند پروری مقتدرانه …………………………………………………………………………………….. 42
2-13-2. شیوه فرزند پروری مستبدانه ……………………………………………………………………………………. 43
2-13-3. شیوه فرزند پروری سهل گیرانه ………………………………………………………………………………… 44
2-14 نگرش های فرزندپروری …………………………………………………………………………………….. 44
2-14-1  اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن ……………………………………………………………….. 45
2-14-2  طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری ……………………………………………………………………….. 49
2-15  فرهنگ و فرزندپروری ………………………………………………………………………………………………. 50
2-16  نظریه های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………… 51
2-16-1  نظریه بامریند………………………………………………………………………………………………………… 52
2-16-2 نظریه» اریکسون …………………………………………………………………………………………………….. 59
2-16-3 الگوی زیگلمن ………………………………………………………………………………………………………. 59
2-17 مروری بر مطالعات انجام شده  …………………………………………………………………………………….. 62
2-17-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………….. 62

2-17-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………….

63
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 روش و نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 66
3-2 روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 66
3-2-1  جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………. 66
3-2-2 روش و طرح نمونه گیری و نمونه پژوهش ……………………………………………………………. 66
3-3- ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 67
3-3-1 پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامیرند ……………………………………………………………… 67
3-3-2 پرسشنامه گرایش به مواد مخدر ………………………………………………………………………….. 67
3-4 متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………… 68
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 68
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
4-2 مشخصات جمعیتی ……………………………………………………………………………………………………….. 70
4-3 اطلاعات توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………. 72
4-4- یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………………… 73
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
5-2-  یافته های تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………. 78
5-3- بحث و نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………… 85
5-4- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 86
5-5- پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 87
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 96

 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه­های فرزند پروری  با گرایش به مواد مخدر دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس انجام گردید. روش تحقیق توصیفی (همبستگی) طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به صورت در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه­ های شیوه‌های فرزندپروری بامریند و گرایش به مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان اعضای نمونه تکمیل شد. داده‌های پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون)،استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل می باشند:

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سبک فرزندپروری آزاد گذاری و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد (01/0>P ، 350n= ، 702/0r=)، همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری استبدادی و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد(01/0>P ، 350n= ، 674/0r=). همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری اقتدارمنطقی و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه منفی معناداری به لحاظ آماری وجود دارد(01/0>P ، 350n= ، 76/0-r= ). نتایج رگرسیون نشان داد که شیوه­های فرزندپروری اقتدار منطقی خانواده­ها با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه­ی منفی برابر با 769/0- وجود دارد. نتایج مدل رگرسیونی نیز نشان داد که شیوه های فرزندپروری خانواده ها توانسته 4% از واریانس گرایش به مواد مخدر را پیش­بینی نماید(001>P، 04/0=Adjusted R، 225/0=R).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شیوه­های فرزندپروری والدین، به طور معناداری گرایش به مواد مخدر دانشجویان را تبیین می­نمایند و شیوه­های فرزندپروری استبدادی و آزاد گذاری رابطه­ی منفی و معناداری با گرایش به مواد مخدر دانشجویان دارند، در حالی که شیوه فرزندپروری اقتدارمنطقی رابطه­ی منفی و معناداری با گرایش دانشجویان به مواد مخدر دارد.

واژه های کلیدی گرایش به مواد مخدر ، شیوه های فرزندپروری .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment