پایان نامه بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان-دانلود رایگان

فصل سوم

             روش پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم ←  روش پژوهش

روش پژوهش : روش تحقیق حاضر توصیفی است و از نوع همبستگي مي باشد.

تعريف همبستگي.  همبستگی عبارت است از رابطه دو متغییر.همبستگی بین متغییرها را می توان با استفاده از نمودار پراکندگی نمایش داد. ارزش مقداری رابطه بین دو متغییر را با ضریب همبستگی  نشان می دهند. ضریب همبستگی دارای دامنه ای بین 1-  تا 1+ است

جامعه آماری :کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که در نیم سال تحصیلی 90-1389 در حال تحصیل هستند.

نمونه آماری: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورتربت جام  که در نیم سال تحصیلی 90-1389 در حال تحصیل هستند.

روش نمونه گیری : در این پژوهش که تعداد 80 دانشجو که (زن – 48) و (مرد – 32) تا می باشند از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند.

 

ابزار پژوهش :

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل : پرسشنامه اختلالات روانی SCI- 90 – R  و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40  می باشد.

معرفي ابزار پژوهش

پرسشنامه SCL-90-R

1 پرسشنامه SCL-90-R يكي از پراستفاده ترين ابزارهاي تشخيصي روانپزشكي است. پرسشنامه شامل 90 سوال براي ارزشيابي علائم رواني است كه با استفاده از آن مي توان افراد سالم را از افراد بيمار تشخيص داد. اين پرسشنامه توسط دراگوتيس و همكارانش در سال 1973 معرفي شد و براساس تجربيات باليني تحليل هاي     روان سنجي، مورد تجديدنظر قرار گرفته و فرم نهايي آن درسال 1976 تهيه گرديد. در ايران مطالعات زيادي براي هنجاريابي آن انجام شده است.

پاسخ هاي ارائه شده به هريك از موارد آزمون در يك مقياس 5 درجه اي ازميزان ناراحتي كه از (هيچ) تا (به شدت) مي باشد، مشخص مي شود. 90 ماده اين آزمون 9 بعد مختلف شكايات جسماني، وسواس و اجبار، حساسيت در روابط متقابل، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، ترس مرخصي، افكار پانوئيدي، و روان پريشي را در بر مي گيرد. نمره گذاري و تفسير آزمون براساس سه شاخص ضريب كلي علائم مرخصي، معيار ضريب ناراحتي و جمع علائم مرضي به دست مي آيد.

سوالات اضافي

در اين ازمون 7 سوال وجود دارد كه تحت هيچ يك از ابعاد 9 گانه رتبه بندي نشده اند. اين سوالات ازنظر باليني داراي اهميت بوده و به شاخص هاي كلي آزمون كمك مي كنند و تمايل براين است كه بطور تجمعي استفاده شوند. چنانچه يك نمره افسردگي بالا همراه با زود بيدار شدن از خواب و بي اشتهايي ممكن است در مقايسه با يك نمره مشابه به وي علائم ذكر شده فوق تعبير متفاوتي داشته باشد. اين سوالات به عنوان يكي از ابعاد آزمون نمره گذاري نمي شوند، اما به نمرات ضريب كلي ناراحتي اضافه مي گردند.

سوالات اضافي عبارتند از:

شماره سوال                    علامت

19                   بي اشتهايي

60                   زياد خوردن

59                   فكر زياد راجع به مرگ و مردن

44                   ديرخوابيدن (مشكل در به خواب رفتن)

64                   زود بيدار شدن از خواب

66                   بدخوابي (بيدار شدن هاي مكرر در هنگام خواب)

89                   احساس گناه و تقصير داشتن

سه شاخص كلي ناراحتي نيز در اين آزمون وجود دارد كه هركدام با نمره اي ميزان شدت مشكل رواني فرد را از نظر آسيب شناسي مغزي نشان مي دهند:

  1. ضريب كلي علائم مرضي (GSI)[1] : بهترين نشانه سطحي و يا عمقي بودن يك ناراحتي درحال حاضر مي باشد و بايد در بيشتر مواردي كه به يك سنجش خلاصه، احتياج داريم از آن استفاده كنيم. همچنين اطلاعاتي در مورد تعداد و شدت ناراحتي ناشي از آن را بدست مي دهد.
  2. جمع علائم مرضي (PST) [2] : به طور ساده شمارش تعداد علائمي است كه بيمار به صورت مثبت گزارش مي دهد. يعني آنهايي كه خود بيمار به دارابودن آن تاحدي ادغان دارد.
  3. معيار ضريب ناراحتي (PSDI) [3] : يك سنجش خالص از شدت ناراحتي يعني يك سنجش اصلاح شده براي تعداد علائم است. عمل آن بيشتر مانند يك سنجش پاسخ در جهت ابلاغ اين كه آيا بيمار افسرده علائم خود را در فرم گزارش از خود بيشتر يا كمتر ارائه داده است يا خير؟

پايايي آزمون:

سنجش پايايي ابعاد 9 گانه اين ازمون از دو روش محاسبه پايايي به روش آزمون مجدد صورت گرفته است. براي محاسبه ثبات دروني آزمون كه بروي 219 نفر داوطلب در ايالات متحده در جهت سنجش ثبات و يكنواختي سوالات انجام گرديده از ضرايب آلفا و كودور ريچاردسون 20 استفاده شد. نتايج تمام ضرائب بدست آمده براي 9 بُعد، كاملاً رضايتبخش بوده است. بيشترين همبستگي مربوط به بعد افسردگي با 9% و كمتري آنها روان پريشي با 77% بوده است.

پایایی آزمون مجدد ثبات آزمون را در طول زمان می سنجد  بروی 94 بیمار روانی نامتجانس و پس از یک هفته ارزیابی اولیه صورت گرفت. اکثر ضرایب دارای همبستگی بالا بین 78% تا 9% بوده اند. (ناتالی, 1970, به نقل از نعمت, 1378).

مرعشی (1375) ضریب پایایی همه ابعاد این آزمون را به روش نصف کردن 80% تا 93% و به روش آلفای کرونباخ بین 80% تا 93% گزارش کرده است, همچنین رضاپور (1376) با استفاده از روش بازآزمایی ضریب پایایی ابعاد را بین 68% تا 81% محاسبه نموده است. همینطور موسوی (1377) با روش نصف کردن پایایی این آزمون را برای ابعاد مختلف بین 64% تا 89% و با روش آلفای کرونباخ بین 57% تا 85% گزارش کرده اند (نعمت، 1387).

شیوه اجرا و نمره گذاری

این  پرسشنامه می تواند به وسیله یک روان شناس یا مصاحبه  کننده بالینی اجرای گردد . مدت زمان لازم برای اجرا حدود 12تا 15 دقیقه است. ولی افراد دقیق ممکن است ان را در 30دقیقه ویا بیشتر تکمیل نمایند. این ازمون حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرار می دهد.

نمره گذاری این ازمون بسیار ساده است .وشامل یک عملیات ساده ریاضی یعنی جمع زدن وتقسیم تا دو رقم اعشاری می باشد .به هر یک از سوال ها بسته به پاسخ داده شده از صفر تا 4نمره تعلق می گیرد.

برای نمره گذاری ابعاد 9گانه ابتدا نمره به دست امده از هر بعد را محاسبه نموده وبر تعداد سوال های ان بعد تقسیم می نماییم.برای مثال در مورد شکایت های جسمانی که ازمودنی می تواند نمره ای از صفر تا 48 کسب کند . نمره به دست امده را بر تعداد سوال ها یعنی 12تقسیم می نماییم.نمره به دست امده از بعد اضطراب را بر 10تقسیم نموده وبه این ترتیب در مورد 9بعد دیگر این عمل اجرا می شود.نتیجه را باید تا دو رقم اعشار گزارش نمود

 

 

 

 

 

. پرسشنامه سبك هاي دفاعي (DSQ)

در طول سالها، مقياس هاي مختلفي براي بررسي مكانيسم هاي دفاعي ساخته شده است. يكي از جديدترين اين مقياس ها ابزار DSQ [4]است كه بعد از بازبيني هاي فراوان و تحليل هاي مختلف در فرم نهايي آن سه سبك دفاعي با 28 سوال شامل 14 مكانيزم دفاعي مورد بررسي قرار مي گيرند. اين سه سبك دفاعي شامل موارد زير هستند:

1- سبك تحريف كننده تصوير [5] : شامل مكانيزم هاي شكايت همراه با عدم پذيرش حمايت، دوپاره سازي خود، دوپارهسازي ديگران، فرافكني، تعيين هويت انعكاسي.

2- سبك نظم دهي هيجاني[6] : شامل مكانيزم هاي عقلاني سازي، تفرق، انزوا، فانتزي.

3- سبك سازگارا [7] : شامل ابزار موجود، پيشاپيش گري، والايي گرايي و شوخ طبعي.

در مقايسه با مقياس هاي قبلي، سبك تحريف تصوير با سبك ناپخته در طبقه بندي اندروز (1993) منطبق است، سبك نظم دهي هيجاني بيشتر در افراد سالم ديده مي شود و براي تفكيك افراد بيمار از افراد سالم يا پيشگيري روند درمان مناسب است و سبك سازگار با مكانيزم هاي پخته در تعريف اندروز همخواني دارد (تايگسن[8] ، دارپيو، تريجزبورگ [9] و همكاران 2005 به نقل از مهديزاده، 1387).

اين پرسشنامه توسط «تريجز بورگ و همكاران» (2005) ساخته شده است. پرسشنامه سبك هاي دفاعي DSQ رفتار دفاعي را بوسيله ارزيابي تجربي، مشتقات هشيار مكانيسم هاي دفاعي در زندگي روزمره مورد سنجش قرار مي دهد (باند 2004). مبناي ساخت اين پرسشنامه براساس الگوي سلسله مراتبي دفاع هات و نسخه 40 سوالي آن توسط آندروز و همكاران درسال 1993 تدوين گرديد كه 20 مكانيسم دفاعي را در سه سطح رشديافته،      روان آزرده و رشد نايافته مورد ارزيابي قرار مي داد. پرسشنامه سبك هاي دفاعي (40- DSQ) در         پژوهش هاي بسياري مورد استفاده قرار گرفته و همچنين در كشورهايي چون ژاپن، چين، فرانسه و پرتقال ترجمه شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است كه در غالب اين مطالعات اعتبار و روايي مناسبي داشته است (حيدري نسب، 1385).

پايايي و اعتبار آزمون

پرسشنامه سبك هاي دفاعي (40- DSQ) در ايران توسط حيدري نسب (1385) مورد بررسي و هنجاريابي قرار گرفته است. يافته هاي مربوط به اعتبار مشخص كرد كه نسخه ايراني پرسشنامه همانند نسخه اصلي از اعتبار مطلوبي برخوردار است. اعتبار اين پرسشنامه نيز ازطريق روش بازآزمايي و محاسبه آلفاي كرونباخ ارزيابي شده است. ضريب آلفا در گروه هاي موردمطالعه به تفكيك در دانش آموزان و دانشجويان و جنس گروه         نمونه گيري و نيز مكانيسم هاي دفاعي بررسي شد. بالاترين آلفاي كلي در مردان دانشجو (81%) و پائين ترين آلفاي كل در زنان دانش آموز (69%) مشاهده شد. در مكانيسم هاي دفاعي، بالاترين آلفا مربوط به سبك رشد نايافته (72%) و كمترين مربوط به سبك روان آزرده وار مربوط مي شد. همه همبستگي هاي مربوط به دوبار اجراي پرسشنامه در گروه هاي مورد مطالعه در مقايسه با مقادير بحراني معنادار بودند، براساس اين يافته ها مشخص گرديد پرسشنامه سبك هاي دفاعي در گروه هاي مورد مطالعه از اعتبار نسبي مناسبي برخوردار است (حيدري نسب، 1385).

 

[1] . Global severity index

[2] . Positive symptom total

[3] . Positive symptom distress index

[4] . Defense Style Questionair

[5] . Image disordering

[6] . Emotion regulation

[7] . Adoptive

[8] . Thygesen

[9] . Trigsburg, R.W

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment