پایان نامه با کلید واژه های Technology، بیمارستان، داده کاوی

MSE
MAE
MAPE
RMSE
R2
MLP
170.07
10.45
0.78
12.30
0.82
AdaBoost.R
87.5
8.3
0.62
8.95
0.90
BAGTREE
89.64
8.31
0.63
9.12
0.896
SVR
132.48
11.04
0.76
11.69
0.84
LR
79.78
8.27
0.56
8.73
0.91
LSSVR
87.41
8.15
0. 51
7.67
0. 898
شکل 5-12 و 5-13 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده را توسط الگوریتم LR و SVR برای Vialdigoxin نشان میدهد.
شکل 5-12. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LR بر روی داده های
Vialdigoxin
شکل 5-13. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم SVR بر روی دادههای
Vialdigoxin
شکل 5-14 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده را توسط الگوریتم LSSVR بر روی داده های داروی Vialdigoxin نشان میدهد.
شکل 5-14. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR بر روی داده های
Vialdigoxin
نتایج نشان داده شده حاکی از برتری روش LR نسبت به بقیه روشها است. بسته به نوع داده هر کدام از این الگوریتمها میتواند نتیجه متفاوتی را ارائه نماید. جدول6-7 نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های داروی Syrup Sulbatamol در روش ماههای یکسان را نشان میدهد.
جدول 5-6. نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های داروی Syrup Sulbatamol در روش ماههای یکسان
Measure
Methods
MSE
MAE
MAPE
RMSE
R2
MLP
556.55
16.28
0.24
24.63
0.93
AdaBoost.R
658.33
18.38
0.27
24.32
0.936
BAGTREE
497.2
19.52
0.34
21.83
0.952
SVR
530.88
19.44
0.32
23.08
0.946
LR
1014.66
23.08
0.43
31.45
0.90
LSSVR
500.87
18.21
0. 26
21.55
0.95
نمودار شکل 5-15 و 5-16 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده را توسط الگوریتم Adaboost.R و MLP بر روی داده های داروی Syrup Sulbatamol نشان میدهد
شکل 5-15. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم Adaboost.R بر روی داده های
Syrup Sulbatamol
شکل 5-16. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم MLP بر روی داده های
Syrup Sulbatamol
نمودار شکل 5-17 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده را توسط الگوریتم LSSVR بر روی داده های داروی Syrup Sulbatamol نشان میدهد.
شکل 5-17. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده در روش ماههای یکسان توسط الگوریتم LSSVR در شربت سالبوتامول
روش فصول متوالی
روش فصلهای متوالی ، همانند روشماههای متوالی عمل میکند با این تفاوت که در این روش تقاضای دارو در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان در مجموعه داده نگه داری میشود و پنجره ای با سایز چهار از فصول متوالی در آن نگه داری شده است.
جدول 5-8 نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی دادههای داروی Cream Calamine را در روش فصول متوالی نشان میدهد.
جدول 5- 8. نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های داروی Cream Calamine در روش فصولی متوالی
Measure
Methods
MSE
MAE
MAPE
RMSE
R2
MLP
1218.89
61.28
2.35
100.34
0.66
AdaBoost.R
5678.81
52.77
1.41
79.42
0.55
BAGTREE
4370.32
50.22
2.32
64.76
0.66
SVR
3551.1
43.22
1.27
64.29
0.64
LR
4990.66
51.88
2.19
67.97
0.59
LSSVR
3773.3
38.42
2.09
63.16
0.65
شکل 5-18 و 5-19 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده را توسط الگوریتم LSSVR و BagTree برای دادههای داروی Cream Calamine نشان میدهد.
شکل 5-18. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR بر روی داده های
Cream Calamine
شکل 5-19. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BagTree بر روی داده های
Cream Calamine
همانطور که نتایج جدول نشان میدهد در این روش مقدار R2 بشدت پایین میآید. مقایسه تقاضا به صورت فصل به فصل است و تقاضای دارو از یک فصل به فصل بعد ممکن است از شرایط خاصی تبعیت نکند و الگوی خاصی را دنبال نکند.
جدول6-10 معیارهای ارزیابی مورد استفاده در الگوریتم های مختلف پیش بینی برای Syrup Sulbutamol را نشان میدهد.
جدول 5-9. نتایج اعمال الگوریتم ها معرفی شده بر روی داده های داروی Syrup Sulbutamolدر روش فصول متوالی
Measure
Method
MSE
MAE
MAPE
RMSE
R2
MLP
14521.08
87.20
2.89
107.98
0.46
AdaBoost.R
10096.79
89.43
2.45
90.94
0.50
BAGTREE
8055
46.22
0.97
77.81
0.70
SVR
6376.35
34.29
0.45
86.73
0.571
LR
9645
60.77
1.18
111.43
0.26
LSSVR
7552.3
44.75
0.94
87.24
0.52
نمودار 5-20 و 5-21 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده را توسط الگوریتم LSSVR و BagTree برای Syrup Sulbutamol نشان میدهد.
شکل 5-20. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR بر روی داده های
Syrup Sulbutamol
همانطور که در نمودار دیده میشود میزان تقاضای پیش بینی شده تقریبا با نمودار تقاضای واقعی در زمانهای یکسان peak میزند.
شکل 5-21. میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BagTree بر روی داده های
Syrup Sulbutamol
تمام مجموعه دادههای موجود تعداد رکوردها نسبتا کم است که دلیل آن انتخاب 30 مجموعه داده است. موفقیت هر مدل جهت پیشبینی به مجموعه داده که مدل جهت برازش استفاده می کند بستگی دارد. در مدل شبکه عصبی، با توجه به اینکه تعداد رکوردهای داده کم است دقت پیشبینی آن نسبت به سایر مدلها کمتر است.
جمع بندی
همانطور که ملاحظه میشود، تقریبا در بیشتر روشها، مدل BagTree نسبت به بقیه مدلها پیش بینی دقیقتری دارند و میزان خطا را به نسبت بیشتری کاهش میدهند. نمیتوان به طور قطعی راجع به برتری یک مدل اظهار نظر کرد. کارایی هر مدل بسته به مجموعه داده ممکن متفاوت باشد. هر کدام از این مدلها ممکن است در یک مجموعه داده پیشبینی دقیقی داشته باشد اما در مجموعه داده دیگر کارایی ضعیفی را از خود نشان دهد.
همچنین با بررسی عملکرد روش های مطرح شده، روش ماههای یکسان نتایج بهتری ارائه کرده است که می توان نتیجه گرفت هر چه ماتریس ورودی بزگتر باشد نتایج دقت بیشتری خواهند داشت.
فصل ششم
پیشنهادها و فرصت‌های پژوهشی
پیشنهادهاو فرصت‌های پژوهشی آینده
در این تحقیق، هدف، پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو برای داروخانه بیمارستان پاستور بم و پس از آن تعمیم به بیمارستانهای کشور است. در واقع، هدف استفاده از آن به صورت عملی برای کاهش هزینهها و بهبود جنبههای اقتصادی و درمانی است. برای بهبود روش پیشنهادی میتوان مشخصههایی به مجموعه داده اضافه کرد. همچنین میتوان سایز پنجره انتخابی را افزایش و یا کاهش داد. با افزایش سایز پنجره یعنی افزودن ماههای بیشتری از سال به داده ورودی، میتوان میزان دقت را بالا برد.
.
فهرست منابع
1. Reichertz P. Hospital information systems—Past, present, future. International Journal of Medical Informatics. . 2006;75(3-4):282-99.
2. yan-feng l. Data Mining of Inspection-time Rules in HIS with DeepSee. Database Technology and Applications (DBTA), 2010 2nd International Workshop on 27-28 Nov; Wuhan: IEEE; 2010. p. 1-4.
3. Berry MJA. Data Mining Tehniques: For Marketing, Sales, and Customer Support. New York: John Wiley & Sons; 2004.
4. Stephen. Pharmaceutical Marketing in Perspective – Its Value and Role as One of Many Factors Informing Prescribing2008 [cited 2008 07.01.08].
.5 ج. شهرابی، داده کاوی، چاپ دوم. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، تهران. 1390
.6 م. غضنفری ، داده کاوی وکشف دانش. چاپ اول، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران. 1387
.7 م. کانتاردزیک، داده کاوی.چاپ اول، انتشارات علوم رایانه، بابل. 1385
8. Bellazzi R. Predictive data mining in clinical medicine: Current issues and guidelines. International journal of medical informatics. 2008;77:81-97.
9. Weiss GM. Data Mining. Handbook of Technology Management, , . (Ed.) HB, editor. New York: John Wiley and Sons 2010.
10. ” بیمارستان‌های دولتی در صورت عدم رسیدگی تعطیل خواهند شد” [Online]. Available: http://www.isna.ir/fa/news/92081811448.
11. ” “چالش‌های پیشروی اقتصا د درمان [Online]. Available: http://www.hamshahrionline.ir/print/235652.
12. “بلاتکلیفی داروخانه‌های بیمارستانی و چندنکته” [Online]. Available: http://www.isna.ir/fa/news/92070100229.
13. Hong T. The application of information technology in the hospital pharmacy management based on HIS. Information Technology in Medicine and Education (ITME), 2012 International Symposium on; 3-5 Aug; Hokodate, Hokkaido: IEEE; 2012. p. 604-7.
14. Qingkui C. Study on the Demand Forecasting of Hospital Stocks Based on Data Mining and BP Neural Networks International Conference on Electronic Commerce and Business Intelligence2009. p. 284-9.
15. Desikan P. DATA MINING FOR HEALTHCARE MANAGEMENT. SIAM international conference on data minig2011.
16. HAMURO Y. Mining Pharmacy Data Helps to Make Profits. Data Mining and Knowledge Discovery 1998;2:391–8
17. Li J-s. “Data Mining in Hospital Information System”. New Fundamental Technologies in Data Mining. 2011:143-71.
18. Bereznicki BJ. Data-mining of medication records to improve asthma management. MJA. 2008;189:21-5.
19. Asadi F. Pharmacy information systems in Tehran university hospitals and their relationship with pharmaceutical companies. Journal of Paramedical Sciences 2011;2:48-55.
20. Asfandiary N . Knowledge discovery in medicine: Current issue and future trend [press release]. ELSEVIER2014.
21. Ranjan J. APPLICATIONS OF DATA MINING TECHNIQUES IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2007:61-7.
22. Doddi S. Discovery of Association Rules in Medical Data. Medical informatics and the Internet in medicine 2001;26(1):25-33
.23 ا. حاجوی ، مدارک پزشکی، چاپ اول ، انتشارات نشرالکترونیک و اطلاع رسانی جهان رایانه، 1381.
.24 ح. وکیلی منفرد، سيستم اطلاعات بيمارستانی و نقش آن در توسعه خدمات پزشکی وبهداشتی. مجله علمی-پژوهشی پژوهان. 1391;دوره11(شماره1).
25. Dorenfest S. The decade of the ’90s. Poor use of IT investment contributes to the growing healthcare crisis. Healthc Inform. 2000;17(8):64-7.
26. Kim HS. A Clinical Document Architecture (CDA) to Generate Clinical Documents within a Hospital Information System for E-Healthcare Services. Computer and Information Technology, 2006 CIT ’06 The Sixth IEEE International Conference on; Sept. 2006; Seoul: IEEE; 2006. p. 254.
27. Siyamian H. The role of health information management in hospital management. Scientific

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment