پایان نامه با کلید واژه های داده کاوی، بیمارستان، قوانین انجمنی

ی مختلف جهت پیشبینی تقاضای دارو و ارزیابی این مدلها بررسی خواهد شد. مدلهای شبکه عصبی و انواع مدلهای رگرسیون بر روی مجموعه دادههای آمادهسازی شده اعمال و دقت پیشبینی هر مدل بررسی و با مدلهای دیگر مقایسه خواهد شد نهایتاً در فصل ششم پیشنهادات جهت انجام کارهای آاینده معرفی می شود.
فصل دوم
شکل شماره 2-7 تلاش دارد تا ثابت کند که استفاده از دادهکاوی موضوعی جذاب بوده و گرایش محققان در حال افزایش است. از سوی دیگر، با مقایسه داده کاوی با داده کاوی پزشکی نشان می دهد که تمایل به استخراج اطلاعات پزشکی به سبب رشد در برنامه های کاربردی داده کاوی ، و رشد داده های پزشکی افزایش یافته است.
شکل 2-7 روند بکارگیری داده کاوی پزشکی در مقایسه با کاوی را نشان می دهد [20]
Ranjan در مطالعهای در سال 2007 به بررسی استفاده از دادهکاوی در صنعت داروسازی می پردازد[21] . وی در این مطالعه نشان میدهد که چگونه داده کاوی، الگوهای مناسب را از بین حجم زیادی از اطلاعات کشف و استخراج می کند و نیز با توجه به تغییرات سریعی که در زمینه محصولات دارویی رخ می دهد سیستم های پشتیبان تصمیم نقش مهمی را در تصمیم گیری ها ایفا می کنند و صنایع دارویی در حال گسترش برنامههای کاربردی دادهکاوی به عنوان ابزار پشتیبانی تصمیم گیری برای اتخاذ تصمیمهای استراتژیک هستند.
در این مطالعه پس از معرفی داده کاوی به ذکر تکنیکها ی دادهکاوی پرداخته می شود. این تکنیکها عبارتند از
قوانین انجمنی: در این روش قوانین وابستگی بین مجموها ها کشف می گردد و به الگوهایی که در طی فرایند داده کاوی به طور مکرر وجود دارد اشاره می گردد.
دسته بندی و پیش بینی: دسته بندی و پیش بینی دو تکنیک جهت آنالیز داده ها می باشد که جهت توصیف گروه اطلاعات استفاده می شود و دسته داده های بعدی را پیش بینی می نمایند.
خوشه بندی: در این روش اطلاعات ثبت شده ی مشابه در یک گروه قرار می گیرند. این روش معمولاً جهت معنی بخشیدن به دسته بندی ها استفاده می شود.
درجدول2-1: درک روشنی از تکنیک های اصلی داده کاوی که در شرکت های دارویی استفاده می شوند را ارائه می دهد.
جدول 1: تکنیک های مهم داده کاوی در بخش دارویی را معرفی می کند[21]
منابع داده مورد استفاده در بخش دارویی عبارتند از
داده های بالینی: (داده های بیمار، اطلاعات دارویی ، اطلاعات درمانی)
داده های اداری: (مهارت کارکنان ، مراقیت پرستاری)
اطلاعات مالی: (هزینه های درمان حقوق کارکنان)
اطلاعات سازمانی: (تجهیزات ، امکانات)
ابزارهای دادهکاوی موثر، به توسعه پایگاههای داده برای اطلاعات مرتبط نیاز دارند. مشخصات بیمار همراه با هر گونه عوارض جانبی گزارش شده توسط بیمار، باید ثبت شود به طوری که آینده بتواند گزارش شود. با گذشت زمان، پایگاه داده بسیار بزرگتر خواهد شد و تعامل دادهها را برای داروهای موجود کاملتر خواهد کرد. داده کاوی می تواند اطلاعاتی همچون ویژگیهای تجویز پزشک ، شیوع بیماری ، اطلاعات مربوط به بیماری را ارائه کند.
وی در ادامه به مقایسه ی داده کاوی و آمار می پردازد و در نهایت استفاده از تکنیکهای داده کاوی، در صنعت دارو سازی را شرح میدهد. از این بین میتوان به استفاده از دادهکاوی در ایجاد داروی جدید، ایجاد و توسعهی آزمایشات، پیش بینی عملکرد داروها، و بررسی داروها در مطالعات بالینی و بررسی نتایج حاصل و همچنین پیشبینی فروش دارو اشاره کرد.
Dodi و همکاران [22] در تحقیقی بیان می کند که کشف قوانین انجمنی بخش مهم از داده کاوی می باشد و قوانین انجمنی در خرده فروشی تحت عنوان تحلیل سبد خرید بطور گسترده استفاده می شود. در هر صورت مفهوم قوانین انجمنی یک مفهوم کلی است و کاربرد زیادی دارد و هدف این تحقیق نمایش دادن کاربرد آن در دادهکاوی پزشکی است. دادههای پزشکی شبیه به دادههای سبد خرید نیستند در سبد خرید دادههای بصورت متمرکز با یکدیگر هستند اما دادههای پزشکی به چند دسته تقسیم میشوند. برای اینکه دادههای پزشکی در فرمی شبیه سبد خرید وارد شوند آنها را در یک مرحله پیش پردازش اماده میکنند.
اولین گام در تولید قوانین وابستگی شناسایی یک مجموعه آیتم بزرگ است و معمولا برای این کار از الگوریتم apriori استفاده می شود در این مقاله به بررسی الگوریتم apriori می پردازد و اینکه برای کاهش زمان محاسبه و افزایش کارایی این الگوریتم در داده های پزشکی از نمونه گیری تصادفی استفاده کردهاند. تمرکز این مقاله برای یافتن وابستگی بین procedure و diagnosis است و با توجه به این قضیه مجموعه آیتمی را که هم شاملprocedure و هم شامل diagnosis باشد انتخاب میکندکه سمت راست قوانین procedureباشد و سمت چپ آنها را diagnosis تشکیل می دهد و قوانین که confidence آنها کمتر از 65% باشد را حذف می کند [22].
این مقاله با توجه به این که قوانین انجمنی معمولا برای تحلیل سبد خرید بکار می روند برای استفاده از قوانین وابستگی در داده کاوی پزشکی الگوریتم apriori را بهینه سازی کرده است.
در این مقاله تمرکز بر روی دو مجموعه آیتم بوده است و در حالت کلی داده های پزشکی دارای چندین مجموعه آیتم خواهند بود.
جمع بندی
در این بخش ضمن بررسی مطالعات انجام شده در زمینه داده کاوی بر روی سیستم های اطلاعات بیمارستان ها مشاهده شد که داده کاوی در این زمینه از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پایان نامه سعی می کند تا به جنبه جدیدی از بکارگیری دادهکاوی در سیستمهای اطلاعات بیمارستانها بپردازد. همچنین با استفاده از تکنیک پیش بینی,مصرف دارو را پیش بینی کرده تا با استفاده از نتایج آن خرید دارو را بهینه سازی کند. با توجه به ساختار سیستم های اطلاعات بیمارستان در ایران نتایج این پایان نامه می تواند کمک کند تا سازندگان سیستم های اطلاعات قسمت داده کاوی را در این سیستم ها ایجاد کنند و این کار موجب افزایش در آمد بیمارستانهای کشور خواهد شد.
فصل سوم
مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری
مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری
در فصل سوم، سیستم های اطلاعات بیمارستان، مزایای این سیستم ها، داده کاوی و الگوریتم ها و مدلهای مختلف تکنیک پیش بینی و همچنین فرایند خرید دارو شرح داده خواهد شد.
سیستم های اطلاعات بیمارستان
امروزه اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين منابع قدرت در جهان مطرح مي باشد. برتري جهان پيشرفته بر جهان عقب نگه داشته شده، بيش ازآنكه اقتصادي، نظامي و يا فرهنگي و سياسي باشد اطلاعاتي است، به بيان ديگر اولين وجه تمايز كشورهاي توسعه نيافته و حتي كشورهاي در حال توسعه، در ميزان توليد، سازماندهي، و كاربرد اطلاعات است. از طرفي اطلاعات کليد جامعه مردمي است، و انتشار و استفاده از آن يک شاخص اجتماعي به شمار مي رود و رشد اين شاخص به معناي ارتقاي ملي خواهد بود. اطلاعات به طورمحسوسي بر بينش و رفتار ما اثر مي گذارد.
همچنين آمار و اطلاعات يکي از منابع با ارزش و اصلي مديران يک سازمان است. همانطور که منابع انساني، مواد اوليه، و منابع مالي درروند توليد داراي نقش و ارزش خاصي هستند، لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات داراي ارزش ويژه اي است. بطوركلي، اطلاعات جريان حياتي و اساس فرايند تصميم گيري و برنامه ريزي مي باشد.بنابراين، در مديريت نياز به يك سيستم اطلاعاتي جامع مي باشيم [23].
توانايي يک سازمان در انجام موثر وظايفش به کيفيت تصميم هايي که در سازمان اتخاذ مي گردد بستگي دارد و کيفيت تصميم ها تابع کيفيت اطلاعاتي است که بر اساس آن تصميم گيري بعمل ميآيد. انبوهي از آمار و اطالعات در حوزه های مختلف و بويژه علوم پزشکی و بهداشتی وجود دارد که بدون بكارگيري فناوري نوين اطلاعات قادر به گردآوري صحيح و تحليل آنها نيستيم. فناوري اطلاعات در سالهاي اخير به واسطه رشد و گسترش روز افزون و بكارگيري امكانات رايانهاي و انتقال دادهها و ايجاد شبكه هاي جهان گستر مانند اينترنت، بواسطه اطلاعات ارزشمند و خدمات متنوع، محيطهاي تبادل اطلاعات را به شدت دچارتغيير كرده است [24].
با توجه به اينكه، فناوري و ابزارهاي الکترونيک و رايانهاي در دهه گذشته پديده انفجار اطلاعات را موجب شدند، لذا بايستي سيستم هايي را برپا کرد که بتواند اطلاعات را توليد و آنها را مديريت کنند. در اين رابطه كاربردهاي نظام اطلاع رساني در بخش بهداشت و درمان نيز فزوني چشمگيري يافته و بايد تحت عنوان سيستم هاي پشتيباني در تصميم گيري، مديريت را در نظام عرضه خدمات بهداشتي درماني تقويت وحمايت نمايند. ضرورت استفاده از اطلاعات بهداشتي و درماني و نتايج تحقيقات انجام شده در اين زمينه، براي تأمين مقاصد آموزشي، پژوهشی و توسعه علوم پزشكي و پيراپزشكي، بهبود كيفيت درمان، بهينه سازي روشهاي مديريتي مراكز بهداشت و درمان، كاهش هزينه هاي مراكز، وغيره، بعنوان اساسي ترين دلايل جمع آوري اطلاعات در مراكز بهداشتی درمانی محسوب می شود [25].
در عصر تكنولوژي اطلاعات و اطلاع رساني، اطلاعات نيروي حياتي ارائه مراقبت بهداشتي و درماني است. در بخش بهداشت و درمان استفاده ازسيستم هاي اطلاعاتي كارآمد براي تحقق اهداف كارآيي، اثربخشي وكيفيت خدمات و نيز رضايتمندي مراجعين ضرورتي انكارناپذير به شمارمي رود .[26]پزشكان، پرستاران و ساير مراقبين بهداشتي براي درمان يك بيمار به اطلاعات پزشكي نياز دارند. اين اطلاعات در کتاب ها، مقالات مجلات،گزارش نتايج تحقيقات و همچنين نتايج آزمايشات و اقدامات درمانی انجام گرفته برای بيماران که در پرونده پزشکی بيماران وجود دارد، نهفته است. در سازمان هاي بهداشتي و درماني به دليل نقشي که در تعيين وارتقاي سطح سلامت جامعه بشري دارند, آزمون و خطا کاري بس اشتباه و غيرقابل جبران است. بنابراين مديريت بر پايه اطلاعات صحيح، دقيق، و به موقع و برخورداري از يک نظام مديريت اطلاعات اهميتي خاص دارد [27].
بيمارستانها به عنوان يکي از مهمترين سازمانهاي اجتماعي نقش عمدهاي در بهبود وضعيت بهداشت کشور و ارائه خدمات بهداشتي و درماني دارند و يکي از حساس ترين سازمانها مي باشند که براي اداره صحيح آنها بايداطلاعات به شکلي صحيح گردآوري شده، و پس از پايش و دسته بندي واستنتاج به شکل مناسبي و در زمان مناسب در اختيار کليه تصميم گيران بيمارستان به خصوص مديران و روساي آن قرار گيرد [28-27].
تعريف و مفهوم سيستم اطلاعات بيمارستاني
يک سيستم اطلاعات بيمارستاني و يا سيستم اطلاعات بهداشتی عبارت است از يك پايگاه دادهها و نرم افزار جامع براي يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به بيمار جهت ارسال و تبادلات اطلاعات جامع بيمار بين بخشها و سايرمراكز درماني بمنظور تسريع در فرايند مراقبت و درمان بيمار، بهبودكيفيت، افزايش رضايتمندي، و كاهش هزينهها مي باشد [29]. به تعبير ديگر سيستم اطلاعات بيمارستاني، سيستمي است که بتواند کليه وظايف و عملياتي که در فرآيند درمان بيمار در قسمت هاي مختلف يک مرکز درماني اعم از تشخيصي، درماني، اداري، مالي و پژوهشي صورت مي پذيرد را تحت پوشش قرار دهد و ضمن دريافت و ثبت دقيق اطلاعات هويتي و درماني بيمار، توانايي نمايش پيشرفت هر اقدام وتأثير آن عمل را بر ساير امور درماني بيمار مشخص نموده ودر نهايت تمام اطلاعات بيمار را در مجموعهاي محرمانه به نام پرونده الکترونيک بيمار7، نگهداري، بازيابي، طبقه بندي وجهت تأمين مقاصد درماني در اختيار عوامل مختلف سيستم درمان يک کشور قرار دهد [23] [30]. سيستم اطلاعات بيمارستاني، براي خودكار نمودن امور بيمارستانها مانند؛ گزارش دهي نتايج آزمايشات، وارد نمودن دستورات پزشك، تجويز دارو، كنترل موجودي داروخانه، انبار مركزي، واحد تغذيه،

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment