پایان نامه با واژگان کلیدی بزهکاری، جامعه شناسی، پرخاشگری

، روستایی و شهری استان لرستان بوده است. نتایج تحقیق به شرح زیر است. میزان انسجام عام که از ویژگی های عام به شمار می آید در سطح استان نسبتا ضعیف است و از علل مهم نزاع های جمعی به حساب آمده است. میزان انسجام عام و عام گرایی به ترتیب در مناطق شهری بیشتر از مناطق عشایری است.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در سال ۱۳۵۷ به مطالعه بررسی روش های حل منازعات قومی و منجر به قتل در بین عشایر ایل تبار ایلام پرداخته است. محقق در این مطالعه به این نتیجه رسیده است که: پیشینه زندگی اجتماعی جامعه مورد بررسی نشان میدهد که علی رغم وجود اعتقادات مذهبی و تبیعیت از قوانین حقوقی در مراجع قضایی همواره گروهی از مردم استان با توجه به مناسبات باقی مانده از بافت عشیره ای استان، منازعات خود را تحت تاثیر عرف و سنتهای قومی حل و فصل نموده اند هدف این پژوهش مقایسه نزاع های جمعی و محلی است که آن را می توان بر اساس دیدگاه های نظری مختلف مورد بررسی قرار داد. از آنجا که این موضوع رویکرد جامعه شناسی دارد، لازم است نظریه های مورد استفاده ماهیتی جامعه شناسی داشته باشند. در دیدگاه های جامعه شناسی برای تحلیل این موضوع می توان از نظریه منابع، مبادله و نظریه تضاد استفاده کرد.
تحلیل فضایی بزهکاری شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل مورد مطالعه: جرایم شرارت، نزاع و درگیری در شهر زنجان- دکتر محسن کلانتری و همکاران(1389)پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه زنجان
روش تحقیق حاضر تحلیلی – تطبیقی است و نتایج نشان می دهد توزیع جغرافیائی جرایم مورد بررسی در سطح شهر زنجان از نظر آماری توزیعی کاملا متمرکز و خوشه ای دارد، به گونه ای که در محدوده های خاصی از شهر جرایم شرارت، درگیری و نزاع کاملاً متمرکز و کانونی شده است و به عکس سایر مناطق شهر از این نظر پاک و سالم هستند. نارسایی و عدم تناسب شبکه معابر و شبکه های ارتباطی، تعدد و تنوع جمعیت ، فعالیت ها و کارکردها و اصطکاک بیشتر افراد و وجود زمینه خشونت و پرخاش و کمبود برخی امکانات و تجهیزات خدماتی از جمله مشکلات این مناطق از شهر زنجان در مقطع کنونی است.
عوامل مرتبط با مديريت انتظامي نزاع هاي دسته جمعي مسلحانه درشهرستان كهگيلويه،دكتر محمد حيدري، نورعلي اسلام پناه،علمدار لشكري، فصلنامه پژوهش هاي مديريت انتظامي،سال دوم، شماره 4
هدف كلي اين تحقيق بررسي عوامل مرتبط با مديريت انتظامي نزاع هاي دسته جمعي مسلحانه در شهرستان كهگيلويه ازسا ل 1382 تا 1384 بوده كه بر اين اساس يك فرضيه اصلي با عنوان«بين برخي عوامل درون و برون سازماني و مديريت انتظامي نزاع هاي دسته جمعي مسلحانه در شهرستان كهگيلويه رابطه معناداروجود دارد» پيش بيني شده و بر مبناي آن پنج متغير مستقل شامل:1-توانمندي و سرعت عمل پليس؛ 2- آگاهي و معلومات مردم؛3- خلع سلاح عمومي؛ 4-احكام صادره قضائي؛ 5- افراد معتمد و ذي نفوذ طوايف، كه همان پنج فرضيه فرعي هستند مورد بررسي قرار گرفته است.ابتدا مباني نظري از منابع مختلف جمع آوري و بر مبناي آن مدل تحقيق طراحي گرديد.جامعه آماري شامل 35 نفر ازكارشناسان و مسئولان انتظامي، سياسي، امنيتي و قضائي فعال در امر مديريت انتظامي نزاع هاي دسته جمعي مسلحانه به صورت تمام شماري بوده است. پرسشنامه شامل 22 سوال با پاسخ هاي 5 گزينه اي با طيف ليكرت پس از تا ييد روائي و پايائي طراحي و داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، كه فرضيات فرعي و فرضيه اصلي مورد تاييد قرار گرفت. در اولويت بندي متغيرهاي مستقل، ارتقاي سطح آگاهي و معلومات مردم بيشترين تاثير و سپس توانمندي و سرعت عمل پليس، احكام صادره قضائي، افراد معتمد و ريش سفيد طوايف، خلع سلاح عمومي در اولويت هاي بعدي قرار گرفته است. علاوه بر آن شاخص هاي هر يك از متغيرها جداگانه اولويت بندي شدند. با توجه به نتايج به دست آمده، پيشنهادهايي نيز جهت بهبود عملكرد نيروي انتظامي ارائه گرديد.
تحلیل جامعه شناختی نزاع جمعی در دلفان، علی رضائیان ، استانداری لرستان،1389
اين تحقيق به تبيين علل و عوامل اجتماعي مؤثر در بروز نزاع هاي دسته جمعي می پردازد و با مطالعه موردي در روستاهاي شهرستان دلفان مشخص شدکه مبارزه افرادبراي کسب قدرت و منابع کمياب (آب وزمين) در بروز نزاع هاي دسته جمعي نقش تعيين کننده دارد. از سوي ديگر هر چه که ميزان آگاهي افراد و نيز سطح فرهنگ آنها بالاتر باشد نزاع دسته جمعي به وقوع نمي پيوندد. در شهرستان دلفان با توجه به اينکه ساختار قبيله اي حکم فرماست ، در کنار هم قرار گرفتن اين طوايف با باورها و انديشه هاي گوناگون با وجود پيامدهاي مثبت، هر از گاهي به دلايلي مختلف به درگيري افرادي از قبايل متفاوت مي انجامد
2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق
رایان(2005) در پژوهشی پیرامون بدرفتاری با کودکان و بزهکاری در نوجوانان، به بررسی نقش دوران کودکی افراد در خانواده، در ایجاد افراد بزهکار می پردازند. ارزیابی یافته های پژوهش نشان می دهد که احتمال ارتکاب رفتارهای بزهکارانه توسط کودکانی که سابقه سوء رفتار دارند بیشتر و نرخ بزهکاری آنها ۴۷ درصد بیش از کودکانی است که در دوران کودکی از سوی والدین مورد بی توجهی قرار گرفته اند( رایان،2005: 249-227).
بنتا و همکاران(2005) در پژوهش خود تحت عنوان نقش جنسیت در ایجاد رفتار مجرمانه نقش تفاوت های جنسیتی در جرم و خشونت نشان می دهند که میزان تخلف و به ویژه خشونت در میان پسران بیشتر از دختران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت های جنسیتی در توسعه درک اجتماعی، ممکن است به توضیح تفاوت های جنسیتی در جرم و خشونت کمک کند. همچنین یکی از دلایل که دختران میزان تخلف کمتری دارند این است که آنها مهارت های ادراکی اجتماعی را در زندگی زودتر از پسران به دست می آورند و مهارت های اجتماعی گری را بهتر یاد می گیرند( بنتا،2005: 288-263).
لیا و همکاران(2006) در پژوهشی که پیرامون مصرف الکل و بزهکاری بر روی ۹۵۵ نفر از دانش آموزان سه منطقه از کشور کره جنوبی انجام داده اند، به تاثیر نقش همسالان در ارتکاب بزهکاری اشاره می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افراد با مصرف الکل سعی در جلب توجه همسالان خود دارند و مصرف الکل و بزهکاری رابطه مثبتی با خطرپذیری و رابطه های خطر آفرین افراد دارند( لیا و همکاران، 2006).
همچنین مطالعاتی در زمینه پرخاشگری و تهاجم پرخاشگری ( اسمیت، 1979: 344-337). انجام شده است.
در ارتباط با سایر پژوهش ها در خارج می توان گفت که بررسی مسائل اجتماعی از عمده ترین مباحث جامعه شناسی است که از اوایل قرن بیستم به ویژه از دهه ی چهل در آمریکا و سپس در سایر کشورهای اروپایی اهمیت یافته است. مرتن اولین فردی بود که به طرح جامعه شناسی مشکلات اجتماعی پرداخت و پس از او در دهه 1960 میلادی تا کنون اکثر جامعه شناسان و روانشناسان و سایر متفکران در این زمینه تحقیق نموده اند( ارمکی، ۱۳۷۷: ۱۳). این صاحب نظران مسئله اجتماعی را به عنوان نزاع دسته جمعی مورد بررسی قرار نداده اند بلکه موضوعاتی تحت عنوان خشونت، تضاد، پرخاشگری و جنایت و… را بررسی کرده اند که به چند مورد اشاره می شود. در مطالعه دورکیم درباره آنومی که آن را نوعی بی سازمانی اجتماعی، اختلال، اغتشاش، گسستگی و بی هنجاری در نظام جمعی می داند و بی هنجاری را به مفهوم فقدان اجماع درباره ی اهداف اجتماعی و انتظارات جمعی و آنچه جامعه به عنوان قواعد الگوهای محمل برای اعضا تصور شده است به کار می برد. بر اساس این تئوری عدم وفاق در مورد هنجارهای اجتماعی و عدم یگانگی و همبستگی اجتماعی عامل بروز انحراف است.
بنابراین نزاع دسته جمعی و سایر اشکال کج رفتاری در اندیشه دورکیم معلول مکانیسم های معین و عوامل اجتماعی مشخص می باشد( تبریزی،۱۳۸۳: ۶۱–۵۴).
مطالعه کلواردواهلین 1960 در مورد باندهای بزهکار که بر طبق استدلال آنها این گونه باندها در اجتماعات خرده فرهنگ که احتمال دست یابی به موفقیت از راه مشروع اندک است به وجود می آید. اتکینسون در مطالعه خود معتقد است که علت اساسی عدم پیرویی از هنجارها، عدم کارکرد قوی سیستم کنترل است. بر اساس تئوری مبادله انگیزه اتکینسون، انسان هنگامی که دست به عمل (A) می زند از یک طرف ارزش (V) آن عمل و از طرف دیگر احتمال(E) اجرای آن عمل بیشتر از ارزش و احتمال اجرای( یا انتظار موقعیت) عمل دیگر(B) می باشد. عمل VA انتظار موقعیت عمل EA VB+EB ( رفیع پور، ١٣٧٧: ٢٤٧).
2-2 ادبیات تحقیق
2-2-1مقدمه:
تحقیق دربستری ازآگاهی و معلومات گذشته برای کشف مجهولات انجام می شود. ادبیات و مبانی نظری تحقیق، محقق رادرجریان یافتههای دیگران و نظریات مرتبط بامسأله تحقیق قرارمیدهد. به این وسیله محقق نسبت به موضوع اشراف بیشتری پیدامیکند و براطلاعات او در زمینهموضوع مورد مطالعه افزوده میشود. مبانی نظری، دیدمحقق را نسبت به جنبههای مختلف موضوع باز کرده، تکیهگاه محکمی برای استدلال منطقی درزمینه موضوع، دراختیاراوقرارمیدهد. بنابراین مطالعه ادبیات تحقیق، یکی ازمراحل مهم درفرایند انجام تحقیق علمی است(حافظ نیا، 1381).
این فصل بر اساس مقدمه و بیان مسئله که در فصل یک آمده است، بنا نهاده شده است. هدف از این فصل این است که بررسی ادبیات تحقیق در زمینه هایی که تحقیق به آن توجه داشته است صورت گیرد، تا خواننده با آن آشنا گردد. مطالعات مقدماتی نخست به منظور آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درباره مضمون تحقیق انجام گرفته است و نیز امکان تعیین موقعیت تحقیق در دست انجام نسبت به تحقیقات پیشین را به محقق میدهد. در گام بعدی، محقق خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر است تعیین کند. تهیه چکیده هایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون مشاهده شده را استخراج کرده و آن ها را با یکدیگر مقایسه کند(رفیع پور،1382)، به همین دلیل در این بخش ابتدا مفهوم نزاع و نزاع دسته جمعي تبیین میشود. بعد عوامل موثر در نزاع دسته جمعي و ابعاد آن توضيح داده مي شود سپس به بررسی دیدگاههای مختلف در مورد نزاع پرداخته میشود .
2-2-2 مفهوم نزاغ دسته جمعی:
منازعه در اصل نَزَعَ كه مصدر باب مفاعله و براي تقابل و بين الاثنين مطرح مي‌باشد یعنی همه شركت كنندگان مرتكب زد و خورد بشوند حال اگر گروهي صرفاً مضروب واقع بشوند و عكس العملي از خودشان ندهند مشمول شركت در نزاع دسته جمعي نخواهند بود. پس منازعه، زد و خورد عده‌اي [كه حداقل بايد 3 نفر باشند] با عده‌اي ديگر است كه ممكن است فاميل يكديگر باشند. گاه وقوع جنايت در شرايط خاص، علاوه بر مجازات معيّن، موجب كيفر تعزيري هم مي‌گردد. منازعه با يكديگر، شرايط و موقعيت خاصي است كه وقوع جنايت در آن وضعيت، موجب تعزير مي‌باشد. منازعه، درگيري جسمي است و نزاع لفظي را شامل نمي‌شود، و براي تحقق اين جرم حضور بيش از 3 نفر ضروري است(صادقی،1385).
نزاع عبارتست از کشمکش مشهود و از نظر اصولی مستقیماً قابل رؤیت،حداقل بین دو نفر(می یر،1368). نزاع های دسته جمعی درگیری بدنی یا رفتار پرخاشگرانه و ستیزه جویانه جمعی است که حداقل شامل سه نفر است و از این منظر که رد چهارچوب و محدوده روابط متقابل اجتماعی تجلی و بروز می یابند می توان آن را به عنوان یک پدیده اجتماعی تعریف نمود. این پدیده که رفتار جمعی محسوب می شود و در زمره آسیب های اجتماعی قرار دارد(صدیق سروستانی،1385) و در برخی از اجتماعات کوچک و خاصه اجتماعات روستایی رواج دارد. نزاع های دسته جمعی باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment