پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه اثر، ضریب همبستگی، رگرسیون

طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری بوده و ادعا دارند که فکر ذاتی بودن پرخاشگری برای انسان خطرناک و مخرب است زیرا داشتن چنین فکری سبب می شود که پرخاشگری مانند میل به غذا یک واکنش اجتناب ناپذیر تلقی شود بنابر این انسان در کنترل یا کاهش آن نمی تواند نقش داشته باشد همچنین این گروه دلایل فراوانی را مبتنی بر اینکه پرخاشگری منشا غریزی و ذاتی نمی تواند داشته باشد ارائه داده اند به همین دلیل از نظر اجتماعی هم قابل آموزش است هم قابل پیشگیری و کنترل.
وبر نظریه منابع را در این زمنیه مطرح نموده و منابع مورد منازعه را در سه مقوله گنجاند: ثروت، قدرت و منزلت(وبر،1992). ماركس ريشة كشمكش هاي اجتماعي را در مالكيت خصوصي می دید طبق نظر ماركس كشمكش هاي اجتماعي وجود دارد ؛ زيرا كساني هستند كه خود مالك توليد هستند و كساني كه براي چنين صاحباني كار مي كنند(ماركس و انگلس،1947). اهداف و منافع اين دو گروه ناسازگارند و لذا آ نها به ناچار در تقابل با يكديگر قرار دارند. اما در مقابل دارندورف ريشة اين كشمكش اجتماعي را در تفاوت هاي طبقاتي مي داند. الگوي كنترل اجتماعي هيرشي نیز عدم همبستگی در جامعه را عامل نزاع می داند. اين الگو كه گاه با نام نظريه پيوند از آن ياد مي شود، پيدايش كجروي را معلول ضعف همبستگي در گروه ها و نهادهاي اجتماعي و نيز تضعيف اعتقادات و باورهاي موجود در جامعه برمي شمرد
فصـل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
تحقيق دربردارنده فعاليتهاي جستجو، بررسي، آزمون و آزمايش است. اين فرايندها را بايد بطور منظم به دقت منتقدانه و عيني و منطقي به اجرا درآورد. نتيجه نهايي شامل كشف واقعيات جديدي است كه به ما كمك مي كندتا با مشكل موجود بر خورد كنيم مجموعه فرايندي را كه سعي ميكنيم توسط آن مشكلات را حل كنيم تحقيق مي نامند. تحقيق مستلزم يك رشته فعاليتهايي است كه به درستي انديشيده شده اند و به دقت به اجرا در ميآيند.
در اين فصل ابتدا تحقيق از لحاظ هدف و روش اجرا تقسيم بندي مي شود، سپس در ادامه جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه تشريح مي گردد. روش و ابزار جمع آوري داده ها و نيز به نحوه تجزيه وتحليل داده ها اشاره مي گردد.
3-2 نوع روش تحقیق:
روش اين پژوهش از نوع فراتحليل 6است. روش فراتحليل به پژوهشگر امكان می دهد كه در مقايسه با انجام پژوهش با يك روش، به شناختی بيشتر از پديده ها برسد، زيرا با تركيب مطالعات انجام شده نتيجه گيری كلی حاصل می شود (شكركن،1377).
پژوهشگر سعی بر ثبت ويژگيها و يافته های پژوهشها در قالب مفاهيم كمی دارد و آنها را آماده استفاده ، از روشهای نيرومند آماری می سازد تا از اين طريق به نتايج منسجم و يكپارچه برسد (دلاور،1374 .( اين پژوهش از نظر نوع پژوهش، همبستگي و از نظر روش پژوهش، توصيفي محسوب ميشود.
پس از شناسايي اسناد و اعتبار سنجي آنها، براي تحليل نتايج از روش تركيب آزمون ها و محاسبه اندازه اثر گروه d استفاده شد . بدين منظور با استفاده از روش واينر7 مجموع tها براساس فرمول زیر محاسبه گردید:
علت استفاده از روش فوق اين بود كه در تمامي مطالعات درجه آزادي بالاي 10 بوده است و تمامي شاخص هاي لازم براي محاسبه فرمول موجود بود . و با توجه به اينكه در حال حاضر يكي از اساسي ترين مفاهيم موجود در ادبيات فراتحليل مفهوم اندازه اثر است، در اين پژوهش از شاخص اندازه ي اثر هم استفاده شد . اندازه اثر گروه dبيانگر تفاوت استاندارد شده بين ميانگين هاي دو گروه مستقل است . از آنجا كه شاخص هاي اندازه ي اثر در گروه d موقعي مناسب است كه اندازه هاي اثر نتيجه ي سنجش اثر يك كاربندي آزمايشي بر يك متغير پاسخ و در مجموع آزمونهايF و tباشد و در اين فراتحليل اين گونه طرح ها وارد تحليل شده اند لذا از اين شاخص استفاده مي شود. در خانواده d، سه عنصر نسب تاً مشابه يعنيd کاهن، g هنجرو Δگلاس وجود دارد كه هر كدام كاربردهاي خاص خود را دارند ولي d كاهن پركاربردتر و كاربرپسندتر است لذا در اين پژوهش از d كاهن استفاده شده است.
3-3 روش گرد آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات در قسمت ادبیات و مبانی تئوریک از منابع کتابخانه ای و برای قسمت اصلی تحقیق فصل 4 از منابع مرتبط و در دسترس ( پایان نامه ها) استفاده شد.
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات
مطالعه منابع دست اول در زمينه موضوع تحقيق، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات اين پژوهش را تشكيل می دهد، زيرا در روش فراتحليل تمامی پژوهشهای مربوط يا تعداد قابل توجهی از آنها بايد مورد بررسی قرار گيرد. منظور از منابع دست اول، اصل پژوهشهای انجام شده در زمينه مورد نظر است، زيرا در روش فراتحليل گزارشهای پژوهشی مختصر قابل استفاده نيست. علاوه بر آن، برای افزايش اعتبار نتايج پژوهشی، همگام انتخاب پژوهشها، بررسيهای زير مورد توجه قرار گرفت:
الف) آيا با توجه به آماره های موجود امكان محاسبه اندازه اثر وجود دارد؟
ب) آيا پژوهشهای مورد نظر حاوی اطلاعات كافی برای تركيب كمّی هستند؟
ج) آيا از روش نمونه گيری مناسب استفاده شده است؟
د)آيا از روشهای آماری صحيح استفاده شده است؟
ه) ابزار گرد آوری اطلاعات در هر پژوهش چه بوده و آيا روايی و پايايی آن بررسی شده است؟
در صورتی كه ملاكهای فوق در پژوهش صادق بوده آن پژوهش در فراتحليل گنجانده شده
است.
3-5 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
تركيب نتايج روش اصلی فراتحليل است كه پس از تبديل آماره ها به برآورد اندازه اثر ، روش هدجس مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روش هدجس يكی از سه روشی است كه در سالهای اخير در ميان پژوهشگران عموميت يافته است (ﺍﺳﺘﺮﻧﻴﺮ، 2003).
رايجترين شاخص های مورد استفاده در فراتحليل d و r است که د ر پژوهشهای همبستگی و d برای تفاوتهای گروهی به كار می رود. در پژوهش حاضر از r استفاده شده و ساير آماره ها مانند t و x 2 با استفاده از فرمولهای تبديلی، به r تبديل شده اند. تفسير اندازه های اثر بر مبنای رويكرد كوهن(1977) انجام شده است.
همان طور كه گفته شد، هدف اساسی فراتحليل تركيب اطلاعات پژوهشهای متعددی است كه احتمالاً با روشهای گوناگون انجام شده است. برای مثال، اگر در يك پژوهش در سطح مقياسهای اسمی، فراوانی گزارش شده باشد بايد از مجذور خی و اگر در پژوهش ديگر مقايسه دو گروهی انجام شده باشد بايد از آزمون r استفاده شود. همچنين، اگر پژوهش رابطه ای باشد بايد از ضريب همبستگی و اگر مقايسه چند گروهی باشد بايد از تحليل واريانس استفاده نمود. موضوع فراتحليل اين است كه چگونه اين نتايج كه با روشهای گوناگون انجام شده است با يكديگر تركيب می گردد.
اگر خواسته شود اين نتايج تركيب گرد د بايد يك متريك مشترك پيدا كرد. اين متريك مشترك می تواند g، d و r باشد. G شاخص گلاس، d شاخص کوهن و r ضریب همبستگی است که به عنوان متريك توسط هدجس و اوكلين استفاده شده است.
برای تبديل x2 به r از فرمول زیر استفاده می شود(فراهانی،فریضی،1384):
n=تعداد آزمودنی هاست.
برای تبدیل t به متریک r از فرمول زیر استفاده می شود:
df = درجه آزادی
برای تبدیل fبه متریکr با توجه به t2=f ، از فرمول زیر استفاده می شود:
میانگین اندازه اثرها از فرمول زیر بدست می آید:
Ni تعداد آزمودنیها در هر تحقیق مستقل و ri ضریب همبستگی در هر تحقیق مستقل است.
اندازه اثر نشان دهنده میزان یا درجه حضور پدیده در جامعه است. هر چه اندازه اثر بزرگتر باشد، درجه حضور پدیده بیشتر است. بر اساس تفسیر اندازه اثر کم، اگر r=0/1 و d=0/2 باشد، اندازه اثر کوهن، اگر r=0/3 وd=0/5 باشد، اندازه اثر متوسط و اگر r=0/5 و d=0/8 باشد، اندازه اثر زیاد است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1مقدمه
دراین فصل، ابتدا دادههای تحقیق با استفاده از آمار توصیفی به صورت جداول خلاصه و جمع بندی و سپس فرضیههای تحقیق به کمک روش استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مرحله ابتدا اندازه اثر بر حسب رويكرد تحليل و آماره مورد استفاده تعيين شدند، سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واريانس و توکی استفاده شد. گفتني است كه در تعيين اندازه اثر طبق جدول زير از فرمول هاي انتخابي استفاده گرديد:
جدول شماره 4-1: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس آمار مورد استفاده
رديف
ابزار تحليل
آماره
فرمول محاسبه اندازه اثر
1
رگرسيون
Tمرتبط با بتا
2
تفاوت ميانگينها
T
3
تفاوت ميانگينها
z
4
تحليل واريانس
F
5
رگرسيون
R2
√r2
لازم به ذكر است كه در فراتحليل اصل اساسي عبارت است از محاسبه اندازه اثر براي تحقيقات مجزا و بر اساس نظر كوهن(1988) براي شاخص r اندازه اثرهاي 0.1، 0.3 و 0.5 به ترتيب كوچك، متوسط و بزرگ قلمداد مي شود(آنكم، 2005).
4-2 یافته های توصیفی
در اين بخش، پژوهشگر براي پاسخگويي به مسأله تدوين شده و يا تصميم‌گيري در مورد يافتن پاسخ به سؤالات و فرضيه هايي كه براي تحقيق در نظر گرفته است، از روشهاي مختلف تجزيه و تحليل استفاده مي‌كند. لذا ذكر اين نكته ضروري است كه تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده به تنهايي براي يافتن پاسخ پرسشهاي پژوهش كافي نيست، تعبير و تفسير اين داده‌ها نيز لازم است.
اطلاعات جمع‌آوري شده، شامل اعداد و ارقامي بدون معني مي‌باشند، تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرآيند روش تحقيق علمي يكي از پايه‌هاي اصلي هر مطالعه و پژوهش به شمار مي‌رود، كه به وسيله آن كليه فعاليتهاي تحقيقي تا رسيدن به يك نتيجه، كنترل مي‌شوند. ابتدا بايد داده‌ها را تجزيه و تحليل نمود و سپس نتايج اين تجزيه و تحليل را مورد تعبير و تفسير قرار داد. اطلاعات لازم براي تحقيق حاضر بعد از جمع‌آوري در محيط نرم‌افزاري SPSS با اعمال آزمونهاي آماري مناسب با توجه به سؤالات تحقيق، تجزيه و تحليل گرديد و در اين فصل نتايج گردآوري شده و تجزيه و تحليل‌هاي صورت گرفته داده‌ها بر مبناي استنباط آماري و به كمك فنون آماري مناسب ارائه مي‌شود.
در ادامه، ابتدا اطلاعات تفصيلي تحقيقات مورد بررسي توصيف و تحليل مي شوند.
جدول شماره 4-2: اطلاعات تفصيلی پيرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحليل
آزمون
ابزار جمع آوری اطلاعات
شیوه نمونه گیری
حجم نمونه
تعداد فرضیه
شیوه مطالعه
سال اجرا
عنوان تحقيق
واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
پرسشنامه
نمونه گيري تصادفي
140 نفر افراد بالای 18 سال
5
توصیفی از نوع پیمایشی
1390
بررسي عوامل مؤثر بر تمايلات بالقوه به نزا عهاي دسته جمعي در شهرستان خدابنده
خی دو-ضریب همبستگی پیرسون-آنالیز واریانس
پرسشنامه
تصادفی
183
5
توصیفی و تحلیلی
1382
بررسی اختلافات و نزاع های جمعی و عوامل موثر در پیشگیری و کنترل آن در استان چهار محال و بختیاری
ضریب همبستگی پیرسون،آزمون تی، رگرسیون
پرسشنامه
خوشه ای
384 نفر افرادی بالای 15 سال
8
پیمایشی
1388
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز(
ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون وتحلیل مسیر
پرسشنامه
طبقه ای چند مرحله ای
384 نفر افراد بالای 15 سال
4
پیمایشی
1386
تبيين جامعه شناختي ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي در استان ايلام
واریانس-پیرسون
پرسشنامه
تصادفي چندمرحله اي طبقه اي
395 نفر افراد بالای 15 سال
6
پیمایشی
1389
ميزان گرايش به نزاع جمعى در ميان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بويراحمد و عوامل مؤثر بر آن
تی ،ورایانس پیرسون اسپیرمن رگرسیون و شفه
پرسشنامه
تصادفي سهميه اي
414 نفر افراد بالای 15 سال
10
توصیفی از نوع

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment