پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه اثر، توزیع فراوانی، متغیر مستقل

همبستگی
1388
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى، قومى و قبيله اى در شهرستان لردگان
تي
کتابخانه ای- مصاحبه

2 روستا
2
موردی
1388
ریشه یابی نزاع های دسته جمعی(مرود مطالعه روستاهای کویچ وافشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی)
جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی مقطع زمانی انجام تحقیقات بررسی شده
درصد
فراوانی
گویه ها
14.3
1
1382
14.3
1
1386
42.8
3
1388
14.3
1
1389
14.3
1
1390
100
7
جمع
نمودار 4-1: مقطع زمانی انجام تحقیق
جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی تعداد فرضیه های مورد بررسی
تعداد کل فرضیه
فراوانی
تعداد فرضیه
35
1
2
2
5
1
8
1
4
1
6
1
10
7
جمع
در مجموع 35 فرضیه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است
جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی روش گردآوری اطلاعات
فراوانی
گویه ها
6
پرسشنامه
1
کتابخانه ای
1
مصاحبه
8
جمع
گفتنی است که در 7 تحقیق بررسی شده 4 تحقیق صرفاً از پرسشنامه برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است فقط در یک تحقیق نلفیقی از روش کتابخانه ای و مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات بهره برده شده است.
جدول شماره 4-6: توزیع فراوانی آمارهاي استفاده شده در تحقيقات مورد بررسي
فراوانی
گویه ها
1
خي دو
3
تي
4
آناليز واريانس
4
رگرسيون
1
تحليل مسير
6
همبستگي
1
شفه
20
جمع
نمودار 4-2: آماره هاي مورد استفاده در تحقيقات
4-3 بررسی فرضیه ها
فرضيه 1: بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سن پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره 4-7: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: سن)
عنوان تحقيق
اندازه اثر r
سطح معناداري
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز(
361/0-
091/0
تبيين جامعه شناختي ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي در استان ايلام
384/0-
000/0
ميزان گرايش به نزاع جمعى در ميان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بويراحمد و عوامل مؤثر بر آن
284/0-
000/0
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى، قومى و قبيله اى در شهرستان لردگان
122/0-
013/0
ميانگين
167/0-
در اين پژوهش، سن به عنوان متغير مستقل و گرايش به نزاع به عنوان متغير وابسته مطرح است. با توجه به رويكرد فراتحليل، بايد مقالاتي گردآوري شوند كه به بررسي رابطة اين دو متغير يا شاخصهاي آنها پرداخته باشند. مطالعات حتماً بايد متغير مستقل و وابستة اين پژوهش را بررسي كرده باشند و اطلاعات لازم براي استخراج يا محاسبة اندازه اثر در آنها ارائه شده باشد.در بين تحقيقات بررسي شده 4 تحقيق به بررسي رابطه سن با گرايش به نزاع دسته جمعي پرداخته اند. گفتني است كه اندازه اثر اين تحقيقات برابر با r همبستگي است . از آنجا كه اين متغير اسمي و چند مقداري بوده مناسبترين آزمون براي بررسي اين فرضيه تحليل واريانس مي باشد. صورت آماري فرضيه فوق به شرح ذيل است:
H0: M1=M2=M3 =M4
حداقل يك جفت از ميانگينها با هم تفاوت دارند H1:
جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: سن)
درجه معناداري
F
ميانگين توان دوم
درجه آزادي
مجموع توان دوم
004/0
264/4
16/0
3
78/0
بين گروهي
064/0
1573
598/43
درون گروهي
1576
378/44
كل
با توجه به درجة معناداري بدست آمده(004/0) که كمتر از سطح استاندارد( 05/0) است می توان ادعا نمود که فرض H0 رد و فرض مقابل آن H1 تائید می شود. یعنی میانگین اندازه اثر حداقل در دو گروه تحقیقات بررسی شده با یکدیگر تفاوت معناداری دارد. لذا فرضیه اول مورد پذیرش قرار می گیرد. برای شناخت اینکه اندازه اثر کدام یک از تحقیقات انجام گرفته با یکدیگر شباهت یا تفاوت دارد از آزمون توکی استفاده می گردد:
جدول4-9: نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده
روش توکی
1
2
3
تحقیقات بررسی شده
1
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با …
122/0-
2
ميزان گرايش به نزاع جمعى در …..
284/0-
3
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر …
361/0-
4
تبيين جامعه شناختي ميزان گرايش ….
384/0-
نتایح حاصل از آزمون توکی نشان می دهد که تحقیقات شماره 3 و 4 (ضمن شباهت با یکدیگر ) با دو تحقیق شماره 1 و 3 تفاوت آشکاری دارند. به عبارتی تاثیر سن بر گرایش به نزاع در تحقیق شماره 3 و 4 بیش از دو تحقیق دیگر می باشد.
فرضيه 2: بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با جنسیت رابطه معناداری وجود دارد.

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment