پایان نامه با موضوع کارکنان، يادگيري، رهبري، تحول، کرمانشاه،، اداري، آفرين، کرمانشاه، اطلاعاتي، (1390)،، پيرسون،، دارد. بر

گذرد و در حال حاضر هم به شکل فزاينده اي در حال رشد است. تغييرات و چالش هاي فراوان دنياي کنوني ايجاب مي کند که سازماني با قدرت يادگيري و به روز رساني مناسب شکل بگيرد تا بتواند با تحولات سريع خود را منطبق کرده و به موقع به محرک هاي محيطي پاسخ دهد. همچنين با کسب دانش و آگاهي به صورتي گسترده و پويا و زنده در حوزه بهسازي و توسعه سازماني به حيات خود ادامه دهد.
در اين پژوهش، هدف آن بوده که متغير يادگيري سازماني را به عنوان يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر عملکرد شهرداري شهر کرمانشاه مورد بررسي قرار دهيم. از طرفي، يادگيري سازماني، مي توانند از عوامل متعددي تاثير پذير باشد. عواملي همچون، کارايي، اثربخشي، سبک هاي تصميم گيري، رهبري و … مي توانند بر روي متغير يادگيري سازماني تاثير گذار باشند. امروزه، محققان بسياري در عرصه مديريت و سازمان به اين موضوع پي برده اند که عوامل مادي صرف، نمي توانند به تنهايي بر روي عملکرد سازمان تاثيري مثبت داشته باشند. بنابراين دريافته اند که موضوعاتي همچون رهبري تحول آفرين را به عرصه سازمان وارد کنند. با وجود اينکه تحقيقات زيادي در زمينه ارتباط ابعاد رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني در سازمان ها صورت نگرفته، در اين پژوهش سعي شده که اين موضوع در شهرداري شهر کرمانشاه مورد بررسي قرار گيرد. در ادامه به شرح نتايج حاصل از تحقيق و آزمون هاي آماري و به دنبال آن ارائه راهکارها و پيشنهادات و محدوديت هاي تحقيق خواهيم پرداخت.
يافته هاي پژوهش
براي تحليل فرضيه¬ها بايد آنها را با داده¬هاي تجربي آزمود. روش¬هاي زيادي براي بررسي و آزمودن فرضيه¬ها وجود دارد. در اين پژوهش براي آزمودن فرضيه¬هاي تحقيق از آزمون¬هاي آماري در آمار استنباطي استفاده شده¬است. در ابتدا، جهت بررسي ارتباط ميان ابعاد رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني کارکنان شهرداري شهر کرمانشاه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. سپس، جهت سنجش تاثير مولفه هاي رهبري تحول آفرين بر روي يادگيري سازماني از مدل معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار ليزرل استفاده شده است.
در جدول 5-1، به بررسي نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون در راستاي بررسي ارتباط ميان ابعاد رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني پرداخته شده است.
جدول 5- 1 بررسي ارتباط ميان ابعاد رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني (آزمون پيرسون)
متغير اول متغير دوم
سطح معناداري Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
ابعاد رهبري تحول آفرين يادگيري سازماني P0.05 R P
بيان دقيق چشم انداز يادگيري سازماني 05/0 313/0 000/0
ارتباطات الهام بخش يادگيري سازماني 05/0 408/0 000/0
رهبري حمايتي يادگيري سازماني 05/0 388/0 000/0
ترغيب ذهني يادگيري سازماني 05/0 372/0 000/0
شناخت شخصي يادگيري سازماني 05/0 311/0 000/0
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان داده که ارتباط تمامي ابعاد رهبري تحول گرا و يادگيري سازماني کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه با 95 درصد اطمينان در جهت مثبت معنادار است.
فرضيات و سوالات پژوهش
فرضيه اول:
ميان تبيين چشم انداز و يادگيري سازماني کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بر طبق نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون، ميان تبيين چشم انداز و يادگيري سازماني در کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. ضريب همبستگي ارتباط ميان بعد تبيين چشم انداز و يادگيري سازماني در کارکنان شهرداري شهر کرمانشاه، (313/0) مي باشد.
فرضيه دوم:
ميان ارتباطات الهام بخش و يادگيري سازماني کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بر طبق نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون، ميان ارتباطات الهام بخش و يادگيري سازماني در کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. ضريب همبستگي ارتباط ميان بعد ارتباطات الهام بخش و يادگيري سازماني در کارکنان شهرداري شهر کرمانشاه، (408/0) مي باشد.
فرضيه سوم:
ميان رهبري حمايتي و يادگيري سازماني کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بر طبق نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون، ميان رهبري حمايتي و يادگيري سازماني در کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. ضريب همبستگي ارتباط ميان بعد رهبري حمايتي و يادگيري سازماني در کارکنان شهرداري شهر کرمانشاه، (388/0) مي باشد.
فرضيه چهارم:
ميان ترغيب ذهني و يادگيري سازماني کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بر طبق نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون، ميان ترغيب ذهني و يادگيري سازماني در کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. ضريب همبستگي ارتباط ميان بعد ترغيب ذهني و يادگيري سازماني در کارکنان شهرداري شهر کرمانشاه، (372/0) مي باشد.
فرضيه پنجم:
ميان شناخت شخصي و يادگيري سازماني کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بر طبق نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون، ميان شناخت شخصي و يادگيري سازماني در کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. ضريب همبستگي ارتباط ميان بعد شناخت شخصي و يادگيري سازماني در کارکنان شهرداري شهر کرمانشاه، (311/0) مي باشد.
فرضيه ششم:
ابعاد رهبري تحول گرا، بر روي يادگيري سازماني کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه موثرند.
نتايج حاصل از مدل معادلات ساختاري در خروجي نرم افزار ليزرل نشان دهنده اين امر بوده که مولفه هاي پنجگانه رهبري تحول آفرين، تاثير مثبت و مستقيمي بر روي ابعاد يادگيري سازماني در کارکنان اداري شهرداري شهر کرمانشاه داشته اند. بطور کلي ميزان معناداري بر اساس نقاط بحراني 96/1و 96/1- تعيين مي‌شوند. بدين ترتيب که چنانچه ميزان ضريب معناداري بيشتر از 96/1 يا کوچکتر از 96/1- باشد فرض صفر مورد پذيرش و وجود رابطه معنادار تائيد مي شود. با توجه به ضريب معناداري (23/10)، فرضيه تاثير رهبري تحول آفرين بر يادگيري سازماني تاييد شد.
پيشنهادهاي کاربردي پژوهش
با مروري بر نتايج آمار استنباطي با استفاده از آزمون هاي آماري اي همچون همبستگي پيرسون و مدل معادلات ساختاري به اين نتيجه رسيده ايم که ميان مولفه هاي رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني در کارکنان شهرداري شهر کرمانشاه، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين، ابعاد رهبري تحول آفرين، تاثير مستقيمي بر روي يادگيري سازماني در کارکنان شهرداري شهر کرمانشاه دارند. در ادامه به بررسي و ارائه راهکارها و پيشنهاداتي در جهت بهبود يادگيري سازماني در شهرداري شهر کرمانشاه با توجه به لحاظ قرار دادن مولفه هاي رهبري تحول آفرين پرداخته خواهد شد:
تلاش سختگيرانه مديران شهرداري شهر کرمانشاه در راستاي کمک به تک تک کارکنان
مطالعه پيشنهادات و انتقادات کارکنان از طريق پيگيري سامانه هاي انتقادي
دخالت در امور حساس و بحراني توسط مديران شهرداري شهر کرمانشاه
تاکيد بر روي رسالت سازماني و آموزش عملياتي آن ها به يکايک کارکنان به گونه اي که بتوانند آن ها را در وظايف شغلي خود لمس کنند
برگزاري جلساتي دوره اي به گونه اي که از نظرات کارکنان در راستاي حل مشکلات شهري استفاده نمايند
تشويق گروه هاي رسمي و غير رسمي در در فضاي دروني شهرداري به گونه اي که ارتباط صميمانه اي ميان شهردار و اين گروه ها شکل گيرد
برگزاري دوره هاي آموزشي يک الي دو ماهه در راستاي آشنايي کارکنان با فناوري هاي نويني که در راستاي تغييرات محيطي وارد سازمان مي شوند.
اجراي سلسله مصاحباتي در راستاي استخراج دانش هاي جديد در هر يک از کارکناني که مستعد دانش پذيري هستند
برگزاري و اجراي سمينارهايي در راستاي راه ها و شيوه هاي ايده پردازي و خلاقيت توسط يکايک کارکنان در سطوح متفاوت سازماني
ايجاد سامانه هاي اينترنتي و اطلاعاتي در راستاي پذيرش ايده هاي کارکنان در راستاي حل مسائل و استفاده از طراحان فناوري اطلاعات در اين راستا
برگزاري همايش ها و گردهمايي هاي گروهي در قالب 5 الي 8 نفره و تبادل اطلاعات و دانش هر يک از افراد به صورت هدايت شده در راستاي استخراج راهکارها و دانش هاي مفيد
تعريف رسالت و ماموريت شهرداري شهر کرمانشاه به گونه اي که ارزش محوري در راس همه مفاهيم باشد.
ايجاد انگيزه و تشويق کارکنان به يادگيري و افزودن به حجم دانشي که در اختيار دارند، با استفاده از برگزاري سلسله جلسات تشويقي و پاداش ها
آموزش کارکنان در اين جهت که بتوانند اطلاعاتي را که در طي بازه هاي زماني متفاوت کسب مي کنند، در راستاي اهداف و استراتژي هاي سازماني به کار ببرند.
حذف و اصلاح اطلاعاتي که وارد سازمان شده و ممکن است به جريان هاي درون سازماني لطمه وارد سازد.
نصب پلاکاردها و شعارهايي که مشوق کارکنان در راستاي آپديت کردن روزانه مهارت هاي خود باشند
ايجاد و تقويت فرهنگي مثبت به گونه اي که بتوان در راستاي آن از فردمحوري جلوگيري نموده و کارکنان هر گونه اطلاعات مفيدي را که در اختيار دارند، با ديگر افراد سازمان به اشتراک بگذارند.
استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند در راستاي استفاده کارکنان از اين سيستم ها
آموزش استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند به کارکنان از طريق سلسله جلسات آموزشي کوتاه مدت
بالا بردن سرعت حجم اينترنت درون سازماني در راستاي تسهيل استفاده کارکنان از ابزارهاي اطلاعاتي در راستاي کسب مهارت هاي جديد
برگزاري دوره هاي آموزشي جهت به روزرساني مهارت هاي يکايک کارکنان
ايجاد و برقراري سيستم هاي رايانه اي در دسترس کارکنان به گونه اي که هر يک از آن ها پسوورد جداگانه اي براي ورود به آن سامانه داشته باشند. در اين سامانه کارکنان مي توانند بازخوردهاي مربوط به ميزان يادگيري شان در طول دوره هاي آموزشي را دريافت کنند.
محدوديت‌هاي تحقيق
در بيشتر پژوهش هايي که حاوي کار ميداني هستند، ممکن است بسياري از محققان با يک سري از مسائل و مشکلات پيش بيني شده و نيز غير قابل پيش بيني رو به رو شوند که مي تواند در پيش بردن اهداف تحقيق وقفه ايجاد کنند. آن سري از مشکلاتي را که مي توان با اندک تلاشي حل کرد، لازم است که محقق در حل کردن آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهد. در هر حال، محدوديت¬ها و مشکلاتي که محقق در انجام فرايند اين تحقيق با آنها روبرو بوده¬است به شرح زير مي¬باشد:
محدوديت در توزيع پرسشنامه هاي بيشتر در جامعه آماري
محدوديت زماني جهت انجام تحقيق در حوزه هاي گسترده تر
عدم امکان انجام پژوهش همزمان در سازمان هاي مشابه
عدم امکان تعميم نتايج اين پژوهش به سازمان هاي مشابه و يا سازمان هاي ديگر
يک مرحله¬اي بودن فرايند پژوهش که احتمالاً بر روايي و پايايي پژوهش مؤثر واقع خواهد شد؛
کنترل رفتار کارکنان در هنگام تکميل پرسشنامه ها به دليل رعايت دقت و توجه بيشتر؛
عدم همکاري برخي کارکنان در فرايند تکميل پرسشنامه ها.
پيشنهادهاي پژوهشي
با توجه به نتايج بدست¬آمده در اين تحقيق، موضوعات زير به عنوان موضوعات قابل بررسي در پژوهش¬هاي آتي پيشنهاد مي¬شود.
بررسي نقش رهبري تحول گرا در يادگيري سازماني با ميانجي گري مولفه هاي جمعيت شناختي در سازمان
بررسي تاثير مولفه هاي رهبري تحول آفرين در توانمندسازي روانشناختي کارکنان اداري شهرداري شهرکرمانشاه
جمع‌بندي فصل
اين فصل به ارائه¬ي نتايجي در رابطه با يافته¬هاي تحقيق، هم در رابطه با فرضيه¬هاي پژوهش و هم در رابطه با سؤالات پژوهش، پرداخت. کاربردهاي نظري و عملي تحقيق مورد بحث قرار گرفت و پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده نيز مطرح شد. همچنين، محدوديت¬هايي هم که پژوهشگر در فرايند انجام تحقيق با آن روبرو بود تشريح شد.

منابع
آذر. عادل، مومني. منصور، 1390، آمار و کاربرد آن در مديريت،؛ ناشر: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها. تهران
آغاز، عسل، 1385،بررسي رابطه متقابل رهبري تحول آرين و فرهنگ سازماني در وزارت رفاه و تامين اجتماعي؛ پايان نامه دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
بازرگان، عباس ،1390، اقدام پژوهي و کاربرد آن در تعليم و تربيت. فصلنامه تعليم و تربيت، 9 (2)، 41-52.
بازرگان، عباس. حجازي، الهه. سرمد، زهره.، (1390)، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران. نشر آگه.
بيگي نيا، عبدالرضا، (1390)، شناسايي و سنجش عوامل محيط سازماني دانشکده علوم انساني دانشگاه شاهد با استفاده از الگوي swot،؛ طرح پژوهشي، صص 9-13
حضرتي، اصغر (1389)؛ بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني با آمادگي براي تغيير و تعهد سازماني در معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در سال 1389؛ دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي.
خاکي، غلامرضا. (1390)، روش تحقيق در مديريت،؛ انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، تهران.
رابنيز، استيفن پي (1390)، رفتار سازماني؛ ترجمه دکتر علي پارساييان و دکتر سيد محمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
رفيع پور، فرامرز. (1390)، کند و کاوها و پنداشته ها مقدمه بر روش هاي شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعي،؛ شرکت سهامي انتشار، تهران.
سکاران، اوما، (1391)، روش هاي تحقيق در مديريت،؛ ترجمه محمد صائبي، محمود شيرازي، انتشارات موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، تهران.
سنج، پيتر، (1385)، پنجمين فرمان، خلق سازمان يادگيرنده؛ ترجمه حافظ کمال هدايت و محمد روشن، تهران، سازمان مديريت صنعتي.
عابدي جعفري، حسن. آغاز، عسل (1387)، رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني؛ فصلنامه دانش مديريت، بهار، ش 80.
عاطفي، هدا (1388)، رابطه مولفه هاي يادگيري سازماني با عملکرد سازماني بانک پارسيان با توجه به ابعاد سازمان يادگيرنده؛ دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي.
محمود, سريع القلم؛ (1390)، روش تحقيق در علوم سياسي و روابط بين الملل,؛ نشر فروزان.
موعظي، علي رضا (1382)، طراحي الگوي رهبري تحول ا،رين در سازمان هاي ادراي ايران؛ فصلنامه دانش مديريت، پاييز، ش 62.
موغلي، غليرضا (1381)، رهبري تحول آفرين در سازمان هاي اداري ايران؛ رساله دوره دکتري، دانشگاه علامه طباطبايي.
هچ، ماري جو (1385)، تئوري سازمان؛ ترجمه حسن دانايي فرد، تهران، نشر افکار.

Abu-Tineh, A. M.; Khasawneh, S. k., & Al-Omari, A. A. (2008). Kouzes and posner’s transformational leadership model in practice, Leadership Organization Development Journal, 29(8), 648-660.
Aragon-Correa, J. A.; Garcia-Morales, V. J., & Cordon-Pozo, E. (2007). leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: lessons from Spain, Industrial Marketing Management, 36(3), 349-359.
Avolio, b, j. zhu, w. &, bhatia, p. (2004), transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psuchological empowerment and moderatin

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...