پایان نامه با موضوع ريسک، ، اثربخشي، بانک، کارايي، بانك، سوانح، بازرگاني، ضرايب، دارد. باتاکيد، برنتايج، پژوهش،

کارايي به طرف منفي سير مي¬کند. بنابراين فرضيه رد نشده است. نتايج اين پژوهش با تحقيقات فلاح شمسي و تهراني(1384) همسويي دارد.
– بين ريسک عملياتي و کارايي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
باتاکيد برنتايج بدست آمده پژوهش، ريسک عملياتي بر کارايي در سطح 045/0و با ضريب رگرسيون 72/0- تاثير منفي و معناداري دارد. لذا مي¬توان اذعان داشت ارتباط شديدي بين ريسک عملياتي و کارايي وجود دارد و ضرايب رگرسيوني در بين دو متغير مذکور از نوع معکوس(منفي)مي¬باشد؛ در نتيجه مي¬توان گفت که ريسک عملياتي، کارايي را تحت تاثير قرار مي¬دهد، هرچه نتايج ريسک عملياتي ارتقاء يابد، کارايي به طرف منفي سير مي¬کند. بنابراين فرضيه رد نشده است. نتايج اين پژوهش با تحقيقات شکيبايي و شورکي (1393) همسويي دارد.
– بين ريسک بازرگاني و کارايي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
باتاکيد برنتايج بدست آمده پژوهش، ريسک بازرگاني بر کارايي در سطح 039/0و با ضريب رگرسيون 74/0- تاثير منفي و معناداري دارد. لذا مي¬توان اذعان داشت ارتباط شديدي بين ريسک بازرگاني و کارايي وجود دارد و ضرايب رگرسيوني در بين دو متغير مذکور از نوع معکوس(منفي)مي¬باشد؛ در نتيجه مي¬توان گفت که ريسک بازرگاني، کارايي را تحت تاثير قرار مي¬دهد، هرچه نتايج ريسک بازرگاني ارتقاء يابد، کارايي به طرف منفي سير مي¬کند. بنابراين فرضيه رد نشده است. نتايج اين پژوهش با تحقيقات لطيفي(1383) همسويي دارد.
– بين ريسک حوادث و سوانح و کارايي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
باتاکيد برنتايج بدست آمده پژوهش، ريسک حوادث و سوانح بر کارايي در سطح 009/0و با ضريب رگرسيون 61/0- تاثير منفي و معناداري دارد. لذا مي¬توان اذعان داشت ارتباط شديدي بين ريسک حوادث و سوانح و کارايي وجود دارد و ضرايب رگرسيوني در بين دو متغير مذکور از نوع معکوس(منفي)مي¬باشد؛ در نتيجه مي¬توان گفت که ريسک حوادث و سوانح، کارايي را تحت تاثير قرار مي¬دهد، هرچه نتايج ريسک حوادث و سوانح ارتقاء يابد، کارايي به طرف منفي سير مي¬کند. بنابراين فرضيه رد نشده است. نتايج اين پژوهش با تحقيقات واکلر (2006) همسويي دارد.
5-2-2-2 فرضيه اصلي 2: بين ريسک و اثربخشي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
باتاکيد برنتايج بدست آمده پژوهش، مولفه¬هاي ريسک در سطح معنادار 001/0(ريسک مالي)، 006/0(ريسک عملياتي)، 019/0(ريسک بازرگاني)و 021/0(ريسک سوانح و حوادث) که از ضريب 05/0 کمتر مي باشند نشان مي¬دهند سطح معناداري ميان مولفه¬هاي ريسک و اثربخشي است و ضرايب رگرسيوني71/0- ( ريسک مالي)، 79/0- (ريسک عملياتي)، 69/0- (ريسک بازرگاني) و 85/0-(ريسک سوانح و حوادث) نشان دهنده رابطه منفي(معکوس) ميان مولفه¬هاي ريسک و اثربخشي بانک است، بدين معنا با 1 درصد افزايش در ريسک، 1درصد اثربخشي بانک کاهش پيدا مي¬کند.
فرضيه هاي فرعي:
– بين ريسک مالي و اثربخشي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
باتاکيد برنتايج بدست آمده پژوهش، ريسک مالي بر اثربخشي در سطح 001/0و با ضريب رگرسيون 71/0- تاثير منفي و معناداري دارد. لذا مي¬توان اذعان داشت ارتباط شديدي بين ريسک مالي و اثربخشي وجود دارد و ضرايب رگرسيوني در بين دو متغير مذکور از نوع معکوس(منفي)مي¬باشد؛ در نتيجه مي¬توان گفت که ريسک مالي، اثربخشي را تحت تاثير قرار مي¬دهد، هرچه نتايج ريسک مالي ارتقاء يابد، اثربخشي به طرف منفي سير مي¬کند. بنابراين فرضيه رد نشده است. نتايج اين پژوهش با تحقيقات عرب مازار و روئين تن(1385) همسويي دارد.
– بين ريسک عملياتي و اثربخشي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
باتاکيد برنتايج بدست آمده پژوهش، ريسک عملياتي بر اثربخشي در سطح 006/0و با ضريب رگرسيون 79/0- تاثير منفي و معناداري دارد. لذا مي¬توان اذعان داشت ارتباط شديدي بين ريسک عملياتي و اثربخشي وجود دارد و ضرايب رگرسيوني در بين دو متغير مذکور از نوع معکوس(منفي)مي¬باشد؛ در نتيجه مي¬توان گفت که ريسک عملياتي، اثربخشي را تحت تاثير قرار مي¬دهد، هرچه نتايج ريسک عملياتي ارتقاء يابد، اثربخشي به طرف منفي سير مي¬کند. بنابراين فرضيه رد نشده است. نتايج اين پژوهش با تحقيقات مهدوي‌نجم‌آبادي(1381) همسويي دارد.
– بين ريسک بازرگاني و اثربخشي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
باتاکيد برنتايج بدست آمده پژوهش، ريسک بازرگاني بر اثربخشي در سطح 019/0و با ضريب رگرسيون 69/0- تاثير منفي و معناداري دارد. لذا مي¬توان اذعان داشت ارتباط شديدي بين ريسک بازرگاني و اثربخشي وجود دارد و ضرايب رگرسيوني در بين دو متغير مذکور از نوع معکوس(منفي)مي¬باشد؛ در نتيجه مي¬توان گفت که ريسک بازرگاني، اثربخشي را تحت تاثير قرار مي¬دهد، هرچه نتايج ريسک بازرگاني ارتقاء يابد، اثربخشي به طرف منفي سير مي¬کند. بنابراين فرضيه رد نشده است. نتايج اين پژوهش با تحقيقات صفري و همکاران(1389) همسويي دارد.
– بين ريسک حوادث و سوانح و اثربخشي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
باتاکيد برنتايج بدست آمده پژوهش، ريسک حوادث و سوانح بر اثربخشي در سطح 021/0و با ضريب رگرسيون 85/0- تاثير منفي و معناداري دارد. لذا مي¬توان اذعان داشت ارتباط شديدي بين ريسک حوادث و سوانح و اثربخشي وجود دارد و ضرايب رگرسيوني در بين دو متغير مذکور از نوع معکوس(منفي)مي¬باشد؛ در نتيجه مي¬توان گفت که ريسک حوادث و سوانح، اثربخشي را تحت تاثير قرار مي¬دهد، هرچه نتايج ريسک حوادث و سوانح ارتقاء يابد، اثربخشي به طرف منفي سير مي¬کند. بنابراين فرضيه رد نشده است. نتايج اين پژوهش با تحقيقات سان و چانگ (2010) همسويي دارد.
يافته هاي پژوهش توجه به مديريت ريسک در راستاي افزايش بهره¬وري نظام بانکي کشور را نشان مي دهد. زيرا عدم توجه به مديريت ريسک سوانح و حوادث مي تواند چالش هاي زير را در بلند مدت براي بانك ايجاد کند:
¬ عدم توجه به كفايت سرمايه لازم به ويژه در زمان اعطاي تسهيلات به فعاليت¬هاي پر ريسك.
¬ عدم امكان ارزيابي صحيح از كيفيت دارايي هاي بانك.
¬ بروز كمبود نقدينگي و عدم امكان برآورد صحيح از منابع، مصارف، درآمدها و هزينه¬ها.
¬ عدم امكان رقابت با بانك¬هاي داراي مديريت مناسب ريسك.
¬ عدم امکان برآورد نقدي ناشي از مخاطرات پيش¬رو و ناتواني در اتخاذ تدابير لازم براي کاهش آن¬ها.
وجود انحراف اطلاعاتي مديران که منتج به اتخاذ تصميم¬هاي غير بهينه مي¬شود.
کاهش سوداوري ناشي از عدم شناسايي و وصول درآمدها.
همچنين در صورت عدم توجه به ريسک بازرگاني، ترکيب پرتفوي ارزي و و يا وضعيت هر ارز در بازارهاي جهاني، موسسه¬هاي پولي و بانک¬ها با زيان هنگفتي مواجه خواهند شد. از اين رو محاسبه ريسک نرخ ارز توسط بانک¬ها مي¬تواند در کاهش زيان ناشي از نوسانات نرخ ارز موثر باشد. بدين ترتيب ريسک و بازده در سرمايه گذاري¬ها، نقش کليدي داشته و در مواقعي که رويدادهاي آتي به طور کامل قابل پيش¬بيني نبوده و برخي از رويدادها بر ساير رويدادها ترجيح داشته باشد، عامل ريسک وجود دارد. تأثير عامل ريسک بر موقعيت مالي بانک¬ها و موسسات مالي انکارناپذير است و به¬همين دليل مي¬تواند به صورت بالقوه تصميم¬هاي مالي را تحت تأثير قرار دهد.
وجود ريسك مالي در بانك مي¬تواند تبعاتي به شرح زير داشته باشد:
افزايش بدهي به بانك مركزي، به طوري كه بانک¬ها به منظور پوشش نقدينگي مورد نياز، مجبور به اخذ تسهيلات از بانك مركزي مي¬شوند.
کاهش ارزش بازار سهام بانك، زماني كه بانك با مشكل نقدينگي مواجه مي شود، براي تامين آن اقدام به فروش دارايي¬هاي خود به قيمتي کمتر از ارزش بازار مي¬کند، بنابراين با کاهش ارزش دارايي¬ها، ارزش سهام بانک هم کاهش مي يابد.
بعلاوه زيان¬هاي برگرفته از ريسك¬هاي عملياتي كه سازمان¬هاي مختلف از جمله بانك¬ها به علت رشد استفاده از فن آوري و افزايش ارتباطات ميان مشتريان و بازارهاي سرمايه با آن درگير هستند، به¬طور عمده ناشي از سرقت داخلي، سرقت خارجي، فرايند سازمان در امور مربوطه به استخدام كاركنان و ايمني محيط كاري، فرايندهاي مرتبط با مشتريان، محصولات و كسب و كار، آسيب به دارايي¬هاي فيزيكي و … هستند.
5-3 پيشنهادهاي پژوهش
اين پيشنهادها با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق و آزمون فرضيه¬ها، درقالب پيشنهادهاي کاربردي و پيشنهادهاي پژوهشي تقسيم-بندي مي¬شود.
پيشنهادهاي کاربردي
بين ريسک مالي و کارايي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
1) ايجاد گروه هاي مشاوره مالي و سرمايه گذاري: اعلام نظر در مورد ميزان برخورداري طرح ها از صرفه اقتصادي و گزارش طرح هاي توجيهي به بانك است.
?) واحد اعتبارسنجي و رتبه بندي: وظيفه اين واحد شناسايي قدرت اعتباري مشتريان و رتبه بندي آن¬ها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالي و تسهيل در سرمايه گذاري مشتريان خوش سابقه است.
بين ريسک عملياتي و کارايي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
بانك جامع اطلاعاتي: وظيفه اين واحد اطلاعاتي شناسايي مشتريان خوش حساب به منظور هدايت تسهيلات نظام بانكي به سمت آن¬ها و در نتيجه كاهش ريسك عملياتي در بانك است.
ايجاد واحد ساماندهي مطالبات معوق: باتوجه به حجم زياد مطالبات معوق بانك و لزوم طراحي ساز و كاري مناسب براي وصول آن با مشاركت بانك ها و شركت ها تشكيل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانك را در دستور كار خود قرار خواهد داد.
بين ريسک بازرگاني و کارايي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
همکاري با مؤسسه تضمين اعتباري: تضمين بازپرداخت تسهيلات بانك¬ها به مؤسساتي تعريف شده است كه داراي طرح هاي اقتصادي مناسب هستند اما وثيقه كافي براي سپردن نزد بانك را ندارند.
بين ريسک حوادث و سوانح و کارايي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
حفظ موارد ايمني در دسترسي و استفاده از اسناد و دارايي¬هاي بانک.
حصول اطمينان از اينکه کارکنان از تخصص و آموزش کافي برخوردارند.
بين ريسک مالي و اثربخشي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
رسيدگي منظم به حساب¬ها و معاملات و مطابقت آن¬ها با يکديگر.
مسئوليت اجراي نظام مديريت ريسک عملياتي که به وسيله هيات مديره به تصويب رسيده است، بر عهده مديران ارشد باشد.
بين ريسک عملياتي و اثربخشي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
بانک بطور ادواري به مرور برنامه¬هايي بپردازند که براي شناسايي نقاط آسيب پذير و تداوم فعاليت خويش طراحي کرده اند تا بدين طريق از انطباق آن¬ها با راهبردهاي کاري و عمليات جاري بانک مطمئن شوند.
براي اداره ريسک عملياتي، وجود يک فرايند کارآمد نظارتي ضرورت دارد. فعاليت¬هاي نظارتي منظم مي¬تواند از اين مزيت برخوردار باشد که نواقص موجود در سياست¬ها فرآيندها و رويه¬هاي مربوط به اداره ريسک عملياتي رابسرعت کشف و اصلاح نمايد.
بين ريسک بازرگاني و اثربخشي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
لازم است بانک به شناسايي فرآيندهاي کاري مهم بپردازند. از جمله، فرايندهايي که وابسته به مشتريان خارجي يا ساير اشخاص ثالثي هستند که از سرگيري فوري خدمات براي آنها، از اهميت زيادي برخوردار است.
افشاء بموقع، مکرر و عام اطلاعات از انحرافات برنامه و خدمات نوين بانک، مي¬تواند به پيشرفت نظم بازار و در نتيجه مديريت موثرتر ريسک بيانجامد.
بين ريسک حوادث و سوانح و اثربخشي در بانک رابطه معني داري وجود دارد.
1) بانک بايد داراي برنامه¬هاي پيوسته کاري و اقتضايي مناسبي باشند تا در صورت بروز اختلالي جدي در کار( معوق تسهيلات با ارقام بالا) از توانايي خود نسبت به عملکرد مستمر و تحديد خسارات مطمئن باشند.
2)براي کاهش ريسک، سرمايه¬گذاري در فناوري مناسب پردازش اطلاعات و ايمني آن از اهميت بالايي برخوردار است.
پيشنهادها براي پژوهشي¬هاي آتي
– بررسي و تجزيه و تحليل استراتژيک و ريسک اعتباري در حسابرسي مالي.
– بررسي تاثير راهبري شرکتي برريسک مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
موانع و محدوديت¬هاي پژوهش
در اين تحقيق با محدوديت¬ و موانعي که نتايج پژوهش را تحت تاثير قرار دهد، برخورد نشده است.
منابع
منابع فارسي:
انصاري،عبدالمهدي.افشار،مجتبي.ابراهيميان،محمدرضا.(1392).بررسي تاثير مديريت سود ب توانايي پيش بيني اقلام تعهدي در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران(از ديدگاه کيفيت سود)،مجله دانش حسابداري، سال چهارم، شماره 12، صص131-151.
ابوالحسني، اصـغر. حـسني مقـدم، رفيع.(1387). بررسـي انـواع ريـسك هـا و روش هاي مديريت آن در نظـام بانكـداري بـدون ربـاي ايـران فـصلنامه علمـي ، پژوهشي اقتصاد اس?مي ش سال هشتم، 30 .
ابطح?، حس?ن. کاظم?، بابک.(1380).بهره¬وري تهران:مؤسسه پژوهش مطالعات و بازرگان?¬هاي بازار،شماره10، صص1-63.
آذر، عادل.مؤتمن?، عل?رضا.(1383). اندازهگ?ري در شرکت هاي تول?ـدي بـه وسـ?له مـدل هـاي تحل?ـل پوشـش? داده¬ها(DEA)، دو ماهنامه علم? پژوهش? دانشور رفتار، شماره 1، صص 8،54 -41.
توحيد، جمال.(1382) .بررسي ريسك مالي بر بورس اوراق بهـادار (پايـان نامـه )، دانشگاه دانشـكده علوم انساني کرمان.
خرم،اسماعيل.(1383) .بررسي ريسك مالي بـا اسـتفاده از اهرمهـاي مـالي در بـورس اسـتان خوزستان،( پايان نامه) دانشگاه چمران.
خزاعي، نيما.(1392).”تهديدات سايبري “، ماهنامه بانک ملي ايران، شماره4، صص1-57.
راعي، رضا. تلنگــي،احمد.(1382). مــديريت سرمايه گــذاري پيشــرفته، صــفحه 119،انت شارات سمت تهران.
راعي، رضا. سعيدي، علي.(1388).مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک ، تهران، انتشارات سمت.
شايان آرايـي، شـاهين.(1380). مـديريت ريسـك و بانكـداري اسـ?مي غيردولتـي ،مجموعه مقا?ت دوازدهمين همايش بانكداري اس?مي.
شک?با??، عل?رضا.گل محمدي شورک?، مجتب?.(1393).تأث?ر پذ?رش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر بهره وري : رو?کرد تحل?ل پوشش? داده ها،فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي ،سال21، شماره70.
صفري، سعيد،ابراهيمي شقاقي، مرضيه، محمدجواد شيخ .(1389). مديريت ريسك اعتباري مشتريان حقوقي در بانك هاي تجاري با رويكرد تحليل پوششي داده ها (رتبه بندي اعتباري).فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت.
فلاح شمسي، ميرفيض. تهراني، رضا.(1384).طراحي و تب يين مدل ريسک اعتباري در نظام بانکي کشور، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. شماره 43 .
فرجي ،يوسف.( 1381) .پول، ارز و بانكداري، تهران موسسه مطالعات و پژوهشـهاي بازرگاني ،صص 66 – 127.
ساندراراجان، وي. اريکو، لوکا.(1381).«جايگاه ابزارهاي سرمايه‌گذاري و مؤسسات مالي اسلامي در نظام مالي اسلامي در نظام بين‌المللي، مباحث اصلي در مديريت ريسک و چالش‌هاي موجود»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانکداري اسلامي، تهران: مؤسسه عالي بانکداري ايران.
عرب مازار، عباس. تن، پونه، روئين.(1385). ريسك اعتباري مشتريان بانكي مطالعه موردي بانك كشاورزي . دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي جستارها ي اقتصادي.
كاظمي، سيدعباس.(1381)بهرهوري و تجزيـه و تحليـل آن در سازمان ها انتشارات سمت.
لطيفي، معصومه.(1383) . بررسي ارتباط بين شاخصهاي ريسك اعتباري و باز پرداخت بـه موقع تعهدات مشتريان بانك ملت . پايان

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...