پایان نامه با موضوع تحصیلی، پرخاشگری، خشم، نارسایی، آلفای،

دانلود پایان نامه

بارزتر است، تمايل به درون ريزي خشم دارند. مردان و زنان در اهداف خشم نيز با هم تفاوت دارند، به طوري كه زنان بيشتر مردهاي آشنا را هدف قرار مي دهند، ولي اهداف مردان بيشتر مردهاي بيگانه است (آگنتا و فيشر، 2000).
بررسي كلي ادبيات اين حوزه مدارك گسترده و پراكنده اي را به دست مي دهد كه مانع از نتيجه گيري قاطع مي شود، اما شايد بااحتياط بتوان گفت كه مردان و زنان در تجربه، ابراز و هدف خشم با هم تفاوت هايي دارند، اما تفاوت در شدت تجارب مورد ترديد است، البته از عوامل بافتي و فرهنگي نبايد غافل شد.

2-4- سوابق پژوهشی
2-4-1- سوابق داخلی
عطاری و همکاران (1381) در پژوهشی به بررسی رابطه بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه گرا و پرخاشگری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پرداختند نتایج نشان داد بی ثباتی و پرخاشگری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی دارد.
غنایی و همکاران (1383) در پژوهشی به بررسی اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسایل شناختی پرداختند نتایج نشان داد عملکرد حل مسئله دختران (نسبت به پسران) بیشتر تحت تأثیر خستگی شناختی بود. قدرت حل مسئله افرادی که خستگی شناختی را تجربه می کردند، تابعی از سطح هوش هیجانی آنها نبود.
محمودیان و همکاران (1383) در پژوهشی به بررسی فراوانی نسبی احساس خستگی در دانش آموزان پرداختند نتایج نشان داد 6/5 درصد دارای خستگی خفیف و شیوع خستگی در دختران 2/10 و در پسرها 2/1 درصد بدست آمد همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت بین احساس خستگی و کیفیت خواب رابطه معنی داری وجود داشت.
پازنده و همکاران (1383) در پژوهشی با عنوان رابطه جو خانواده، پرخاشگری والدین ومکان کنترل با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دریافت که از بین متغیرهای مربوط به جو خانواده چهار متغیر گرایش عقلانی– فرهنگی، نظم، استقلال و کنترل با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری داشته اند. از بین متغیرهای جو خانواده پایگاه اجتماعی ومکان کنترل با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری داشته اند ولی مکان کنترل قادر به تبیین انگیزش پیشرفت تحصیلی نبوده است.
معتمدین و عبادی (1386) در پژوهش خود به بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و پرخاشگری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پراختند نتایج نشان داد بین پرخاشگری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی داری بدست آمد.
زرگر وهمکاران (1387) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که متغيرهايي از جمله هيجان خواهي، پرخاشگري، ابراز وجود و افسردگي رابطة نزديكي با مشکلات تحصیلی کودکان دارد.
آشوری و همکاران (2009) در پژوهش خود نشان دادند بین پرخاشگری نوجوانان با تصويري منفي در ميان همسالان و آموزگاران، طردشدن از سوي همسالان، افت تحصيلي، مصرف مواد و بزهكاري رابطه معنی داری وجود دارد.
یاوریا و همکاران (1389) در پژوهش خود نشان دادند بين ميزان پرخاشگري و جرأت ورزي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه تفاوت معني داري وجود ندارد ولي اين تفاوت در مورد ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان معني دار بود. همچنین نتایج نشان داد پرخاشگری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بصورت منفی پیش بینی می کند.
امین زاده و حسن آبادی (1389) در پژوهشی به بررسی نارسایی های شناختی در ناتوانی ریاضی پرداختند نتایج این پژوهش نشان داد عملکرد گروه ناتوان در ریاضی، در ادراک و سازماندهی دیداری-فضایی تفاوت معناداری با گروه متوسط در توانایی ریاضی داشت که بیانگر ناتوانی در تحلیل، ترکیب و سازماندهی اطلاعات در گروه ناتوان در ریاضی بود.
طولابی و همکاران (1389) در پژوهشی به بررسی اثر حافظه و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر پرداختند نتایج نشان داد حافظه فعّال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانشجویان دختر و پسر تاثیر معناداری داشت.
پورقاز و همکاران (1391) در پژوهشی به بررسی تاثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش آموزان پرداختند نتایج نشان داد خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر عملکرد حل مسئله دانش آموزان تاثیر معنی داری داشت.
ترشیزی و سعادتجو (1391) در پژوهش خود نشان دادند 1/54 درصد از دانش آموزان پسر و 8/52 درصد از دانش آموزان دختر پرخاشگر بودند و بین نمرات پرخاشگری و جنسیت رابطه معنی داری وجود دارد ولي بين پرخاشگري دانش آموزان و شاخص هاي شغل پدر و مادر، تحصيلات پدر و مادر، معدل نيم سال گذشته و رتبه تولد، تفاوت معني داري وجود نداشت. بين مدت زمان استفاده از تلويزيون و رايانه با پرخاشگري دانش آموزان و نيز بين پرخاشگري و عادت ماهيانه در دختران رابطه معني داري وجود داشت.

2-4-2- سوابق خارجی
هوستون (1989) در ارتباط با نقش نارسايي هاي شناختي در زمينه مؤلفه هاي تحصيلي، نشان داد كه آزمودني ها با نارسايي شناختي بالا در مقايسه با آزمودني هايي با نارسايي شناختي پايين عملكرد پايين تري در زمينه تحصيل دارند.
ماهینی، دلبی و کینگ (1998) در پژوهشی به بررسی رابطه نارسایی های شناختی با صفات شخصيتي، اضطراب و استرس پرداختند نتایج نشان دهنده رابطه معنادار بین نارسایی شناختی با صفات شخصيتي، اضطراب و استرس بود.
آدرین و همکاران (2002) در پژوهشی به بررسی نقش شخصیت، توانایی شناختی و باور در مورد هوش در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان پرداختند، نتایج نشان داد توانایی های شناختی پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود و صفات شخصیت، باور های هوشی و توانایی شناختی به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده غیبت و رفتار در کلاس بود.
اریک و همکاران (2004) به بررسی رابطه استعداد خستگی در پرخاشگری و خشم با واسطه رفتارهای تکانشی و هیجان خواهی پرداختند نتایج نشان داد استعداد خستگی با پرخاشگری رابطه معنی داری دارد و نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داداستعداد خستگی، ویژگی های خشم و کنترل خشم و تکانشگری و هیجان خواهی را پیش بینی می کند.
کارد و همکاران (2008) در فراتحلیلی به بررسی تفاوت های جنسیتی، پرخاشگری مستقیم و غیر مستقیم در دانش آموزان دختر و پسر که در 184 مطالعه بررسی شده بود پرداختند که نتایج این پژوهش حاکی از تفاوت معنی داری در پرخاشگری مستقیم در بین دو جنس بود و پسران دارای بیشترین ویژگی پرخاشگری مستقیم بودند اما در مورد پرخاشگری غیر مستقیم تفاوت معنی داری بدست نیامد.
سن سبلا و نوئل (2008) در مطالعه ای کودکان ناتوان یادگیری و کودکان عادی در چهار تکلیف بازداری ارزیابی کردند نتایج، اثر تداخلی یکسانی را در در این دو گروه نشان دادند. همچنین در این پژوهش که شامل 154 نفر از دانش آموزان کلاس پنجم بود تفاوت معنی را در بین دو گروه در اجرای تکالیف مربوط به انواع بازداری از جمله بازداری پاسخ غالب نشان ندادند.
نتايج تحقيقات كلاسن (2010) نشان داد كه دانشجوياني كه از توانايي خودتنظيمي بالاتري برخوردارند توانايي بيش تري در بيان احساسات و عواطف خود دارند و به تبع آن از پيشرفت تحصيلي بالاتري نيز برخوردار بوده و انگيزه و علاقه بالاتري براي ادامه تحصيل دارند. همچنين دانشجوياني كه خودتنظيمي پايين تري دارند احتمالاً از سطوح پايين رشد عاطفي نيز برخوردارند.
دی آنجن (2010) در پژوهش خود به بررسی رابطه عزّت نفس با پرخاشگری پرداخت نتایج این پژوهش نشان داد عزّت نفس پایین با پرخاشگری رابطه مثبت معنی دار و عزّت نفس بالا با پرخاشگری رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
در ارتباط با نقش نارسايي هاي هيجاني در زمينه مؤلفه هاي تحصيلي پژوهش هاي انجام شده نشانگر آن است كه نارسايي هيجاني مي تواند مؤلفه هاي تحصيلي و همين طور تعلل ورزي در دانشجويان را تحت تأثير قرار دهد (زو و لونگ، 2011).
چارلیو و همکاران (2014) در پژوهشی به بررسی توانایی های شناختی و احساسات مربوط به امتحانات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند نتایج نشان داد توانایی شناختی و انحراف فکر با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری داشت و احساسات مثبت در مورد امتحان با عملکرد بهتر و کاهش حواس پرتی رابطه مثبت داشت.
جنی و همکاران (2014) در پژوهشی به بررسی رابطه توانایی های هیجانی و شناختی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند نتایج نشان داد توانایی های شناختی دانش آموزان در تاثیر متقابل تعامل دانش آموز و محیط مدرسه و شیوه های آموزشی بود همچنین بین توانایی شناختی و هیجانی رابطه معنی داری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشت.

2-4-3- جمع بندی از نتایج پژوهش ها
دانش آموزان یکی از اقشار مهم در هر جامعه محسوب می شود و سالیانه پژوهش های زیادی در این زمینه صورت می گیرد یک از زمینه های پژوهشی مورد علاقه پژوهشگران در جامعه دانش آموزان عملکرد تحصیلی و همچنین تبعات خشم و پرخاشگری می باشد همچنین پژوهش های هر چند معدود در زمینه احساس خستگی و نارسایی شناختی در مورد دانش آموزان صورت گرفته است در کل نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد خشم و پرخاشگری، نارسایی شناختی و احساس خستگی در بسیاری از جنبه های زندگی دانش آموزان از جمله عملکرد تحصیلی این افراد موثر می باشد.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1- مقدمه
در این فصل روش اجرایی پژوهش، جامعه و نمونه آماری و مشخصات ابزارهای پژوهش آورده شده است که در زیر بصورت مجزا شرح داده شده است.

3-2- روش شناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه ها علی مقایسه ای بود. در این پژوهش متغیر های استعداد خستگی، نارسایی شناختی و خشم به عنوان متغیرهای مستقل و پیشرفت تحصیلی با لا و پایین به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

3-3- جامعه آماري
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 93-92 می باشد که تعداد دانش آموزان طبق سالنامه آمار 1390 شهر اردبیل 11230 نفر می باشد که از بین این دانش آموزان تعداد 5819 نفر دختر و 5411 نفر پسر بودند.

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش نمونه گیری در پژوهش حاضر بصورت تصادفی مرحله ای بود در مرحله اول تعداد 370 نفر از دانش آموزان بر اساس جدول گرجرسی-مورگان از میان دانش آموزان شاغل به تحصیل در دوره متوسطه شهر اردبیل از بین سنین 15-18 سال انتخاب شد و در مرحله دوم از بین این دانش آموزان افراد دارای عملکرد تحصیلی بالا (185 نفر) و پایین (185 نفر) شناسایی شد.

3-5- ابزار های اندازه گیری
مقیاس اثر خستگی فیتز: یک مقیاس 40 سوالی است. در این مقیاس 5 گزینه ای لیکرت از صفر (فقدان مشکل) تا 4 (حداکثر مشکل) نمره گذاری می شود و ادراک فرد از محدودیت های عملکردی ناشی از خستگی را در طی یک ماه گذشته بررسی می کند. این مقیاس دارای مولفه های «شناختی، جسمانی و روانی اجتماعی» است. حداقل نمره در این مقیاس برابر صفر و حداکثر آن برابر با 160 می باشد. نمره بالاتر نشان دهنده خستگی شدید و اگر نمره فرد بیش از 90 باشد از نشانگان خستگی رنج می برد. در تحقیق جلیل باباپور (1389) اعتبار آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 89/0 به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد.
پرسشنامه پرخاشگری: پرسشنامۀ پرخاشگری توسط ویلیامز و همکاران (1996) ساخته شده است. این پرسشنامه، 26 آیتم دارد که هر آزمودنی می بایست در پاسخ به سوالات، یکی از گزینه های هرگز، به ندرت، گاهی و همیشه را انتخاب نمایند. این پرسشنامه، دو مولفۀ پرخاشگری فیزیکی/خشم و پرخاشگری کلامی/خصومت را مورد سنجش قرار می دهد. ضریب پایایی بازآزمایی (بعد از نه هفته) پرسشنامۀ پرخاشگری و مولفه های آن از 72/0 تا 80/0 گزارش شده است. ضریب همبستگی پرسشنامۀ پرخاشگری با مقیاس خشم نووکا (1994) 79/0 گزارش شده است (01/0P). ضریب همبستگی مولفۀ پرخاشگری فیزیکی/ خشم و مولفه های پرخاشگری کلامی/خصومت با مقیاس خشم به ترتیب 73/0 و 74/0 می باشد (ابوالقاسمی و نریمانی،1385). در پژوهش حاضر ضریب پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 81/0 بدست آمد.
پرسشنامه نارسايي هاي شناختي: نارسايي هاي شناختي با استفاده از پرسشنامه نارسايي هاي شناختي (بوردبنت و همکاران، 1982) اندازه گیری شد. این پرسشنامه شامل 24 ماده است که پاسخ به هر ماده در یک مقیاس لیکرات 5 درجه ای از هرگز تا همیشه می باشد. 24 ماده در 4 خرده مقیاس شامل حواس پرتی (9 ماده)، مشکلات مربوط به حافظه (7 ماده) اشتباهات سهوی (7 ماده) و عدم یاد آوری اسامی (2 ماده) توزیع شده اند. مکاسی و ریچی (2006) ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 81/0 گزارش داده اند. در پژوهش ابوالقاسمی و کیامرثی (2009) ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 84/0 بدست آمد (نقل از شاهقلیان و همکاران، 1391). در پژوهش حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمد.

3-6- شرح کامل روش گردآوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش بصورت میدانی (جمع آوری داده ها) و کتابخانه ای (تدوین مبانی نظری) بود. برای جمع آوری داده های پژوهش پس از انجام هماهنگی های لازم با سازمان های مربوطه به مدارس شهر اردبیل مراجعه کرده و از دوره متوسطه (دبیرستان) دانش آموزان سنین 15-18 سال شناسایی شد (11230=n) و از بین این دانش آموزان بر اساس جدول مورگان تعداد 370 دانش آموز بصورت تصادفی مرحله ای انتخاب شد و در ادامه دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین شناسایی شد (ملاک انتخاب دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بالا داشتن معدل بالاتر از 16 و برای عملکرد تحصیلی پایین داشتن معدل کارنامه پایین تر از 16 در نظر گرفته شد) در این بین دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بالا را 96 نفر مونث و 89 نفر مذکر تشکیل دادند و در گروه با عملکرد تحصیلی پایین 79 نفر مونث و 106 نفر مذکر بودند. که در ادامه پرسشنامه های نارسایی های شناختی، مقیاس اثر خستگی فیتز و پرسشنامه پرخاشگری برای پاسخگویی در اختیار این افراد قرار داده شد و معدل کل این افراد به عنوان عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد و پس از اتمام جمع آوری داده ها، اطلاعات بدست امده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد.

3-7- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
در این تحقیق برای توصیف داده ها از شاخص های آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است و برای بررسی فرضیه ها آزمون تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA استفاده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در اين فصل با استفاده از روش هاي آماري مناسب اطلاعات جمع آوري شده حاصل از آزمون ها تجزيه و تحليل شدند. نتايج به دست آمده در سه بخش یافته های جمعیت شناختی، يافته هاي توصيفي و يافته هاي مربوط به فرضيه ها مطرح شده اند.

4-2- يافته هاي موجود در پژوهش
يافته¬هاي موجود درپژوهش شامل دو بخش توصيف و تحليل داده¬ها مي¬باشد. در بخش اول، ما به توصيف ويژگي¬هاي جمعيت شناختي پرسشنامه¬ مي¬پردازيم. اين ويژگي¬ها شامل سن، جنس، پایه تحصیلی می باشد.

4-3- یافته های جمعیت شناختی
در این قسمت ابتدا به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن،جنس، پایه تحصیلی و در ادامه این فصل به توصیف متغیرهای مورد بررسی پرداخته شده است.

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
سن عملکرد تحصیلی بالا عملکرد تحصیلی پایین
فراوانی درصد فراوانی درصد
15 47 40/25 34 37/18
16 36 45/19 39 08/21
17 41 16/22 57 81/30
18 61 97/32 55 72/29
کل 185 100 185 100

طبق نتایج جدول (4-1) 40/25 درصد پاسخگویان گروه با عملکرد تحصیلی بالا سن 15 سال، 45/19 درصد 16 سال، 16/22 درصد 17 سال و 97/32 درصد 18 سال داشتند. همچنین 37/18 درصد پاسخگویان گروه با عملکرد تحصیلی پایین سن 15 سال، 08/21 درصد 16 سال، 81/30 درصد 17 سال و 72/29 درصد 18 سال داشتند.


جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت عملکرد تحصیلی بالا عملکرد تحصیلی پایین
فراوانی درصد فراوانی درصد
مونث 96 89/51 79 70/42
مذکر 89 10/48 106 29/57
کل 185 100 185 100

طبق نتایج جدول (4-2) 89/51 درصد پاسخگویان گروه با عملکرد تحصیلی بالا مونث و 10/48 درصد مذکر بودند و در دانش آموزان با عملکرد تحصیلی پایین 70/42 درصد مونث و 29/57 درصد مذکر بودند.

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایه تحصیلی
پایه تحصیلی عملکرد تحصیلی بالا عملکرد تحصیلی پایین
فراوانی درصد فراوانی درصد
اول متوسطه 53 64/28 49 48/26
دوم متوسطه 67 21/36 64 59/34
سوم متوسطه 65 13/35 72 91/38
کل 185 100 185 100

طبق نتایج جدول (4-3) 64/28 درصد پاسخگویان با عملکرد تحصیلی بالا در اول متوسطه، 21/36 درصد در دوم متوسطه و 13/35 درصد در سوم متوسطه مشغول به تحصیل بودند همچنین 48/26 درصد پاسخگویان با عملکرد تحصیلی پایین در اول متوسطه، 59/34 درصد در دوم متوسطه و 91/38 درصد در سوم متوسطه مشغول به تحصیل بودند.

4-4- یافته های توصیفی

جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار نمرات نارسایی شناختی، استعداد خستگی و پرخاشگری
متغیرها عملکرد تحصیلی بالا عملکرد تحصیلی پایین
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
حواس پرتی 37/31 95/5 28/37 34/6
مشکلات حافظه 22/20 40/4 80/25 66/4
اشتباهات سهوی 64/15 66/3 38/19 27/4
عدم یادآوری اسامی 67/7 84/1 09/7 01/2
نارسایی شناختی 91/74 24/7 54/89 61/8
پرخاشگری

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...