پایان نامه با موضوع اجتماعی، ، اینترنت، اعتماد، ارتباطات، چهره

دانلود پایان نامه

امکان پذیر نبوده و می توانند دانش و نظرات خود و سرمایه های فرهنگی و اجتماعی و مشارکت را گسترش دهند و افراد به واسطه شبکه های اجتماعی و اشتراک گذاری اطلاعات و علایق خود به ساخت یک نمایش عمومی دست زده اند که سبک رفتاری و گفتاری کاربران را تحت تأثیر قرا می دهند و نتایج همچنان نشان می دهد که یوتیوب، تویتتر و آی فوت از سایت های محبوب کاربران می باشد که با قابلیت های متفاوت توانسته اند ارتباطات و روابط و حس تعلق را تحت تأثیر قرار داده و به راحتی در فرهنگ جدید ادغام نموده و به آنها می آموزد حس اجتماعی را پروش دهند و به انواع فرهنگ ها مختلف تعلق خاطر داشته باشند چنانچه مصاحبات نشان می دهد که تعاملات و روابط مصور بر حس اجتماعی و فرهنگی چیره شده و روابط خانوادگی آنها را نیز متاثر ساخته است.
2- کانتز و مکیئو (2011) در مقاله ای با عنوان « تأثیر ات سایت های شبکه های اجتماعی در کسب سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان» با مطالعه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پنسیلوانیا هند در پی بررسی تأثیر سایت های شبکه های اجتماعی بر تصمیم گیری شبکه برای پیشبرد سرمایه اجتماعی و یا ایجاد شبکه های متعادل بر اساس صفات و منافع مشترک در بین دانشجویان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تصمیمات شبکه های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد از نظر سرمایه اجتماعی و عادات معمول و میزان علاقه به شبکه تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج بیانگر آن است که بین قابلیت اطمینان و اعتماد به شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و این اعتماد به شبکه های مجازی است که نقش تعیین کننده ای در مصرف خدمات و اطلاعات ارائه شده دارد و دسترسی و فرصت دسترسی به فضاهای مجازی به تنهایی بر سرمایه اجتماعی تأثیر نمی گذارد بلکه نوع عملکرد و انطباق با نیازها و اعتماد عامل تعیین کننده ای بر حمایت های دریافتی و دستیابی به منافع مشترک است.
3- روزن و همکاران (2011) در مقاله ای با عنوان «شبکه های اجتماعی و محیط های آنلاین» به بررسی شبکه های اجتماعی در سه بعد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در محیط های آنلاین پرداخته اشت و سپس پیامدهای استفاده از آن بررسی کرده است. در بخش اجتماعی به بررسی شبکه اجتماعی (SNS) و محیط های فعال و زندگی دوم کاربران و تأثیر شبکه های اجتماعی در ترویج علم و پیامدهای آن پرداخته است در بخش سیاسی به تأثیر شبکه های مجازی در بیان افکار و عقاید و مشارکت آنها در گروه های و انجمن ها پرداخته و نشان می دهد که توسعه اطلاعات همواره به مثابه چالشی برای توسعه سیستم های اطلاعات اجتماعی در پیشبرد اهداف دولت است و نویسنده بیان می دارد افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات. از شبکه میکروبلاگینگ (به عنوان مثال: توییتر) به شبکه های همکاری جهانی منجر به تغییررفتارها، مبادلات مواد مادی و غیر مادی افراد و نظام های اجتماعی اطلاعاتی شده است که این امر نشات گرفته از نحوه دسترسی به اطلاعات می باشد. محققین دریافته اند امروزه میزان دسترسی و قابلیت اعتماد به فناوری نسبت به گذشته بیشتر شده و ماهیت ارتباطات و اطلاعات نیز به شکلی منحصر به فرد شده است و همچنین بیان می دارند اطلاعات قابل اعتماد پایه و اساس هر مبادله، ارتباط و عمل تجاری می باشد که شبکه های مجازی در این راستا کمک شایانی به صاحبان شبکه در هدایت کاربران کرده است. به طور مثال توسعه دهندگان کسب و کار با استفاده از شبکه توییتر و ساخت فیلم و مجموعه ها توانسته کاربران فناوری را محصور خود کنند و شبکه های اجتماعی با برقراری ارتباط تصویری و سریع توانسته اعتماد کاربران را به سوی خود جذب کرده و میزان استفاده از فناوری و سود آوری را نیز افزایش دهند.
4- مینگ چین(2012) در مقاله ای «تأثیر رسانه های جدید در ارتباطات بین فرهنگی» به بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر فرهنگ ملی- قومی، بر هویت فرهنگی-اجتماعی و تأثیر رسانه های اجتماعی بر تعارض فرهنگی پرداخته است. تحقیقات نشان می دهد که افراد به واسطه قابلیت دسترسی، احساس صمیمیت در فضای مجازی و دسترسی مکانی به شبکه های مجازی روی می آورند. رسانه های اجتماعی به واسطه قابلیت های زیبا شناختی و تصویری امکان ارتباط و تبادل اطلاعات و دسترسی به پیام روند ارتباطات را تسریع بخشیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتباطات فرهنگی و شبکه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی در شکل گیری ارزش های اجتماعی و مبادلات فرهنگی رابطه وجود دارد و افراد با افزایش استفاده از شبکه ها و رسانه های مجازی میزان اعتماد و احساس صمیمیت بین شبکه های مجازی افزایش می یابد.
5- ساباتینی و ساراکانیو (2014) در مقاله ای با عنوان« آیا فیس بوک منجر به ذخیره یا نابودی سرمایه اجتماعی می گردد؟» با تاکید بر نقش دوگانه تأثیر شبکه های اجتماعی بر سرمایه های اجتماعی می پردازد یعنی از یک سو سرمایه اجتماعی منجر به مشارکت های اجتماعی در محیط واقعی می گردد اما از سوی دیگر مشارکت در فضای آنلاین را افزایش می دهد شبکه های اجتماعی چون فیس بوک و توییتر اثرات مثبتی بر افزایش تعاملات تصویری دارد با افزایش دامنه ارتباطات آنلاین معنای واقعی اعتماد تخریب می شود. در این تحقیق با مطالعه دو موج از کاربران 2010 و 2011 که آمار آن در موسسه ملی آمار ایتالیا موجود است و بررسی رفتارهای اجتماعی و با استفاده از مصاحبه چهره به چهره 24000 نفر از کاربران به بررسی تأثیر شبکه های مجازی بر سرمایه اجتماعی(ساختاری و شناختی) پرداخته اند که این مطالعات حاوی اطلاعات دقیقی بر روی میل فرد برای تعامل بر استفاده از فضاهای مجازی می باشد که از طریق میزان مشارکت در سایت های شبکه های اجتماعی و چت میزان روابط آنها را با دوستان و آشنایان و ارزش های مشترک و اعتقادات و بر حسب موضوعات مطروحه و احساس صمیمیت میزان اعتماد به شبکه های اجتماعی را سنجیده اند یافته های تحقیق نشان می دهد که شبکه های آنلاین برای افزایش حمایت و حفاظت از روابط اجتماعی است که امروزه به دلیل اشتغال و تحرکات اجتماعی در معرض خطر است.
6- حازم راشد (2015) در مقاله ای با عنوان « تبلیغات مواد غذایی در رسانه های اجتماعی؛ مطالعه موردی: فیس بوک در مصر» نشان می دهند که چگونه تبلیغات رسانه ای توانسته اند نگرش و ذائقه مصرف کننده مصری جوانان را تحت تأثیر قرار داده است. محقق با استفاده از روش تلفیقی تحلیل محتوا و مصاحبه با مصرف کنندگان جوان29-17 ساله از شهرستان های مصر توانسته نشان بدهند که چگونه تبلیغات در شبکه فیس بوک توانسته گرایش مردم را استفاده از غذاهای فست فود سمت وسو دهد و با افزایش محبوبیت و اعتماد به شبکه های اجتماعی گرایش جوانان به مصرف گرایی و استفاده از غذاهای فست فود هم افزایش می یابد. بازاریان و شرکت های تبلیغاتی دریافته اند که امروزه رسانه های اجتماعی بدون توقف در حال گسترش هستند و آنها می توانند با استفاده از رسانه های اجتماعی کالا و خدمات را عرضه و تبلیغ کنند و رسانه های اجتماعی به کاربران این امکان می دهد مه بیان علاقمندی های خود تعاملا و ارتباطات گسترش دهد و خود به صورت مبلغ تبدیل شوند. به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که؛ بین جذابیت و اعتماد و تکرار تبلیغات شبکه های مجازی و مصرف مواد غذایی و استفاده از شبکه های مجازی رابطه معناداری در بین کاربران 17-29 ساله شهرستان های مصر، قاهره و اسکندریه وجود دارد.

2-4- مبانی نظری :
2-4-1- ولمن:
هیجان اولیه و مستمر در خصوص اینترنت، این پدیده را به عنوان عامل انگیزش تغییر مثبت در زندگی افراد به واسطه ایجاد شکل های از کنش متقابل آن لاین (درون خطی) و افزایش دهنده روابط خارج خط تداعی نموده است. اینترنت به اصلاح جامعه به واسطه به وجود آوردن و فراهم کردن مکان ملاقاتی برای افراد با علایق مشترک و مواجه با محدودیت های زمانی و مکانی اقدام خواهد نمود. جوامع آن لاین، گفتمان دموکراتیک و آزاد را گسترش خواهد داد(ولمن، 2003: 436). اگر چه گزارشات اخیر بر ساخت و جوامع مجازی آن لاین متمرکز شده است ولی بدیهی است که بیشتر روابطی که در فضای مجازی شکل گرفته در فضای فیزیکی تداوم یافته و منتهی به شکل های جدیدی از جامعه بر می گردد که با ترکیبی از کنش های متقابل داخل و خارج خط مشخص و قابل توصیف است. کنش های متقابل آن لاین، شکاف های ارتباطی میان ملاقات رو در رو را افزایش می دهد. از این رو اینترنت تمایل به برقراری روابط ارتباطات غیر محلی را به واسطه ماشین های هواپیماها و تلفن ها در حال حاضر شبکه کامپیوتر افزایش می¬دهد(همان،437). این گروه دیدگاهشان درحال تبدیل شدن به یک ایدئولوژی بدتر است از یک دنیای مجازی یا دنیای شبکه ها که فضای سایبری نیز نامیده می شود به تدریج جایگزین دنیای واقعی قدیمی خواهد شد(جواهری و باقری، 1386: 39). در رأس این گروه روشنفکرانی از تبار مک لوهان قرار دارند که به هواداران جامعه اطلاعات وسپس اینترنت مبدل شده اند. موضع آنها اغلب آغشته بر مذهب گرایی است. بنیادگرایان اینترنت در این دسته می گنجد. البته برخی هم می پندارند که اینترنت تکمیل کننده سرمایه اجتماعی است. آنها معتقدند قضاوت در مورد این که اینترنت موجب کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی می شود در چارچوب زندگی شخصی، معنا پیدا می کند. اینترنت در چرخه زندگی روزمره ادغام می شود و به تدریج زندگی در شبکه، همانند فعالیت های خارج از شبکه تلقی می شود. این فناوری به شیوه تدریجی موجب تداوم و گسترش انتقال روابط میان فردی از شبکه های در به در به شبکه های مکان به مکان و شخص به شخص می شود. اگرچه تماس چهره به چهره و تلفنی تداوم پیدا خواهد کرد ولی این تماس ها در نتیجه نقش اینترنت در پیوند میان افراد حاضر در موقعیت های جغرافیایی مختلف سازمان های هم پیمان تکمیل می شود(همان، 41). صاحب نظران دیدگاه شبکه اجتماعی مانند ولمن، لین و کاستلز در این گروه اند. ولمن معتقد است ما در عصری زندگی می کنیم که پارادایم جامعه در حال تغییرات می باشد. این تغییر نه تنها در شیوه فهم، از جامعه، بلکه فراتر از آن در نحوه ارتباط بین مردم و نهادها وجود دارد. در جوامع شبکه ای برعکس جوامع صنعتی که روابط بین افراد سلسله مراتبی است، روابطی افقی گسترش می یابد و مرزها نفوذ پذیر می شوند. کنشگران شبکه ای می توانند انسان ها، گروه ها یا جوامع باشند که طیف وسیعی از ساختارهای خرد و کلان را در بر می گیرد(جواهری و باقری، 1386: 38). به نظر ولمن شبکه های اتباطی به ویژه شبکه ارتباطات کامپیوتر واسط، پشتیبان شبکه های اجتماعی اند و اغلب به شکل جدایی ناپذیر از یکدیگر عمل می کنند. به وسیله شبکه ارتباطات کامپیوتر واسط مردم در شبکه های اجتماعی به یکدیگر می پیوند و از طریق شبکه های اجتماعی مردم موقعیت شان را به هنگام استفاده از شبکه های کامپیوتری در اختیار دارند و مردمی یابند(دروان، 1384: 26). به نظر ولمن شبکه های کامپیوتری همانند شبکه های اجتماعی هستند، پیوند دهنده افراد، سازمان ها و دانش ها و همچنین از این رو نباید جدا از هم در نظر گرفته شوند بلکه باید در زندگی روزمره آنها را با هم در نظر گرفت و همچنین اینترنت سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد و میزان تماس افراد را با دوستان، خویشاوندان دور و نزدیک را افزایش می دهد. تکمیل کننده سرمایه اجتماعی بوده و افراد را قادر می سازد تا شبکه ای موجود خود را به شیوه ای گسترش می دهند که اتصالات چهره به چهره آنها را غنی تر و مستحکم تر می نمایدو همچنین شواهد نشان نمی دهند که اینترنت مبنایی برای یک شکل کاملاً جدید از شهروندان فعال است. اگر آنها به طرقی که کاستلز پیش بینی می کند به بازکردن فضای اجتماعی کمک می کند این کار به شیوه ای ناموزون و در مقیاس بزرگ صورت می گیرد. بهتر است به جای اینکه اینترنت را حرکتی کاملاً جدید بدانیم که ممکن است انباشت های موجود و سرمایه اجتماعی را از بین ببرد، آن را یکی از عواملی که انواع همبستگی اجتماعی می برند و باعث ارتقای توجه به اشکال موقتی، وسیع تر و سست تر تعهد می شوند. در نظر بگیریم بنابراین اینترنت به تغییر تعاملات استوار بر ویژگی های انتسابی بی چون جنسیت، طبقه یا سن به سمت تعاملات مبتنی بر ویژگی های اکتسابی چون سبک زندگی یا سرگرمی مشترک کمک می کند پس اینترنت با تغییرات گسترده ای که گیدنز تحت عنوان ارتقای بازتابی خویشتن بیان می کند، پیوند دارد(فیلد، 1388: 176-177). بنابراین اینترنت هم بر غنی سازی پیوندهای تضغیف شده امکان ارتباط و ایجاد پیوندهای قوی در اقصی نقاط جهان کمک می کند که به معنای غنی سازی پیوند های تضعیف شده و امکان ارتباط و ایجاد پیوندهای قوی در اقصی نقاط در عصر پست مدرن به حساب می آید(محمدی، 1384: 143). ولمن معتقد است که فضای مجازی می تواند به عنوان تکنولوژی سازنده سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شوند زیرا وجود شبکه های اجتماعی می تواند فایده بهتری در توزیع اطلاعات داشته باشد و از طریق شبکه ها تأثیر ارتباط جمعی بیشتر می شود. از دیدگاه ولمن ویژگی های شبکه های اجتماعی به سه دسته ی ساختی، تعاملی و کارکردی تقسیم می شوند که هر کدام شاخص هایی دارند. این شاخص ها بنابر مسئله و هدف تحقیق انتخاب می شوند. منظور از ویژگی های ساختی شبکه ویژگی هایی است که بیشتر به خصوصیات مربوط به روابط بین اعضا مانند فراوانی تماس ها، قوت، چندگانگی، نزدیکی، مدت رابطه و… می پردازند. در ویژگی های کارکردی به کارکردهایی که شبکه برای اعضا دارد، مانند انواع حمایت های اجتماعی شبکه، توجه می شود(باستانی و رئیسی، 1390: 39).

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...