پایان نامه با موضوع ، اضطراب، پرهیزی، اختلال، خود-، روانی

عنوان بخشی از جهان انسانی و جامعه قرار دارد که از آن حس اجتماعی، رحم، شفقت، وجدان و تمایل به انجام امور خیریه مشتق می شود. کسی که در این مقیاس نمره بالای می گیرد، دلسوز و حمایت کننده است؛ تمایل به همراهی و همگامی با گروه دارد؛ نیازهای دیگران را درک می کند؛ صبور و صمیمی است؛ پذیرای افراد، صرف نظر از رفتار و نگرش آنهاست؛ نسبت به دیگران هم حسی دارد؛ یاری رسان است و از خدمتگزاری دیگران لذت می برد؛ نظر و رفتار تند دیگران را برای مصالح گروه تحمل می کند؛ بی ریا و خالص است؛ دارای اصول اخلاقی است و به آن مقید است؛ و روحیه ای بخشنده دارد. اما کسی که در این مقیاس نمره کم می آورد، تمایل به کار گروهی ندارد؛ از فرصت ها سود می جوید؛ احساس دیگران چندان برایشان مهم نیست؛ تکروی می کند؛ رفتار صمیمانه ندارد؛ نمی تواند همدل دیگران باشد؛ در نظر دیگران خودپسند و خودخواه جلوه می کند؛ اهل انتقام از کسانی است که او را اذیت کرده اند؛ تقیداخلاقی در این افراد، سست است. بعد خود- فراروی، بر پایه پنداشت از خویشتن به عنوان بخشی از جهان و منابع پیرامون آن مطرح شده است که با پندارهای حضور راز گونه، ایمان مذهبی ، متانت و صبوری غیر مشروط همراه است. افراد دارای خود- فراروی بالا، مستعد تجربه اوج هستند؛ جهان را به هر شکلی پذیرا هستند؛ تمایل به آرمان گرایی دارند؛ تجربه و در هم آمیختن با محیط و طبیعت آنها را دچار فراموشی از خود می کند؛ صلح طلب هستند؛ به محیط زیست توجه نشان می دهند؛ تجربه های فرا- حسی را باور دارند؛ و به هنر علاقه مندند. افرادی که نمره پائین در این مقیاس می آورند، قدرت تصور ذهنی پائینی دارند؛ تحمل ابهام و عدم قطعیت را ندارند؛ زیاد تحت تأثیر قرار نمی گیرند؛ برای دیگران کسل کننده هستند؛ نسبت به طبیعت احساس مسئولیت نمی کنند؛ مادی گرا و عینیت زده هستند . هر یک از ابعاد سرشت و منش در یک دستگاه ( شبکه) تعاملی، جریان سازگاری و تطابق تجربیات زندگی را راه اندازی و هدایت می کند. آمادگی ابتلا به اختلالهای هیجانی و رفتاری از چگونگی عملکرد این دستگاه تعاملی اثر می پذیرد (کاویانی،1386).

2-5-1- ارتباط آسیب پرهیزی و اضطراب
ارتباط بین اختلال های اضطرابی و ویژگی های شخصیتی در ابعاد سرشت و منش یکی از موضوع های اصلی روان شناسی شخصیت بوده است. مدل های مختلفی برای توضیح رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اختلال های روانی از از جمله اختلال های اضطرابی توسط مارکو و همکاران (2013) انجام شده است. به طور خلاصه آنها را می توان در سه دسته خلاصه کرد :
1: اختلال های شخصیت و اختلال های روانی تأثیرات سببی یا علی مشابهی دارند، اما هیچ کدام تأثیرات سببی بر یکدیگر ندارند، به نظر می رسد آنها علت مشترکی دارند، مثل اینکه هر دو متعلق به یک زنجیره باشند. در سطوح بالاتر اختلالهای شخصیت و روانی سرآغاز یا مقدمه یکدیگر می باشند.
2 : شخصیت تأثیرات سببی در شروع و حفظ بیماری های روانی دارد.
3 : اختلال های روانی در شخصیت تأثیرات سببی دارد (مارکو، 2013).
مطالعات مختلفی مدل زیستی – عصبی کلونینجر (الگوهای سرشت و منش) را برای مطالعه ویژگی های شخصیت و اختلال های اضطرابی مورد استفاده قرار داده اند : کلونینجر، زوهار ، هیرشومن ، داهان (2012)، نای من ، میتونین ، فریمر ، جاکوما ، ماکی ، ایکلاند و همکاران (2011)، جیلا و آیسیمتسا (2006)، جیانگ و ساتو ، هارا ، تاکدیمونی ، اوزاکی ، یامادا (2003)، بل ، اسمولاین و شیکار (2002)، سانگورین ، پریز ،گوتای ریز ، تورنز ، بال بینا و همکاران (1998) نشان دادند که ابعاد سرشت و منش در سطح بالایی با اختلال های اضطرابی در ارتباط هستند، بخصوص افزایش نمره بعد آسیب پرهیزی با افزایش اختلال های روانی از جمله اضطراب همراه است. تمامی این مطالعات در دو نکته توافق دارند :
1: ارتباط مستقیم بین ابعاد سرشت (بعد آسیب پرهیزی) و اضطراب وجود دارد. یعنی افزایش آسیب پرهیزی با افزایش اضطراب همراه است.
2: ارتباط معکوس بین ابعاد منش (بعد خود- راهبری) و اضطراب وجود دارد. یعنی افزایش خود- راهبری با کاهش اضطراب همراه است.
البته ابعاد دیگر سرشت و منش نیز در این مطالعات از اهمیت خاصی برخوردار بودند. در جدول زیر ارتباط معنی دار بین ابعاد سرشت و منش و انواع اختلال های اضطرابی نشان داده شده اند :
جدول 2-1: رابطه بین اختلالهای اضطرابی و ابعاد سرشت و منش
اختلالهای اضطرابی

اختلال وحشت زدگی روان رنجوری وسواسی فکری-عملی
اضطراب اجتماعی
فوبیای خاص اختلال فشار روانی پس آسیبی اختلال اضطراب فراگیر
آسیب پرهیزی (مثبت) آسیب پرهیزی (مثبت) آسیب پرهیزی (مثبت) آسیب پرهیزی (مثبت) آسیب پرهیزی (مثبت) آسیب پرهیزی (مثبت)
خود- راهبری (منفی) خود- راهبری (منفی) خود-راهبری (منفی) خود-فراروی (مثبت) خود-راهبری (منفی)
همکاری (منفی) نوجویی (منفی) نوجویی (منفی) خود-راهبری (منفی)
پشتکار (منفی) همکاری (منفی) خود-فراروی (منفی) همکاری (منفی)

چنانچه در شکل 2-1ملاحظه می شود، بین اختلال وحشت زدگی و آسیب پرهیزی رابطه مستقیم و مثبت و معنی دار وجود دارد. و بین اختلال وحشت زدگی با ابعاد خود- راهبری، همکاری و پشتکار رابطه منفی و معنی وجود دارد.
بین روان رنجوری وسواسی فکری عملی و بعد آسیب پرهیزی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. اما بین روان رنجوری وسواسی فکری عملی و ابعاد خود- راهبری، نوجویی و همکاری رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.
بین اضطراب اجتماعی و آسیب پرهیزی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین اضطراب اجتماعی و ابعاد خود- راهبری، نوجویی و خود- فراروی رابطه منفی و معکوس معنی دار وجود دارد.
بین اختلال های فوبیا ( هراس) و آسیب پرهیزی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
بین اختلال فشار روانی پس آسیبی و ابعاد آسیب پرهیزی و خود- فراروی رابطه مثبت و معنی دار وجود. بین ابعاد خود- راهبری و همکاری رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.
بین اختلال اضطراب فراگیر و آسیب پرهیزی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و بین اختلال اضطراب فراگیر بعد خود- فراروی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.
جیانگ و همکاران (2003) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اضطراب صفت، شخصیت و خستگی بر اساس پرسشنامه سرشت و منش پرداختند، تجزیه و تحلیل نتایج همبستگی معنا داری بین اضطراب صفت و خستگی را نشان داد، از ابعاد سرشت و منش آسیب پرهیزی هم با اضطراب و هم با خستگی( خستگی عمومی، خستگی روانی و خستگی جسمی) رابطه مثبت داشت و از ابعاد منش خود- راهبری هم با اضطراب و هم با خستگی رابطه منفی داشت.
همچنین نتایج نشان داد یک ارتباط ذاتی بین اضطراب صفت با آسیب پرهیزی وجود دارد. کلونینجر و همکاران (2012) در کارشان بر روی دیدگاه (( روانی– زیستی ارزیابی روانی )) بیان می کنند که پیکربندی های فردی در ساختار شخصیت، خطر همه فرم های آسیب شناسی روانی و همچنین واکنش های روی درمان دارویی و روان درمانی را تحت تأثیر قرار می دهند، مخصوصأ آسیب پرهیزی به طور گسترده ای با اختلال های اضطرابی در ارتباط است.
آزمودنی های دارای آسیب پرهیزی بالا به عنوان افرادی توصیف شده اند که زیاد نگران هستند و بدبینانه به آینده نگاه می کنند. آنها افرادی مضطرب و دارای شک و تردید، خجالتی و خستگی پذیر هستند. اخیرأ عکس برداری تابعی مغز یک رابطه نزدیک بین کمربند پیش- زانویی و بادامه که به عنوان یک مدار بازخورد و پسخوراند در طول پردازش ادراکی محرک ترسناک عمل می کند را ثابت می کند( ویبورگ، فالکام و گالبیرگ ، 2005).
2-6-خلاصه و جمع‌بندی
در فصل حاضر اطلاعات موجود در زمینه ی اضطراب سلامت، حساسیت پرادازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، آسیب پرهیزی و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه ارائه شد.
مرور پیشینه ی موجود حاکی از آن است که افراد دارای اضطراب سلامت فرایندهای شناختی ناکارآمدی در ارتباط با بدن و سلامتی داشته و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه هماهنگ می باشد. یافته ها در زمینه حساسیت پردازش حسی با اضطراب هماهنگ می باشد و همگی ارتباط مثبتی بین این متغیر با اضطراب را نشان می دهند (برای مثال، لیس و همکاران، 2005؛ نل وهمکاران ،2002)، مرور ادبیات پژوهش در زمینه اضطراب و آسیب پرهیزی نیز حاکی از ارتباط زیاد بین این صفت با انواع اضطراب می باشد. همچنین یافته ها در زمینه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب هماهنگ بود. نقطه ی قوت این پژوهش ها، بررسی اضطراب سلامتی در حوزه های مختلف از جمله، اختلالات روانی، مدل های شناختی- رفتاری، مدل های بین فردی می باشد و نقطه ضعف این پژوهش ها عدم توجه کافی به شیوع و سبب شناسی این مشکل و همچنین عدم بررسی چند بعدی آن می باشد.
از جمله خلأ های موجود در ادبیات پژوهشی بررسی همزمان متغیرهای اضطراب سلامتی، حساسیت پردازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آسیب پرهیزی در افراد دارای شغل های پرتنش مانند پرستاری یا مقایسه این متغیرها بین گروههای مختلف پرستاری می باشد که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. با این توصیف و بررسی مختصر ادبیات پژوهشی، چنان¬که ملاحظه می¬شود؛ پژوهش¬های انجام شده در زمینه¬ی متغیرهای پژوهشی در بین پرستاران بسیار اندک می¬باشد و در خصوص مقایسه¬ی این متغیرها بین پرستاران بخش ویژه و بخش عمومی پژوهشی انجام نگرفته است، امید آن می¬رود که نتایج و دستاوردهای پژوهش حاضر، مقدمه و راهگشایی برای پژوهش¬های بعدی باشد.
بنابراین نتایج پژوهش حاضر می تواند کاربردهایی برای روان شناسان بالینی، مشاورین و روان درمانگران داشته باشد. علاوه بر این روی آورد مدل شناختی-رفتاری به پدیدآیی و تداوم اضطراب سلامت، ضرورت تدوین برنامه های آموزشی و مداخله ای برای تعدیل محیط کاری پرستاران از ملزومات عملی این پژوهش محسوب می شوند.مطالعه¬ی هریک از این متغیرها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا با کسب اطلاعات کافی در این زمینه می¬توان برنامه¬های تشخیص و درمان زود هنگام و به موقع اضطراب سلامت به عنوان یک اختلال را فراهم نمود.

3-1- مقدمه
در اين فصل نخست در مورد روش پژوهش و بعد در مورد جامعه آماري، روش¬نمونه‌گيري و ابزارهاي سنجش متغيرهاي اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آسیب پرهیزی صحبت خواهد شد و در آخر از روش تجزيه و تحليل داده‌ها و روش اجرا بحث خواهد شد.
3-2- روش پژوهش
با توجه به ماهیت تحقیق و هدف های آن روش پژوهش حاضر، توصیفی ازنوع علی- مقایسه¬ای می باشد. در روش‌های علّی- مقايسه‌ای يا روش‌های پس رويدادی پس از وقوع علت، آغاز و پژوهشگر اقدام به جمع آوری اطلاعات می کند. پژوهشگر، معلول یا متغیر وابسته را مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به گذشته به کشف علت می پردازد (دلاور، 1388).
3-3- جامعه آماري
طبق تعریف اکثر صاحب نظران، جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم(دلاور، 1388). جامعه آماری در این پژوهش شاملکلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر ایلام در سال 93 که شامل 250 پرستار(140زن و 110مرد) که از این تعداد، 97پرستار شاغل در بخش های ویژه و 153پرستار شاغل در بخش های عمومی بیمارستان، می باشند.
3-4- روش نمونه‌گيري
پژوهشگران غالبا توانایی اجرای پژوهش بر کل اعضاء جامعه را ندارند، به همین دلیل پژوهشگران معمولا نمونه کوچکی از جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهند و نتایج حاصل را به کل جامعه تعمیم می‌دهند. نمونه مورد بررسی باید نماینده واقعی جامعه مورد نظر باشد. نمونه پژوهش علاوه بر نماینده جامعه بودن، باید اندازه آن نیز به حدی باشد که پژوهشگر مطمئن شود که اگر نمونه دیگری با همان روش انتخاب کند، نتایج مشابهی به دست خواهد آورد(دلاور، 1388). نمونه ی مناسب برای این جامعه با توجه به روش پژوهش، 120پرستار که در دو گروه مقایسه ای شامل 60 نفر پرستار شاغل دربخش های ویژه بیمارستان و 60 نفر پرستار شاغل در بخش های عمومی بیمارستان می باشد. به دلیل شرایط و ویژگی های کاری جامعه مورد پژوهش، نحوه نمونه گیری بصورت نمونه گیری در دسترس بود. به منظور جمع آوری داده ها، پس از کسب مجوز و رضایت واحدهای مورد پژوهش، با مراجعه به بیمارستانهای آموزشی شهر ایلام( امام خمینی (ره) ، شهید مصطفی خمینی و آیت الله طالقانی) در شیفت های صبح، عصر و شب نسبت به ارائه پرسشنامه و تکمیل آن توسط نمونه های مورد پژوهش اقدام گردید و از چهار پرسشنامه که در مجموع شامل 99سؤال بودند، استفاده شد. لازم به ذکر است حجم نمونه بر اساس تعداد پرسنل پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر ایلام تعیین شده است.
همان طور که در جدول 3-1 مشاهده می شود:
50٪ درصد افراد نمونه مرد و 50٪ درصد آن زن می باشد.

جدول 3-1: فراوانی و درصدافراد نمونه به تفكيك جنسيت
جنسيت فراواني درصد
مرد 60 50%
زن 60 50٪
جمع 120 100٪

3-5- ابزارهای اندازه‌گيري
در اين پژوهش از ابزارهاي زير استفاده گرديده است:
3-5-1-پرسشنامه اضطراب سلامت
در این پژوهش برای سنجش اضطراب سلامت از پرسشنامه اضطراب سلامت استفاده شد. فرم بلند این مقیاس برای اولین بار توسط سالکوسکیس و وارویک در سال 1989 طراحی شد که تقریبأ بر اساس مدل شناختی اضطراب سلامت و خودبیمار انگاری تدوین شده است. فرم کوتاه آن (سالکوسکیس و وارویک، 2002) که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت، شامل 18 گویه است که از نوع مداد کاغذی و خود سنجی است. هر گویه چهار گزینه دارد و هر یک از گزینه ها شامل توصیف فرد از مؤلفه های سلامتی و بیماری بصورت یک جمله خبری است که پاسخگو باید یکی از جملات را که بهتر او را توصیف می کند انتخاب کند. نمره گذاری برای هر آیتم از 0 تا 3 است و نمره بالا در آن نشانه اضطراب سلامتی می باشد.
پایایی:
پایایی باز آزمایی این پرسشنامه 0.90 و ضریب آلفای کرونباخ آن از 0.70 تا 0.82 گزارش شده است (سالکوسکیس و وارویک، 2002). در پژوهش نرگسی (1390) نیز ضریب آلفای کرونباخ 0.87 برای پرسشنامه اضطراب سلامتی به دست آمد که حاکی از پایایی رضایت بخش آن می باشد (نرگسی و همکاران، 1391).
روایي:
سالکوسکیس و وارویک (2002)، روایی پرسشنامه اضطراب سلامتی را 0.72 بدست آوردند و آبراموویتز و همکاران (2007) ضریب روایی آن را 0.94 محاسبه کردند. این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط نرگسی (1390) به فارسی برگردانده شد و برای سنجش روایی آن از پرسشنامه خودبیمارانگاری اهواز(احدی و پاشا، 1381) استفاده گردید. ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و آزمون خودبیمارانگاری اهواز برابر با 0.75- به دست آمد. بنابراین پرسشنامه اضطراب سلامتی از روایی مناسبی برخوردار است. دلیل منفی شدن همبستگی بین دو ابزار نوع نمره گذاری آنها است. نمره بالاتر در پرسشنامه اضطراب سلامت نشانه اضطراب سلامتی بیشتر و در آزمون خودبیمارانگاری اهواز نشانه اضطراب سلامتی پایین تر می باشد (نرگسی و همکاران، 1391).
3-5-2-پرسشنامه حساسیت پردازش حسی
مقیاسشخص با حساسیت حسی بالا (HSPSS) ،این مقیاس یک آزمون مداد- کاغذی می باشد، که توسط آرون و آرون (1997) طراحی شده است. برای سنجش افرادی که با شدت بیشتر به محرک های محیطی به ویژه عاطفی واکنش نشان می دهند،ساخته شده است. این آزمون مشتمل بر 25 سؤال خود گزارشی است که واکنش پذیری روان شناختی نسبت به محرک های محیطی را می سنجد. این آزمون مشتمل بر 3 خرده مقیاس: سهولت تحریک (12 ماده)، حساسیت زیبایی شناختی (7 ماده) و آستانه حسی پایین ()دارای 6 ماده است (آرون، 2002). این پرسشنامه برپایه مقیاس پنج درجه ای لیکرت پاسخ داده می شود ، طوری که به گزینه کاملاً مخالفم نمره 1 و به گزینه ی کاملاً موافقم نمره 5 تعلق می گیرد. این آزمون سؤالاتی را که نمره معکوس داشته باشند را ندارد. زمانی که پاسخ دهنده گزینه کاملاً موافقم را علامت بزند که گویه درباره ی او کاملاً صدق می کند و گزینه کاملاً مخالفم را هنگامی علامت بزند که شدیداً مخالف گویه است یا به عبارتی درباره ی او صدق نمی کند.
پايايي:
این آزمون پایایی خوبی را نشان داده است. اسمولاسکا وهمکاران پایایی این آزمون را بااستفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 89/0وخرده مقیاس های سهولت تحریک، حساسیت زیبایی شناختی و آستانه حسی پایین به وسیله ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 75/0،79/0و70/0گزارش نمودند.
روایي:
روایي اين پرسشنامه در تحقيق لیس و همکاران (2005) 1997) توسط متخصصان مورد تأييد قرار گرفته است. روایی سازه مقیاس حساسیت پردازش حسی از طریق همبستگی این مقیاس با برون گرایی، نظم جویی،هیجان، به آسانی گریه کردن، حساسیت به نور والکل به ترتیب 45/0،65/0،74/0،32/0،39/0 به دست آمده است (صدوقی وهمکاران، 1386).

روش نمره‌گذاري:
در اين پرسشنامه، تعيين نمرات هر يك از مؤلفه‌ها با جمع نمرات سوال‌هاي مربوط به آن انجام مي‌شود. نمره‌گذاري به شكل زير صورت مي‌گيرد:

جدول 3-2: شماره‌ سوال‌هاي پرسشنامه حساسیت پردازش حسی
مؤلفه‌هاي حساسیت پردازش حسی شماره‌ي سؤال‌ها
سهولت تحریک 25-23-22-21-18-17-14-13-11-10-3-2
حساسیت زیبایی شناختی 20-19-12-9-8-6-1
آستانه حسی پایین 24-16-15-7-5-4

3-5-3- پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
پرسشنامه خودگزارشی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) توسط گارنفسکی و همکاران (2001) تدوین شده است.ساختار این پرسشنامه ای چند بعدی

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...