پایان نامه ارشد رایگان درمورد زبان عربی، آموزش زبان عربی، قرآن کریم

یادگیری زبان خارجه بدون تأثیر منفی بر هویتشان کمک می کند .
2.1.1. آموزش زبان عربی به کوکان پیش از دبستان از منظر آیات و روایات
در روایات اسلامی و آیات قرآنی نیز تأکیدات فراوانی بر یادگیری قرآن شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم .
از معاذ روایت شده است که گفت : از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود ، هر کس به فرزندش قرآن تعلیم دهد ، خداوند متعال در قیامت ، والدین او را به تاج پادشاهی تاجدار می کند و بر آن دو ، جامه ای می پوشاند که هیچ کسی مثل آنها را ندیده است .7
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به مردى قرآن بياموزد، مولاى اوست و آن مرد نبايد او را تنها و بى يار گذارد و خود را بر وى ترجيح دهد. 8
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدانيد كه هر كس قرآن را بياموزد و به ديگران آموزش دهد و به آنچه در آن است عمل كند، من او را به سوى بهشت جلو مى رانم و راهنماى او به سوى بهشت هستم.9
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به فرزند خود قرآن را آموزش دهد، خداوند گردنبندى به گردن او آويزد كه در روز قيامت همگان از آن شگفت زده شوند .10
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس پيش از بلوغ قرآن بخواند، در كودكى به او حكمت داده شده است.11
امام على عليه السلام : از جمله حقوق فرزند بر پدر، اين است كه نامى نيكو بر او بنهد و نيكو تربيتش كند و قرآن را به او بياموزد.12
در روایات فراوانی بر اهمیت و لزوم تلاوت قرآن تأکید شده است که نشانگر اهمیت آموزش قرآن در دوره ی کودکی و بخصوص سنین پیش از دبستان است .
امام على (ع ): كتاب خداى تبارك وتعالى را بياموزيد, زيرا كه آن نيكوترين سخن و رساترين اندرز اسـت و قـرآن رابـفـهـمـيـد, زيـرا كـه آن بـهـار دلـهـاسـت و از نـورآن شـفا جوييد, زيرا كه آن شفابخش بيماريهاى سينه هاست و آن را نيكو تلاوت كنيد, زيرا كه آن بهترين , داستان است13.
پيامبر خدا(ص ): قرآن , داروست .14
پيامبر خدا(ص ): بر شما باد به قرآن ,آن را پيشوا و فرمانده خود كنيد.
امام علی (ع) درباره ی فهمیدن قرآن کریم می فرماید :
كتاب خداى تبارك وتعالى را بياموزيد, زيرا كه آن نيكوترين سخن و رساترين اندرز اسـت و قـرآن رابـفـهـمـيـد, زيـرا كـه آن بـهـار دلـهـاسـت و از نـورآن شـفا جوييد, زيرا كه آن شفابخش بيماريهاى سينه هاست و آن را نيكو تلاوت كنيد, زيرا كه آن بهترين , داستان است .
از متن این روایت می توان فهمید که تأکید امام علی (ع) بر فهم و تلاوت نیکوی قرآن کریم است ، دو جنبه ای که برای ما فارسی زبانان بسیار دشوار است و لزوم آموزش زبان عربی در سنین پیش از دبستان را بیان می کند .
از طرفی در برخی از روایات دلیل عربی نازل شدن قرآن بیان شده است که در ذیل چند نمونه بیان می شود :
و اگـر ايـن كتاب را قرآنى غير عربى گردانيده بوديم , قطعا مى گفتند: چرا آيه هاى آن روشن بيان نشده است ؟15
كتابى غير عربى و (مخاطب آن ) عرب زبان ؟
بگو: اين كتاب براى كسانى كه ايمان آورده انـد رهـنـمود ودرمانى است و كسانى كه ايمان نمى آورند, درگوشهايشان سنگينى است و قرآن برايشان نامفهوم است و (گويى ) آنان را از جايى دور ندا مى دهند16.
امام حسن (ع ): براستى كه در اين قرآن ,چراغهاى روشنايى (بخش ) و شفاى سينه ها(و بيماريهاى دلـهـا) است پس , جلادهنده ,بايد كه به نور آن (ديده دل خويش ) را جلادهد و اوصاف قرآن را (به دل خـويـش )پـيـونـد زند, زيرا كه تلقين (قرآن ) مايه حيات دل شخص با بصيرت است , همچنان كه آدمى در تاريكيها, با كمك نور راه خود رامى پيمايد17.
امـام عـلـى (ع ): بر شما باد به كتاب خدا , كه آن ريسمان محكم و نور روشنگر و داروى سودمند و شفابخش است هر كه به آن سخن گويد, راست گويد و هر كه به آن عمل كند , پيشى گيرد18
امـام عـلى (ع ): بدانيدكه هيچ كس راپس از آموختن قرآن , نيازمندى نيست و هيچ كس را پيش از آمـوخـتـن آن , تـوانگرى نه پس شفاى دردهاى خود را از قرآن بخواهيدو در گرفتاريهايتان , از آن كمك طلبيد.19
لذا درک پیچیدگی ها ی زبان عربی و آشنایی با این زبان برای هر مسلمان غیر عرب ، لازم و ضروری به نظر می رسد . در نتیجه برای حصول به این مهم باید آموزش زبان عربی را هر چه زودتر و از سنین پیش از دبستان آغاز کرد تا شرایط درک بهتر و تلفظ نیکو برای کودکان بوجود آید .
در روایات فراوانی نیز آمده است که اخبار و احوالات آیندگان و گذشتگان در قرآن کریم آمده است و از مسلمانان خواسته شده تا به تدبر و تأمل در آیات بپردازند . تدبر و تفکر در قرآن از جمله مسایلی است که مورد تأکید فراوان قرار گرفته است و از جمله مهمترین دلایل عقلی می توان آن را به حساب آورد که دلالت بر آغاز آموزش زبان عربی از سنین پیش از دبستان دارد .
پـيـامـبر خدا(ص ): هر كه خواهان علم پيشينيان و آيندگان , از اول تا به آخر دنيااست , در قرآن كاوش و تامل كند.20
امـام صـادق (ع ): اخبار مربوط به شماو پيشينيان و آيندگان شما و خبرهاى آسمانها و زمين , در اين قرآن است و اگركسى بيايد كه شما را از آنها آگاه كند, بيگمان شگفت زده خواهيد شد.21
هـيـچ مـوضـوعى نيست كه دو نفر درآن اختلاف نظر پيدا كنند, مگر اين كه ريشه آن در كتاب خداى عزوجل هست , اماخردهاى مردم به آن نمى رسد.22
بهترين شما, كسى است كه قرآن رابياموزد و (به ديگران ) آموزش دهد.23
پـيـامـبـر خدا(ص ): به كسى كه قرآن مى داند, گفته مى شود: بخوان و بالا رو و باترتيل بخوان , هـمـچـنـان كـه در دنـيـا بـا تـرتيل مى خواندى , زيرا منزلت و جايگاه تو درآخرين آيه اى است كه مى خوانده اى 24.
ذهن کودکان در سنین پیش از دبستان بگونه ای فعالیت می کند که توانایی ثبت و ضبط اطلاعات فراوانی را بطور دقیق دارد . لذا در این سنین می توان از این ظرفیت برای حفظ آیات قرآنی استفاده کرد که در روایات نیز بسیار از آن یاد شده است . در ذیل چند مورد از این روایات آورده شده است :
پـيامبر خدا(ص ): هر كس كه خدا نعمت حفظ كتاب خود را به او عطا كند و آن كس گمان كند كـه بـه ديگران نعمتى بزرگتر از اين نعمت اوداده شده است , بيگمان نسبت به بزرگترين نعمت تحقير و ناسپاسى روا داشته است 25.
امام صادق (ع ): حافظ قرآن كه به آن عمل كند, همراه فرشتگان پيغام آور ارجمند ونيكوكار, است .26
امـام على (ع ): قرآن را بخوانيد و آن را حفظ كنيد, زيرا خداى متعال دلى را كه ظرف قرآن است , عذاب نمى كند.27
امام على (ع ): اهل قرآن , اهل خدا وخاصان درگاه او هستند .28
پيامبر خدا(ص ), هيأتى را به يمن فرستاد و از ميان آنها, كم سال ترين فرد را به رياستشان برگزيد چـنـد روزى گـذشت و آن هيأت راهى نشد مردى به پيامبر عرض كرد: اى رسول خدا! او را كه از همه ما سنش كمتر است , رئيس ما كرده اى ؟
پيامبر (دربيان علت اين كار) قارى قرآن بودن او راياد آور شد.29
پيامبر خدا(ص ): هر گاه فردى از شمادوست داشته باشد كه با پروردگارش سخن بگويد, قرآن بخواند.
ـ ايـن دلـهـا نيز همانند آهن زنگارمى بندد عرض شد: اى رسول خدا, صيقل دهنده دلها, چيست ؟
فرمود: تلاوت قرآن30 .
ـ امام على (ع ): بارور شدن ايمان به تلاوت قرآن است31 .
ـ هر كه به تلاوت قرآن انس گيرد,جدايى برادران او را به وحشت تنهايى نيندازد.32
ـ پـيـامبر خدا(ص ): بر تو باد, خواندن قرآن , زيرا خواندن آن كفاره گناهان است وپرده اى در برابر آتش و موجب ايمنى ازعذاب33 .
فـرزنـدم ! از خـواندن قرآن غافل مباش , زيرا كه قرآن دل را زنده مى كند و ازفحشا و زشتكارى و ستم و گناه باز مى دارد .34
پيامبر خدا(ص ): صداى خوش , زيورقرآن است .35
پـيـامبر خدا(ص ): قرآن را با لحنها وآوازهاى عرب بخوانيد .36
قران مجید به یادگیری و آموزش به طور اعم و یادگیری و آموزش نماز به طور اخص ، اهمیت بسیار داده است . اهمیت یادگیری از دیدگاه قرآن به اندازه‏ای است که در اولین‏ سوره‏ای که بر پیامبر نازل می‏شود به مسئلهء یاددادن و آموزش‏ اشاره شده و از خواندن و نوشتن و یادگیری به عنوان ابزارهایی‏ برای پرورش و رساندن انسان به کرامت یاد گردیده است ( بی‏ریا و همکاران،1375( .
خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم(ص)می‏فرماید: و امراهلک بالصلوة و اصطبر علیها» یعنی خانوادهء خود را به نماز فرمان بده و بر انجام آن شکیبا باش )سوره ی طه،آیه ی 123( حضرت ابراهیم(ع)در دعاهای خود می‏فرمایند: «پروردگارا ، مرا برپا کنندهء نماز قرار ده ، و از فرزندانم (نیز چنین‏ فرما) ، پروردگارا دعای مرا بپذیر)سورهء ابراهیم،آیهء 40( .
حضرت لقمان به پسرشان می‏فرمایند:پسرم!نماز را برپادار، و امربه‏ معروف و نهی‏ازمنکر کن ، و در برابر مصائبی‏ که بر تو می‏رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای‏ مهم و اساسی است (سورهء لقمان،آیهء 17( در جای دیگر،حضرت لقمان به فرزندشان می‏فرمایند: «فرزند عزیزم!مبادا خروس از تو هشیارتر و به اوقات نماز از تو مراقب‏تر باشد.آیا نمی‏بینی که به هنگام هر نماز،رسیدن وقت‏ آن را اعلام می‏کند و سحرگاهان به آوای بلند ندا سرمی‏دهد،در حالی که تو در خوابی؟ حضرت علی (ع) می‏فرمایند : «نماز را به فرزندانتان‏ بیاموزید(عزیزی،1391) .
در روایات اسلامی آمده است هرگاه مربی به کودکی بگوید که بگو بسم اللّه الرحمن الرحیم و کودک بگوید،خداوندا یک‏ فرمان رهایی از دوزخ برای کودک و یکی برای والدین او و یکی‏ برای مربی وی می‏نویسد(دیلمی،1389( . امام باقر(ع) از قول رسول اکرم(ص)می‏فرمایند:«اسالم آیین محکم و استوار الهی‏ است و دین سهل و خالی از مشقت است . با مدارا در آن قدم بردارید و عبادت خدا را بر بندگان خدا تحمیل نکنید و همانند سواری نباشید که مرکب خود را خسته و فرسوده می‏کند و در نتیجه نه راه سفر را پیموده و نه مرکبش سالم مانده است.»
پیامبر اکرم روزی با گروهی از کودکان روبه‏ رو شدند و فرمودند:«وای بر احوال فرزندان آخر الزمان از دست‏ پدارنشان.»از حضرت سؤال کردند:«یا رسول اللّه از دست‏ پدران مشرکشان؟»فرمودند:«نه از دست پدران مؤمن و مسلمانشان.زیرا چیزی از واجبات و فرائض را به فرزندانشان‏ نمی‏آموزند و اگر فرزند شخصا برای یادگیری احکام اقدام کرد او را از این کار باز می‏دارند و به بهرهء بسیار اندکی از دنیا برای‏ آن‏ها راضی می‏شوند.»آن گاه پیامبر می‏فرمایند:«من از آن‏ها بیزارم و آن‏ها نیز از من بیزارند (راشدی،1389) .
حضرت علی(ع)می‏فرمایند:«نماز را به فرزندانتان‏ بیاموزید(نعیمی،1392 .(سلیمان جعفری می‏گوید:«از امام علی(ع)شنیدم که فرمود: «در خانهء خویش اذان بگوی،تا شیطان از آن جا بگریزد و کودکان‏ نیز به آن ذکر آشنا شوند(عزیزی،1391) امام علی(ع) می‏فرمایند:«هرگاه کودک به حدی از رشد برسد و مقداری از قرآن را بخواند،به او نماز را بیاموزید(کرمیان زیارانی،1391 .(
در حدیث دیگری به همین مضمون نقل است که امام‏ علی(ع)می‏فرمایند:«نماز بر کودک،زمانی که عقلش رسید لازم است (کرمیان زیارانی،1391 ( امام صادق(ع)می‏فرمایند:«امام علی(ع)در خانهء خود اتاق متوسطی برای نماز خود اختصاص داده بودند . شب‏ها برای نماز خواندن طفل کوچکی را که نمی‏خوابید با خود به آن‏ اتاق برده ، نماز می‏خواند(عزیزی،1391) امام صادق(ع)می‏فرمایند : هنگامی که کودک وضو را یاد می‏گیرد ، خداوند پدر و مادرش را می‏آمرزد(عزیزی،1391) .
در مورد عدم سختگیری در عبادات و نماز روایات زیر نقل شده است:
امام موسی کاظم(ع)در سنین کودکی در خدمت امام جعفر صادق(ع) (پدر ایشان) به نماز ایستاده بودند . اندیشمندی از اهالی شهر نزد آن حضرت بود و دید این فرزند به سوی در باز نماز می‏خواند که کراهت دارد ، مسئله را از حضرت صادق پرسید ، امام‏ فرمودند : «از خود کودک سؤال کنید.!آن

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment