پایان نامه ارشد رایگان درمورد رگرسیون، بیمارستان، داده کاوی

ن کار بسیار مناسب هستند.تا جایی که در متون داده کاوی دو کلمهی رگرسیون و تخمین کلماتی مترداف یکدیگر در نظر گرفته و استفاده می شوند. هدف تحلیل رگرسیون تعیین بهترین مدلی است که چگونگی ارتباط یک متغیر را با یک یا چند متغیر دیگر تعیین می کند. در بسیاری از کاربردهای عملی نیاز به پیش بینی مقدار یک متغیر (وابسته) از روی مقادیر چند متغیر (مستقل) بسیار رایج است.
معادله زیر به معادله رگرسیون موسوم است
(3-3)
در آن xi ها مقادیر صفات خاصه در مجموعه داده ها هستند، y برچسب کلاس و wi ها که به ضریب رگرسیون شناخته می شوند، پارامترهای نامعلومی هستند که بایستی برآورده شوند. منظور از رگرسیون خطی این است که میانگین y به طور خطی با x در ارتباط است [64].
ساده ترین شکل رگرسیون برای معادله رگرسیون هنگامی است که مجموعه دادههای آموزشی دارای یک صفت خاصه و یک برچسب کلاس باشند. این رگرسیون که به نام رگرسیون ساده خطی شناخته می شود ، y را همانند یک تابع خطی از x مدل می کند.
(3-4) y=w0+w1x
چناجه واریانس y ثابت فرض شود، می توانیم ضرایب خط رگرسیون فوق را (w0 ,w1) با روش حداقل مربعات بدست آوریم، به طوری که خطای میان مجموعه داده ها و خط رگرسیون تخمین زده شده به حداقل خود برسد. در روش حداقل مربعات، مجموع مربعاتباقیمانده را معمولاً مجموع مربعات خطاها حول خط رگرسیون گویند و با SSE نمایش می دهند.
(3-5)
که در آن ei مقدار خطای مشاهده شده وyi ́ و yi به ترتیب جواب حاصل از مدل و مقدار واقعی خروجی هستند. به دنبال مقادیری از ضرایب رگرسیون (w0 ,w1) هستیم که SSE را به حداقل برساند. بنابراین با مشتق گیری از SSE نسبت به w0 و w1 صفر قرار دادن این مشتقات جزیی ، معادلاتی به دست می آید که پس از حل آنها ضرایب به ترتیب زیر محاسبه می شوند:
(3-6)
که در آن x ̅ وy ̅ به ترتیب میانگین مقادیر x وy هستند. با روشی مشابه می توان برای رگرسیون خطی چندگانه نیز ضرایب را تعیین نمود. رگرسیون خط چند گانه مواقعی است که به جای یک متغییر مستقل چندین متغییر مستقل (چندین صفت خاصه) داشته باشیم [65].
الگوریتم هایی که ما در این پایان نامه برای پیادهسازی درنظر گرفته ایم به این صورت است:12(MLP) ، 13(SVR)، AdaBoost.R، 14(BAGTREE)، 15 (LR)، (LLSVR) 16
نرم افزارهای داده کاوی
یک پروژه داده کاوی جهت انجام تحلیل ها به یک نرم افزار مناسب نیاز دارد. امروز نرم افزار
مختلفی در زمینه داده کاوی وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است [66] :
AdvancedMiner Professional, , Angoss Knowledge Studio, BayesiaLab,IBM SPSS Modeler (Clementine), , Microsoft SQLServer Data Tools, Oracle Data Mining (ODM), SAS Enterprise Miner, SPAD,StarProbe, Statistica Data Miner, XLMiner, RapidMiner, Weka, MALAB.
بیشتر سیستم های نرم افزاری فقط جهت انجام روش های خاصی مناسب هستند و قابلیت انجام روش های دیگر را ندارند. یک نرم افزار داده کاوی مناسب باید اجازه استفاده و مقایسه روش های مختلف را بدهد ضمن آنکه بایستی پایگاه داده های نرم افزارهای مختلف را یکپارچه کند. گروه بزرگی از تحقیقات داه کاوی بر اساس برنامه های ریاضی اسکریپت گرا مانند متلب (تجاری) و R (منبع باز ) صورت می گیرند.در اصل تمرکز این برنامه ها بر داده کاوی نیست ولی حاوی توابع ریاضی و شبیه سازهایی می باشند که از اجرای الگوریتم های داده کاوی حمایت می کنند [67].
در این پایان نامه از نرمافزار MATLABجهت انجام مراحل داده کاوی به خصوص مدلسازیهای مورد نیاز استفاده می شود.
فرایند خرید دارو
بیمارستان پاستور بم تنها بیمارستان دولتی در شهرستان بم و با جمعیت تحت پوشش 520.000 نفری یک از فعالترین بیمارستان های کشور است .این بیمارستان شامل بخش هایی همچون اورژانس، جراحی، داخلی ،اطفال ، نوزادان ،icu ، ccu، رادیولوژی ،آزمایشگاه ، دیالیز ، اندوسکوپی ، فیزیوتراپی ، سنگ شکن و با ظرفیت 220 تخت خواب و ضریب اشغال تخت 85% در حال خدمات دهی می باشد [68].
سیستم اطلاعات این بیمارستان در سال 1386 از شرکت تیراژه رایانه تهران خریداری شده که در حال حاضر بیش از 155 بیمارستان از 32 دانشگاه علوم پزشکی کشور تحت پوشش نرم افزارها و خدمات شرکت تیراژه قرار دارند که این تعداد معادل 5/12 درصد از کل تختهای بستری کل کشور میباشد [69].
زیر سیستم داروخانه در سیستم اطلاعات بیمارستان پاستور شامل :مشخصات دارو ،مشخصات بیمار ،لیست موجودی، درخواست های بخش ها می باشد
شکل 3-4 واسط کاربری سیستم اطلاعات بیمارستان پاستور بم
فرایند خرید در داروخانه این بیمارستان و سایر بیمارستان های کشور بدین صورت است که
با توجه به مصرف دارو در بخش های مختلف و فروش دارو بصورت تجربی و بدون استفاده از فرایند سیستماتیک در خواست خرید دارو توسط مسئول داروخانه به معاونت غذا و دارو دانشکاه علوم پزشکی ارسال می شود و از طریق این معاونت اقدام به خرید دارو می گردد.
با توجه به اینکه این فرایند بصورت تجربی صورت می گیرد می توان با استفاده از داده کاوی این فرایند را بهبود بخشید.
جمع بندی
در این فصل ضمن معرفی سیستم های اطلاعات بیمارستانی و توضیح درباره مزایا و معایب آنها به معرفی الگوریتم ها و روش های مختلف داده کاوی پرداخته شد. همچنین نرم افزارهای مختلف برای داده کاوی نام برده شدند و نهایتاٌ فرایند خرید دارو توضیح داده شد.
فصل چهارم
روش انجام پژوهش
روش انجام پژوهش
در این فصل ابتدا چارچوب کلی پایان نامه و مراحل پیاده سازی را شرح داده، سپس توضیح مختصری راجع به مجموعه دادههای ایجاد شده داده میشود و در نهایت، به شرح الگوریتمهایی که براي ارزیابی مورد مقایسه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.
مقدمه
در فصل پیشینه پژوهش نمونهاي از تحقیقات انجام شده براي پیشبینی تقاضا را برشمردیم و مزایا و معایب آنها را ذکر کردیم. در این مطالعه، هدف، ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی می باشند. از دیگر اهداف تحقیق بکارگیری مدل ارائه شده بر روی داده های یک بیمارستان و ارزیابی نتایج حاصل از آن می باشد. مدل ارائه شده در این پایان نامه می تواند در سایر بیمارستان های کشور نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
الگوریتم پیشنهادی
چارچوب تحقیقات انجام شده در این پایان نامه را میتوان در یک دیاگرام به صورت زیر خلاصه کرد.
شکل 4- 1 نمایش دیاگرام چارچوب تحقیقات
برای پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی، باید مجموعه داده انتخابی را ویرایش و پاکسازی کرد. درواقع نوعی پیش پردازش بر روی مجموعه داده انجام میشود.
پیش پردازش دادهها
برای دستیابی به نتیجه دقیق و منسجم، ابتدا داده ها را به دو صورت ماهیانه و فصلی جدا میکنیم. مجموعه داده انتخاب شده به این صورت است که هر نوع دارو دارای یک مقدار تقاضای ماهیانه و همچنین فصلی در هر سال میباشد که در واقع جمع مصرفی آن داده یا مجموع تقاضای آن را در طول یک ماه و یا فصل مشخص میکند. مجموعه داده انتخاب شده در طول پنج سال از 1387 تا 1392 را پوشش میدهد. ما میتوانیم فضای کوچکتری از این داده را به عنوان مجموعه داده نهایی استفاده کنیم. زیرمجموعه ای از دادهها که میتوانند نماینده تمام داده باشند به عنوان مجموعه داده انتخاب میشود. به همین دلیل 30 نمونه از داده هایی که بیشترین واریانس را دارند به عنوان مجموعه داده نهایی استفاده میکنیم.
ساخت ماتریس داده
در این بخش ابتدا روشهای یکپارچه کردن و یا به عبارتی پیشپردازش مجموعه داده بررسی میشود. در این پایام نامه از چندین روش برای تولید مجموعه داده استفاده شده است که هرکدام بررسی خواهند شد. هر کدام از این مجموعههای داده را با الگوریتمهای معرفی شده استفاده کرده و نتایج را مقایسه میکنیم.
4-3-1-1-روش ماههای متوالی
برای ساختن ماتریس دادههای ماهیانه از پنجره 6 ماهه استفاده میکنیم به اینصورت که به ازای هر دارو، 6 ماه را به عنوان ورودی و ماه هفتم را به عنوان خروجی درنظر میگیریم. به عنوان مثال برای داده X، میزان تقاضا یا مصرف 6 ماه متوالی را به عنوان ورودی و ماه هفتم را به عنوان خروجی میدهیم. ماتریس داده در جدول 5-2 نمایش داده شده است.
جدول 4-1. نمایش ماتریس داده به صورت ماههای متوالی
مهر 87
شهریور87
مرداد87
تیر87
خرداد87
اردیبهشت87
فروردین87
آبان87
مهر 87
شهریور87
مرداد87
تیر87
خرداد87
اردیبهشت87
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اسفند92
بهمن92
دی92
آذر92
آبان92
مهر92
شهریور92
ستونی که با رنگ قرمز مشخص شده است خروجی مجموعه داده را در بر میگیرد. این، یک ماتریس66*7 خواهد بود. این ماتریس فقط به ازای یک نمونه دارو است برای تمام داروها این کار انجام میشود. در مورد فصل ها هم میتوانیم به همین صورت عمل کنیم یعنی فصل ها را هم به صورت یک پنجره 4 تایی در نظر بگیریم.
4-3-1-2-روش ماههای یکسان
در این روش نیز مانند روش قبل از یک window استفاده میکنیم با این تفاوت که در این حالت، این window شامل ماههای یکسان از سالهای متوالی است. به عنوان مثال میتوان ماه مهر پنج سال متوالی را به عنوان ورودی و ماه مهر سال ششم را به عنوان خروجی در نظر گرفت. مجموعه داده مورد نظر به صورت زیر است.
جدول 4-2. نمایش ماتریس داده به صورت ماههای یکسان
مهر 92
مهر 91
مهر 90
مهر 89
مهر 88
مهر87
آبان 92
آبان 91
آبان 90
آبان 89
آبان 88
آبان 87
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اسفند92
اسفند91
اسفند90
اسفند89
اسفند 88
اسفند 87
میتوان این window شش ماهه را کمتر نیز در نظر گرفت و نتایج window size های متفاوت را بررسی کرد.
4-3-1-3-روش فصول متوالی
روش فصلهای متوالی ، همانند روشماههای متوالی عمل میکند با این تفاوت که در این روش تقاضای دارو در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان در مجموعه داده نگه داری میشود و پنجره ای با سایز چهار از فصول متوالی در آن نگه داری شده است. این مجموعه داده دارای 22 رکورد است. جدول6-8. نمونه ای از این مجموعه داده را نشان میدهد.
جدول4-3 نمونه ای مجموعه داده روش فصول متوالی
بهار88
زمستان87
پاییز87
تابستان87
بهار87
تابستان88
بهار88
زمستان87
پاییز87
تابستان87
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
زمستان92
پاییز92
تابستان92
بهار92
زمستان91
بعد از ساختن ماتریس، داده های ورودی را به صورت زیر نرمالایز می کنیم.

که در آن، مقدار ویژگی i ام، ، کمترین مقدار ویژگی و ، بیشترین مقدار ویژگی موردنظر می‌باشد. نرمال کردن داده ها نتیجه بهتری از پیاده سازی مدلهای مختلف را در بردارد.
الگوریتمهای Prediction
پیش بینی، همانند طبقه بندی است با این تفاوت که در الگوریتمهای پیش بینی، وقوع نتایج در آینده صورت میگیرد. بعضی از تکنیک های مشهور Prediction عبارتند از Nonlinear Regression, Linear Regression ، Decision Treeو Neural Networks. در این پایاننامه از تعدادی از این روشها به عنوان روش مقایسه استفاده شده است.
روشهای مورد بررسی
هدف از انجام این رساله این است که با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی بتوان مدلی برای پیش‌بینی مصرف دارو ارائه داد. در واقع امکان ارائه یک مدل مبتنی بر تکنیک‌های

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment