پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیمارستان، سیستم های اطلاعات، بیمارستان ها

ز الگوریتم apriori استفاده می شود در این مقاله به بررسی الگوریتم apriori می پردازد و اینکه برای کاهش زمان محاسبه و افزایش کارایی این الگوریتم در داده های پزشکی از نمونه گیری تصادفی استفاده کردهاند. تمرکز این مقاله برای یافتن وابستگی بین procedure و diagnosis است و با توجه به این قضیه مجموعه آیتمی را که هم شاملprocedure و هم شامل diagnosis باشد انتخاب میکندکه سمت راست قوانین procedureباشد و سمت چپ آنها را diagnosis تشکیل می دهد و قوانین که confidence آنها کمتر از 65% باشد را حذف می کند [22].
این مقاله با توجه به این که قوانین انجمنی معمولا برای تحلیل سبد خرید بکار می روند برای استفاده از قوانین وابستگی در داده کاوی پزشکی الگوریتم apriori را بهینه سازی کرده است.
در این مقاله تمرکز بر روی دو مجموعه آیتم بوده است و در حالت کلی داده های پزشکی دارای چندین مجموعه آیتم خواهند بود.
جمع بندی
در این بخش ضمن بررسی مطالعات انجام شده در زمینه داده کاوی بر روی سیستم های اطلاعات بیمارستان ها مشاهده شد که داده کاوی در این زمینه از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پایان نامه سعی می کند تا به جنبه جدیدی از بکارگیری دادهکاوی در سیستمهای اطلاعات بیمارستانها بپردازد. همچنین با استفاده از تکنیک پیش بینی,مصرف دارو را پیش بینی کرده تا با استفاده از نتایج آن خرید دارو را بهینه سازی کند. با توجه به ساختار سیستم های اطلاعات بیمارستان در ایران نتایج این پایان نامه می تواند کمک کند تا سازندگان سیستم های اطلاعات قسمت داده کاوی را در این سیستم ها ایجاد کنند و این کار موجب افزایش در آمد بیمارستانهای کشور خواهد شد.
فصل سوم
مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری
مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری
در فصل سوم، سیستم های اطلاعات بیمارستان، مزایای این سیستم ها، داده کاوی و الگوریتم ها و مدلهای مختلف تکنیک پیش بینی و همچنین فرایند خرید دارو شرح داده خواهد شد.
سیستم های اطلاعات بیمارستان
امروزه اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين منابع قدرت در جهان مطرح مي باشد. برتري جهان پيشرفته بر جهان عقب نگه داشته شده، بيش ازآنكه اقتصادي، نظامي و يا فرهنگي و سياسي باشد اطلاعاتي است، به بيان ديگر اولين وجه تمايز كشورهاي توسعه نيافته و حتي كشورهاي در حال توسعه، در ميزان توليد، سازماندهي، و كاربرد اطلاعات است. از طرفي اطلاعات کليد جامعه مردمي است، و انتشار و استفاده از آن يک شاخص اجتماعي به شمار مي رود و رشد اين شاخص به معناي ارتقاي ملي خواهد بود. اطلاعات به طورمحسوسي بر بينش و رفتار ما اثر مي گذارد.
همچنين آمار و اطلاعات يکي از منابع با ارزش و اصلي مديران يک سازمان است. همانطور که منابع انساني، مواد اوليه، و منابع مالي درروند توليد داراي نقش و ارزش خاصي هستند، لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات داراي ارزش ويژه اي است. بطوركلي، اطلاعات جريان حياتي و اساس فرايند تصميم گيري و برنامه ريزي مي باشد.بنابراين، در مديريت نياز به يك سيستم اطلاعاتي جامع مي باشيم [23].
توانايي يک سازمان در انجام موثر وظايفش به کيفيت تصميم هايي که در سازمان اتخاذ مي گردد بستگي دارد و کيفيت تصميم ها تابع کيفيت اطلاعاتي است که بر اساس آن تصميم گيري بعمل ميآيد. انبوهي از آمار و اطالعات در حوزه های مختلف و بويژه علوم پزشکی و بهداشتی وجود دارد که بدون بكارگيري فناوري نوين اطلاعات قادر به گردآوري صحيح و تحليل آنها نيستيم. فناوري اطلاعات در سالهاي اخير به واسطه رشد و گسترش روز افزون و بكارگيري امكانات رايانهاي و انتقال دادهها و ايجاد شبكه هاي جهان گستر مانند اينترنت، بواسطه اطلاعات ارزشمند و خدمات متنوع، محيطهاي تبادل اطلاعات را به شدت دچارتغيير كرده است [24].
با توجه به اينكه، فناوري و ابزارهاي الکترونيک و رايانهاي در دهه گذشته پديده انفجار اطلاعات را موجب شدند، لذا بايستي سيستم هايي را برپا کرد که بتواند اطلاعات را توليد و آنها را مديريت کنند. در اين رابطه كاربردهاي نظام اطلاع رساني در بخش بهداشت و درمان نيز فزوني چشمگيري يافته و بايد تحت عنوان سيستم هاي پشتيباني در تصميم گيري، مديريت را در نظام عرضه خدمات بهداشتي درماني تقويت وحمايت نمايند. ضرورت استفاده از اطلاعات بهداشتي و درماني و نتايج تحقيقات انجام شده در اين زمينه، براي تأمين مقاصد آموزشي، پژوهشی و توسعه علوم پزشكي و پيراپزشكي، بهبود كيفيت درمان، بهينه سازي روشهاي مديريتي مراكز بهداشت و درمان، كاهش هزينه هاي مراكز، وغيره، بعنوان اساسي ترين دلايل جمع آوري اطلاعات در مراكز بهداشتی درمانی محسوب می شود [25].
در عصر تكنولوژي اطلاعات و اطلاع رساني، اطلاعات نيروي حياتي ارائه مراقبت بهداشتي و درماني است. در بخش بهداشت و درمان استفاده ازسيستم هاي اطلاعاتي كارآمد براي تحقق اهداف كارآيي، اثربخشي وكيفيت خدمات و نيز رضايتمندي مراجعين ضرورتي انكارناپذير به شمارمي رود .[26]پزشكان، پرستاران و ساير مراقبين بهداشتي براي درمان يك بيمار به اطلاعات پزشكي نياز دارند. اين اطلاعات در کتاب ها، مقالات مجلات،گزارش نتايج تحقيقات و همچنين نتايج آزمايشات و اقدامات درمانی انجام گرفته برای بيماران که در پرونده پزشکی بيماران وجود دارد، نهفته است. در سازمان هاي بهداشتي و درماني به دليل نقشي که در تعيين وارتقاي سطح سلامت جامعه بشري دارند, آزمون و خطا کاري بس اشتباه و غيرقابل جبران است. بنابراين مديريت بر پايه اطلاعات صحيح، دقيق، و به موقع و برخورداري از يک نظام مديريت اطلاعات اهميتي خاص دارد [27].
بيمارستانها به عنوان يکي از مهمترين سازمانهاي اجتماعي نقش عمدهاي در بهبود وضعيت بهداشت کشور و ارائه خدمات بهداشتي و درماني دارند و يکي از حساس ترين سازمانها مي باشند که براي اداره صحيح آنها بايداطلاعات به شکلي صحيح گردآوري شده، و پس از پايش و دسته بندي واستنتاج به شکل مناسبي و در زمان مناسب در اختيار کليه تصميم گيران بيمارستان به خصوص مديران و روساي آن قرار گيرد [28-27].
تعريف و مفهوم سيستم اطلاعات بيمارستاني
يک سيستم اطلاعات بيمارستاني و يا سيستم اطلاعات بهداشتی عبارت است از يك پايگاه دادهها و نرم افزار جامع براي يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به بيمار جهت ارسال و تبادلات اطلاعات جامع بيمار بين بخشها و سايرمراكز درماني بمنظور تسريع در فرايند مراقبت و درمان بيمار، بهبودكيفيت، افزايش رضايتمندي، و كاهش هزينهها مي باشد [29]. به تعبير ديگر سيستم اطلاعات بيمارستاني، سيستمي است که بتواند کليه وظايف و عملياتي که در فرآيند درمان بيمار در قسمت هاي مختلف يک مرکز درماني اعم از تشخيصي، درماني، اداري، مالي و پژوهشي صورت مي پذيرد را تحت پوشش قرار دهد و ضمن دريافت و ثبت دقيق اطلاعات هويتي و درماني بيمار، توانايي نمايش پيشرفت هر اقدام وتأثير آن عمل را بر ساير امور درماني بيمار مشخص نموده ودر نهايت تمام اطلاعات بيمار را در مجموعهاي محرمانه به نام پرونده الکترونيک بيمار7، نگهداري، بازيابي، طبقه بندي وجهت تأمين مقاصد درماني در اختيار عوامل مختلف سيستم درمان يک کشور قرار دهد [23] [30]. سيستم اطلاعات بيمارستاني، براي خودكار نمودن امور بيمارستانها مانند؛ گزارش دهي نتايج آزمايشات، وارد نمودن دستورات پزشك، تجويز دارو، كنترل موجودي داروخانه، انبار مركزي، واحد تغذيه، وغيره طراحي شده است [31]. در سيستم اطلاعات بيمارستاني، براي هر بيمار يك پرونده الكترونيك تشكيل ميگردد، بطوريكه كليه فعاليتهاي بيمارستاني شامل : درماني، تشخيصي، مالي، و غيره بيمار از پذيرش تا ترخيص تحت پوشش قرار مي دهد. در اين سيستم، كليه اقدامات درماني، دستورات دارويي و خدمات تشخيصي از طريق سيستم به كلينيكها و پاراكلينيكها و حتي مراكز اداري از قبيل حسابداري، داروخانه، انبارها، و ساير واحدها ارسال شده و پاسخ آنها دريافت مي شود. بنابراين سيستم اطلاعات بيمارستاني، سيستم اطلاعاتي است كه در آن دادهها در بانك اطلاعاتي به نحو جامعي ذخيره شده و از آنجا در زمان و مكان نياز به اطلاعات در فرم هاي ويژه در دسترس مصرف کنندگان قرار میگيرد [32-33].
كشورهاي صنعتي سالهاست كه از اين تكنولوژي در عرصه بهداشت ودرمان بهره مي برند. اما پياده سازي اين سيستم در بيمارستانهاي مناطق مختلف ايران بيانگر فراهم شدن زيرساخت فرهنگي، تكنولوژي مناسب جهت ايجاد و تكميل سيستمهاي بهداشتي مطابق با استانداردهاي جهاني ميباشد.
اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی
هدف سیستم اطلاعات بیمارستانی ، پشتیبانی از فعالیتهای بیمارستانی در سطوح عملی، تاكتیكی، و استراتژیكی می‌باشد. به عبارت دیگر هدف از سیستم اطلاعات بیمارستانی ،استفاده از كامپیوترها و وسایل ارتباطی برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، بازخوانی، و برقراری ارتباط بین مراقبت بیمار با اطلاعات اداری در تمام فعالیتهای بیمارستانی و برآوردن نیازهای تمام مصرف‌كنندگان مجاز سیستم می‌باشد. در بیمارستانهای دانشگاهی، پشتیبانی از تحقیق و آموزش نیز از اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی است .[34-35]
از دیگر اهداف سیستم های اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. ارتقاء سطح كارایی پرسنل
2. استخراج آمار و اطلاعات به روشهای سریعتر و دقیقتر
3. بهبود كیفی وضع خدمات درمانی
4. ایجاد یك روش و سیستم كاری مدرن و استاندارد بیمارستانی
5. برقراری ارتباط اطلاعاتی بین بیمارستانها و مراكز درمانی در سطح كشور
اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی
سیستم اطلاعات بیمارستانی، یك سیستم مكانیزه مدیریت اطلاعات و اسناد در بیمارستانهای می باشد. با توجه به تحولات گسترده در تكنولوژی پزشكی و افزایش انتظارات بیماران، نیاز روزافزون به استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان پدید آمده است. در دوران تكنولوژی و انفجار اطلاعات در سطح بهداشتی و درمانی، كارشناسان معتقدند در قرن بیست‌ویكم بیمارستان های كه فاقد سیستم اطلاعات بیمارستانی باشد، حرفی برای گفتن ندارد و توانایی رقابت با سایر بیمارستان ها را ندارد. سیستم اطلاعات بیمارستانی ، یك ابزار قدرتمند اطلاعاتی است كه می‌تواند مدیران بیمارستان ها را در فرایند ادراه بیمارستان ها و اتخاذ تصمیم‌های صحیح یاری نماید و عملكرد مثبت بیمارستان ها را بنحو چشمگیری افزایش دهد .[36]
ناكارآمدی روش‌های دستی، رشد تحقیقات پزشكی در جهان، پیشرفت صنعت بیمه و تغییر در روش‌های بازپرداخت به مراكز طرف قرارداد، روش‌های نوین آموزش پزشكی، پیشرفت عظیم تجهیزات و امكانات پزشكی، افزایش سطح تخصصی كاركنان و تحول در نحوه سرویس‌دهی و مدیریت بیمارستانی، رشد روزافزون هزینه‌های درمانی، افزایش انتظارات بیماران، ضرورت ارتباط مراكز پزشكی و متخصصان علوم پزشكی با یكدیگر و غیره از مهمترین ضرورت‌ها و دلایل اتوماسیون سیستم اطلاعات بیمارستانی می‌باشد. همچنین وجود یك سیستم اطلاعات مدیریتی خوب، برای ارزیابی كیفیت مراقبت انجام شده برای بیمار ضروری می‌باشد.
سیستم اطلاعات بیمارستانی ، قابلیت‌ها و ارزشهای افزوده بسیار دارد و می تواند انقلابی در خدمات بیمارستانی ایجاد نماید. ارتقا كیفیت خدمات درمانی، ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستان، بهبود اقتصاد درمان، رشد پژوهش در علوم پزشكی، اصلاح سیاست گذاری كلان در بهداشت و درمان و توسعه آموزش پزشكی از جمله ثمرات این سیستم است. تحقیقات جهانی نیز م‍ؤید این تأثیرات مطلوب است .[29]
مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی
بطور‌كلی كاربرد فناوری اطلاعات در سیستم بهداشتی و درمانی دارای مزایای زیر می‌باشد
1. منافع

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment