پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه

 به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)

استاد راهنما:

دکتر مهشید سلیمانی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده: 1

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مسئله: 5

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع: 7

1-4- اهداف تحقیق: 8

1-5- سوالات و فرضیه‌های تحقیق: 9

1-5-1-سوالات: 9

1-5-2-فرضیه‌ها 9

1-6-دامنه زمانی و مکانی تحقیق: 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش

2-1-ادبیات و سوابق تحقیق 12

2-2- مددکاری اجتماعی: 20

2-3-تعریف مددکار و مددکاری 25

2-3-1-اورژانس اجتماعی چیست؟ 26

2-3-2-اهداف اورژانس اجتماعی 27

2-3-3- موضوعات مرتبط با اورژانس اجتماعی 30

2-3-4-نحوه پذیرش 30

2-3-5-نحوه تأثیرگذاری اورژانس اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم 31

2-3-6-کنشگران متخصصان اورژانس اجتماعی 36

2-3-7-مقایسه اورژانس اجتماعی با اورژانس انتظامی و پزشکی 37

2-4-اصول مددکاری 38

2-5-ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی 43

2-6-تعریف مددکاری اجتماعی 45

2-6-1-تعریف مددکاری 47

2-6-2-تعریف مددجو در مددکاری فردی 47

2-6-3-تعریف مشکل : 47

2-6-4-گروههای آسیب پذیر : 47

2-7-مشاوره و مددکاری در اسلام 48

2-7-1-تاریخچه: 49

2-7-2-تعاریف و مفاهیم، مشاوره ومددکاری: 51

2-7-2-1-تعاریفی ازمشاوره: 51

2-7-2-2-تعریف راهنمائی: 52

2-7-2-3-انواع فعالیتهای مشاوره و راهنمائی: 52

2-7-2-4-مددکاری اجتماعی Error! Bookmark not defined.

2-8-جایگاه مددکاری اجتماعی در اسلام 53

2-9-جایگاه مددکاری در اجتماع 56

2-10-کاهش جرایم نوجوانان: 57

2-11-کار با مجرمان سابقه دار 59

2-12-پیشگیری موقعیتی از جرم 60

2-14-مسایل و آسیب های اجتماعی 64

2-14-1-تعاریف ومفاهیم انحرافات 65

2-14-2-تعریف انحراف و منحرف 66

2-14-3-تعریف منحرف 66

2-14-4-جرم از نظر دورکیم 67

2-14-5-تعاریف مبتنی بر روانشناسی 68

2-14-6-تعاریف مبتنی بر جرم شناسی 68

2-14-7-روانشناسی اجتماعی و انحراف 68

2-15-رویکرد های روانشناختی مربوط به تبیین کجروی های اجتماعی 69

2-15-1-نظریه دستگاه روانی (فروید) 69

2-15-2-اختلال روانی 69

2-16-رویکرد روانکاوی مربوط به تبین کجروی های اجتماعی 70

2-16-1-پالایش روانی : 70

2-16-2-راهکارهای جامعه شناسان برای جلوگیری از کجروی : 70

2-16-3-از بین بردن علل کجروی 70

2-17-تاریخچه پیدایش مددکاری اجتماعی در جهان و ایران : 71

2-18-انجمن ملی مددکاران اجتماعی 74

2-19-روش های مددکاری اجتماعی 74

2-20-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی 75

2-21-نقش مددکار اجتماعی در زمینه ی باز پروری معتادین : 77

2-22-نقش مددکار اجتماعی در مراحل توانبخشی روانی 77

2-23-نقش های مورد انتظار  از مددکاری اجتماعی درکار با فرد : 80

2-24-پیشگیری از آسیب اجتماعی 82

2-24-1-آموزش مهارت زندگی 82

2-24-2-مهارتهای زندگی 83

2-25- قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی 86

فصل سوم:روش شناسی  تحقیق 90

3-1-مقدمه 91

3-2-روش تحقیق 92

3-3-جامعه آماری 93

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 93

3-4-1-نمونه: 93

3-4-2-برآورد حجم نمونه 94

3-4-3-دامنه زمانی تحقیق: 95

3-5-ابزارهای پژوهش 95

3-6-روایی پرسشنامه 95

3-7-پایایی پرسشنامه 96

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 97

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 97

3-10- ویژگی های منطقه مورد تحقیق Error! Bookmark not defined.

3-10-1- موقعیت و وسعت Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 99

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 104

4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 104

4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 106

4-5- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1- نتیجه گیری: 116

5-1-1- فرضیه اول: 116

5-1-2- فرضیه دوم: 116

5-1-3- فرضیه سوم: 117

5-2-موانع و محدودیت‌های تحقیق: 118

5-3- پیشنهادات: 120

منابع و مآخذ: 123

چکیده انگلیسی: 126

 

[1])است و دومین مورد نیز رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه 13/2002 شورای اقتصادی و سیاسی[2]) این دو سند و اسناد جدید تر بر این نکته تاکید دارند که پیشگیری از جرم باید با اصلاح در بخش‌های دیگر عدالت کیفری همراه باشد.

مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر ، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:

-شرایط نامساعد مسکن حلبی آبادها و عدم ثبات در اسکان

– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین

– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصانهای شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار  و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است.

– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه.

-فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام. در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد. مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد . هدف این برنامه ها می تواند کودکان و یا جوانان باشد. برنامه‌هایی که فرد را به عنوان هسته میانی مداخله در بحران قرار داده و با خدمات متعدد حمایتی آن را احاطه نماید. از دیگر راهکارها می توان به  راهکارهای مبتنی بر  سطح خانواده اشاره کرد که طی آن والدین دارای کودک به ویژه کودکان در معرض خطر ارتکاب جرم تحت برنامه های حمایتی و آموزشی قرار می‌گیرند و ظرفیت خانواده را برای ایجاد محیطی سالم و پاک که در آن کودکان رشد می‌کنند گسترش دهد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین نقش موثر مددکار اجتماعی بر پیشگیری از جرم و نگاهی به قانون مجازات اسلامی این موضوع را بررسی نماییم.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع:

موضوع مددکاری از شغل های بسیار حساس و مهم در رابطه با افراد جامعه و نیازمندان است. مددکاری از این رو مهم است که با زندگی و مشکلاتی سرو کار دارد که توانسته فرد یا افرادی را از ادامه زندگی عادی باز دارد. پس اگر مددکاری که با مشکلات حساس افراد در تماس است از علم و دانش کافی در این رابطه بر خوردار نباشد ممکن است نه تنها به حال افراد مفید نباشد بلکه حتی می تواند با کارهایی که از روی احساس و عدم علم کافی است مشکلات را چندین برابر بدتر کند. در هر دو حالت نام آن را مددکاری می‌گذارند ولی تفاوت آن از زمین تا آسمان است. مددکاری حرفه بسیار ظریفی است که لازمه آن برای شروع عشق به انسانهاست. مددکاری از معدود مشاغل و یا به عبارتی حرفی است که با اسرار و رازهای افراد سروکار دارد . اسراری که برای یک فرد می تواند همه چیز او باشد و اگر مددکاری از روی جهل و یا عدم پایبندی به اصول و ارزشهای حرفه‌اش در حفظ اسرار از نامحرمان تسامح کند مددکاری و ارزش آن زیر سوال می رود. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار این ضرورت را دیده که در برخی از مواد که بعداً به مختصذر خواهیم آورد این ضرورت را با پیش بینی مواد مرتبط با بحث ایجاد کرده لذا پس به طور کلی می توان گفت در خصوص موضوع نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرایم در قانون مجازات اسلامی جدید هم پیش بینی گردید که این نشان دهنده اهمیت و ضرورت موضوع می باشد.

1-4- اهداف تحقیق:

الف: هدف اصلی

1- بیان و تشریح موضوع مددکاری اجتماعی و نحوه کاربردی کردن آن در قوانین جدید

اهداف فرعی:

2- بررسی ابعاد مختلف مددکاری اجتماعی بر پیشگیری از جرم؛

3- تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌ها‌ی مختلف در خصوص مددکاری اجتماعی؛

4- تحلیل و بررسی نقش مددکاری اجتماعی در قانون مجازات جدید.

 

1-5- سوالات و فرضیه‌های تحقیق:

1-5-1-سوالات:

1- آیا مددکاری اجتماعی می‌تواند با نقش موثر خود بر پیشگیری از جرم تاثیر بسزایی داشته باشد؟

2- مددکاری چگونه می تواند بر پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد؟

3- آیا مددکاری اجتماعی در قانون جدید پیش بینی شده؟

4- آیا بین مددکاری اجتماعی و رویه قضایی رابطه معناداری وجود دارد؟

5-آیا بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-2-فرضیه‌ها

1-  بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه مستقیم وجود دارد.

2- پیشگیری از جرم با نقش فرآیند اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم رابطه وجود دارد.

3- مددکاری اجتماعی با قانون جدید مجازات اسلامی رابطه مستقیم دارد.

4- مددکاری اجتماعی با روش کاربردی در رویه قضایی رابطه مستقیم دارد.

5-بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 142

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

09309714541 (فقط پیامک)          shahed.abtini@gmail.com

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...