پایان نامه ارتباطات، بین‌الملل، تکنولوژي، ، مرزهای، سیاسی

دانلود پایان نامه

دارن‍د.
حاجی زین العابدینی:در مقاله ای با عنوان(جریان فرا مرزی اطلاعات و حاکميت بر اینترنت)چنین آورده«که؛جریان فر ا مرزی اطلاعات، فرایند جریان یافتن و دسترسی به اطلاعات ، ورای محدودیت های مرزهای سياسی وجغرافيایی است. جریان فرا-مرزی اطلاعات، هم اطلاعات خارج از مرزهای یک کشور ر ا در آن کشور و هم اطلاعاتموجود و محلی آن کشور را به بيرون از مرزهای ملی آن کشور هدایت میکند.
صنایع مبتنی بر اطلاعات نظير بانکداری، بيمه، خطوط هواپيمایی، شرکتهای تجاری چند مليتی و شرکتهای ارائه-کننده خدمات شبکهای و اینترنتی به شدت به دسترسی سریع به دادهها و توزیع آن در سراسر جهان نيازمندند. دولت ها براي تصميم گيري و مبادله نظامي، ديپلماتيك و فني ، بر مبادله داده ها از طرق ماهواره و کابل تكيه مي آنند .
شرکتهاي توليدي و تجاري که در بيش از يك کشور فعاليت دارند نيز، براي مخابره اطلاعات حياتي مديريت ی، خطوط قابل اتكاي مبادله دادهها را ميان شرکت اصلي و شعبه هاي آن برقرار مي سازند . اين نوع ارتباطات بين المللي ، که موسوم به جريان فرامرزي اطلاعات است، با توسعه نظامهاي ارتباطي شبکهای، اتصال رایانه های پيچيده يك کشور رابه رایانه هاي وابسته به ساير کشورها و از آنجا به پايانه هاي دور در ساير مكانها امكانپذير مي کنند»وبعد نتیجه میگیردکه؛«چه مایل باشيم و چه تمایل نداشته باشيم، جریان فر ا-مرزی اطلاعات وجود دارد و تمامی جوامع رااحاطه کرده است. تجربه نشان داده است که بستن راههای ارتباطی و تنها محلی فکر کردن و محلی عمل نمودن راه به جایی نمیبرد.»
باهنر:در پژوهش خود باعنوان(رسانه ها و روابط بین المللی)؛ضمن اشاره به دیدگاههای نظری در حوزه روابط بین المللی اظهارداشته که؛ «این نظریات را می توان در چهار دیدگاه مطرح کرد که فعالیت های متخصصان، دولتها، دست اندرکاران رسانه ها و آحاد مردم را در زمینه ارتباطات بین الملل طی چهل سال اخیر تبیین کرده اند .
1 – دیدگاه ایدئالیستی راسانیستی
2 – دیدگاه تبلیغ سیاسی
3 – دیدگاه اقتصادی
4 – دیدگاه قدرت سیاسی»
سپس ادامه میدهدل با مطالعه در خصوص رسانه های بین المللی می توان دریافت که این گونه ابزارها در کشورهای اندکی متمرکز است و با انتقال اطلاعات به کشورهای دیگر، محتوای فرهنگی کشور منبع نیز منتقل می شود .»
وبعد نتیجه میگیرد که؛« از میان دیدگاههای نظری چهارگانه حوزه روابط بین المللی، بر دو دیدگاه «تبلیغ سیاسی» و «قدرت سیاسی» تاکید می شود و در زمینه تجزیه و تحلیل محتوای وسایل ارتباط جمعی غربی در خصوص انقلاب اسلامی ایران و شیوه های به کار رفته از سوی آنها، به شیوه های مبتنی بر دیدگاههای انتقادی و نظریه های سلطه ارتباطی جهانی، استناد می گردد تا عملکردهای سلطه گرانه امپریالیسم ارتباطی و خبری با تمرکز براین دیدگاهها بیشتر روشن گردد .»( باهنر، 1388)
زينالي اقدم:در تحقیق خود(انتقال بين المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن تحقيق و توسعه)چنین بیان داشته که؛« واقعيت کنونی به وجود آمده نشانگر ضرورت تغيير سريع نوآوری های تکنولوژيک متمرکز و بومی به سمت کاربرد های جهانی راه حل های تکنولوژيک می باشد. همچنين رويکردی که زمينه صنعتی شدن و صنعتی کردن کشور ها را فراهم می کند، بايد پتانسيل لازم برای بهره مندی از استانداردهای برابر زندگی و مصرف را نيز داشته باشد.»وی ضمن توجه به تکنولوژیهای نوین میگوید:« رويکرد جديد، نيازمند تغيير مدل های تجاری و اقتصادی انتقال تکنولوژی به مدل هايی که حول تکنولوژی موجود و شبکه دانش جهانی متمرکزند، می باشد. نوآوری موفق به صورتی مداوم وابسته به منابع خارجی دانش فنی است که آن هم خود نيازمند يک شبکه اطلاعاتی منسجم است»وسپس نتیجه میگیرد که:« فرآيند بازنوآوری تکنولوژی های نوين به عنوان رويکرد جديد در انتقال بين المللی تکنولوژی، مستلزم بازنگری و توجه به مفاهيم جهانی شدن در فعاليت های تحقيق و توسعه است. شاخص های مهمی که برای ارزيابی جهانی شدن تکنولوژی مداری در اين مقاله مورد بررسی واقع شده اند، مويد اين مطلب است که زيرشاخص های مربوط به همکاری های تکنولوژيک به علت اينکه هرسه بخش ( ورودی، فرآيند و خروجی ) فرآيندهای نوآوری تکنولوژيک را در بر می گيرند نقش بارزتری در جهانی شدن تحقيق و توسعه ايفا می نمايند.»
كمالي پور :درپژوهش(تكنولوژيهاي جديد ارتباطي و تأثير آنها بر جوامع معاصر: نگرانيها و دورنماها)اورده است:« رسانه‎هاي ارتباطي و تكنولوژيهاي اطلاعاتي با سرعت هشدار دهنده‎اي در حال تغيير محيطهاي فرهنگي مي‎باشند»وی در ادامه اورده است:« ما هم اكنون در يك «دهكدة جهاني»‌با پيوندهاي الكترونيكي و مخابراتي زندگي مي‎كنيم كه بر يك شالودة شديداً اطلاعاتي استوار است. به بيان ديگر، در « عصر اطلاعات » زندگي مي‎كنيم كه براي بقاي خود به رسانه‎هاي ارتباطي و تكنولوژي‎هاي اطلاعاتي وابسته است.»در ادامه آورده اس:« تجارت، بانكداري، آموزش، همه و همه وابسته به جريان اطلاعاتي بوده و به كمك تكنولوژيهاي ارتباطي جديد همچون كامپيوتر، ماهواره، تلفن، تلويزيون، ليزر، فيبر نوري، ريزتراشه‎ها و تلفنهاي هوشيار تسهيل گرديده‎اند.از ديدگاه تكنولوژي اطلاع‎رساني شايد تلفن را بتوان يكي از حياتي ترين ابزارهاي دانست كه نه تنها ما را به ايجاد رابطة شخصي با ديگر مردم، از طريق صدا و دورنويس قادر مي‎سازد، بلكه كامپيوترهايمان را نيز با هم مرتبط مي‎سازد و به ما امكان ديدن يكديگر را از طريق صفحه‎هاي تلويزيوني (ويدئوفون) مي‎دهد. اكنون تلفن به عنوان پايانه يا مركز هدايت اطلاعات رسيده عمل مي‎كند، نقش منشي شخصي را ايفا مي‎كند، خانه و محيط كارمان را از بابت امنيتي مراقبت مي‎كند،و كنفرانس از راه دور را، چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي ميسر مي‎سازد.»بعد نتیجه میگیرد که« آنچه همگان درباره‎اش اتفاق نظر دارند آن است كه تكنولوژيهاي ارتباطي نوين در كنار انواع قديمي آن، عملاً مرزهايي را كه زماني مردم و فرهنگ‎هاي مختلف را از جهت اقتصادي، جغرافيايي و سياسي از هم جدا مي‎ساخت، برداشته است.»( كمالي پور ، 1389،)
معتمدنژاد نیزبا اشاره به مطالعات تخصصي غربي مربوط به ارتباطات سنتي از دهه 1950 تاكنون در زمينه هايي همچون شناخت تاثير شيوه هاي ارتباطي در ظهور و سقوط تمدن ها، بررسي تفاوت هاي ذهني و فكري جوامع داراي فرهنگ شفاهي و فرهنگ مكتوب و چاپي‏، عرضه نظريه هاي نوسازي و توسعه و نيز چگونگي كاربرد اين ارتباطات در توسعه ملي و سياستگذاري و برنامه ريزي درباره آنها، عنوان مي كند كه در بسياري از اين مطالعات با ديدي منفي به ارتباطات سنتي نگريسته شده است و تنها بعضي از سازمان هاي بين المللي مانند يونسكو ديدگاه مثبتي به اين نوع ارتباطات در بعضي موارد داشته اند.
دكتر معتمدنژاد بويژه در مورد ارتباطات سنتي، ديدگاه مثبتي نسبت به گزارش كميسيون مك برايد داشته و بر جنبه هاي مختلف كاربرد ارتباطات سنتي در عصر حاضر تاكيد مي كند.
آزادودیگران:در یافته های خود با عنوان (رسانه ها و روابط بین الملل) ذکر کرده که؛«روابط بین الملل عبارتست از: زمینه های مطالعاتی که شامل تبادل ارزشها، نگرشها، افکار و اطلاعات از طریق افراد، گروهها، دولتها و تکنولوزیها و تاثیرات آنها و نیز مطالعه ی ساختار سازمانهایی است که مسوولیت ترویج اینگونه پیام ها میان ملتها و فرهنگها هستند»
همچنین بیان کرده که؛« از سیستمهای نوین حمل و نقل و ارتباطات، مرزها را در نوردیده و به درون مرزهای ملی نفوذکرده و از اقتدار دولتها کاسته است.» و « با ابداع فن آوری ارتباطی نوین و پیدایش بازیگران غیردولتی؛روش سیاستمداری نوینی سربرآورد،روشی که بیشتربه توده ها وعامه مردم گرایش داشت.»
كرباسيان:در ارائه مطالب خود با عنوان( روابط بين الملل)ضمن بیان تعاریف اظهار داشته؛ «مجموعه اقدامات و كنش‌های متقابل واحدهای حكومتی و نهادهای غیر دولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملت‌ها را روابط بین‌الملل می‌گویند»سپس با توجه به محورهای مورد نظرش در نوشتار به برخی عوامل تاثیر گذار بر روابط بین الملل پرداخته ودرچند مورد ذکر می نماید؛
1. عناصر و عوامل روابط بین‌الملل
2. انگیزه‌های ایجاد روابط بین‌الملل
3. الگوهای مطالعه روابط بین‌الملل
4. تئوری‌های مهم روابط بین‌الملل
«روابط بین‌الملل در دهه سوم قرن بیستم، ابتدا به‌عنوان یك رشته دانشگاهی در دانشگاه‌های آمریكا مثل هاروارد و كلمبیا و بعد از جنگ جهانی دوم شكل مشخص‌تری به‌خود گرفت نظریه‌پردازی درباره روابط بین‌الملل را می‌توان تا یونان و هند باستان و سپس در قرون وسطی و دوران مدرن(از رنسانس تا دوران روشنگری و بعد از آن) دنبال كرد. البته عده‌ای که روابط بین‌الملل را بر اساس روابط میان واحدهای ملی تعریف می‌كنند، این پدیده و مطالعه آن‌را به جهان “وستغالیایی”؛ یعنی از سال 1648 به‌بعد نسبت می‌دهند.»
زهتابچیان- ناصري گیگلو:در پژوهش خود(انتقال تکنولوژي)با بیان اینکهاهمیت انتقال تکنولوژي و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پر کردن شکاف تکنولوژیکی بین کشورهاي در حال توسعه وکشورهاي توسعه یافته انکار نشدنی می باشداظهار داشته« انتقال تکنولوژي بر اساس شرایط دهنده و گیرنده تکنولوژي، به روش هاي مختلفی انجاممی شود. در این مقاله، فرایند انتقال تکنولوژي و گام هاي مربوط به هریک که منجر به انتقال تکنولوژي به صورت اثر بخش می گردد، تشریح شده است.»وی با تاکید بر روش انتقال تکنولوژي میگوید:« روش هاي انتقال تکنولوژي، بسته به نوع تکنولوژي و شرایط گیرنده و دهنده آن متفاوت و در برخی مواردبسیار متنوع است.»وسپس نتیجه میگیردکه؛« سطح تکنولوژیک کشورهاي پیشرفته و جهان سوم فاصله محسوسی دارد. براي کاستن این فاصله، انتقال تکنولوژي یک لازمه انکارناپذیر است. انتقال تکنولوژي با روشهاي مختلف امکانپذیر است، عوامل مهم تعیین کننده روش انتقال تکنولوژي به مقدار زیادي شامل ترکیبی از تمایل انتقال دهندة تکنولوژي جهت عرضه تکنولوژي و دانش فنی و همچنین توانایی دریافت کنندة تکنولوژي جهت کسب و جذب تکنولوژي است. در این بین، داشتن معیار و تعریفی که نشان دهنده انتقال اثر بخش تکنولوژي باشد، بسیار مهم و حیاتی میباشد.»
حبیب زاده ملکی:در مقاله ی خود(جریان آزاد اطلاعات و تاثیر آن بر نظام ارتباطات بین الملل)میگوید؛« اطلاعات و ارتباطات رگهای هر سیستم حیاتی است ، اطلاعات و ارتباطات همیشه یک منبع ثروت و قدرت بوده است ، در دنیای امروز به علت توسعه جمعیت ، پیشرفت تکنولوژی و ابزار مخابراتی ، وسعت حمل و نقل و مسافرت ، گسترش تجارت و فرهنگ و پیچیدگی امور سیاسی و فرهنگی و رقابت ایدئولوژی ها در روابط بین المللی ، نه تنها ما ، با تبادل افکار و مواد صنعتی و مادی سروکارداریم ،بلکه اینگونه تبادلها با اطلاعات و ارزشهای بخصوص ، همراه هستند .»ودر ادامه اظهار میدارد؛«در نظام ارتباطات بین الملل دموکراسی “آزادی اطلاعات” جزء مؤلفه‌ی اصلی حق رسیدن و دستیابی به اطلاعات است با دراختیار داشتن اطلاعات در نظام ارتباطات بین الملل می توانیم قضاوتی درست از پیرامون خود داشته باشیم ، تعامل و پویایی ارتباطات در نظام اطلاعاتی در همه کشورها به گونه ایست که فاصله جغرافیایی دیگر معنی ندارد و همه یکدیگر را در کنار هم می بینند و ارتباط موثر و دوسویه برقرار می نمایند . شاه راههای ارتباطی امروزه در مباحث جریان آزادی اطلاعات مسیر روشنی پیدا کرده و نوعی قدرت در جوامع نوین محسوب می شو»ودر نهایت نتیجه گیری خودرا اینگونه بیان داشته که؛« جریان بین المللی اطلاعات در برخی از کشور ها نه تنها آزاد نیست ، بلکه تحت تاثیر عواملی همچون زور و سلطه ( هژمونی ) نیز قرار گرفته ، کشورهای قدرتمندی مثل آمریکا و کشورهای هم پیمانش با نفوذ در مجامع بین المللی و زیر پا قرار دادن قوانین آن مجامع و سازمانها برای خود حکمرانی نموده و تاخت و تاز زور گویی به راه انداخته اند،آمریکا کشوری که بر شیپور دموکراسی می دمد،آزادی اطلاعات را هم به گونه ای بر دیگر کشورها می نوازد که خود با نقض بسیاری از قوانین اهداف شومش را دنبال می کند.»
ارتباطات بین‌الملل عبارت از جریان‌های ارتباطی است؛ كه به مرزهای سیاسی، جغرافیایی و نژادی خاصّی محدود نمی‌شود و فرایند ارتباط را در سطح جهان، براساس قراردادها، قوانین و حقوق بین‌الملل ممكن می‌سازند.
در بررسی سیر تاریخی این پدیده بایستی انتشار اخبار در مطبوعات را سرآغاز نقش ارتباطات جمعی در روابط بین‌الملل و شكل‌گیری ارتباطات بین‌الملل دانست. گرچه نخستین نشریات چاپی، تجاری بودند، امّا دولت‌های اروپایی از آن‌ها بهره‌برداری سیاسی كرده و برای اولین بار، از حدود سال 1620، اخبار و اطلاعات سرزمین‌های دور در نشریات چاپ شد و دولت‌های اروپایی از راه انتشار و نظارت بر این اخبار و مقالات، به‌ترویج و ترغیب به‌سمت و سوی سیاست‌های مورد نظر خود پرداختند. ابداع تلگراف تصویری، در دوره انقلاب كبیر فرانسه و سپس تلگراف مورس، تأسیس راه آهن و استفاده از ماشین چاپ، ماشین بخار و بهره‌ برداری سیاسی و تجاری از سایر انواع ارتباطات؛ مانند تلفن، تأثیری عمیق بر روابط بین‌الملل و ارتباطات بین‌الملل گذاشت و این‌گونه از ارتباطات را وارد مرحله تحوّل جدیدی كرد. در این میان، تلگراف و تلفن با غلبه بر زمان و مكان در برقراری ارتباطات صوتی و مكتوب، ارتباطات را در عرصه بین‌المللی، متحول كردند.
در سال 1895 با اختراع دستگاه ارتباط بی‌سیم و رادیویی و استفاده از امواج برای انتقال پیام‌های گوناگون انسانی، انقلابی جدید در زمینه ارتباطات به‌وجود آمد و موقعیت انحصاری وسایل ارتباطی چاپی را از بین برد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با تكمیل فنّ عكاسی و فیلمبرداری، ساختن صفحات ضبط صوت و دستگاه گرامافون و تهیه وسایل نمایش و انتقال عكس‌ها و تصویرهای متحرك از راه‌های دور، وسایل نوینی از جمله سینما و رادیو و تلویزیون برای ارتباطات بین‌الملل به‌كار گرفته ‌شدند و استعمارگران با به‌كارگیری این وسایل نوین، به استعمار فكری و فرهنگی مستعمره‌نشینان و مردم سایر كشورها پرداختند.
بشر در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، شاهد تحوّلات فن‌آورانه‌ای در عرصه ارتباطات بود؛ كه با ورود رایانه به‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیر سیستم‌های ارتباطی به انقلاب اطلاعات و ارتباطات منتهی گردید.
از جمله پژوهش‌گران عرصه‌ی ارتباطات بین‌الملل در نیمه دوم قرن 20 می‌توان به “ویلبر شرام” اشاره داشت. به‌وقوع پیوستن دو رویداد جهانی در 1956 یعنی ورود تانك‌های شوروی به خاك “بوداپست”، برای سركوب شورش مجارستانی‌ها و حمله به خاك مصر توسط انگلیس، فرانسه و اسرائیل، موجب شد، تا یكی از تحقیقات عمده‌ی ‌شرام در حوزه ارتباطات بین‌الملل شكل گیرد و كتاب “یك روز در جهان مطبوعات”، توسط وی منتشر شود. مطالعات شرام، موجب شد؛ تا حوزه‌ی مطالعات و ارتباطات بین‌الملل، به‌ویژه جرایانات و رویدادهای جهانی، كه توجه بسیاری از پژوهش‌گران را در دهه‌ی‌ 1980 به‌خود جلب كرده بود، گسترش یابد.
در عصر حاضر، با انفجار اطلاعات و گردش سریع آن، در جزئی‌ترین ابعاد روابط فراملّی، مولتی‌مدیا و بزرگراه‌های اطلاعاتی، به‌مثابه اجزای جدایی‌ناپذیر ارتباطات بین‌الملل در عرصه روابط بین‌الملل به‌شمار می‌روند.
تحوّلات دو دهه‌ی اخیر، در این زمینه، بی‌سابقه بوده؛ به‌طوری‌که شركت‌های ارتباطاتی به‌طرز موفقیت‌آمیزی جهت افزایش قدرت خود در بازارهای رسانه‌ای در یكدیگر ادغام شده‌اند و از همین رو مجموعه‌ای از شركت‌ها از طریق همیاری به‌وجود آمده‌اند؛ كه مؤسسات ارتباطات جدید را بنیان نهاده‌اند. در كنار این روش، كه شركت‌های ارتباطاتی را در طول هم قرار داده، شركت‌های ارتباطاتی دیگری نیز وجود دارند؛ كه در رابطه با صنایع دیگر نیز باهم در ارتباطند و به‌عبارت دیگر دارای انسجام عمودی و در عرض هم هستند.
شركت‌های ارتباطات جهانی، به‌موازات گسترش كمّی، راهبردهای بازاری خود را نیز در سطح جهانی گسترش می‌دهند. آن‌ها با افزایش قدرت و با استفاده از منابع عظیم خود می‌توانند، دولت‌های ملّی را در جهت اجرای سیاست‌هایشان تحت فشار قرار دهند.
2-27- ماهیت ارتباطات بین‌الملل
ارتباطات بین‌المللی، محصول تكنولوژی‌های جدید ارتباطی، انقلابی جهانی به‌شمار می‌رود، كه به‌نابودی یا كمرنگ شدن مرزهای ملّی و تقویت هویت جهانی و فرهنگ بین‌المللی، انجامیده است. این‌گونه از ارتباطات كه یك فراگرد بین‌المللی به‌شمار می‌رود، به مرزهای سیاسی، عرصه‌های جغرافیایی و سیستم‌های اقتصادی محصور نشده و حركت و ترافیك اطلاعات، عقاید، ارزش‌ها و مواد ارتباطی را در سطح جامعه بین‌المللی دربرمی‌گیرد.
این فراگرد، كه بی‌توجه به هرگونه مرزبندی سیاسی و چهارچوب‌های جغرافیایی و تفاوت‌های اقتصادی به انتقال پیام می‌پردازد؛ نه از نظر محتوا و نه از نظر محل، صرفاً یك پدیده‌ی ملی نیست و حتی سیاست‌ها و برنامه‌های ارتباطی ملی را نمی‌توان بدون توجه به مسائل و میثاق‌های بین‌المللی طرح‌ریزی و اجراء نمود. بنابراین دولت‌ها موظّفند، با توجه به پیوستگی آن‌ها با پیوندهای بین‌المللی، كه بخشی از پروسه‌ی جهانی‌شدن به‌شمار می‌رود، فعالیت خبرگزاری‌ها و فرستنده‌های رادیو-تلویزیونی در سطح بین‌الملل، تناسبات فرهنگی بین ملت‌ها در عرصه‌های گوناگون مانند سینما، مطبوعات و كتاب، ارتباطات ماهواره‌ای، امور پستی و مخابراتی و … را شامل می‌شود.
البته، شكل سنتی ارتباطات بین‌الملل، بر ارتباطات میان‌فردی گروه كوچكی از نخبگان ملی استوار بود؛ اما فن‌ّاوری‌های نوین ارتباطی و ورود بازیگران غیر

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...