پایان نامه ، فوتبال، باشگاه، حسابداری، روايي، آلفاي، كرونباخ، مدیران، گزارشگری، عدم، شغل، جنسیت

دانلود پایان نامه

در این صورت تحلیل عاملی از نوع اکتشافی است. هدف از تجزیه و تحلیل اکتشافی عامل ها تعیین فاکتورهاي مشترك بین متغیرها با استفاده ازماتریس همبستگی(R) و یا ماتریس کواریانس نمونه است. فاکتورهاي مشترك ساختار پنهان بین متغیرها را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل اکتشافی عامل ها امکان نظریه پردازي در مورد ساختار پنهان متغیرها در تجزیه و تحلیل چند متغیره را فراهم می نماید.
چنانچه در یک پژوهش، با توجه به اطلاعات گذشته مدل خاص تحلیل عاملی توسعه یافته و هدف از مطالعه بررسی درستی مدل باتوجه به اطلاعات نمونه اي باشد، دراین صورت تحلیل عاملی از نوع تأکیدي است (شارما- 1996).
در این پژوهش ابتدا با مطالعه پیشینه تحقیق تعدادی از عوامل که شناسایی شده بودند را استخراج نموده، سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل پنهان مؤثر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران را استخراج و پس از کشف عوامل مذکور، مدلی طراحی گردید. سپس جهت اطمینان از صحت مدل مزبور با کمک تحلیل عاملی تأییدي به ارزیابی و تأیید مدل مزبورخواهیم پرداخت.
سه عامل اساسی مؤثر بر اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در اینجا ارائه می شوند:
عوامل داخلی : به مجموعه عواملی اطلاق می گردد که صرفاً به شرایط و محیط داخلی باشگاه های فوتبال مربوط می شود. تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می باشد:
عدم سودهی باشگاه های فوتبال ایرانی
عدم اعتقاد مدیران و تهیه کنندگان صورت های مالی به تغییر رویه تهیه گزارش های مالی به روش های مطابق استاندارد حسابداری منابع انسانی
عقد قرارداده های کوتاه مدت با بازیکنان فوتبال توسط باشگاه های ایرانی
عدم آگاهی مدیران و تهیه کنندگان صورت های مالی به حسابداری منابع انسانی
بی توجهی به تیم های پایه (بازیکنان جوان)
عدم انتصاب مدیران دارای صلاحیت لازم در باشگاه های فوتبال ایرانی
عوامل بیرونی خرد به مجموعه قوانین و مقررات و استاندارد های تدوین و تهیه گزارشگری حسابداری منابع انسانی در جامعه حرفه ی حسابداری منحصر می باشد. مانند:
عدم تدوین استانداردهای حسابداری منابع انسانی از سوی سازمان حسابرسی
عدم تدوین قوانین الزام آور از سوی فدراسیون فوتبال
عدم آموزش و تحقیقات کاربردی علمی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
کمبود افراد متخصص در زمینه پیاده سازی سیستم حسابداری منابع انسانی
عوامل بیرونی کلان : از دسته عواملی است که مربوط به فضای اقتصادی کلان جامعه بوده و در حوزه قوانین و مقررات کشور و ضوابط اجرایی این قوانین متأثر می باشد. تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می باشد:
– مالکیت دولتی و اتکا به بودجه دولت
– نقایص قانون یا فقدان ضمانت اجرایی قوانین موجود از دلایل اصلی اتکا به بودجه دولتی و عدم خصوصی سازی در باشگاه های فوتبال ایرانی
3-4) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدهايي كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند (مقيمي-1380). جامعه آماری این تحقیق شامل همه مدیران عامل، مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان کلیه باشگاه های شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران و همچنین صاحب نظران علمی (اساتید دانشگاه)، مدیران مرتبط با صنعت فوتبال و حسابداران فدراسیون فوتبال، کارشناسان مالی وزارت ورزش و جوانان مرتبط با مسائل مالی باشگاه های شاغل در فوتبال لیگ برتر می باشد.
نمونه آماری این تحقیق شامل همه جامعه آماری در دسترس می باشد. بنابراین روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی می باشد از آنجا که تعداد باشگاه های شاغل در لیگ برتر 16می باشد، که پرسشنامه برای تمام افراد جامعه در دسترس فرستاده شد.
3-5) روشها و ابزار جمع آوری داده ها واطلاعات
هر محققي قبل از شروع تحقيق و هنگامي كه به موضوعي ويژه براي تحقيق علاقه مند شد نياز پيدا مي كند تا به كتابخانه مراجعه كرده و با مطالعه كتاب ها، مقاله ها و تحقيقات ديگران موضوع تحقيق خود را بيشتر بشناسد و ابعاد آن را خالص تر و رساتر سازد (نادري و سيف نراقي-1388).
3-5-1) روش كتابخانه اي: در اين روش با مراجعه به كتابخانه هاي مختلف دانشگاه هاي دولتي و آزاد و نيز ساير مؤسسات و پایگاه های نمایه سازی مقالات علمی در داخل و خارج از کشور، پایگاه های کتابخانه های الکترونیکی و متون مربوط به موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين سابقه تحقيقات مرتبط و نيمه مرتبط شامل؛ روش، فرضيه ها، سؤال ها، حجم نمونه، جامعه آماري و يافته ها مورد بررسي واقع شد.
3-5-2)روش ميداني: يكي از مهم ترين بخش هاي اجرايي در اين پژوهش به جمع آوري داده ها از روش ميداني مربوط مي شود. براي اين منظور از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد كه جزئيات آن در بحث بعدي آمده است.
شایان ذکر است که برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ها به تعداد (73) پرسشنامه در جامعه آماری مورد مطالعه توزیع گردید و پرسشنامه ها پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در تعريف ابزار اندازه گيري مي توان گفت وسايلي هستند كه محقق به كمك آنها قادر است اطلاعات مورد نياز خود را گردآوري نمايد (حافظ نيا – 1386). در پژوهش حاضر به منظور جمع آوري نقطه نظرات نمونه آماری از یک پرسشنامه ی محقق ساخته با استفاده از ابعاد هر یک از متغیرهای تحقیق، به عنوان ابزار گردآوري اطلاعات استفاده شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این تحقیق، از ابزار محقق ساخته به شرح ذیل استفاده شده است:
این پرسشنامه از 25 سؤال در طیف 5 درجه ای لیکرت شامل؛ خیلی کم (1)، کم (2)، متوسط (3)، زیاد (4) و خیلی زیاد (5) تشکیل شده است. روایی ابزار بر اساس اظهار نظر صاحب نظران می باشد در واقع پيش از اجراي پرسشنامه روايي صوري آن مورد بررسي قرار گرفت. در همین رابطه از دیدگاه های استاد محترم راهنما و چند نفر از متخصصانی که پیرامون موضوع پژوهش مذکور تجربیاتی دارند استفاده شد. در خصوص تعیین پایایی برای پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در همین رابطه ابتدا نسبت به اجرای پرسشنامه در یک گروه 30 نفری اقدام شد. پس از اجراي مقدماتي ابزار و با استفاده از فرمول ضريب آلفاي كرونباخ، آن دسته از سؤال هایی که از پایای کافی برخوردار نبودند حذف و بجای آن سوالاتی جدیدی جایگزین شد. بنابراين پرسشنامه نهايي را سؤالات داراي پايايي مورد قبول تشكيل می دهند.
محقق به طراحي پرسشنامه اي براي بررسی موانع اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، اقدام نمود و در اختيار نمونه آماری قرار گرفت، پرسشنامه شامل مجموعه اي از پرسش ها مي باشند كه به صورت بسته (داراي مقياس) با مطالعه متون و مباحث نظري و استفاده از ديدگاه هاي صاحب نظران و نيز مساعدت راهنمايي استاد راهنما طراحي گرديد و به شكل حاضر درآمده است. نمونه اي از پرسشنامه ی پژوهش در پيوست قرار دارد.
پيش از اطمينان نهايي به ابزارهاي اندازه گيري و بكارگيري آنها در مرحله اصلي جمع آوري داده ها، ضرورت دارد كه پژوهشگر از طريق فنون تاكتيكي و علمي، اطمينان لازم را نسبت به روا بودن بكارگيري ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پيدا كند. در واقع روايي و پايايي ويژگي هايي هستند كه هر ابزار سنجش از جمله پرسشنامه و نيز مصاحبه بايد دارا باشد.
3-5-3) روایی پرسشنامه
مفهوم روايي به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد ويژگي مورد نظر محقق را مي سنجد. يعني هنگامي كه به اميد مطالعه يك مفهوم، مجموعه اي از پرسش ها (يا يك ابزار اندازه گيري ديگر) را مطرح كنيم، چگونه مي توانيم اطمينان يابيم كه واقعاً به اندازه گيري همان مفهوم مورد نظر پرداخته ايم يا چيز ديگري را سنجيده ايم. بايد توجه داشت كه بدون آگاهي از روايي ابزار اندازه گيري، نمي توان به دقت و درستي داده هاي حاصل از آن، اطمينان يافت (سكاران-1388). موضوع روايي از آن جهت اهميت دارد كه اندازه گيري هاي نامناسب و ناكافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. همان طور كه گفته شد در واقع روايي با اين سوال در ارتباط است كه آيا ما همان چيزي را كه در نظر داريم، اندازه گيري مي كنيم؟ (خاكي-1387)
به منظور سنجش روايي پرسشنامه، از روش روايي محتوا به طريق دلفي استفاده شده است. براي اين منظور در ابتدا پرسشنامه به منظور بررسی موانع اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، طراحي شده و سپس با استفاده از يك نمونه هادي و بر اساس ميانگين نظرات آنها تعديل شده و به شكل پرسشنامه حاضر در آمده است.

3-5-4) پايايي پرسشنامه
اعتبار يا اعتماد پذيري ابزار، ميزان پايايي و سازگاري آن را در اندازه گيري يك مفهوم نشان مي دهد. مفهوم اعتبار با اين امر سرو كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان، تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد. معمولاً دامنه ضريب اعتبار از صفر (0= عدم ارتباط) تا يك (+1= ارتباط كامل) مي باشد. روش هاي مختلفي براي اندازه گيري ضريب اعتبار ابزار اندازه گيري به كار برده مي شود از آن جمله مي توان به اجراي دوبار (روش بازآزمايي)، روش موازي (همتا)،روش تصنيف(دو نيمه كردن)، روش كودريچاردسون و ضريب آلفاي كرونباخ اشاره كرد (سكاران – 1388).
در پژوهش حاضر به منظور تعيين پايايي پرسشنامه با تاكيد بر همساني دروني سوالات از طريق ضريب آلفاي كرونباخ عمل شده كه با استفاده از نرم افزار SPSS19براي مجموعه سوالات مربوط به هر متغير اقدام گرديد. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي زير مجموعه سوال ها و واريانس كل را محاسبه كرد (سرمد و ديگران–1388).
براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه به تعداد 30 نفر از افراد جامعه آماري داده شده است و ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد:
= (n/n-1)  (1- ∑sj2/s2)
كه در آن:
n= تعداد سوالات پرسشنامه، sj2= واريانس سوال و s2= واريانس كل تست مي باشد.
به منظور محاسبه پايايي پرسشنامه ها، قبل از توزيع نهايي آن 30 عدد از پرسشنامه ها بين صاحب نظران و كارشناسان صنعت مذكور توزيع گرديد كه در نهايت به كمك نرم افزار SPSS19 مقدار آلفاي كرونباخ برای عوامل داخلی 898/0، عوامل بیرونی خرد 864/0 و عوامل بیرونی کلان 880/0 می باشد. بنابراين مي توان گفت كه پرسشنامه ي فوق از اعتبار كافي برخوردار مي باشند. بدين معني كه پاسخ هاي داده شده ناشي از شانس و تصادف نبوده بلكه به خاطر اثر متغيري مي باشد كه مورد آزمون قرار گرفته است.

3-6) روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در واقع با استفاده از نرم افزارSPSS19هر متغیر در قالب جداول و شاخص های آماری توصیف می شوند. سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها،آزمون فرضیه ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری، بدلیل حضور متغیر میانجی از روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزارLISREL 8.53 استفاده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزارSPSS19 وLISREL8.54 انجام گردیده است.

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت فراوانی درصد
معتبر زن 11 1/15
مرد 56 7/76
کل 67 8/91
بدون پاسخ 6 2/8
کل 73 100

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجّه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که جنسیت 1/15 درصد از پاسخ دهندگان زن و 7/76 درصد نیز مرد می باشند، همچنین 2/8 درصد از پاسخ دهندگان نیز به این گزینه پاسخ نداده اند.

توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

جدول4-2) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان
میزان تحصیلات فراوانی درصد
ديپلم 10 13.7
فوق ديپلم 8 11.0
ليسانس 34 46.6
فوق ليسانس 15 20.5
دكتري 6 8.2
کل 73 100

نمودار4-2) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان

با توجّه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که میزان تحصیلات 7/13 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 11 درصد فوق دیپلم، 6/46 درصد ليسانس، 5/20 درصد فوق ليسانس و 2/8 درصد نیز دکتری می باشد.

توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان

جدول4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان
سابقه کار فراوانی درصد
معتبر زیر 5 سال 18 7/24
بین 6تا 10 سال 26 6/35
بین 11 تا 15 سال 12 4/16
15 به بالا 16 9/21
کل 72 6/98
بدون پاسخ 1 4/1
کل 73 100

نمودار4-3) نمودار میله ای سابقه کارپاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که سابقه کار 7/24 درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال، 6/35 درصد بین 6 تا 10 سال، 4/16 درصد بین 11 تا 15 سال و 9/21 درصد نیز 15 سال به بالا بوده اند، و همچنین 4/1 درصد از پاسخ دهندگان نیز به این گزینه پاسخ نداده اند.

توصیف شغل پاسخ دهندگان

جدول4-4)توصیف شغل پاسخ دهندگان
شغل فراوانی درصد
معتبر مدير 16 9/21
حسابدار 33 2/45
حسابرس 14 2/19
مدرس دانشگاه 8 0/11
کل 71 3/97
بدون پاسخ 2 7/2
کل 73 100

نمودار4-4) نمودار میله ای شغل پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که شغل 9/21 درصد از پاسخ دهندگان مدير، 2/45 درصد حسابدار، 2/19 درصد حسابرس و 11 درصد نیز مدرس دانشگاه بوده اند، و همچنین 7/2 درصد از پاسخ دهندگان نیز به این گزینه پاسخ نداده اند.

4-3) توصیف متغیر های تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف متغیر عوامل داخلي
جدول4-5) توصیف متغیر عوامل داخلي
تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس چولگى کشيدگى
عوامل داخلي 73 27/2 86/4 8293/3 5098/0 26/0 927/0- 465/1

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر عوامل داخلي
مطابق جدول و نمودار4-5

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...